Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

______________________________________________________________________

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у

2022-2023 н.р.

Освітній ступінь – бакалавр

Освітній ступінь – магістр

 

______________________________________________________________________

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

2022-2023 навчальний рік

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

I семестр 

 

І семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 

Методичні рекомендації до проходження і захисту практики

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт

 

                       ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Збірники наукових праць за результатами круглих столів

 

Збірники доповідей наукових семінарів

кафедри обліку, аналізу і контролю 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Практика здобувачів вищої освіти – невід’ємна компонента освітньої програми підготовки фахівців усіх освітніх рівнів. Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачами та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – це перший крок до самореалізації, один із важливих видів навчальної роботи, під час якої здобувачі набувають виробничих професійних навичок і вчаться приймати самостійні рішення у реальних виробничих умовах. Вона є невід’ємною складовою частиною процесу здобуття вищої освіти та здійснюється з метою закріплення, поглиблення і розширення знань із теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних проблем, виконання кваліфікаційної магістерської роботи та підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.

 

Мета практики

 

Метою проходження практики – оволодіння здобувачами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності; формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

 

Завдання практики

 

Основними завданнями виробничої практики є:

 • вивчення особливостей професійної діяльності обліковця, аудитора, аналітика.
 • закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення професійної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення бухгалтерського обліку, проведення аудиту з використанням ІТ-технологій;
 • застосування на практиці здобутих теоретичних знань;
 • розвиток творчих здібностей, уміння самостійного прийняття рішення;
 • навчання плануванню та організації робочого часу, здатності працювати в колективі.

 

Проходження усіх етапів практики забезпечує формування у здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» наступних компетентностей:

освітнього рівня «бакалавр»

Інтегральної:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні компетентності :

 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність бути критичним та самокритичним.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності :

 • Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 • Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 • Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
 • Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
 • Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
 • Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
 • Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
 • Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

освітнього рівня «магістр»

Інтегральної:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання, виробничі ситуації та практичні проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності :

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (із експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Цінування та повага різноманітності ти мультикультурності.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності :

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, оподаткування.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

Перелік усіх видів практик для спеціальності : 071 «Облік і оподаткування»  спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування», їхні форми, тривалість і терміни проведення визначені навчальними планами.

Вид практикиТермін практики

(тижнів)

Кількість

кредитів/год

Освітній ступінь
Навчальна23/90бакалавр
Виробнича46/180бакалавр
Виробнича зі спеціалізації46/180магістр
Виробнича переддипломна23/90магістр

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

 

Практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки. До керівництва практикою здобувачів залучаються як досвідчені викладачі кафедри так і фахові спеціалісти, які працюють в організаціях, установах, на підприємствах, де здобувачі проходить практику.

 

 Співпраця з потенційними роботодавцями, базами практики

 В умовах високої конкурентності на ринку праці практична підготовка має неабияке значення для майбутніх фахівців, оскільки для зарахування на посаду за результатами конкурсного відбору потрібні в першу чергу практичні навики та вміння.

Кафедра обліку, аналізу і контролю приділяє значну увагу практичній підготовці здобувачів вищої освіти шляхом залучення практичних фахівців до аудиторних занять, участь в онлайн-вебінарах, проводить зустрічі  з  працівниками провідних світових компаній, а також активно співпрацює з Відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ЛНУ імені Івана Франка задля працевлаштування випускників.

В рамках підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік, аналіз та фінансові розслідування» у продовж 2021-2022 навчального року викладачі кафедри та здобувачі організували та взяли участь у таких заходах: (табл.1)

 

Таблиця 1

Заходи співпраці з роботодавцями

Дата

 проведення

Зміст та мета заходуПосилання  на

 інформацію

15.09. 2021 р.Бінарна лекція на тему: «Сучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації». Під час бінарної лекції доцент Людмила Петришин визначила мету та переваги освітньої програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування», перспективи і можливості, які вона відкриває для студентів.https://financial.lnu.edu.ua/news/binarna-lektsiia-na-temu-suchasnyy-fakhivets-z-obliku-i-opodatkuvannia-formuvannia-ta-perspektyvy-realizatsii-lektory-vykladach-kafedry-obliku-analizu-i-kontroliu-d-e-n-dotsent-petryshyn-l-p-dyrekto
21.10. 2021 р.Доц. Лобода Н.О. та студенти групи УФОМ-11с  рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та з метою активізації  роботи щодо працевлаштування випускників взяли участь у великому online-семінарі із заробітної плати.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1229277060891395&id=344507252701718

 

27.10. 2021 р.  Доц. Петришин Л.П. та студенти групи УФО – 31с спеціальності 071 «Облік і оподаткування» прийняли участь в онлайн-вебінарі «Новації в оформленні документів. Актуальні питання зарплатних виплат. Електронні лікарняні», що був проведений ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ».https://financial.lnu.edu.ua/news/vash-uspikh-nash-priorytet-uchast-u-vebinari-vid-tov-es-si-ay-konsaltynh

 

1-3.11. 2021 р.доц. Лобода Н.О. та студенти УФОМ-11с  у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування»з метою працевлаштування випускників долучилися до серії вебінарів на тему: «РРО у ФОП: Інтернет торгівля, фіскальний чек, ПРРО».https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1028277424623560&id=100023239358627

 

10.11. 2021 р.Викладачі та студенти кафедри взяли участь у заході «День кар’єри ЄС», який традиційно проводиться у

Львівському університеті. Це проєкт Європейського Союзу, місією якого є інформування про шляхи професійного зростання і кар’єрні можливості для молоді в європейському вимірі.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242048792947555&id=344507252701718

 

24.11. 2021 р.доц. Лобода Н.О. разом зі студентами УФОМ-11с у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та з метою працевлаштування випускників прийняли участь в щорічному Великому Кадровому Online-Семінарі, який було проведено представниками KadroLand – кадровий канал № 1.https://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-studentiv-oblikovtsiv-u-velykomu-kadrovomu-online-seminari

 

24.11. 2021 р.Студенти груп УФФ-33 с та УФФ-34 с у рамках вивчення навчального курсу «Бухгалтерський облік» прийняли участь у вебінарі від ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ» на тему «Закриття 2021 бухгалтерського року для цілей складання фінансової звітності: чек-лист дій для бухгалтера». Участь  студентів у вебінарі організовано доц. кафедри Л. Петришин.https://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-studentiv-studenty-uff-33s-ta-uff-34s-ta-dotsenta-kafedry-obliku-analizu-i-kontroliu-u-vebinari-zakryttia-2021-bukhhalterskoho-roku-dlia-tsiley-skladannia-finansovoi-zvitnosti-chek-lyst-diy-dli
25.11. 2021 р.Викладачі та студенти кафедри взяли участь у проекті «Діалог з роботодавцями». В рамках якого відбулася зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів освітніх програм «Облік, аналіз та фінансові розслідування», «Фінанси, митна та податкова справа», «Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Публічне управління та адміністрування», «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», із стейкхолдерами на тему «Управління. Фінанси. Аудит».https://financial.lnu.edu.ua/news/u-ramkakh-proiektu-dialoh-z-robotodavtsiamy-vidbulasia-zustrich-na-temu-upravlinnia-finansy-audyt

 

02.12. 2021 р.Доц . Лобода Н.О. разом зі студентами УФОМ-11с у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та з метою працевлаштування випускників прийняли участь у вебінарі – практикуму по роботі з впровадження програмних кас, актуальні питання про застосування ПРРО у 2022 р.https://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-mahistriv-hrupy-ufom-11s-ta-k-e-n-dotsenta-lobody-n-o-u-vebinari-praktykumi-po-roboti-z-prohramnymy-kasamy

 

15.11. 2022 р.студенти УФО-41с та доцент Лобода Н.О. у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Звітність підприємств» долучилися до веб-дискусії «Примітки до МСФЗ-звітності: вимоги та типові порушення».https://bit.ly/3riyDle
16.05. 2022 р.У рамках співпраці з фахівцями практиками доц. Приймак С.В. провела гостьову лекцію з навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» (УФО-31с) на тему «Оформлення результатів контролю».https://bit.ly/3riyDle

 

Таким чином, організація практичної підготовки майбутніх фахівців на кафедрі обліку, аналізу і контролю здійснюється як під час вивчення професійно спрямованих теоретичних дисциплін, так і виробничої практики і спрямована на підготовку високопрофесійних та креативних фахівців, здатних пристосовуватись до сучасних вимог економіки та ринку праці.

 

Програми та методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики

 

Студенти проходять виробничу практику відповідно до методичних рекомендацій:

 

Стейкхолдерський підхід в освіті як засіб підвищення рівня якості навчання студентів освітньої програми “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

22.01.2023 | 15:20

Стейкхолдерський підхід в освіті як засіб підвищення рівня якості навчання студентів
Протягом тривалого часу консалтингова компанія ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ» є надійними партнером та стейкхолдером освітньої програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування», підготовка за якою ведеться на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Практично орієнтованими дієвими заходами є проведення керівником компанії, кандидатом економічних наук, сертифікованим аудитором України- Інною Панченко вебінарів, в яких протягом 1го семестру 2022-2023н.р. приймали участь студенти- магістри в рамках вивчення дисципліни «Звітність підприємств за...

Читати »

Захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти освітньої програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

23.12.2022 | 12:14

16 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти освітньої програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування» кафедри обліку, аналізу і контролю факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка захистили магістерські роботи на здобуття кваліфікації магістр обліку і оподаткування за вказаною освітньо-професійною програмою.

Магістерські роботи виконані на актуальну тематику зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» із використанням практичних матеріалів Держаудитслужби України та Західного офісу ДАС, АТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», ТОВ «Укр Волнат», «Кондор Логістик»...

Читати »

Захист звітів з виробничої переддипломної практики магістрів другого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

22.11.2022 | 09:34

18 листопада в он-лай форматі на кафедрі обліку, аналізу і контролю відбувся захист звітів з виробничої переддипломної практики магістрів другого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування».
В умовах високої конкурентності на ринку праці практична підготовка має важливе значення для майбутніх фахівців, оскільки для зарахування на посаду за результатами конкурсного відбору потрібні в першу чергу практичні навики та вміння. Практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи та забезпечити належний рівень професійної підготовки.
       
Під час захисту...

Читати »

Проведення 12 жовтня 2022 року виховного заходу в групах УФО-11с, УФОМ-11с на тему: «Моя Україна: прекрасна і незалежна»

15.10.2022 | 21:59

12 жовтня 2022 року в групах УФО-11с (порадник доц. Лобода Н.О.) та УФОМ-11с (порадник доц. Петришин Л.П.) було проведено виховний захід на тему: «Моя Україна: прекрасна і незалежна». До заходу долучився увесь професорсько-викладацький склад кафедри обліку, аналізу і контролю.

Головною ідеєю заходу було те, що кожна країна світу, яку ми бачимо на карті, має свою територію, мову, культуру, історію і традиції. А найголовніше –свій день народження, день проголошення незалежності, яке є державним святом.
Україна, наша Батьківщина, розміщена у центрі Європи. Вона...

Читати »

Круглий стіл кафедри обліку, аналізу і контролю на тему: Проблеми підвищення якості системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в сучасних українських реаліях

11.10.2022 | 21:49

11 жовтня 2022 року відбувся Круглий стіл кафедри обліку, аналізу і контролю на тему: Проблеми підвищення якості системи обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в сучасних українських реаліях.
Відкрив захід в.о. завідувача кафедри обліку, аналізу і контролю професор Романів Є.М., який привітав учасників заходу. Після цього він виступив з доповіддю «Основні завдання щодо підготовки фахівців для проведення фінансових розслідувань».

Активну участь у науковому заході прийняли викладачі Приймак, С.В., Гончарук С.М., Шот А.П., Петришин Л.П., які виступили зі своїми доповідями.
Всі викладачі кафедри взяли...

Читати »