Кафедра економіки та публічного управління

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра економіки та публічного управління є структурним підрозділом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Університетський статус кафедри – випускова, що розробляє та забезпечує навчально-методичні та науково-методологічні засади сучасної вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (Освітньо-професійні програми: «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», «Публічне управління та адміністрування»).

Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю. Склад кафедри та особистісні характеристики викладачів дають можливість вирішувати на належному рівні актуальні завдання розвитку кафедри за усіма напрямками діяльності: навчально-методична, науково-дослідна, виховна, профорієнтаційна, громадська.

Візія кафедри економіки та публічного управління полягає у забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування висококваліфікованими та компетентними фахівцями публічного управління та адміністрування,  фахівцями з управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах;  визначенні стандартів якості надання освітніх послуг, відповідно до тенденцій розвитку освіти і з врахуванням кон’юнктури ринку праці, розвитку партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України, міжнародного освітнього простору.

Метою діяльності кафедри є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення недоліків, що сповільнюють адаптацію кафедри до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграція у складі університету в європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері надання освітніх послуг, в тому числі формування якісного науково-педагогічного потенціалу, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів, обов’язкове забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри.

Мета може бути досягнута на основі: впровадження європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема, щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм; нарощування інтелектуального потенціалу кафедри та розвитку науково-дослідної роботи кафедри, впровадження інноваційних методів в організацію навчального процесу, застосування передових освітніх технологій; співпраці із стратегічними партнерами; підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу.

Місія кафедри: підготовка висококваліфікованих та соціально відповідальних фахівців у сфері публічного управління та адміністрування відповідно до сучасних вимог ринку праці, в умовах євроінтеграції, шляхом використання креативних та інноваційних підходів до навчання й роботи, з високими лідерськими та моральними якостями, які будуть конкурентоздатними на ринку праці, ефективно взаємодіюють та соціально мобільниими в професійному та суспільному середовищі.

Стратегічні цілі кафедри:

 1. Розширення надання освітніх послуг кафедри.
 2. Підвищення наукового потенціалу кафедри.
 3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри.
 4. Поглиблення партнерської співпраці з зовнішніми стейкхолдерами.
 5. Збереження та розширення академічної співпраці кафедри.

Цінності, яких дотримуються на кафедрі економіки та публічного управління: професіоналізм; інноваційність; відповідальність; креативність; компетентність; кваліфікованість науково-педагогічних працівників; індивідуальний підхід; саморозвиток і самовдосконалення; активна життєва позиція викладачів та студентів; робота в команді; комунікативність; відповідальність; лідерство; відкритість; толерантність; плюралізм; взаємоповага; почуття власної гідності; публічність; вивчення досвіду провідних викладачів кафедри; створення умов для особистого розвитку; психологічна адаптація здобувачів вищої освіти; патріотизм; порядність; духовний і культурний розвиток; дотримання корпоративної етики; забезпечення академічної доброчесності; створення сприятливих умов навчання для людей з особливими потребами; конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації – креативних, впевнених в майбутньому, здатних працювати в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування, бізнес-структурах .


СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 Публічне управління та адміністрування СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 Публічне управління та адміністрування)

Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), згідно з якими кафедра економіки та публічного управління здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень освіти

 • Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (2019 рік)  (2021 рік)
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (2021 рік)

Другий (магістерський) рівень освіти

 • Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (2019 рік) (2020 рік (2021 рік)
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управліня та адміністрування”  (2021 рік)

1) Єдиний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. (Програма ЄДКІ)

 

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення та удосконалення освітньо-професійних програм, їх навчальних компонент можна надсилати на електронні адреси:

halyna.kaplenko@lnu.edu.ua; publicadm.humanresource@gmail.com

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра економіки та публічного управління

вул. Коперника, 3

м. Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена в каб. 402

Тел. (067) 6745460

e-mail: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Facebook: Кафедра економіки та публічного управління– факультет УФтаБ ЛНУ імені Івана Франка

Telegram: кафедра економіки та публічного управління

 Історія кафедри

Кафедра економіки та публічного управління створена на базі кафедри економічної теорії. Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М. Гончар, О.Г. Гупало, О.В. Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г. Гнатенко, І.В. Грабинська, О.І. Карбовник, Ю.Ш. Опельбаум, М.М. Плотніков, старші викладачі У.Д. Балагурак, Л.П. Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, к.е.н. О.В.Стефанишин (1999–2002 роки). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. З 2003 року до вересня 2019 року кафедру очолював доцент, к.е.н. О.Г. Гупало.
З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали: професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк.

Діяльність та розвиток кафедри економіки та публічного управління відбуваються відповідно до сучасної політики і стратегії нашої держави в освіті та стратегії Університету. Розвиток кафедри спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове освітнє й наукове товариство.

Політика розвитку кафедри економіки та публічного управління спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації – креативних, впевнених  в майбутньому, здатних працювати в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування, бізнес-структурах .

Конкурентні переваги кафедри формуються і нагромаджуються роками, з часу її заснування. Це високий професіоналізм членів кафедри, що виражається через інтелектуальний капітал усіх викладачів, результат моральних і матеріальних цінностей, що спільно виробилися колективом кафедри.

Пріоритетні напрями роботи кафедри:

особистісно-професійний: тільки потужний особистісно-професійний потенціал професорсько-викладацького складу здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал випускників спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування;

креативно-евристичний, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки компетентних фахівців у галузі публічного управління;

взаємодія і співробітництво, що реалізується на рівні кафедри (між викладачами і співробітниками кафедри), на рівні університету (між кафедрою та іншими кафедрами і підрозділами університету, між викладачами і студентами), на національному та міжнародному рівнях (розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших вищих навчальних закладів України та іноземних навчальних закладів, науково-дослідними установами та організаціями, стейкхолдерами, потенційними роботодавцями та іноземними закладами вищої освіти).

Стратегічні цілі кафедри:

 1. Розширення надання освітніх послуг кафедри.
 2. Підвищення наукового потенціалу кафедри.
 3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри.
 4. Поглиблення партнерської співпраці з зовнішніми стейкхолдерами.
 5. Збереження та розширення академічної співпраці кафедри.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Програма розвитку кафедри економіки та публічного управління на 2021-2026 роки кандидата на посаду завідувача кафедри, доктора економічних наук,  доцента Капленко Г.В.

Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), згідно з якими кафедра економіки та публічногоо управління здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень освіти

 • Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (2019 рік)  (2021 рік)
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування” (2021 рік)

Другий (магістерський) рівень освіти

 • Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (2019 рік) (2020 рік (2021 рік)
 • Освітньо-професійна програма “Публічне управління та адміністрування”  (2021 рік)

Коротко про наші освітні програми:

“Публічне управління та адміністрування”

“Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення та удосконалення освітньо-професійних програм, їх навчальних компонент можна надсилати на електронні адреси:

halyna.kaplenko@lnu.edu.ua; publicadm.humanresource@gmail.com

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (другий (магістерський) рівень освіти, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування) (вересень 2020 р.), (травень 2021р). (вересень 2021р.)

Результати опитування студентів вищих навчальних закладів першого року навчання першого (бакалаврського) рівня освіти Освітньо-професійної програми “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (вступ 2020).

Оголошення!

Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка проводить опитування роботодавців та випускників. Головною метою опитування є визначення основних тенденцій розвитку ринку праці сьогодні, вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у фахівцях, а також моніторинг працевлаштування випускників.

Перехід до анкети для РОБОТОДАВЦІВ за посиланням: https://cutt.ly/PnweUXl

Перехід до анкети для ВИПУСКНИКІВ за посиланням: https://cutt.ly/8nsBOCZ

Співробітники

завідувачКАПЛЕНКО Галина Вікторівназавідувач
професорВОЗНЯК Галина Василівнапрофесор
професорПАРУБЧАК Іван Орестовичпрофесор
доцентВІТЕР Олександра Миколаївнадоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентКУЛІШ Інна Михайлівнадоцент
доцентНАГОРНЮК Оксана Петрівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОДВІРНА Наталія Степанівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентТАБАЧУК Андрій Ярославовичдоцент
доцентЮРКІВ Руслан Руслановичдоцент
асистентСНОВИДОВИЧ Ірина Григорівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ).

Формування індивідуальної освітньої траєкторії дає можливість індивідуального вибору вищої освіти за вибірковими дисциплінами. Перелік вибіркових дисциплін щорічно переглядається кафедрою економіки та публічного управління та оновлюється відповідно до вимог та наукових інтересів здобувачів вищої освіти для задоволення їх потреб  щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною Освітньою програмою.

АНОТАЦІЇ

вибіркових дисциплін циклу професійно-практичної підготовки у 2022-2023 навчальному році:

 

НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота кафедри реалізується як двокомпонентна та різнорівнева система, що передбачає одночасне функціонування робочих груп за освітніми програмами кафедри (“Публічне управління та адміністрування”, “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) і методичної роботи факультету та Університету.

У процесі навчально-методичної роботи систематично здійснюється моніторинг :

 • якості освітніх програм;
 • навчальних досягнень студентів;
 • рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • якості навчально-методичного забезпечення до дисциплін.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти. Серед основних напрямів такої роботи викладачів кафедри можна визначити:

 • створення навчально-методичних комплексів із дисциплін відповідно до сучасних вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників;
 • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

      Викладачі кафедри використовують новітні технології та інтерактивні методи навчання для проведення аудиторних занять з максимальною орієнтацією на розвиток критичного мислення та соціальних навичок здобувачів вищої освіти. У вивченні навчальних дисциплін викладачі спрямовують студентів активізацію їх самостійної, дослідно-пошукової та індивідуальної науково-дослідної роботи. Цьому сприяє як міжнародний, так і академічний та практичний досвід викладачів.

Програми та робочі програми  навчальних дисциплін. 

Силабуси навчальних дисциплін

2022-2023 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень освіти


НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (ВИКЛАДАЧ)Код спеціальності / Курс / Форма навчання
І СЕМЕСТР
«Методи та технології адміністрування»  (доц. Зеленко В.А.)281 / І  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС_Денне
Робоча програма_ДеннеСИЛАБУС_Зачоне
Робоча програма_Заочне
«Основи економічної науки» (доц. Стасишин А.В., доц. Пікулик О.І., доц. Табачук А.Я.)072; 071; 051; 281 / І  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма_Денне
Робоча програма_Заоч
«Регіональна економіка» (доц. Пак Н.Т.)072 / І  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Міжнародна економіка» (доц. Зеленко В.А.)071; 051; 281 / ІІ  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС_051-071
Робоча програма_ДеннеСИЛАБУС_281
«Міжнародна економіка» (доц. Пак Н.Т.)072 / ІІ  курс / Денна ф.н., 281 / ІІ курс /Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС_Денне
Робоча програма_Денне
«Аналітика та проектний аналіз» (доц. Табачук А.Я.)281 / ІІ  курс, ІІІ курс / Денна ф.н., заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма_Денне
Робоча програма_Заоч
«Теорія і практика публічного управління» (доц. Стасишин А.В., доц. Капленко Г.В.)281 / ІІ  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма_Денне
Робоча програма_Заоч
«Управління проєктами та фандрейзинг» (доц. Зеленко В.А.)ДВВС / ІІ  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Конкурентоспроможність трудових ресурсів» (доц. Пікулик О.І.)281 / ІІІ  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Психологія управління» (доц. Пак Н.Т.)281 / ІІІ  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Самопрезентація. Самобрендинг. Нетворкінг.» (доц. Капленко Г.В.)ДВВС / ІІІ  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Управлінський контроль в публічній сфері та сталий розвиток» (доц. Табачук А.Я.)281 / ІІ  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС_денне
Робоча програма_ДеннеСИЛАБУС_заочне
Робоча програма_Заоч
«Управлінський контроль в публічній сфері» (доц. Табачук А.Я.)281 / ІV  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Управління людськими ресурсами» (доц. Куліш І.М.)281 / ІV  курс / Денна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма

Другий (магістерський) рівень освіти

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (ВИКЛАДАЧ)ШИФР СПЕЦІАЛЬНОСТІ / КУРС / ФОРМА навч
І СЕМЕСТР 
«Методологія та організація наукових досліджень в управлінні» (проф. Парубчак І.О.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Концептуальні засади публічного управління та адміністрування» (проф. Парубчак І.О.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Управління проєктами та інноваціями» (доц. Зеленко В.А.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Інформаційні технології, ресурси і сервіси в управлінні та адмініструванні» (доц. Зеленко В.А.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Інструменти публічної комунікації та взаємодії у публічному управлінні» (доц. Подвірна Н.С.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
«Соціальне партнерство» (доц. Подвірна Н.С.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
І СЕМЕСТР
«Регіональне управління та територіальне планування» (доц. Пак Н.Т.)281 / ІІ  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.Програма; Робоча програма_ДеннеСИЛАБУС
«Теорія і практика кадрового консультування в організації» (доц. Зеленко В.А.)281 / ІІ  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.Програма 
Робоча програма_Деннеденне СИЛАБУС 
Робоча програма_Заочзаоч СИЛАБУС 
«Сучасні HR-технології» (доц. Капленко Г.В.)281 / ІІ  курс / Денна ф.н.Програма; Робоча програмаСИЛАБУС
«Психологія взаємодії та управління» (доц. Капленко Г.В.)281 / ІІ  курс / Денна ф.н.Програма; Робоча програмаСИЛАБУС
ІІ СЕМЕСТР 
«Теорія та практика кадрової політики» (доц. Пікулик О.І.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
Робоча програма
“Управління людськими ресурсами” (доц. Куліш І.М.)281 / І  курс / Заочна ф.н.ПрограмаСИЛАБУС
«Європейська інтеграція та сталий розвиток» (доц. Зеленко В.А.)281 / І  курс / Денна ф.н., заочна ф.н.Програма; Роб прог_Денне; Роб_прогр_ЗаочСИЛАБУС
«Прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління та адміністрування» (доц. Пак Н.Т.)281 / І  курс / Заочна ф.н.Програма; Робоча програмаСИЛАБУС
 «Система оцінювання та мотивації персоналу» (доц. Капленко Г.В.)281 / І  курс / Заочна ф.н.Програма; Робоча програмаСИЛАБУС

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАКТИК, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КФАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 • Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи (перший (бакалаврський) рівень освіти)
 • Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи (другий (магістерський) рівень освіти)
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (перший (бакалаврський) рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) (2022-2023 н.р.)
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) (2020-2021 н.р.) (2021-2022 н.р.) (2022-2023 н.р.)
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Публічне управління та адміністрування”) (2020-2021 н.р.) (2022-2023 н.р.)
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) (2020-2021 н.р.) (2022-2023 н.р.)
 • Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ  (Рекомендована тематика кваліфікаційних (магістерських) робіт) (2018 рік) (2021 рік

Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри розробляють програми і робочі програми з усіх навчальних дисциплін, які щорічно переглядаються і оновлюються відповідно до стандартів освіти та як результат співпраці із стейкхолдерами. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи з різних дисциплін.

Методичні матеріали для підготовки до комплексного державного іспиту (перший (бакалаврський) рвень освіти)

Засоби діагностики знань студентів

 

Дослідження

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Науково-дослідна робота кафедри Економіки та Публічного Управління базується на синтезуванні дослідницьких доробків широкого спектру соціально-економічних проблем у відповідності до напряму публічного управління (адміністрування) в умовах європейської інтеграції. Пов’язується це із тим, що кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», а починаючи із 2006 р. займається проблематикою європейської інтеграції.

Актуальність досліджень колективу кафедри зумовлюється тим, що після Революції Гідності оновленням системи публічного управління в органах державної влади та бізнесу в Україні передбачає не тільки приплив нових управлінських кадрів, а й модернізацію цих систем, насамперед на засадах європейських цінностей та управління знаннями. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає подальшу реформу системи державного управління з урахуванням концепцій децентралізації та доброго врядування (Good Governance). Відтак, європейські цінності мають стати основою формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування.

Суттєвим доробком кафедри слід вважати тісну співпрацю із працедавцями для майбутніх випускників, яка полягає в залученні їх до науково-практичних заходів кафедри. Іншим, не менш важливим напрямком науково-практичної роботи є співпраця із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою підвищення ефективності навчально-науково процесу кафедрою видаються навчальні посібники та підручники, наукові монографії. Також, уже протягом багатьох років ведеться науково-пошукова робота серед студентської молоді, яка активно залучається до написання наукових робіт, участі у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Колектив кафедри кілька разів на рік організовує публічні науково-практичні заходи із залученням професорсько-викладацького складу як Університету, так і ВНЗ-партнерів, студентів, представників влади, бізнесу та громадськості.

Щорічно, за підсумками роботи, кафедрою укладається звіт про наукову діяльність за календарний рік.

Важливою складовою наукової роботи кафедри є реалізація міжнародних проектів, а також співпраця із закордонними партнерами.

Значна частка наукової роботи спрямована на те, щоб сформувати у майбутніх випускників управлінські компетенції з метою їх працевлаштування як у державних органах публічної служби, так і в бізнес-структурах,  прийняття ефективних рішень як на мікро, так і на макрорівні.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками:

 • реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів;
 • публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях;
 • видання монографій, навчальних посібників та підручників;
 • аспірантура та докторантура.
 • науково-дослідна робота студентів та організація й проведення публічних науково-практичних заходів;
 • реалізація міжнародних грантів та міжнародна співпраця.

1. Реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів.

У 2021 р. колектив кафедри розпочав виконання науково-дослідної кафедральної теми: «Публічне управління у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». Державний реєстраційний номер: 0121U110239. Термін виконання:   січень 2021 р. – грудень 2025 р. Науковий керівник – доктор економічних наук, доц. Капленко Г.В.

Кадровий склад виконавців:

 • Капленко Г.В., д.е.н., доцент.;
 • Зеленко В.А., к.е.н., доцент;
 • Нагорнюк О.П., к.е.н., доцент;
 • Пак Н.Т., к.е.н., доцент.;
 • Парубчак І.О., д. н. держ.управ., проф.
 • Пікулик О.І., к.е.н., доцент;
 • Подвірна Н.С., к.політ.н.;
 • Стасишин А.В., к.е.н., доцент.;
 • Табачук А.Я., к.е.н.;
 • Куліш І.М., кандидат наук з державного управління, ст. наук. співробітник;
 • Микитенко О.В., асистент.

Одними із здобутків досліджень є поглиблення концептуальних уявлень про принципи й методи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Для реалізації цього дослідження використано системний, комплексний та історичний методологічні підходи, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки, порівняльний метод. Показано, що основними принципами державного регулювання підприємницької діяльності є: доцільність; адекватність; ефективність; збалансованість; передбачуваність; прозорість; законність; забезпечення максимально можливої різноманітності форм підприємницької діяльності; першочергова увага до малого й середнього бізнесу; надання допомоги в підвищенні кваліфікації кадрів підприємництва й підтримка його інноваційної сфери; інфраструктурне забезпечення підтримки бізнесу; створення сприятливих умов для набуття населенням знань, навичок і умінь у царині започаткування власного бізнесу та його ведення. Розглянуто питання класифікації методів державного регулювання підприємницької діяльності. Запропоновано розуміти під адміністративним переконанням метод адміністративно-правового впливу, який полягає в здійсненні виховних, роз’яснювальних і організаційно-управлінських заходів, використанні різноманітних засобів і каналів поширення інформації для спонукання конкретних осіб і людських колективів до поведінки, відповідної нормам права й цілям, котрі схвалюються державою, визнаються нею соціально корисними. Спростовано твердження, що в Україні під застосуванням адміністративного переконання відсутня необхідна нормативна основа. Показано хибність уявлення, що держава має монополію на застосування адміністративного примусу.

Результати досліджень вказують, що перспективним напрямком подолання кризових тенденцій в економічній системі України є її трансформація, як управління взаємопов’язаними змінами економічних, соціальних і політичних структур суспільства, котрі у своїй сукупності покликані сформувати соціально-економічну та політичну управлінську модель суспільства. Виділено «вузькі» місця у процесі трансформації економічної системи України. Досліджено, що ключовими векторами трансформації економічної системи України є: удосконалення макроекономічної політики, досягнення верховенства права, створення ефективного регуляторного середовища, сприяння розвитку промисловості, сприяння росту інституційної спроможності органів місцевого самоврядування і стимулювання діджиталізації економіки України.

Іншими діючими напрямками досліджень є аналіз публічного управління регіональним розвитком територій України, політика проведення реформування пенсійної системи, публічне управління сталим розвитком і ін.

Починаючи із січня 2017 р. колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної теми “Соціально-економічний  розвиток України в умовах євроінтеграції” Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2021 р. № держреєстрації – 017U000896

Кадровий склад виконавців:

 • Стасишин А.В., к.е.н., доцент.;
 • Капленко Г.В., д.е.н., доцент.;
 • Зеленко В.А., к.е.н., доцент.;
 • Пікулик О.І., к.е.н., доцент.;
 • Пак Н.Т., к.е.н., доцент.;
 • Табачук А.Я., к.е.н.;
 • Куліш І.М., к.держ.управл., ст. наук. співр.
 • Микитенко О.В., асистент.

Так, запропоновано нові підходи щодо здійснення публічного управління на основі принципів прозорості та відкритості з використанням кращого досвіду передових країн світу. Окрім цього розроблено концептуальну модель бюджетної політики розвитку територій, яка ґрунтується на засадах діалектичної єдності бюджетної стратегії та бюджетної практики та дуальності напрямів її формування, які передбачають, по-перше, формування системної бюджетної політики, по-друге, формування бюджетної політики на різних рівнях управління територіями. В основу запропонованої моделі покладено аналіз викликів, сформованих в результаті зміни стану національної економіки та в умовах глобальних і міжрегіональних ризиків та таких, що відповідають трендам економічного розвитку.

Здійснено порівняльний аналіз досвіду європейських країн щодо формування національних моделей соціального захисту населення. На основі результатів дослідження пропонуються нові варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної соціально-економічної політики України в умовах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, з врахуванням існуючих проблем, а саме: наповнення державного бюджету; захисту держави під час війни на сході; імплементація норм європейського законодавства у відповідності до зобов’язань згідно Угоди про асоціацію з ЄС.

Також науково обґрунтовані результати одного із напрямків проведеного дослідження допомогли розв’язати важливе наукове завдання – обґрунтувати інституційні засади екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів. Для вирішення цієї проблеми представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень, висновків та рекомендацій.

Участь викладачів кафедри в організаціях та обєднаннях за професійним спрямуванням.

 • Стасишин А.В. і Капленко Г.В. – члени Громадської наукової організації «Фінансово-економічна наукова рада».
 • Парубчак І.О. – дійсний член (академік) Всеукраїнської Академії наук публічного управління (Громадська академія).

 

2. Публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях

Колектив кафедри постійно працює над науковими дослідженнями, результатами яких є публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Одержані дослідницькі результати активно впроваджуються у навчальному процесі: під час лекційних та семінарських занять, формування навчальних посібників та підручників, проведення науково-практичних заходів. Так, тільки за 2020 рік на кафедрі було опубліковано 19 статей, 11 із яких – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також, представники кафедри взяли участь та опублікували тези

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік

До 2017 року

Повні списки публікацій розміщено на сторінці кафедри економіки та публічного управління у розділі «співробітники кафедри економіки та публічного управління».

 

3. Видання монографій, навчальних посібників та підручників

Кафедра має значний досвід у підготовці підручників, навчальних посібників та наукових монографій. Так, для більш ефективного викладання, практично для усіх фундаментальних економічних дисциплін було підготовлено та видано відповідні підручники та навчальні посібники. На сучасному етапі, колектив кафедри активно працює над виданням навчально-наукової літератури за напрямками європейської інтеграції та публічного управління.

 • Публічне управління: навч. посібник / А. В.Стасишин, .Г В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін.; [ за заг. ред. А.В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2019. 460с.
 • Економіка у Європейській Інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
 • Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 534 с.
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 • Фінанси бізнесу: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 • Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.
 • Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 • Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : колективна монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с.=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.
 • Куліш І. М. Трудова міграція: український зріз / І. М. Куліш // Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с. – С. 60-71.
 • Парубчак Иван, Балашов Анатолий. Основополагающие тенденции влияния трансграничного сотрудничества на развитие интеграционных процесов между Украиной и Европейским Союзом в экономической сфере. 2020.
 • Ivan Parubchak, Joanna Marszalek-Kawa. Understanding Asia: Political, Economic and Social-Cultural Dimensions. (The formation of state ideology in transformational societies through the promotion of social and cultural values) 2020 r.
 • Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Гупала О.Г. – К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
 • Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .
 • Глобальна економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / За заг. ред.   Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-е вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 316 с.

 

4. Науково-дослідна робота студентів, організація та проведення публічних науково-практичних заходів

На сьогоднішній день при кафедрі працює студентський науковий гурток «Управлінець», керівником якого є к.е.н., доц. Зеленко В.А. Студенти цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як на факультеті, так і за його межами.

Науково-практичний круглий стіл «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ» 23.04.2021 р. (Інформаційний лист, Програма)

Студентський науковий семінар «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ» 18.05.2021 р. (Програма)

Студентський науковий семінар «СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ» 13.10.2021 (Програма)

Львівський національний університет імені Івана Франка (Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом) спільно з Національним університетом “Чернігівська політехніка” започаткували у 2019 році проведення щорічної  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (12 листопада 2020 р.) Збірник Тез, Програма Конференції

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (19-20 жовтня 2021 р.) Програма Конференції, Збірник тез

У 2021 році Львівський національний університет імені Івана Франка (Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління) спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, Центральноукраїнським національним технічним університет, Національним університетом “Чернігівська політехніка” започаткували  році проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти».

І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» (25 листопада 2021р.) Програма конференції, Збірник тез

Кафедра має великий досвід проведення різноманітних публічних заходів науково-практичного характеру, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.

 

У листопаді-грудні спільні заходи кафедри економіки та публічного управління із студентським самоврядуванням факультету: Інтерактивний науковий захід “Модель Європарламенту” та Студентський круглий стіл “Гендерна рівність у державотворенні та управлінні бізнесом”.

За додатковою інформацією звертатися: vasyl.zelenko@lnu.edu.ua.

Детальнішу інформацію про організацію подій кафедри, а також участь у них студентів-гуртківців Ви можете дізнатись, переглянувши ПРЕЗЕНТАЦІЮ.

5. Реалізація міжнародних грантів та співпраця із закордонними партнерами.

Кафедра економіки та публічного управління співпрацює із кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької. Професор кафедри д-р Роберт Станіславський являвся зовнішнім лектором у проекті Жана Моне. У вересні 2019 року відбулась робоча зустріч представників Центру досконалосі імені Жана Моне (в складі О.Головко-Гавришевої, О.Краєвської та В.Зеленка) з професором Р. Станіславським, в межах якої було проведено обмін досвідом з реалізації проектів ЄС, а також визначено основні напрямки подальшої Співпраці з Кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Лодзької Політехніки.

На базі кафедри виконувався проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension». Координатор проекту – доц. В.А. Зеленко, академічний координатор – доц. О.Г. Гупало. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сторінка у International Ofice ЛНУ: https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/economy-in-european-integration/

Instagram: https://www.instagram.com/econom.in_ei.lnu/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

Інформаційний журнал про реалізацію проекту можна переглянути тут

Кафедра є учасником проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу. Член команди проекту – доц. В.А. Зеленко. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2022. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сайт: https://wurces.wixsite.com/website

Facebook:https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/Western-Ukrainian-Research-Center-for-European-Studies-806835682712396/

Відповідно до плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies» за програмою Жана Моне доц. В.А. Зеленко брав участь у міжнародній науковій конференції «Competitiveness and Innovations in Knowledge Economy» (Молдова, Кишинів, 26-28 вересні 2019, Академія економічної освіти Молдови). Під час візиту відбувся спільний міжнародний семінар, де обговорювалися питання розвитку європейських студій на пострадянському просторі, а саме досвід Центру досконалості імені Жана Моне з європейських економічних інтеграційних студій (http://www.integra-jm.md/) у викладанні і дослідженні європейських дисциплін та внеску обох Центрів у академічний супровід забезпечення виконання Угоди про асоціацію. Важливим напрямком проєкту є проведення науково-практичних заходів у сфері розроблення публічної політики, яка базується на доказах, згідно кращих практик ЄС. В межах цього щорічно проводиться відповідна сертифікатна програма, а також постійні тренінги для представників органів державної служби.

Продовжено співпрацю із CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) – спільний проект Institut fur Europaische Politіk (Берлін), ГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” та громадської мережі «ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А. взяв участь у з’їзді «Питай. Дій. Мережуйся. Громадська діяльність для асоціації з ЄС» (6-7 червня 2019 р.). В межах візиту він здійснив презентацію діяльності Центру досконалості Жана Моне в ЛНУ та провів робочу зустріч з організаторами заходу щодо реалізації проектів за підтримки ЄС.

Проект “Розроблення технологій психотерапії, реабілітації  та професійної орієнтації учасників операції Об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб”: НДР № ДЗ/74 – 2019 від 03.09.2019, номер держреєстрації 0119U001977  (доц. Зеленко В.А. – залучений зовнішній експерт у 2020 р.).

6. Стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри

 • Доцент  Капленко Г.В. проходила підвищення кваліфікації у Давидівській об’єднаній територіальній громаді від 09 листопада до 21 грудня 2020 р. (обсяг 180 год.).
 • Доцент  Капленко Г.В. та ст.наук.співр. Куліш І.М. проходили міжнародне стажування (01.12.2020 – 26.02.2021 (обсяг 180 год)) «Innovations of higher education of Ukraine and the EU in the modern information society»
 • Доценти Пікулик О.І. та Зеленко В.А. проходили підвищення кваліфікації у Підберізцівській об’єднана територіальна громада, з 12 жовтня по 23 листопада 2020 року. Підтвердження затверджено рішення №72 виконкому Підберізцівської сільської ради від 21 грудня 2020 року (180 годин (6 кредитів ECTS)).
 • Доценти Капленко Г.В. та Пікулик О.І., ст.наук.співр. Куліш І.М. успішно пройшли освітній вебінар конференції зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6» з 9 по 13 лютого 2021року, обсягом 17 академічних годин.
 • Доцент Табачук А.Я. проходив навчання на курсі професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності», що організовувався Львівським національним університетом імені Івана Франка, 01 жовтня 2020 р. – 23 січня 2021 р. (150 годин (5 кредитів ECTS)). Сертифікат СВ №02070987/000265-21.
 • Доцент Подвірна Н.С. проходила короткострокову програму підвищення кваліфікації «Соціальна робота в територільних громадах» обсягом 30 год – 1 кредит ЄКТС. № сертифікату КП 23854645 330-1.

Відрита лекція Юрківа Р.Р. доц. кафедри Економіки та публічного управління

26.05.2023 | 12:47

29 травня о 8:30-9:50 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри Економіки та публічного управління
Юрківа Руслана Руслановича з дисципліни Основи менеджменту та адміністрування на тему: Особливості адміністративного процесу.
Запрошуються усі бажаючі.
Для того щоб відвідати лекцію скористайтесь посиланням: 
 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A8XgujHhwbPrNGIXsTpUV3yydTYluD67wuX3pMH16DVg1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=5931ad30-bfa0-4d50-90e9-d2e11ed195b9&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

Інтенсивний курс NEXT GENERATION PUBLIC LEADERS (День_2)

26.04.2023 | 06:06

25.04.2023 подовжується наш марафон на інтенсиві.
Ярослав Коваль (начальник Міжрегіонального управління Національного Агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях).
Доповідач охарактеризував законодавчу базу з питань державної служби, визначив особливість категорій «державна служба» та «державний службовець»,  наголосивши на принципах служіння народу України, публічності, політичної неупередженості, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості. Було визначено різницю між державною структурою і органом місцевого самоврядування. Наголошено на обмеженнях для держслужбовців: мати власний бізнес, бути депутатом та граничний вік до 65 років. Запровадження...

Читати »

Інтенсивний курс NEXT GENERATION PUBLIC LEADERS для здобувачів вищої освіти освітніх програм кафедри економіки та публічного управління (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування)

26.04.2023 | 04:47

24 квітня 2023 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка та у партнерстві із Міжрегіональним управлінням Національного Агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях, Львівським регіональним відділенням Асоціації об’єднаних територіальних громад, Асоціацією Місцевих Рад «Ради Львівщини» стартував інтенсивний курс NEXT GENERATION PUBLIC LEADERS – п’ятиденний інтенсив не тільки для студентів, які навчаються за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», але усіх, хто зацікавлений та бажає бути діячем змін у нашій країні.
Метою проведення заходу є допомога...

Читати »

ВІДКРИТА СИМУЛЯЦІЙНА ГРА «МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСІДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ»

25.04.2023 | 16:49

12 та 21 квітня 2023 року у два етапи відбувся спільний публічний захід кафедри економіки та публічного управління, кафедри європейських та регіональних студій, кафедри європейського права
ВІДКРИТА СИМУЛЯЦІЙНА ГРА «МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСІДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ»
В рамках реалізації проєкту  «Спільні політики ЄС: стратегії узгодження для України» / JMM “European Union Common Policies – Alignment Strategies for Ukraine” (EUCPASU). 101047504 — EUCPASU -— ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (AGREEMENT NUMBER – 101047504 – EUCPASU)
12 квітня на першому засіданні студенти з факультету міжнародних відносин розповідали студентам з факультету управління фінансами...

Читати »

Виховний захід. Благодійний захід «Великодній кошик»

09.04.2023 | 23:39

5-7 квітня 2023 року кафедра економіки та публічного управління долучилася до щорічної акції «Великодній кошик».
 Студенти 1-4 курсів кафедри економіки та публічного управління разом із викладачами кафедри долучилися до благодійної акції  «Великодній кошик», організованої УГКЦ.
Мета акції – цьогорічний «Великодній кошик» буде переданий сім’ям у потребі та сім’ям загиблих Героїв: допомогу одержать близько 350 сімей.
Учасники акції, які виявили бажання допомогти потребуючим, взяли у Гарнізонному храмі спеціальні паперові “цеглинки”. Кожна цеглинка – це маленька частинка людського милосердя. На них вказані речі, які можна...

Читати »