Стасишин Андрій Васильович

Посада: декан факультету управління фінансами та бізнесу, доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-94

Електронна пошта: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми макроекономічного регулювання, інфляція і безробіття, аналіз поведінки економічних суб’єктів (фірм, домогосподарств, держави). Автор майже 100 наукових та науково-методичних праць, монографій та навчальних посібників.

Курси

Публікації

Переклади:

 1. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. Київ: Основи, 1995. 579 с.
 2. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка / Пер. з англ. Київ: Основи, 1998. 676 с.
 3. Мишкін Ф. Гроші, банківництво і фінансові ринки. Наукова редакція С. Панчишина. Переклад з англ. Панчишин С.М., Стеблій Г.Я., Стасишин А.В. Київ: Основи, 1998. 963 с.
 4. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: європейський контекст. Наукова редакція С. Панчишина. Переклад з англ. Панчишин С.М., Ватаманюк О.З., Стасишин А.В. Київ: Основи, 1998. 852 с.

Статті і розділи монографій:

 1. Стасишин А.В. Фіскальна політика в умовах трансформації економіки України. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. Львівський держуніверситет ім. І. Франка; Центр ринкознавства «Інтереко». Львів, 1997. Вип. 2.
 2. Панчишин С.М., Стасишин А.В., Буняк В.Б. Фіскальні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації економіки України. Фінанси України. 1998. № 5. С. 61–66.
 3. Панчишин С.М., Стасишин А.В., Дубовий В.Я. Фіскальні інструменти макроекономічного регулювання. Вісник Львівської комерційної академії. 1998. С. 54–61.
 4. Стасишин А.В. Становлення монетарних інструментів макроекономічного регулювання в перехідній економіці України. Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів. Науковий збірник / за ред. З.Г. Ватаманюка. Львів: Інтереко, 2002. 456 с.
 5. Панчишин С., Стасишин А., Холод Н. Економічні суб’єкти в товарній формі виробництва. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ, 2002. Вип. 12.8. С. 243–248.
 6. Стасишин А.В. Економічна роль держави в теорії соціального ринкового господарства. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України: Збірник наукових праць. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2003. Вип. 1 (XXXIX). С. 30–38.
 7. Стасишин А., Холод Н. Марксистське тлумачення державного регулювання доходів. Доходи та заощадження в перехідній економіці України // За ред. С. Панчишина та М. Савлука. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. С.40–42.
 8. Стасишин А.В. Моделі поведінки споживача. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка // За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. Київ: Альтернативи, 2003. С. 173–179.
 9. Стасишин А.В. Формування державного зовнішнього боргу України. Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24–25 жовтня 2003 р.). Львів, 2003. С. 251–252.
 10. Стасишин А.В. Реформування системи оподаткування як чинник детінізації економіки України. Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24–25 жовтня 2003 р.). Львів, 2003. С. 109–111.
 11. Стасишин А.В. Еволюція поглядів на економічну роль держави в концепціях провідних економічних шкіл. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2003. Вип. 11. С. 176–190.
 12. Стасишин А.В. Основні фактори формування і еволюції системи державного регулювання економіки. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспектив: Збірник наукових праць. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2004. Вип. 1 (XLV). С. 4–8.
 13. Стасишин А.В. Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації. Економіка України в євроінтеграційних процесах. Науковий збірник “Формування ринкової економіки в Україні” // За ред. С.М. Панчишина. 2004. Вип. 13. С. 54–68.
 14. Стасишин А.В. Економічна роль держави як суб’єкта господарювання в умовах формування постіндустріального суспільства. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2004. Вип. 33. C. 571–575.
 15. Стасишин А.В. Еволюція поглядів на економічну роль держави в концепціях провідних економічних шкіл. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 149–166.
 16. Стасишин А.В. Держава як економічний суб’єкт. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 166–173.
 17. Стасишин А.В. Формування нового механізму державного регулювання в країнах із розвиненою товарною економікою. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 173–201.
 18. Стасишин А.В. Зміна економічних функцій держави в умовах постіндустріального суспільства і глобалізації Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З. Ватаманюка. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2005. С. 201–218.
 19. Стасишин А.В. Держава як суб’єкт господарювання і гарант забезпечення макроекономічної рівноваги економічної системи. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 12. С. 356–362.
 20. Cтасишин А.В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб’єктів на конкурентоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи. Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2009. Вип. 11. С. 69–72.
 21. Cтасишин А.В. Транснаціональні корпорації як економічні суб’єкти та їх роль у підвищенні конкурентоспроможності національних економік в умовах світової фінансової кризи. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 15–16 жовтня 2009 р.). Черкаси, 2009. С. 63–65.
 22. Стасишин А.В. Cвітовий досвід функціонування кластерів як економічних суб’єктів та проведення кластерної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: Збірник наукових праць. Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2010. Вип. 1 (810). С. 486–499.
 23. Стасишин А.В. Суть та інструментарій дослідження фірми як економічного суб’єкта в сучасній економічній науці. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». 2010. Вип. 7 (28). С. 311–324.
 24. Cтасишин А.В., Никитюк Ю.І. Вплив валютної політики на поведінку економічних суб’єктів в умовах фінансово-економічної кризи. Вісник Львівського університету. Серія «Економічна». 2013. Вип. 48. С. 20–27.
 25. Стасишин А.В. Еволюція фірми як економічного суб’єкта в аналітичній економії. Формування ринкової економіки в Україні. 2013. Вип. 30. С. 234–240.
 26. Горбачевська О.В., Хмелярчук М.І., Стасишин А.В. Історія економіки та економічної думки (схематичний аналіз): навч. посіб. / ав. кол. за ред. О.В. Горбачевської. Київ: УБС НБУ, 2014. 522 с.
 27. Стасишин А., Кулинич Х. Соціально-економічні аспекти впливу оптимальності податкового навантаження на поведінку економічних суб’єктів. Вісник Львівського університету. Серія «Економічна». 2014. Вип. 51. С. 656–661.
 28. Стасишин А.В., Зеленко В.А. Трансформування системи соціального страхування України: аналіз задекларованих змін. Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». Львів: ІРД, 2015. С. 29–35.
 29. Теоретико-методологічний інструментарій державного регулювання національної економіки / Стасишин А.В., Стеблій Г.Я., Калинець К.С. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економічна». 2016. Вип. 1 (47). Том 1. С. 108–112.
 30. Ситник Н.С. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: колект. монографія / Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін. / За ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2016. 412 с.
 31. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С.М. Панчишин, П.І. Островерх, І.В. Грабинська та ін.; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. Львів: Апріорі, 2017. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. 567 с.
 32. Ситник Н.С. Бюджетна система в таблицях і схемах: навч. посіб. / Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2017. 180 с.
 33. Конкурентоспроможність національної економіки: фіскальні важелі та стимули: колект. монографія. Ситник Н.С., Стасишин А.В., Ватаманюк-Зелінська У.З. та ін. / За ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів: Видавництво “Апріорі”, 2017. 352 с.
 34. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / За заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 316 с.

Біографія

ОСВІТА:

Закінчив з відзнакою економічний факультет ЛНУ ім. І.Франка (1993), аспірантуру (1997), докторантуру (2006), стажувався у Вейнському університеті (США, 1994), Світовому банку (США, 1995), Нью-Йоркській школі банківництва та Федеральній корпорації зі страхування депозитів (США, 2001), університеті Дж. Вашингтона (США, 2004).

РОБОТА:

з листопада 2015 – в.о. декана факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І.Франка, доцент кафедри економічної теорії

червень 2015 – жовтень 2015 – в.о. ректора Львівської державної фінансової академії

2006–2015 – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

квітень 2002 – листопад 2002 – в.о. декана економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

2000–2002 – заступник декана з наукової роботи

1997–2006 – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

1993–1994 – викладач-стажист кафедри економічної теорії економічного факультету ЛНУ ім. І.Франка

 

Розклад