Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

______________________________________________________________________

Анотації вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки, які вивчатимуться студентами у

2023-2024 н.р.

Освітній ступінь – бакалавр

Освітній ступінь – магістр

 

______________________________________________________________________

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

 

2023-2024 навчальний рік

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

І семестр 

 

I семестр 

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

 

 

2022-2023 навчальний рік

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ІI семестр 

 

ІI семестр 

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

2022-2023 н.р.

 

2023-2024 н.р.

 

Методичні рекомендації до проходження і захисту практики

2022-2023 н.р.

 

2023-2024 н.р.

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт

 

 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

2023-2024 н.р.

Засоби діагностики для підготовки до державного екзамену зі спеціалізації для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (денна форма навчання):

 

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ (бакалавр)

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

 

Дослідження

У 2023 році кафедра обліку, аналізу і контролю почала нове наукове дослідження:

Обліково-аналітичні і податкові аспекти розвитку бізнесу в сучасних умовах

УДК 657.1:336.22:334.7

Мета – комплексне вирішення проблем обліково-аналітичних  і податкових аспектів розвитку бізнесу для забезпечення інформаційних потреб системи управління шляхом розробки теоретичних і практичних рекомендацій в рамках комплексного підходу до побудови обліково-аналітичної системи управління.

 

Accounting, analytical and tax aspects of modern business development

The objective is to find out comprehensive solution to the problems related to accounting, analytical and tax aspects of business development to satisfy the information needs of the management system by developing theoretical and practical recommendations within the integrated approach to building an accounting and analytical management system.

Пріоритетний напрям дослідження: дослідження в сфері  бухгалтерського  обліку і аудиту та окремих аспектів   оподаткування

Обліково-аналітичне забезпечення є результатом функціонування обліково-аналітичної системи підприємства і допомагає правильно оцінити наявні і перспективні умови бізнес-середовища, усвідомити і сформувати поточні і стратегічні цілі та завдання, виявити усі ризики і загрози діяльності підприємства, сформувати об’єктивний аудиторський звіт, що у сукупності забезпечує прийняття вчасних раціональних й ефективних управлінських рішень тощо.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Збірники наукових праць за результатами круглих столів

 

Збірники доповідей наукових семінарів

кафедри обліку, аналізу і контролю 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ

Практика здобувачів вищої освіти – невід’ємна компонента освітньої програми підготовки фахівців усіх освітніх рівнів. Вона є важливою та обов’язковою ланкою освітнього процесу і дає змогу забезпечити набуття фахових компетентностей здобувачами та можливість їхнього працевлаштування на українському та міжнародному ринках праці.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти – це перший крок до самореалізації, один із важливих видів навчальної роботи, під час якої здобувачі набувають виробничих професійних навичок і вчаться приймати самостійні рішення у реальних виробничих умовах. Вона є невід’ємною складовою частиною процесу здобуття вищої освіти та здійснюється з метою закріплення, поглиблення і розширення знань із теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних проблем, виконання кваліфікаційної магістерської роботи та підготовка до майбутньої роботи за спеціальністю.

 

Мета практики

 

Метою проходження практики – оволодіння здобувачами сучасними технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті теоретичних знань та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності; формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

 

Завдання практики

 

Основними завданнями виробничої практики є:

 • вивчення особливостей професійної діяльності обліковця, аудитора, аналітика.
 • закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення професійної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення бухгалтерського обліку, проведення аудиту з використанням ІТ-технологій;
 • застосування на практиці здобутих теоретичних знань;
 • розвиток творчих здібностей, уміння самостійного прийняття рішення;
 • навчання плануванню та організації робочого часу, здатності працювати в колективі.

 

Проходження усіх етапів практики забезпечує формування у здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» наступних компетентностей:

освітнього рівня «бакалавр»

Інтегральної:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні компетентності :

 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність бути критичним та самокритичним.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності :

 • Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
 • Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
 • Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
 • Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
 • Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
 • Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
 • Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
 • Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
 • Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

освітнього рівня «магістр»

Інтегральної:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання, виробничі ситуації та практичні проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності :

 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (із експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Цінування та повага різноманітності ти мультикультурності.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові) компетентності :

 • Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
 • Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.
 • Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
 • Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
 • Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
 • Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
 • Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, оподаткування.
 • Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування.

Перелік усіх видів практик для спеціальності : 071 «Облік і оподаткування»  спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування», їхні форми, тривалість і терміни проведення визначені навчальними планами.

Вид практики Термін практики

(тижнів)

Кількість

кредитів/год

Освітній ступінь
Навчальна 2 3/90 бакалавр
Виробнича 4 6/180 бакалавр
Виробнича зі спеціалізації 4 6/180 магістр
Виробнича переддипломна 2 3/90 магістр

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

 

Практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки. До керівництва практикою здобувачів залучаються як досвідчені викладачі кафедри так і фахові спеціалісти, які працюють в організаціях, установах, на підприємствах, де здобувачі проходить практику.

 

 Співпраця з потенційними роботодавцями, базами практики

 В умовах високої конкурентності на ринку праці практична підготовка має неабияке значення для майбутніх фахівців, оскільки для зарахування на посаду за результатами конкурсного відбору потрібні в першу чергу практичні навики та вміння.

Кафедра обліку, аналізу і контролю приділяє значну увагу практичній підготовці здобувачів вищої освіти шляхом залучення практичних фахівців до аудиторних занять, участь в онлайн-вебінарах, проводить зустрічі  з  працівниками провідних світових компаній, а також активно співпрацює з Відділом кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом ЛНУ імені Івана Франка задля працевлаштування випускників.

В рамках підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік, аналіз та фінансові розслідування» у продовж 2021-2022 навчального року викладачі кафедри та здобувачі організували та взяли участь у таких заходах: (табл.1)

 

Таблиця 1

Заходи співпраці з роботодавцями

Дата

 проведення

Зміст та мета заходу Посилання  на

 інформацію

15.09. 2021 р. Бінарна лекція на тему: «Сучасний фахівець з обліку і оподаткування: формування та перспективи реалізації». Під час бінарної лекції доцент Людмила Петришин визначила мету та переваги освітньої програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування», перспективи і можливості, які вона відкриває для студентів. https://financial.lnu.edu.ua/news/binarna-lektsiia-na-temu-suchasnyy-fakhivets-z-obliku-i-opodatkuvannia-formuvannia-ta-perspektyvy-realizatsii-lektory-vykladach-kafedry-obliku-analizu-i-kontroliu-d-e-n-dotsent-petryshyn-l-p-dyrekto
21.10. 2021 р. Доц. Лобода Н.О. та студенти групи УФОМ-11с  рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та з метою активізації  роботи щодо працевлаштування випускників взяли участь у великому online-семінарі із заробітної плати. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1229277060891395&id=344507252701718

 

27.10. 2021 р.   Доц. Петришин Л.П. та студенти групи УФО – 31с спеціальності 071 «Облік і оподаткування» прийняли участь в онлайн-вебінарі «Новації в оформленні документів. Актуальні питання зарплатних виплат. Електронні лікарняні», що був проведений ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ». https://financial.lnu.edu.ua/news/vash-uspikh-nash-priorytet-uchast-u-vebinari-vid-tov-es-si-ay-konsaltynh

 

1-3.11. 2021 р. доц. Лобода Н.О. та студенти УФОМ-11с  у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування»з метою працевлаштування випускників долучилися до серії вебінарів на тему: «РРО у ФОП: Інтернет торгівля, фіскальний чек, ПРРО». https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1028277424623560&id=100023239358627

 

10.11. 2021 р. Викладачі та студенти кафедри взяли участь у заході «День кар’єри ЄС», який традиційно проводиться у

Львівському університеті. Це проєкт Європейського Союзу, місією якого є інформування про шляхи професійного зростання і кар’єрні можливості для молоді в європейському вимірі.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1242048792947555&id=344507252701718

 

24.11. 2021 р. доц. Лобода Н.О. разом зі студентами УФОМ-11с у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та з метою працевлаштування випускників прийняли участь в щорічному Великому Кадровому Online-Семінарі, який було проведено представниками KadroLand – кадровий канал № 1. https://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-studentiv-oblikovtsiv-u-velykomu-kadrovomu-online-seminari

 

24.11. 2021 р. Студенти груп УФФ-33 с та УФФ-34 с у рамках вивчення навчального курсу «Бухгалтерський облік» прийняли участь у вебінарі від ТОВ «ЕС.СІ.АЙ.-КОНСАЛТИНГ» на тему «Закриття 2021 бухгалтерського року для цілей складання фінансової звітності: чек-лист дій для бухгалтера». Участь  студентів у вебінарі організовано доц. кафедри Л. Петришин. https://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-studentiv-studenty-uff-33s-ta-uff-34s-ta-dotsenta-kafedry-obliku-analizu-i-kontroliu-u-vebinari-zakryttia-2021-bukhhalterskoho-roku-dlia-tsiley-skladannia-finansovoi-zvitnosti-chek-lyst-diy-dli
25.11. 2021 р. Викладачі та студенти кафедри взяли участь у проекті «Діалог з роботодавцями». В рамках якого відбулася зустріч здобувачів вищої освіти та викладачів освітніх програм «Облік, аналіз та фінансові розслідування», «Фінанси, митна та податкова справа», «Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Публічне управління та адміністрування», «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», із стейкхолдерами на тему «Управління. Фінанси. Аудит». https://financial.lnu.edu.ua/news/u-ramkakh-proiektu-dialoh-z-robotodavtsiamy-vidbulasia-zustrich-na-temu-upravlinnia-finansy-audyt

 

02.12. 2021 р. Доц . Лобода Н.О. разом зі студентами УФОМ-11с у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Організація обліку і оптимізація оподаткування» та з метою працевлаштування випускників прийняли участь у вебінарі – практикуму по роботі з впровадження програмних кас, актуальні питання про застосування ПРРО у 2022 р. https://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-mahistriv-hrupy-ufom-11s-ta-k-e-n-dotsenta-lobody-n-o-u-vebinari-praktykumi-po-roboti-z-prohramnymy-kasamy

 

15.11. 2022 р. студенти УФО-41с та доцент Лобода Н.О. у рамках співпраці з фахівцями практиками при вивчені навчального курсу «Звітність підприємств» долучилися до веб-дискусії «Примітки до МСФЗ-звітності: вимоги та типові порушення». https://bit.ly/3riyDle
16.05. 2022 р. У рамках співпраці з фахівцями практиками доц. Приймак С.В. провела гостьову лекцію з навчальної дисципліни «Основи економічного контролю» (УФО-31с) на тему «Оформлення результатів контролю». https://bit.ly/3riyDle

 

Таким чином, організація практичної підготовки майбутніх фахівців на кафедрі обліку, аналізу і контролю здійснюється як під час вивчення професійно спрямованих теоретичних дисциплін, так і виробничої практики і спрямована на підготовку високопрофесійних та креативних фахівців, здатних пристосовуватись до сучасних вимог економіки та ринку праці.

 

Програми та методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики

 

Студенти проходять виробничу практику відповідно до методичних рекомендацій:

2022-23 н.р.

 

2023-24 н.р.

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ У IV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

11.06.2024 | 23:37

За підтримки Міністерства юстиції України 7 червня 2024 року у Львові пройшов IV Всеукраїнський форум судових експертів “Судово-експертна діяльність: збереження наукового та кадрового потенціалу в умовах воєнного стану”. Учасниками форуму стали представники влади та судді, почесний консул Литовської Республіки, судові експерти, адвокати, представники науково-дослідних інститутів, НАБУ, ДБР та інші.
Основна мета форуму – проведення аналізу перспектив розвитку судово-експертної діяльності та підготовки і підтримки кадрів в умовах правового режиму воєнного стану.
З привітальними словами до учасників форуму звернувся директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових...

Читати »

Проведення Міжнародною компанією з надання аудиторських, податкових, юридичних та консалтингових послуг PwC Lviv SDC блоку онлайн лекцій для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

31.05.2024 | 23:56

В рамках проекту «Крок до кар’єри» та співпраці з стейкхолдерами  на запрошення кафедри обліку, аналізу і контролю факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка за підтримки відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом у травні 2024 р. міжнародна компанія з надання аудиторських, податкових, юридичних та консалтингових послуг  PwC Lviv SDC провела блок онлайн лекцій для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік, аналіз та фінансові розслідування».
Метою зустрічі було набуття теоретичних знань та практичних...

Читати »

Онлайн-семінар «Академічна доброчесність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП “Облік, аналіз та фінансові розслідування”

31.05.2024 | 23:50

29 травня 2024 року д.е.н., проф. Петришин Л.Ю. та к.е.н., доц. Лобода Н.О. провели захід на тему: «Академічна доброчесність» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються на освітній програмі «Облік, аналіз та фінансові розслідування» – УФОМ-11с.
Під час лекції доповідачі звернули увагу здобувачів на висвітленні поняття «академічна доброчесність», нормативно-правових документах, що її регламентують, окреслили її фундаментальні цінності. Зауважили, що академічній доброчесності протиставляється категорія академічної недоброчесності (academic misconduct, dishonesty) і наголосили на основних проявах такої діяльності. Також ознайомили із принципами...

Читати »

Участь викладачів кафедри обліку, аналізу і контролю у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Цифрова трансформація фінансової системи України та країн V-4 в умовах євроінтеграції»

31.05.2024 | 23:43

16 травня 2024 року викладачі кафедри обліку, аналізу і контролю Людмила Петришин і Наталія Лобода прийняли участь у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Цифрова трансформація фінансової системи України та країн V-4 в умовах євроінтеграції». Захід був організований Львівським НУП (кафедра фінансів, банківської справи та страхування) та Державним податковим університетом і проходив у форматі відеоконференції на платформі ZOOM.

 
Понад 200 учасників з 5 країн світу, долучилися до проведення конференції, щоб обговорити актуальні питання цифровізації фінансового сектору в контексті євроінтеграційних прагнень України та...

Читати »

Проведення на кафедрі обліку, аналізу і контролю наукового семінару на тему: “Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю, аналізу, оподаткування та управління”

27.05.2024 | 18:45

24 травня 2024 року на кафедрі обліку, аналізу і контролю відбувся науковий семінар на тему: “Бухгалтерський облік як інформаційне джерело контролю, аналізу, оподаткування та управління”. Участь у семінарі взяли викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” – члени студентського наукового гуртка “Контролер”, які обговорили актуальні питання та перспективи розвитку бухгалтерського обліку як інформаційного джерела контролю, аналізу, оподаткування та управління.
В результаті проведеного заходу учасники дійшли висновку щодо необхідності нових наукових знахідок і винаходів у сфері бухгалтерського...

Читати »