Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

______________________________________________________________________

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у

2022-2023 н.р.

Освітній ступінь – бакалавр

Освітній ступінь – магістр

 

______________________________________________________________________

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

2022-2023 навчальний рік

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

I семестр 

 

І семестр

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 

 

Методичні рекомендації до проходження і захисту практики

 

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт

 

                       ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Збірники наукових праць за результатами круглих столів

 

Збірники доповідей наукових семінарів

кафедри обліку, аналізу і контролю 

Проведення виховного заходу для студентів групи УФО-41с на тему «31 річниця незалежності України»

02.10.2022 | 15:19

29 вересня 2022 р. порадник групи УФО-41с доцент кафедри обліку, аналізу і контролю Гончарук С.М. провела зі студентами виховний захід на тему «31 річниця незалежності України»
Студенти групи: Кравець Марія, Зелінський Євгеній, Хмизовець Василина підготували презентації з тематики заходу. Вони розказали, що упродовж сторіч мільйони українців боролися за здобуття незалежності, пройшли через зради, війни та голодомори. А здобувши таку омріяну свободу й державність, покоління наших сучасників змушені відстоювати свободу та європейський вибір на революціях, а згодом зі зброєю в руках захищати...

Читати »

Проведення 29 вересня 2022 року виховного заходу в групі УФО-31с на тему: «Незалежність у серці кожного із нас»

30.09.2022 | 11:28

29 вересня 2022 року порадником групи УФО-21с доцентом кафедри обліку, аналізу і контролю А. Шот було проведено виховний захід на тему: «Незалежність у серці кожного із нас».

Відновлення державної незалежності України, що увінчало тривалий шлях нашого народу до самостійності відбулося 24 серпня 1991 року, проте боротьба за незалежність триває й нині. Українці змушені захищати від агресії територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. Це боротьба не лише за людей і територію, а й за право бути собою, самим вирішувати, як...

Читати »

Участь студентів групи УФОМ-21с у виховному заході з нагоди Дня незалежності України

26.09.2022 | 22:13

26 вересня 2022 року порадником групи УФОМ-21с – доцентом Шевців Л.Ю. була проведена виховна година з нагоди Дня незалежності України.
Як і 31 рік тому, над Україною знову «нависла смертельна небезпека», знову джерелом цієї небезпеки є агресивна, неадекватна, злочинна російська імперія. Російські окупанти намагаються позбавити України найдорожчого – незалежності, суверенітету та життя українців.
                       
Хвилиною мовчання було вшановано світлу пам’ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг...

Читати »

ЗУСТРІЧ ПСИХОЛОГА ЗІ СТУДЕНТАМИ ГРУПИ УФО-11с

23.09.2022 | 12:18

21 вересня 2022 року відбулася зустріч студентів-першокурсників (УФО-11с) з практичним психологом, працівником психологічної служби ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu) Незабитовською С.В., яка була організована заступником завідувача кафедри з виховної роботи і порадником групи УФО-11с доцентом кафедри обліку, аналізу і контролю Лободою Н.О.
Під час адаптаційного тренінгу трішки посміялися, познайомились з собою та іншими.  Також обговорювали різні питання, з якими найчастіше зустрічаються першокурсники, а саме: адаптація першокурсників до нового колективу, як допомогти зібрати себе до купи, налагодити ритм життя, боротися зі стресом...

Читати »

Проведення для студентів групи УФО-11с організаційних бесід порадником групи доцентом Лободою Н.О.

21.09.2022 | 23:12

19 вересня 2022 р. доцент Лобода Н.О. – порадник групи УФО-11с з нагоди початку нового навчального року провела для першокурсників організаційну бесіду на теми:

Технічна консультація щодо використання навчальної платформи Теаms;
Правила користування бібліотекою;
Правила внутрішнього розпорядку в ЛНУ ім. Івана Франка;
Права та обов’язки мешканців гуртожитку.

Проведено анкетування серед студентів, інформування про особливості навчання в умовах військового стану, організації навчання в онлайн та офлайн режимі, ознайомлення студентів з навчальними дисциплінами 1-го семестру 2022/2023 н.р., обрання старости.
20 вересня 2022 р. порадник групи...

Читати »