Кафедра обліку, аналізу і контролю

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ

Кафедра обліку, аналізу і контролю функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру обліку, аналізу і контролю та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.). Кафедра обліку і аудиту   утворена у 1996 році,  є  випусковою у ЛНУ імені  Івана Франка та провідною у підготовці  висококваліфікованих  фахівців  за  спеціальністю „Облік і оподаткування”.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу із врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», що дасть можливість фахівцям з обліку і оподаткування зайняти належне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань.

Кафедра здійснює підготовку:

 • бакалаврів за освітніми програмами: “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” і “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
 • магістрів за освітньою програмою: “Облік, аналіз та фінансові розслідування” спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який формують викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи.  Із 1999 року очолює кафедру професор Романів Євген  Миколайович, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук України, почесний працівник Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. Сьогодні навчальний процес забезпечують два професори, вісім доцентів.

За понад 20-річний час існування кафедра стала однією із  престижних на факультеті управління фінансами та бізнесу. Вміле поєднання викладачів-практиків, які у свій час працювали на відповідальних посадах у фінансовій системі України та науковців-теоретиків забезпечує навчальний процес  з 35 дисциплін.  Вони також  приймають участь в організації міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів. Працівниками кафедри підготовлено і опубліковано 15 монографій, більше 45 навчальних посібників і підручників та понад 500 наукових статей. Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Науково – дослідна робота на кафедрі ведеться за темою:  „Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”.

З метою досягнення головної мети освітньої діяльності кафедри – формування фахівців високої кваліфікації в галузі обліку і оподаткування пріоритетними напрямами діяльності є:

 1. Модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти;
 2. Розробка та вдосконалення методичного забезпечення для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр”;
 3. Розробка електронних презентацій нормативних і вибіркових дисциплін кафедри;
 4. Розширення спектру модернізованих електронних інформаційних ресурсів, програмного забезпечення ЛНУ, використання комп’ютерно-комунікаційних засобів, електронних курсів з дисциплін кафедри;
 5. Активне продовження роботи з наставництва та підвищення кваліфікації на кафедрі; всебічний розвиток наукової діяльності, наукової школи;
 6. Залучення до викладацької і наукової роботи висококваліфікованих спеціалістів-практиків із фінансових установ, організацій, підприємств;
 7. Зміцнення та розширення взаємозв’язків із фінансовими установами м. Львова і Львівської області з метою своєчасного практичного застосування чинних законодавчих та нормативно-правових актів з фінансових та облікових питань;
 8. Активізація профорієнтаційної роботи серед шкіл і інших навчальних закладів з метою максимального залучення абітурієнтів для вступу до вишу.
 9. Виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра обліку, аналізу і контролю

вул. Коперника, 3

м.Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена у корпусі №1, ауд. 503

тел. (032)235-64-50 (110)

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

За час функціонування кафедри професорсько-викладацький склад постійно працює над вдосконаленням методичного забезпечення закріплених дисциплін.
На внутрішньому сайті факультету розміщено методичне забезпечення закріплених дисциплін кафедри, а саме: Історія бухгалтерського обліку, Вступ до фаху, Бухгалтерський облік (загальна теорія), Теорія економічного аналізу, Основи форензіку, Основи оподаткування, Стандартизація обліку і звітності, Фінансовий контроль в галузях, Аудит, Аудит за видами економічної діяльності, Стратегічний управлінський облік, Облік і звітність за міжнародними стандартами, Облік і оподаткування за видами економічної діяльності, Організація і методика економічного аналізу, Аналіз господарської діяльності, Аналіз за видами економічної діяльності, Злочини у сфері господарської діяльності, Основи економічного контролю, Облік в бюджетних установах, Звітність підприємств, Звітність в ДСЕ, Економічний аналіз, Державний аудит, IT-Enterprise. Бухгалтерія, Управлінський облік, Облік на малих підприємствах, Бухгалтерський облік, Основи податкового контролю, Аутсорсинг в бізнесі,  Бухгалтерський облік в галузях економіки, Фінансовий облік, Облік в банках.
Інформація на внутрішньому сайті структуризована за такими видами:
– Навчальні і робочі програми;

– Завдання і методичні рекомендації для ІНДЗ;
– Завдання і методичні рекомендації для самостійної роботи;
– Тестовий контроль.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

 

Плани практичних / семінарських занять

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

 

Конспекти лекцій

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

 

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(підручники та навчальні посібники)

 

Дослідження

Науковий пошук розглядається як інструмент удосконалення програм професійної підготовки фахівців обліку і аудиту. Різноманітність підходів сприяє тому, що кафедра працює у декількох напрямах.
Протягом останніх років були здійснені такі ґрунтовні дослідження: Аналіз взаємовідносин між місцевими бюджетами різних рівнів та шляхи збільшення джерел їх власних доходів; Фінансово-кредитне забезпечення та аналіз інвестиційно-інноваційних процесів на регіональному рівні;  Стан та шляхи вдосконалення систем обліку, аналізу і контролю на підприємствах різних форм власності; Розробка теоретико-методологічних засад реформування фінансового контролю, Фінансово-економічні механізми та ефективність цільових бюджетних програм в системі охорони здоров’я Львівщини.
Тема науково – дослідної роботи кафедри, яка виконується зараз: “Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції”. Очолює дослідження завідувач кафедри обліку і аудиту – професор Романів Є.М. Мета роботи – поглибити теоретичний фундамент та розробити практичні рекомендації щодо гармонізації  обліку і аудиту в умовах євроінтеграції. Галузь застосування розробки:  69.20 (Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту: консультування з питань оподаткування). Термін виконання – січень 2017 – грудень 2022 рр.

Кадровий склад виконавців:

Романів Є.М., к.е.н., професор

Приймак С.В., к.е.н., доцент

Гончарук С.М., к.е.н., доцент

Шот А.П., к.е.н., доцент

Лобода Н.О., к.е.н., доцент

Шевців Л.Ю., к.е.н., доцент

Долбнєва Д.В., к.е.н., доцент

 

Результати наукових досліджень кафедри обліку, аналізу і контролю

Проблеми обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів (21.05.2019 р.)

Інструментарій дослідження підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств України (9.10.19 р.)

 

Круглий стіл “Усе в житті залежить від нас”

12.11.2020 | 16:40

11 листопада 2020 року студенти третього курсу (група УФО-31с) спеціальності «Облік і оподаткування» та викладач кафедри обліку, аналізу і контролю Людмила Петришин прийняли участь у круглому столі “Усе в житті залежить від нас”. Організатором заходу виступила кафедра обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту (м.Київ).

У засіданні взяли участь понад 60 учасників – громадські діячі, науковці та студенти з України та країн Європейського Союзу. Робота круглого столу відбулася у режимі онлайн, за допомогою платформи ZOOM, у формі представлення презентацій...

Читати »

Новий погляд на підготовку фахівців з обліку і оподаткування: світовий досвід та практика в Україні

04.11.2020 | 10:16

2 листопада 2020 р. д.е.н., доц. кафедри обліку, аналізу і контролю Людмила Петришин прийняла онлайн-участь у чудовому науково-практичному заході, що був організований кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Національного університету «Чернігівська політехніка», круглому столі на тему:«Новий погляд на підготовку фахівців з обліку і оподаткування: світовий досвід та практика в Україні» за участю науковців, роботодавців та здобувачів вищої освіти.

Під час роботи круглого столу учасники обговорили
світовий досвід розробки освітніх програм та їх удосконалення,
сучасні методики викладання облікових дисциплін та критерії оцінки...

Читати »

Участь у міжнародному науковому семінарі “Єдиний європейський простір вищої освіти: тенденції, виклики, перспективи”

02.11.2020 | 13:55

30 жовтня 2020 року д.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу та контролю Людмила Петришин прийняла участь у міжнародному науковому семінарі “Єдиний європейський простір вищої освіти: тенденції, виклики, перспективи”.
Ініціатором проведення заходу у форматі Zoom-конференції виступила кафедра обліку та оподаткування НАСОА. Учасниками семінару були науковці з України, Словаччини та Польщі.
  
Метою семінару було створення академічного майданчику для обговорення ключових здобутків і головних викликів розвитку вищої освіти України та її взаємозв’язків із іншими країнами світу в єдиному європейському просторі.
У ході дискусії було обговорено низку...

Читати »

«Обліково-аналітичні дослідження в період світової економічної кризи»

15.10.2020 | 15:47

До Дня Університету кафедра обліку, аналізу і контролю 15 жовтня 2020 року провела круглий стіл на тему: «Обліково-аналітичні дослідження в період світової економічної кризи». У роботі круглого столу взяли участь професорсько-викладацький склад і студенти кафедри.

Відкриття круглого столу розпочалося з привітань учасників і виступу в.о. завідувача кафедри професора Романіва Є.М. з доповіддю «Експертно-аналітичне дослідження вірогідності обліку і звітності у бізнесі».
                                  
Представлення результатів наукових досліджень доповідачів здійснювалося в онлайн-режимі з використанням...

Читати »

Запрошення до участі у круглому столі “Обліково-аналітичні дослідження в період світової економічної кризи” (15.10.2020 р.)

07.10.2020 | 20:04

Кафедра обліку, аналізу і контролю з нагоди святкування Дня Університету запрошує викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих бухгалтерів, аудиторів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування та усіх бажаючих долучитися до участі у круглому столі на тему «Обліково-аналітичні дослідження в період світової економічної кризи».
Круглий стіл відбудеться 15 жовтня 2020 року о 14 год. у дистанційному режимі з використанням програми Teams.
Всі бажаючі можуть взяти участь у роботі круглого столу, надіславши до 12 жовтня свої дані (прізвище, ім’я, по батькові, назва місця праці/навчання, посада...

Читати »