Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2,3,5,6 курсах у 2019-2020 навчальному році

Анотації вибіркових дисциплін 19-20 н.р. – Таблиця 1.

Анкета для участі у безкоштовних заняттях Open accounting studios for pupils

Кафедра обліку і аудиту утворена у 1996 році, є однією із випускових у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  освітніх  рівнів  бакалавр  та  магістр  спеціальності „Облік і оподаткування” за денною та заочною формами навчання.

У своїй діяльності кафедра керується вимогами чинного законодавства України, нормативно-правових актів України,   нормативами   та   принципами   міжнародного   права,   Статуту   Університету,   Положення   про факультет,  Правил  внутрішнього  розпорядку,  Колективного  договору,  наказів  і  розпоряджень  Ректора Університету, рішень Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні.

Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, шість доцентів.

За 20-річний час існування кафедра обліку і аудиту стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 34 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 12 монографій, більше 40 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

З 01 січня 2020 року кафедру обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу перейменовано на кафедру обліку, аналізу і контролю згідно наказу Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-160 від 17.12.2019 р.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

Кафедра є осередком професійного навчання фахівців з обліку і аудиту. Колектив кафедри тісно співпрацює із газетою «Все про бухгалтерський облік»; налагоджено контакти із Всеукраїнським науково-практичним журналом «Фінансовий контроль», засновником якого є Державна аудиторська служба України; колективами Західного офісу державної аудиторської служби, Головного управління Державної казначейської служби України і Департаменту фінансів облдержадміністрації Львівщини та інших областей Західного регіону України, що є основними базами проходження виробничої (переддипломної) практики студентів.

З метою виконання головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних �нформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри професорсько-викладацький склад постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: Історія бухгалтерського обліку, Вступ до фаху, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Основи форензіку, Основи оподаткування, Стандартизація обліку і звітності, Фінансовий контроль в галузях, Аудит, Аудит за видами економічної діяльності, Стратегічний управлінський облік, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика економічного аналізу, Аналіз господарської діяльності, Аналіз за видами економічної діяльності, Злочини у сфері господарської діяльності, Основи економічного контролю, Облік в бюджетних установах, Звітність підприємств, Звітність в ДСЕ, Економічний аналіз, Державний аудит, IT-Enterprise. Бухгалтерія, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Бухгалтерський облік, Основи податкового контролю, Аутсорсинг в бізнесі,  Бухгалтерський облік в галузях економіки, Фінансовий облік, Облік в банках.
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС (І семестр 2019/2020 н.р.)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС (ІІ семестр 2019/2020 н.р.)

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 

Методичні рекомендації з проходження і захисту виробничої практики

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти зі спеціалізації

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

Результати наукових досліджень кафедри обліку, аналізу і контролю

Проблеми обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів (21.05.2019 р.)

Інструментарій дослідження підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств України (9.10.19 р.)

 

Круглий стіл на тему: «Організаційно-методичні основи розвитку обліку, аналізу та контролю на сучасному етапі економічного розвитку»

20.05.2020 | 16:31

21 травня кафедра обліку, аналізу і контролю провела Круглий стіл на тему: «Організаційно-методичні основи розвитку обліку, аналізу та контролю на сучасному етапі економічного розвитку». У науковому заході прийняли участь викладачі і студенти кафедри. Захід проводився з використанням платформи Teams
Викладачі і студенти кафедри відзначили, що в Україні ведення обліку та здійснення аудиторської діяльності, аналізу відповідають чинному вітчизняному законодавству і мають свої особливості, але в той же час євроінтеграційні процеси зумовлюють потребу гармонізації національної облікової системи та методики проведення аудиту і аналізу...

Читати »

Застосування засобів дистанційного навчання у викладанні дисциплін спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

29.04.2020 | 17:30

Для забезпечення якісного та безперебійного навчального процесу у період карантину проведення лекційних і практичних занять викладачами кафедри обліку, аналізу і контролю здійснюється у дистанційному режимі з використанням динамічного навчального середовища – системи Moodle, платформи для проведення онлайн-занять – Zoom, електронних скриньок як корпоративної пошти (lnu.edu.ua), так і особистих, Viber та Messenger.
Завдяки цим засобам дистанційної комунікації викладачів і студентів здійснюється обмін інформацією, презентується лекційний матеріал, відбувається оцінювання знань студентів та виконаних практичних завдань.
29 квітня доцент кафедри Шевців Л.Ю. за допомогою платформи...

Читати »

Участь у практичному семінарі «Актуальні питання оподаткування» 27.02.2020 р.

27.02.2020 | 16:39

Викладачі і студенти кафедри обліку, аналізу і контролю 27 лютого 2020 року взяли участь у практичному семінарі Головного управління ДПС у Львівській області на тему: «Актуальні питання оподаткування».
На семінарі обговорювалися важливі питання : податок на додану вартість (огляд актуальних роз’яснень, листів, питань); податок на прибуток підприємств: огляд актуальних роз’яснень, листів, питань; останні зміни в питаннях електронної звітності та електронного документообміну; особливості заповнення та подання форми 1ДФ, звіту з ЄСВ; порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та інші.
 ...

Читати »

Результати участі EY Lviv Open Day 2020

27.02.2020 | 16:27

З нагоди відкриття однією з найвідоміших аудиторських компаній світу – Ernst&Young та у продовження співпраці кафедри обліку, аналізу і контролю 26 лютого 2020 р. викладачі і студенти кафедри взяли участь у EY Lviv Open Day.

Дякуємо компанії за співпрацю, новий досвід і чудову атмосферу заходу!

Читати »

EY Lviv Open Day

26.02.2020 | 13:11

Викладачі та студенти кафедри обліку, аналізу і контролю на запрошення компанії Ernst&Young (однієї з найвідоміших аудиторських компаній світу) 26 лютого 2020 р. візьмуть участь у EY Lviv Open Day.
Вся інформація про проведений захід буде опублікована за його результататми на сайті.

Читати »