Антикорупційна політика в Україні

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шевців Л. Ю.УФОМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФОМ-51сдоцент Шевців Л. Ю.

Опис курсу

АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Антикорупційна політика в Україні

(назва навчальної дисципліни)

 

Вибіркова дисципліна 

(нормативна/вибіркова)

 

Спеціалізація «Облік, аналіз та фінансові розслідування»

(цикл дисциплін за навчальним планом)

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни «Антикорупційна політика в Україні» є теоретичні засади та практичний досвід антикорупційної політики в Україні з формуванням антикорупційної культури.

Мета навчальної  дисципліни

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань щодо антикорупційної політики в Україні, вмінь та навичок використовувати ці знання у практичній діяльності.

 

Основні завдання

 • надати систематизовані знання щодо теорії і практики здійснення антикорупційної політики в Україні,
 • застосовувати антикорупційного законодавства для здійснення та реалізації антикорупційної політики в практичній діяльності,
 • формування знань, уміння та навички розробки організаційно-правових механізмів антикорупційної політики,
 • налагодження взаємодії держави та громадянського суспільства з антикорупційних заходів.

 

          Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки магістрів

Навчальна дисципліна «Антикорупційна політика в Україні» є вибірковою компонентою підготовки бакалаврів з обліку і оподаткування. Вона базується на знаннях, сформованих під час вивчення таких дисциплін, як «Правові основи економічної безпеки в обліку і оподаткуванні»,  «Правові форми протидії фінансовим правопорушенням», «Правові основи боротьби з корупцією в бізнесі», «Злочини у сфері господарської діяльності» та формує базу знань для вивчення таких дисциплін, як «Основи форензіку», «Фінансовий контроль в галузях економіки», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Організація і методика фінансових розслідувань».

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента формуються такі компетентності:

загальні:

 • ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

 спеціальні:

 • СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
 • СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
 • СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
 • СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

За освітньою програмою

 • СК13. Вміти правильно тлумачити і застосовувати норми Кримінального, Кримінально-процесуального, Господарського, Податкового, Бюджетного, Митного кодексів, інших нормативно-правових актів України, що регламентують корупційну відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у фінансовій, бюджетній, податковій сфері, шахрайства, хабарництва, корупції державних органах влади тощо, способи протидії та профілактики   корупційних правопорушень.
 • СК14. Вміти класифікувати корупційні правопорушення, визначати їх суть у відповідній сфері, здійснювати аналітичну роботу, розвивати своє юридичне мислення, працювати з документами, виявляти та визначати способи протидії корупційним злочинам в державі.

 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Антикорупційна політика в Україні»» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:

а) знати:

– основні поняття щодо корупції та антикорупційної діяльності;

– теоретичні засади антикорупційної політики в Україні та антикорупційного законодавства;

– універсальні напрями і типові шляхи реалізації антикорупційної політики в умовах сучасного суспільства;

– основні підходи організаційно-правового механізму антикорупційної діяльності та здійснення антикорупційної експертизи і спеціальної перевірки;

– теоретичні напрацювання та кращий досвід щодо побудови і функціонування механізмів запобігання корупції, підходи антикорупційного навчання.

б) уміти:

 • правильно тлумачити і застосовувати норми чинного антикорупційного законодавства;
 • проводити аналітичні дослідження різних форм і типів корупції, їх деструктивного впливу на суспільство;
 • визначати стратегічні підходи, основні напрями та пріоритети антикорупційної політики в Україні;
 • здійснювати комплексну діагностику корупціогенних чинників та розробляти рекомендації щодо їх усунення;
 • виявляти стан та надавати пропозиції щодо удосконалення механізмів запобігання корупції в Україні щодо професійної діяльності.
 • Програмні результати навчання
 • ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.
 • ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
 • ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
 • ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.
 • ПРН 13. Вміти застосовувати інформаційні та інноваційні технології у професійній та науковій діяльності.

Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. Теоретичні засади антикорупційної політики в Україні.
Тема 2. Антикорупційне законодавство
Тема 3. Здійснення антикорупційної політики
Тема 4. Довгострокова стратегія як основа антикорупційної політики в Україні
Тема 5. Реалізація антикорупційної політики
Тема 6. Організаційно-правові механізми антикорупційної діяльності
Тема 7. Антикорупційна експертиза та спеціальна перевірка
Тема 8. Антикорупційні заходи запобігання корупції

 

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 2. Деякі питання проведення антикорупційної експертизи : наказ Міністерства юстиції України від 18 берез. 2015 р. № 383/5
 3. Закон України “Про державну службу” від 10 груд. 2015 р. № 889АШ
 4. Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січ. 2011 р. № 2939АГ
 5. Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовт. 2014 р. № 1700АГІ
 6. Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” від 14 жовт. 2014 р. № 1699АГІ
 7. Закон України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” від 10 листоп. 2015 р. № 772-УШ
 8. Закон України “Про Національне антикорупційного бюро України” від 14 жовт. 2014 р. № 1698 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. № 8073-Х. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 9. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : підписана 31 жовт. 2003 р. ; ратифікована Україною 18 жовт. 2006 р.
 10. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією : підписана 27 січ. 1999 р. ; ратифікована Україною 18 жовт. 2006 р.
 11. Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-Ш
 12. Про двадцять принципів боротьби з корупцією : Резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи від 6 листоп. 1997 р. № 994_845 URL:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_845&p=1293820863867619
 13. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 29 квіт. 2015 р. № 265
 14. Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України від 11 лют. 2016 р. № 65.
 15. Про Національну раду з питань антикорупційної політики : Указ Президента України від 14 жовт. 2014 р. № 808/2014.
 16. Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації : навч. посіб. / авт. кол.: С. М. Серьогін (кер. авт. кол.), В. В. Баштанник, Н. А. Липовська та ін. ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 476 с.
 17. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Вид-во Ліра-К, 2016. – 192 с.

 

Інтернет ресурси:

http://www.nbuv.gov.ua/НаціональнабібліотекаУкраїниім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.htmlБібліотеки та науково-інформаційніцентриУкраїни.

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2Львівська бібліотекаУкраїниім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org– вільнаенциклопедія.

www.minfin.gov.uaМіністерствафінансівУкраїни.

http://web/worldbank/orgСвітового банку

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму