Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

______________________________________________________________________

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у

2022-2023 н.р.

Освітній ступінь – бакалавр

Освітній ступінь – магістр

 

______________________________________________________________________

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

2021-2022 навчальний рік

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

I семестр 

IІ семестр 

 

ІI семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

 

 

I семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 

Методичні рекомендації до проходження і захисту практики

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт

 

                       ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Збірники наукових праць за результатами круглих столів

 

Збірники доповідей наукових семінарів

кафедри обліку, аналізу і контролю 

Виховна година у групі УФО-41с до Міжнародного Дня рідної мови

22.02.2022 | 19:14

21 лютого 2022 року відзначається свято, яке надзвичайно важливе для кожного з нас – – Міжнародний День рідної мови .
Офіційно свято започатковано починаючи з 2000 року. Міжнародний день рідної мови був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО 17 листопада 1999 року. Запроваджено його було з метою сприяння мовній і культурній різноманітності й багатомовності.
Рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його світогляд. Вона є найсильнішим інструментом збереження і розвитку нашого матеріального й...

Читати »

Передові освітні практики на освітній програмі «Облік, аналіз і фінансові розслідування»

06.02.2022 | 09:30

Виконання індивідуальної роботи здобувачів освіти, у поєднанні із лекціями, практичними заняттями та самостійною роботою є основою реалізації освітніх компонент на освітній програмі «Облік, аналіз і фінансові розслідування». В рамках вивчення дисципліни «Юридичне документування» викладачем кафедри обліку, аналізу і контролю Л.П. Петришин було запропоновано здобувачам вищої освіти першого бакалаврського рівня в якості виконання ними індивідуальної роботи пройти тест на національній онлайн-платформі для розвитку цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта». На цій платформі доступні кілька десятків освітніх серіалів. Усі вони безкоштовні. Після перегляду...

Читати »

Участь кафедри обліку, аналізу і контролю у Звітній науковій конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022 рік

03.02.2022 | 21:10

2 лютого 2022 року у рамках щорічної Звітної конференції Університету відбулося засідання підсекції обліку, аналізу і контролю.

Були заслухані 9 доповідей викладачів Кафедра обліку, аналізу і контролю ФУФБ ЛНУ імені Івана Франка:
1. Сучасні тенденції фінансових розслідувань економічних правопорушень. Професор Романів Є.М.
2. Податковий контроль та напрями підвищення його ефективності. Професор Ярема Я.Р.
3. Удосконалення форм і методів фінансово-економічного контролю в Україні. Доцент Приймак С.В.
4. Напрями реформування та оцінка системи пенсійного забезпечення України. Доцент Петришин Л.П.
5. Основні напрями аудиту розрахунків з оплати праці. Доцент...

Читати »

Участь магістрів групи УФОМ-11с та к.е.н., доцента Лободи Н.О. у вебінарі-практикумі по роботі з програмними касами

02.12.2021 | 20:31

02 грудня 2021 р. студенти УФОМ-11с та доцент Лобода Н.О. у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу “Організація обліку і оптимізація оподаткування” долучилися до вебінару – практикуму по роботі з програмними касами (спікери: провідні фахівці Техноцентр Маяк з досвідом впровадження програмних кас (ПРРО) Є. Смирнов, Д. Дорошенко; керівник компанії з бухгалтерського обслуговування “Люкc бухгалтерія” Х. Лисканич).
В програмі вебінару було розкрито такі питання:

Актуальні питання про застосування ПРРО у 2022 р.;
Кому прийдеться застосовувати РРО з 2022 р., а хто...

Читати »

У рамках проєкту «Діалог з роботодавцями» відбулася зустріч на тему «Управління. Фінанси. Аудит»

26.11.2021 | 12:38

25 листопада 2021 р. у рамках проєкту «Діалог з роботодавцями» відбулася зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів освітніх програм «Фінанси, митна та податкова справа», «Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Публічне управління та адміністрування», «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», «Облік, аналіз та фінансові розслідування» із стейкхолдерами на тему «Управління. Фінанси. Аудит». Організатор заходу – відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. Івана Франка.
Варто зазначити, що факультет управління фінансами та бізнесу має хороший...

Читати »