Стасишин Андрій Васильович

Посада: декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-94

Електронна пошта: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми макроекономічного регулювання, інфляція і безробіття, аналіз поведінки економічних суб’єктів (фірм, домогосподарств, держави). Автор майже 100 наукових та науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників.

Курси

Публікації

Переклади:

 • Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. Київ: Основи, 1995. 579 с.
 • Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка / Пер. з англ. Київ: Основи, 1998. 676 с.
 • Мишкін Ф. Гроші, банківництво і фінансові ринки. Наукова редакція С. Панчишина. Переклад з англ. Панчишин С.М., Стеблій Г.Я., Стасишин А.В. Київ: Основи, 1998. 963 с.
 • Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: європейський контекст. Наукова редакція С. Панчишина. Переклад з англ. Панчишин С.М., Ватаманюк О.З., Стасишин А.В. Київ: Основи, 1998. 852 с.

Статті і розділи монографій:

 • Стасишин А.В. Фіскальна політика в умовах трансформації економіки України. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Львівський держуніверситет ім. І. Франка; Центр ринкознавства «Інтереко». Львів, 1997. Вип. 2.
 • Панчишин С.М., Стасишин А.В., Буняк В.Б. Фіскальні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації економіки України. Фінанси України. 1998. № 5. С. 61–66.
 • Панчишин С.М., Стасишин А.В., Дубовий В.Я. Фіскальні інструменти макроекономічного регулювання. Вісник Львівської комерційної академії. 1998. С. 54–61.
 • Стасишин А.В. Становлення монетарних інструментів макроекономічного регулювання в перехідній економіці України. Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів. Науковий збірник / за ред. З.Г. Ватаманюка. Львів: Інтереко, 2002. 456 с.
 • Панчишин С., Стасишин А., Холод Н. Економічні суб’єкти в товарній формі виробництва. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ, 2002. Вип. 12.8. С. 243–248.
 • Стасишин А.В. Економічна роль держави в теорії соціального ринкового господарства. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України: Збірник наукових праць. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2003. Вип. 1 (XXXIX). С. 30–38.
 • Стасишин А., Холод Н. Марксистське тлумачення державного регулювання доходів. Доходи та заощадження в перехідній економіці України // За ред. С. Панчишина та М. Савлука. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. С.40–42.
 • Стасишин А.В. Моделі поведінки споживача. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка // За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. Київ: Альтернативи, 2003. С. 173–179.
 • Стасишин А.В. Формування державного зовнішнього боргу України. Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24–25 жовтня 2003 р.). Львів, 2003. С. 251–252.
 • Стасишин А.В. Реформування системи оподаткування як чинник детінізації економіки України. Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24–25 жовтня 2003 р.). Львів, 2003. С. 109–111.
 • Стасишин А.В. Еволюція поглядів на економічну роль держави в концепціях провідних економічних шкіл. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2003. Вип. 11. С. 176–190.
 • Стасишин А.В. Основні фактори формування і еволюції системи державного регулювання економіки. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспектив: Збірник наукових праць. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2004. Вип. 1 (XLV). С. 4–8.
 • Стасишин А.В. Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації. Економіка України в євроінтеграційних процесах. Науковий збірник “Формування ринкової економіки в Україні” // За ред. С.М. Панчишина. 2004. Вип. 13. С. 54–68.
 • Стасишин А.В. Економічна роль держави як суб’єкта господарювання в умовах формування постіндустріального суспільства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2004. Вип. 33. C. 571–575.
 • Стасишин А.В. Еволюція поглядів на економічну роль держави в концепціях провідних економічних шкіл. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 149–166.
 • Стасишин А.В. Держава як економічний суб’єкт. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 166–173.
 • Стасишин А.В. Формування нового механізму державного регулювання в країнах із розвиненою товарною економікою. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 173–201.
 • Стасишин А.В. Зміна економічних функцій держави в умовах постіндустріального суспільства і глобалізації Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 201–218.
 • Стасишин А.В. Держава як суб’єкт господарювання і гарант забезпечення макроекономічної рівноваги економічної системи. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 12. С. 356–362.
 • Cтасишин А.В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб’єктів на конкурентоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи. Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2009. Вип. 11. С. 69–72.
 • Cтасишин А.В. Транснаціональні корпорації як економічні суб’єкти та їх роль у підвищенні конкурентоспроможності національних економік в умовах світової фінансової кризи. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 15–16 жовтня 2009 р.). Черкаси, 2009. С. 63–65.
 • Стасишин А.В. Cвітовий досвід функціонування кластерів як економічних суб’єктів та проведення кластерної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: Збірник наукових праць. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2010. Вип. 1 (810). С. 486–499.
 • Стасишин А.В. Суть та інструментарій дослідження фірми як економічного суб’єкта в сучасній економічній науці. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». 2010. Вип. 7 (28). С. 311–324.
 • Cтасишин А.В., Никитюк Ю.І. Вплив валютної політики на поведінку економічних суб’єктів в умовах фінансово-економічної кризи. Вісник Львівського університету. Серія «Економічна». 2013. Вип. 48. С. 20–27.
 • Стасишин А.В. Еволюція фірми як економічного суб’єкта в аналітичній економії. Формування ринкової економіки в Україні. 2013. Вип. 30. С. 234–240.
 • Горбачевська О.В., Хмелярчук М.І., Стасишин А.В. Історія економіки та економічної думки (схематичний аналіз): навч. посіб. / ав. кол. за ред. О.В. Горбачевської. Київ: УБС НБУ, 2014. 522 с.
 • Стасишин А., Кулинич Х. Соціально-економічні аспекти впливу оптимальності податкового навантаження на поведінку економічних суб’єктів. Вісник Львівського університету. Серія «Економічна». 2014. Вип. 51. С. 656–661.
 • Стасишин А.В., Зеленко В.А. Трансформування системи соціального страхування України: аналіз задекларованих змін. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». Львів: ІРД, 2015. С. 29–35.
 • Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Стасишин А.В., Стеблій Г.Я., Калинець К.С. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економічна». 2016. Вип. 1 (47). Том 1. С. 108–112.
 • Ситник Н.С. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: колект. монографія / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін. / За ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2016. 412 с.
 • Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. Львів: Апріорі, 2017. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. 567 с.
 • Ситник Н.С. Бюджетна система в таблицях і схемах: навч. посіб. / Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2017. 180 с.
 • Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули: колект. монографія. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін. / За ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2017. 352 с.
 • Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 316 с.
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
 • Фінанси бізнесу: навчальний посібник / Стасишин А. В., Сич О.А., Попович Д.В. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
 • Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О.Р. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533с.
 • Публічне управління: навч. посібник / Стасишин А.В., Капленко Г.В., Комарницька Г.О. та ін.; за заг. ред. А.В.Стасишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 • Економіка у європейській інтеграції / Зеленко В.А, Гупало О.Г., Стасишин А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
 • Стасишин А.В. Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу  / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2018. – №10. – С. 13-19

Біографія

ОСВІТА:

Закінчив з відзнакою економічний факультет ЛНУ ім. І.Франка (1993), аспірантуру (1997), докторантуру (2006), стажувався у Вейнському університеті (США, 1994), Світовому банку (США, 1995), Нью-Йоркській школі банківництва та Федеральній корпорації зі страхування депозитів (США, 2001), університеті Дж. Вашингтона (США, 2004).

РОБОТА:

з лютого 2019 – декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного управління

листопад 2015 січень 2019– в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І.Франка, доцент кафедри економічної теорії

червень 2015 – жовтень 2015 – в.о. ректора Львівської державної фінансової академії

2006–2015 – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

квітень 2002 – листопад 2002 – в.о. декана економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

2000–2002 – заступник декана з наукової роботи

1997–2006 – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

1993–1994 – викладач-стажист кафедри економічної теорії економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

 

Розклад