Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

______________________________________________________________________

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у

2021-2022 н.р.

Освітній ступінь – бакалавр

Освітній ступінь – магістр

______________________________________________________________________

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

2021-2022 навчальний рік

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

I семестр 

 

I семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до проходження і захисту практики

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Збірники наукових праць за результатами круглих столів

 

Збірники доповідей наукових семінарів

кафедри обліку, аналізу і контролю 

Участь викладачів кафедри обліку, аналізу і контролю в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасна парадигма публічного управління”.

23.10.2021 | 10:19

Протягом 18-22 жовтня 2021 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка проходила ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна парадигма публічного управління”. У конференції взяли участь провідні науковці і фахівці галузі як України, так і країн-сусідів: Грузії та Польщі, які виступили з актуальними доповідями і презентаціями.

Робота конференції була чудово налагоджена, між учасниками відбулося жваве обговорення сучасного стану і проблем публічного управління, визначення шляхів їх вирішення тощо.

Від кафедри обліку, аналізу і контролю безпосередню участь у науковому заході взяли:
1)...

Читати »

Участь гарантів освітніх програм у семінарі «Якісна вища освіта: дискусія стейкголдерів»

12.10.2021 | 10:47

8 жовтня 2021 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся регіональний семінар «Якісна вища освіта: дискусія стейкголдерів». Учасниками семінару були члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, експерти, освітяни, та роботодавці.
Від факультету управління фінансами та бізнесу учасниками  семінару були гаранти освітніх програм: «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структур» (доцент Галина Капленко), «Фінанси, митна та податкова справа» (професор Наталія Ситник), «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (доцент Світлана Приймак).
Із вітальним словом до учасників семінару звернувся Голова Національного...

Читати »

Круглий стіл на тему: Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення обліку, аналізу і контролю: проблеми та їх вирішення в умовах євроінтеграції

08.10.2021 | 20:48

До дня Університету кафедра обліку, аналізу і контролю 7 жовтня 2021 року провела Круглий стіл на тему: Сучасні тенденції організаційно-методологічного забезпечення обліку, аналізу і контролю: проблеми та їх вирішення в умовах євроінтеграції.
Участь у заході взяли не лише професорсько-викладацький склад кафедри, студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік, аналіз і фінансові розслідування», але і представники Західного офісу Держаудитслужби України: Пишник Л.М. – заступник начальника Західного офісу та Максимович О.П. – начальник відділу роботи з персоналом Західного офісу.

Під...

Читати »

СТУДЕНТИ ГРУПИ УФО-11с ВІДВІДАЛИ 28 ЛЬВІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ BOOKFORUM “ГРА В ДОРОСЛІШАННЯ: ЯК МИ ЗРОСТАЄМО НЕЗАЛЕЖНИМИ”

18.09.2021 | 08:40

15 по 19 вересня 2021 року у Львові проходить 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи. У рамках “Форуму видавців” книгоманів чекає дві події – великий книжковий ярмарок і літературний фестиваль “BookForum”.

Студенти групи УФО-11с разом з порадником доцентом кафедри обліку, аналізу і контролю Шот А.П. відвідали даний захід.
Фокусною темою цьогорічного фестивалю є “Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними”, яку куруватиме літературознавець та перекладач Юрко Прохасько. Цьогоріч захід вперше проходитиме у двох форматах – офлайн і онлайн.
Що стосується...

Читати »

Бінарна лекція на тему: «Сучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації» (лектори: викладач кафедри обліку, аналізу і контролю – д.е.н., доцент Петришин Л.П., директор ПП Академія професійного бухгалтера, сертифікований бухгалтеро – Шахно Л.І.)

15.09.2021 | 21:49

У рамках заходів факультету управління фінансами та бізнесу до події Welcome week 15 вересня 2021 року кафедра обліку, аналізу і контролю прийняла активну участь і представила дуже цікавий і пізнавальний для студентів захід.
Викладач кафедри обліку, аналізу і контролю – д.е.н., доцент Людмила Петришин спільно із Людмилою Шахно (директором ПП Академія професійного бухгалтера, тренером тематичних тренінгів, сертифікованим міжнародним професійним бухгалтером СІРА та сертифікованим бухгалтером -практиком САР) провели бінарну лекцію на тему: «Сучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації».
...

Читати »