Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

______________________________________________________________________

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у

2021-2022 н.р.

Освітній ступінь – бакалавр

Освітній ступінь – магістр

______________________________________________________________________

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

ІІ семестр 2020-2021 н.р.

 СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

І семестр 2020-2021 н.р.

 СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

 

 

І семестр 2020-2021 н.р.

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 

Методичні рекомендації до проходження і захисту виробничої практики

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

Результати наукових досліджень кафедри обліку, аналізу і контролю

Проблеми обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів (21.05.2019 р.)

Інструментарій дослідження підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств України (9.10.19 р.)

 

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 2020-2021 н.р.

16.04.2021 | 14:02

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020 р. у 2020/2021 навчальному році на базі НУ «Чернігівська політехніка» 15 квітня 2021 р. відбувся заключний етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з обліку та оподаткування. Галузева конкурсна комісія попередньо забезпечила рецензування 132 студентських наукових робіт (149 авторів), що надійшли з більш як 60 закладів вищої освіти.

На підсумковій науково-практичній конференції, що  проходила у форматі онлайн-відеозв’язку, наукові роботи представляли 37 авторів. Під час секційних засідань автори наукових...

Читати »

Гостьові заняття як новий вид співробітництва у ЗВО України

11.04.2021 | 19:50

Вже стало традицією у вищій школі України проводити гостьові заняття.
8 квітня 2021 року доцентом кафедри обліку, аналізу і контролю д.е.н. Людмилою Петришин було проведено інтегроване практичне заняття з теми «Показники варіації та закономірність розподілу» в рамках вивчення дисципліни «Статистика» для студентів групи УФФ-22с спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» .
   
Метою заняття визначено вироблення практичних навичок в обчисленні показників варіації та різних видів середніх величин, що є основою для їх визначення.
На заняття було запрошено доцента кафедри підприємництва, торгівлі та...

Читати »

Участь студентки групи УФОМ-11с у ХІХ Всеукраїнській студентській науковій конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація»

02.04.2021 | 19:01

24 березня 2021 року студентка  групи УФОМ-11с  Юліана Гараздовська разом із науковим керівником д.е.н., доцентом кафедри обліку, аналізу і контролю Людмилою Петришин прийняли участь у ХІХ Всеукраїнській студентській науковій конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» присвячена пам’яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна. З огляду на епідеміологічну ситуацію, конференція відбулася у формі online з використанням сервісу ZOOM. Організатором конференції виступила кафедра обліку та оподаткування Національної академії статистики...

Читати »

Участь викладачів кафедри обліку, аналізу і контролю та студентів групи УФОМ-11с в онлайн-вебінарі «Актуальні питання оподаткування»

02.04.2021 | 18:51

25 березня 2021 року викладачі кафедри обліку, аналізу і контролю доценти Петришин Л.П., Лобода Н.О. і Приймак С.В. та студенти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» прийняли участь в онлайн-вебінарі «Актуальні питання оподаткування», що був проведений ГУДПС у Львівській області.
   
Модератором заходу виступила Ірина Важна – головний державний інспектор відділу пресслужби, адміністрування субсайту та комунікацій з громадськістю ГУДПС у Львівській області.
Питання, що розглядалися на онлайн-заході стосувалися особливостей заповнення звітності з ЄСВ за оновленим форматом, нових он-лайн сервісів...

Читати »

Участь викладачів кафедри обліку, аналізу і контролю у Форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті»

18.03.2021 | 22:42

17-18 березня 2021 року викладачі кафедри обліку, аналізу і контролю прийняли участь в онлайн-форумі «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» від British Council Ukraine, що є другим форумом у рамках Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України.
   
Мета Форуму – сприяти обміну кращими практиками та фаховому обговоренню питань вдосконалення викладання і навчання у вищій освіті в Україні.
Захід став майданчиком для обговорення питань щодо:
1) професійного розвитку викладачів закладів вищої освіти;
2) трансформації викладання в умовах сьогодення: виклики та можливості;
3) студентоорієнтованого...

Читати »