Аспірантура, докторантура

 

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

Освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування запроваджено на факультеті управління фінансами та бізнесу (декан Стасишин Андрій Васильович, кандидат економічних наук, доцент) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування» (2019-2023 р.р.) – ВатаманюкЗелінська Уляна Зеновіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансового менеджменту.

Гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування» (2023 р.) – Комарницька Ганна Омелянівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Відповідальними кафедрами за реалізацію освітнього процесу призначено кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом (завідувач Комарницька Ганна Омелянівна, доктор економічних наук, доцент) та кафедру економіки та публічного управління (завідувач Капленко Галина Вікторівна, доктор економічних наук, професор).

Освітній процес та наукове керівництво аспірантами забезпечує професорсько-викладацький склад із значним науковим досвідом, належною кваліфікацією та активністю в міжнародних та вітчизняних науково-практичних заходах з проблематики публічного управління та адміністрування. Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю.

Ринок праці диктує власні вимоги щодо забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування висококваліфікованими та компетентними фахівцями публічного управління та адміністрування, фахівцями з управління персоналом в органах публічної влади та бізнесструктурах; визначення стандартів якості надання освітніх послуг, відповідно до тенденцій розвитку освіти та з урахуванням відповідної кон’юнктури, розвитку партнерських відносин із спорідненими регіонами України та розширення міжнародного наукового простору. Враховуючи активну співпрацю з різними групами стейкхолдерів, а особливо з потенційними роботодавцями (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗВО, тощо) на ОНП успішно та ефективно відбувається підготовка докторів філософії – молодих науковців у сфері публічного управління та адміністрування.

УПРАВЛІНСЬКА НАУКОВА ШКОЛА ЯК СУЧАСНИЙ БАЗИС
СТРАТЕГІОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

В рамках факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка активно функціонує наукова школа, започаткована професором Карпінським Б.А. за загальним напрямом сучасних досліджень: «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства».

Управлінською науковою школою вже сформовано базові основи стратегіології розвитку соціально-економічної системи держави зі спрямованістю на фінансове благополуччя, зростання здоров’я і довголіття нації, визначено місце глобальних фінансових викликів. Зокрема, вперше виокремлено негативну синергічність на прикладі фінансової продуктивності, яка підтверджується значним її падінням порівняно зі змінами окремих складових з огляду на фінансові збурення та воєнний стан. Проведено оцінювання й порівняння впливу глобальних фінансових викликів на динаміку диспропорцій фінансової продуктивності в Україні. Запропоновано заходи вдосконалення моніторингу фінансової ситуації та специфіки використання підходів управлінської стратегіології формування Smart-урбаністики в агломераційних центрах, що дозволить приймати обґрунтовані управлінські рішення в інтересах розвитку економічних систем вже у післявоєнний період.

Проведено системні дослідження щодо визначення загарбницької сутності держави-анексора та проведено оцінювання фінансових втрат України від її дії (Крим), запропоновано комплексні методи з мінімізації даних втрат (лише фінансово-ресурсні втрати від дій держави-анексора сягають до 0,5 трлн дол. США). Нині зусилля фахівців наукової школи зосередженні як на комплексній оцінці воєнно-ресурсних обмежень, загроз й втрат (фінансові, міграційні, освітні, промислові, інфраструктурні тощо), так і виробленні дієвих рекомендацій для різних управлінських інституцій через пропонований інструментарний апарат як правової, так і правничо-управлінської стратегіології на фундаментальних засадах державотворчого патріотизму нації.

Властиво, через синтезовану парадигму державотворчого патріотизму нації на основі податкової домінанти (яка дозволяє вперше в світовій практиці перейти від досліджень проблематики патріотизму на якісному рівні до кількісного його оцінювання й порівняння), запропоновано, що цілеспрямована її реалізація на національному рівні дозволятиме забезпечити понад 5 млрд грн додаткових надходжень у державну скарбницю, що дійсно важливо в умовах воєнного стану.

За пріоритетними розробками управлінської наукової школи (а це вже понад 100) проводиться їхня періодична реєстрація на авторське право в Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій (Державній службі інтелектуальної власності України)із напрямів: управління і економіка національного господарства; формування та функціонування державотворчого патріотизму нації з позиції кількісної (податкової) домінанти; інструментарій та моделювання у фінансовій системі держави; управлінські механізми та підходи.         КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЗДОБУВАЧАМ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДОРОЖНЯ КАРТА”  ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ   Додатки до “Дорожньої карти” здобувача ступеня доктора філософії        Нормативні документи: Закон України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 року № 1556 – VII Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 “Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) про присудження ступеня доктора філософії” Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” Реєстр наукових видань України         ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ http://sciencesociety.lnu.edu.ua/ Наукове товариство аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка http://sciencesociety.lnu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/    Академічна етика  Виявили порушення академічної доброчесності?: http://societas.scientifica@lnu.edu.ua/   Закон про Вищу освіту   Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)   Проєкт Закону України«Про академічну доброчесність».   Як допомогти студентам й аспірантам досліджувати доброчесно?

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ОНП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Комарницька Ганна Омелянівна – доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, гарант ОНП Публічне управління та адміністрування.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/komarnytska-hanna-omelyanivna
Стасишин Андрій Васильовичкандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного управління.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/stasyshyn-a-v
Парубчак Іван Орестович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економіки та публічного управління https://financial.lnu.edu.ua/employee/parubchak-ivan-orestovych
Карпінський Борис Андрійович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/karpinskyj-borys-andrijovych
Решота Олена Анатоліївнакандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/reshota-olena-anatoliivna
Капленко Галина Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки та публічного управління.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/kaplenko-halyna-viktorivna
Васьківська Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/kateryna-vaskivska-lnu-edu-ua
Дзяна Галина Олексіївнакандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.
https://financial.lnu.edu.ua/employee/dziana-halyna
Возняк Галина Василівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри економіки та публічного управління https://financial.lnu.edu.ua/employee/vozniak-halyna-vasylivna
Біль Мар’яна Михайлівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри економіки та публічного управління
https://financial.lnu.edu.ua/employee/bil-mar-iana-mykhaylivna

НАУКОВІ ПРОЄКТИ та НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ
Науково-дослідна  кафедральна тема:  «Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу» (номер держреєстрації 0121U110273) – науковий керівник д.е.н., доц. Комарницька Г. О. Терміни виконання: 2021 – 2024 рр.
Науково-дослідна  кафедральна тема: «Публічне управління у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». Державний реєстраційний номер: 0121U110239. Термін виконання:   січень 2021 р. – грудень 2025 р. Науковий керівник – доктор економічних наук, доц. Капленко Г.В.

Бюджетна науково-дослідна тема: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації» – науковий керівник теми к.е.н., професор Карпінський Б.А. Терміни виконання: 2017 – 2019 рр.

Науково-дослідна  кафедральна тема: «Розробка ідентифікаційних ознак, оцінювання та управління державотворчим патріотизмом нації на кількісній основі в умовах реформування владних повноважень» (номер держреєстрації 0116U001658) – науковий керівник д.е.н., проф. Карпінський Б.А. Термін виконання: 2016-2020 роки.

Проєкт за програмою Жана Моне «SDGs 4 EUROINTEGRATION OF UKRAINE» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537″ за фінансової підтримки EACEA. Координатор проекту – д.е.н.,  професор  Капленко Г.В.  Термін виконання 01.11.2023-31.10.2026.

.Проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension» Координатор проекту – доц. В.А. Зеленко, академічний координатор – доц. О.Г. Гупало. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Програма Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовувався науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу. Член команди проекту – доц. В.А. Зеленко. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2021.

Факультет управління фінансами та бізнесу  організовує щорічні міжнародні та всеукраїнські конференції, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»; Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Державне й муніципальне управління у ХХІ столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти»; Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції”, щорічна Звітна наукова конференція  Львівського національного університету імені Івана Франка, наукові семінари аспірантів, дискусійні клуби,  робота наукової студії «Державотворець» та студентського наукового гуртка «Управлінець»,  круглі столи та інші наукові заходи.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Проєкт 2024
Таблиця результатів громадських обговорень
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу гаранта: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) взяти участь у громадських обговореннях чинної освітньо-наукової програми та проєкту освітньої програми на 2024/2025 навчальний рік.
Нам важлива думка роботодавців, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.
Для надання відгуку, зауважень та рекомендацій – скористайтеся «Форма надання відгуку».
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу гаранта: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua
Відгуки та пропозиції приймаються до 1 березня 2024 року.

Акредитація третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти