Історія

    Історія факультету управління фінансами та бізнесу у складі Львівського національного університету імені Івана Франка веде свій відлік з 2015 року.

Розташований факультет у двох корпусах – у центрі міста, на відомій ще з цісарських часів вулиці аристократів, банкірів та фінансистів – Коперника, 3, та по вулиці Медова Печера, 53.

    Місія факультету управління фінансами та бізнесу – освітня, науково-дослідницька та інноваційна діяльність, спрямована на формування творчої, всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу: в державних фінансових і фіскальних органах, фондах, інвестиційних компаніях, фінансово-кредитних установах, підприємствах різних форм власності та видів діяльності, наукових, освітніх установах держави з метою подальшої інтеграції України в світовий економічний простір як рівноправного партнера, у тому числі на ринку надання освітніх послуг.

     Стратегічна мета розвитку факультету – підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці знань; підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти; інтеграція у європейський і світовий освітній й науковий простір, зміцнення і розширення зв’язків з науковцями України та зарубіжжя, всебічний розвиток наукової діяльності, зокрема наукової школи; зміцнення та нарощування взаємозв’язків з іншими закладами вищої освіти та органами фінансової системи України; виховання і гармонійний розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.