Кафедра економіки та публічного управління

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Новини

Кафедра економіки та публічного управління є структурним підрозділом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Університетський статус кафедри – випускова, що розробляє та забезпечує навчально-методичні та науково-методологічні засади сучасної вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (Освітньо-професійні програми: «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах», «Публічне управління та адміністрування»).

Високий професіоналізм професорсько-викладацького складу поєднується із особистими якостями, які відповідають сучасним вимогам вищої школи, відповідальністю, високим рівнем культури, комунікабельністю, цілеспрямованістю, креативністю. Склад кафедри та особистісні характеристики викладачів дають можливість вирішувати на належному рівні актуальні завдання розвитку кафедри за усіма напрямками діяльності: навчально-методична, науково-дослідна, виховна, профорієнтаційна, громадська.

Візія кафедри економіки та публічного управління полягає у забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування висококваліфікованими та компетентними фахівцями публічного управління та адміністрування,  фахівцями з управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах;  визначенні стандартів якості надання освітніх послуг, відповідно до тенденцій розвитку освіти і з врахуванням кон’юнктури ринку праці, розвитку партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України, міжнародного освітнього простору.

Метою діяльності кафедри є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення недоліків, що сповільнюють адаптацію кафедри до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграція у складі університету в європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері надання освітніх послуг, в тому числі формування якісного науково-педагогічного потенціалу, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів, обов’язкове забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри.

Мета може бути досягнута на основі: впровадження європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема, щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм; нарощування інтелектуального потенціалу кафедри та розвитку науково-дослідної роботи кафедри, впровадження інноваційних методів в організацію навчального процесу, застосування передових освітніх технологій; співпраці із стратегічними партнерами; підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу.

Місія кафедри: підготовка висококваліфікованих та соціально відповідальних фахівців у сфері публічного управління та адміністрування відповідно до сучасних вимог ринку праці, в умовах євроінтеграції, шляхом використання креативних та інноваційних підходів до навчання й роботи, з високими лідерськими та моральними якостями, які будуть конкурентоздатними на ринку праці, ефективно взаємодіюють та соціально мобільниими в професійному та суспільному середовищі.

Стратегічні цілі кафедри:

 1. Розширення надання освітніх послуг кафедри.
 2. Підвищення наукового потенціалу кафедри.
 3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри.
 4. Поглиблення партнерської співпраці з зовнішніми стейкхолдерами.
 5. Збереження та розширення академічної співпраці кафедри.

Цінності, яких дотримуються на кафедрі економіки та публічного управління: професіоналізм; інноваційність; відповідальність; креативність; компетентність; кваліфікованість науково-педагогічних працівників; індивідуальний підхід; саморозвиток і самовдосконалення; активна життєва позиція викладачів та студентів; робота в команді; комунікативність; відповідальність; лідерство; відкритість; толерантність; плюралізм; взаємоповага; почуття власної гідності; публічність; вивчення досвіду провідних викладачів кафедри; створення умов для особистого розвитку; психологічна адаптація здобувачів вищої освіти; патріотизм; порядність; духовний і культурний розвиток; дотримання корпоративної етики; забезпечення академічної доброчесності; створення сприятливих умов навчання для людей з особливими потребами; конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації – креативних, впевнених в майбутньому, здатних працювати в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування, бізнес-структурах .


СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 Публічне управління та адміністрування СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), згідно з якими кафедра економіки та публічного управління здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

1) Єдиний державний кваліфікаційний іспит зі ціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є обов’язковою компонентою атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. (Програма ЄДКІ)

 

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення та удосконалення освітньо-професійних програм, їх навчальних компонент можна надсилати на електронні адреси:

KafedraEtaPU@gmail.com; halyna.kaplenko@lnu.edu.ua;

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Факультет управління фінансами та бізнесу

Кафедра економіки та публічного управління

вул. Коперника, 3

м. Львів, Україна, 79000

кафедра розміщена в каб. 402

Тел. (067) 6745460

e-mail: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Facebook: Кафедра економіки та публічного управління– факультет УФтаБ ЛНУ імені Івана Франка

Telegram: кафедра економіки та публічного управління

 Історія кафедри

Кафедра економіки та публічного управління створена на базі кафедри економічної теорії. Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М. Гончар, О.Г. Гупало, О.В. Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г. Гнатенко, І.В. Грабинська, О.І. Карбовник, Ю.Ш. Опельбаум, М.М. Плотніков, старші викладачі У.Д. Балагурак, Л.П. Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, к.е.н. О.В.Стефанишин (1999–2002 роки). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. З 2003 року до вересня 2019 року кафедру очолював доцент, к.е.н. О.Г. Гупало.
З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали: професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк.

Діяльність та розвиток кафедри економіки та публічного управління відбуваються відповідно до сучасної політики і стратегії нашої держави в освіті та стратегії Університету. Розвиток кафедри спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове освітнє й наукове товариство.

Політика розвитку кафедри економіки та публічного управління спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців високої кваліфікації – креативних, впевнених  в майбутньому, здатних працювати в органах публічної влади та органах місцевого самоврядування, бізнес-структурах .

Конкурентні переваги кафедри формуються і нагромаджуються роками, з часу її заснування: освітні програми за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, які відповідають сучасним вимогам ринку праці та охоплюють широкий спектр актуальних тем у сфері  публічного управління та адміністрування; проведення передових наукових досліджень з питань публічного управління, економіки, соціальних і глобальних викликів, що дозволяє кафедрі займати провідні позиції в цих галузях; викладачів з великим досвідом та залучення до викладання практичних фахівців у галузі публічного управління та адміністрування, які передають здобувачам вищої освіти актуальні знання та практичні навички; партнерство та співпраця з іншими закладами вищої освіти для обміну знаннями, проведення спільних науково-дослідних проектів; організація гостьових лекцій, семінарів та майстер-класів, проведення інтенсивів досвідченими фахівцями- практиками, які розкривають для здобувачів вищої освіти практичний аспект сфери публічного управління та адміністрування; можливість здобувачам вищої освіти отримувати лише теоретичні знання, практичні навички, а також розвивати “мякі” (соціальні) навички, що роблять їх конкурентоспроможними на ринку праці.

Пріоритетні напрями роботи кафедри:

особистісно-професійний: тільки потужний особистісно-професійний потенціал професорсько-викладацького складу здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал випускників спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування;

креативно-евристичний, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки компетентних фахівців у галузі публічного управління;

взаємодія і співробітництво, що реалізується на рівні кафедри (між викладачами і співробітниками кафедри), на рівні університету (між кафедрою та іншими кафедрами і підрозділами університету, між викладачами і студентами), на національному та міжнародному рівнях (розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших вищих навчальних закладів України та іноземних навчальних закладів, науково-дослідними установами та організаціями, стейкхолдерами, потенційними роботодавцями та іноземними закладами вищої освіти).

Стратегічні цілі кафедри:

 1. Розширення надання освітніх послуг кафедри.
 2. Підвищення наукового потенціалу кафедри.
 3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри.
 4. Поглиблення партнерської співпраці з зовнішніми стейкхолдерами.
 5. Збереження та розширення академічної співпраці кафедри.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Програма розвитку кафедри економіки та публічного управління на 2021-2026 роки кандидата на посаду завідувача кафедри, доктора економічних наук,  доцента Капленко Г.В.

Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), згідно з якими кафедра економіки та публічногоо управління здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

Коротко про наші освітні програми:

“Публічне управління та адміністрування”

“Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення та удосконалення освітньо-професійних програм, їх навчальних компонент можна надсилати на електронні адреси гарантів ОП або кафедри:

halyna.kaplenko@lnu.edu.ua; nataliya.pak@lnu.edu.ua; vasyl.zelenko@lnu.edu.ua; andriy.stasyshyn@lnu.edu.ua; KafedraEtaPU@gmail.com;  

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості Освітньо-професійної програми  (другого (магістерського) рівеня вищої освіти, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування): ОП “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (травень 2021р). (вересень 2021р.); ОП “Публічне управління та адміністування” (вересень 2023р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  Освітньо-професійної програми “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”. (посилання на анкету https://forms.office.com/e/XmGxyfqHbP).

Оголошення!

Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського національного університету імені Івана Франка проводить опитування роботодавців та випускників. Головною метою опитування є визначення основних тенденцій розвитку ринку праці сьогодні, вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у фахівцях, а також моніторинг працевлаштування випускників.

Перехід до анкети для РОБОТОДАВЦІВ за посиланням: https://cutt.ly/PnweUXl

Перехід до анкети для ВИПУСКНИКІВ за посиланням: https://cutt.ly/8nsBOCZ

 

 

 

 

 

 

Співробітники

завідувач, (сумісник)КАПЛЕНКО Галина Вікторівназавідувач, (сумісник)
професорБІЛЬ Мар’яна Михайлівнапрофесор
професорВОЗНЯК Галина Василівнапрофесор
професорПАРУБЧАК Іван Орестовичпрофесор
професорРУДЕНКО Ольга Мстиславівнапрофесор
доцентБАЗАРКО Іван Михайловичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентКУЛІШ Інна Михайлівнадоцент
доцентНАГОРНЮК Оксана Петрівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ПОДВІРНА Наталія Степанівнадоцент (сумісник)
доцентСНОВИДОВИЧ Ірина Григорівнадоцент
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
доцентТАБАЧУК Андрій Ярославовичдоцент
доцентФЕДИК Сергій Євгеновичдоцент
доцентЮРКІВ Руслан Руслановичдоцент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план (ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ).

Формування індивідуальної освітньої траєкторії дає можливість індивідуального вибору вищої освіти за вибірковими дисциплінами. Перелік вибіркових дисциплін щорічно переглядається кафедрою економіки та публічного управління та оновлюється відповідно до вимог та наукових інтересів здобувачів вищої освіти для задоволення їх потреб  щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання за обраною Освітньою програмою.

АНОТАЦІЇ

вибіркових дисциплін циклу професійно-практичної підготовки у 2024-2025 навчальному році:

 • перший (бакалаврський) рівень освіти (денна форма навчання);
 • другий (магістерський) рівень освіти (денна, заочна форми навчання).

 

НАВЧАЛЬНО -МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота кафедри реалізується як двокомпонентна та різнорівнева система, що передбачає одночасне функціонування робочих груп за освітніми програмами кафедри (“Публічне управління та адміністрування”, “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) і методичної роботи факультету та Університету.

У процесі навчально-методичної роботи систематично здійснюється моніторинг :

 • якості освітніх програм;
 • навчальних досягнень студентів;
 • рівня професіоналізму професорсько-викладацького складу;
 • якості навчально-методичного забезпечення до дисциплін.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти. Серед основних напрямів такої роботи викладачів кафедри можна визначити:

 • створення навчально-методичних комплексів із дисциплін відповідно до сучасних вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників;
 • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

      Викладачі кафедри використовують новітні технології та інтерактивні методи навчання для проведення аудиторних занять з максимальною орієнтацією на розвиток критичного мислення та соціальних навичок здобувачів вищої освіти. У вивченні навчальних дисциплін викладачі спрямовують студентів активізацію їх самостійної, дослідно-пошукової та індивідуальної науково-дослідної роботи. Цьому сприяє як міжнародний, так і академічний та практичний досвід викладачів.

Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри розробляють програми і робочі програми з усіх навчальних дисциплін, які щорічно переглядаються і оновлюються відповідно до стандартів освіти та як результат співпраці із стейкхолдерами. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи з різних дисциплін.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ, ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАКТИК, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КФАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Курсові роботи

Практика

 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ та ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Освітні програми “Публічне управління та адмінцстрування”, “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) 
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень вищої освіти, Освітня программа “Публічне управління та адміністрування”)
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Публічне управління та адміністрування”) 
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень вищої освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) 
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) 

Кваліфікаційні роботи

 • Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (бакалаврьких) робіт. (Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт. 2023 рік.)
 • Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт  (Рекомендована тематика кваліфікаційних (магістерських) робіт) (2021 рік) (2022 рік) (2023 рік) (2024 рік)

Методичні матеріали для підготовки до державної атестації (перший (бакалаврський) рівень освіти)

Засоби діагностики знань студентів

 

Дослідження

Проєкт за програмою Жана Моне «SDGs 4 EUROINTEGRATION OF UKRAINE» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537 за фінансової підтримки EACEA

Новини

111
222

Навчально-методичні матеріали

111
222

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Науково-дослідна робота кафедри Економіки та Публічного Управління базується на синтезуванні дослідницьких доробків широкого спектру соціально-економічних проблем у відповідності до напряму публічного управління (адміністрування) в умовах європейської інтеграції. Пов’язується це із тим, що кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», а починаючи із 2006 р. займається проблематикою європейської інтеграції.

Актуальність досліджень колективу кафедри зумовлюється тим, що після Революції Гідності оновленням системи публічного управління в органах державної влади та бізнесу в Україні передбачає не тільки приплив нових управлінських кадрів, а й модернізацію цих систем, насамперед на засадах європейських цінностей та управління знаннями. Стратегія сталого розвитку України передбачає  реформу системи державного управління з урахуванням концепцій децентралізації та доброго врядування (Good Governance). Відтак, європейські цінності мають стати основою формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування.

Суттєвим доробком кафедри слід вважати тісну співпрацю із роботодавцями для майбутніх випускників, яка полягає в залученні їх до науково-практичних заходів кафедри. Іншим, не менш важливим напрямком науково-практичної роботи є співпраця із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою підвищення ефективності навчально-науково процесу кафедрою видаються навчальні посібники та підручники, наукові монографії. Також, уже протягом багатьох років ведеться науково-пошукова робота серед студентської молоді, яка активно залучається до написання наукових робіт, участі у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Колектив кафедри організовує публічні науково-практичні заходи із залученням професорсько-викладацького складу як Університету, так і ВНЗ-партнерів, студентів, представників влади, бізнесу та громадськості.

Значна частка наукової роботи спрямована на те, щоб сформувати у майбутніх випускників управлінські компетенції з метою їх працевлаштування як у державних органах публічної служби, так і в бізнес-структурах,  прийняття ефективних рішень як на мікро, так і на макрорівні.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками:

 • реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів;
 • публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях;
 • видання монографій, навчальних посібників та підручників;
 • аспірантура;
 • науково-дослідна робота студентів та організація й проведення публічних науково-практичних заходів;
 • реалізація міжнародних грантів та міжнародна співпраця.

1. Реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів.

У 2021 р. колектив кафедри розпочав виконання науково-дослідної кафедральної теми: «Публічне управління у ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації». Державний реєстраційний номер: 0121U110239. Термін виконання:   січень 2021 р. – грудень 2025 р. Науковий керівник – доктор економічних наук, доц. Капленко Г.В. Кадровий склад виконавців: викладачі та аспіранти кафедри.

Одними із здобутків досліджень є поглиблення концептуальних уявлень про принципи й методи державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Для реалізації цього дослідження використано системний, комплексний та історичний методологічні підходи, методи аналізу і синтезу, експертні оцінки, порівняльний метод. Показано, що основними принципами державного регулювання підприємницької діяльності є: доцільність; адекватність; ефективність; збалансованість; передбачуваність; прозорість; законність; забезпечення максимально можливої різноманітності форм підприємницької діяльності; першочергова увага до малого й середнього бізнесу; надання допомоги в підвищенні кваліфікації кадрів підприємництва й підтримка його інноваційної сфери; інфраструктурне забезпечення підтримки бізнесу; створення сприятливих умов для набуття населенням знань, навичок і умінь у царині започаткування власного бізнесу та його ведення. Розглянуто питання класифікації методів державного регулювання підприємницької діяльності. Запропоновано розуміти під адміністративним переконанням метод адміністративно-правового впливу, який полягає в здійсненні виховних, роз’яснювальних і організаційно-управлінських заходів, використанні різноманітних засобів і каналів поширення інформації для спонукання конкретних осіб і людських колективів до поведінки, відповідної нормам права й цілям, котрі схвалюються державою, визнаються нею соціально корисними. Спростовано твердження, що в Україні під застосуванням адміністративного переконання відсутня необхідна нормативна основа. Показано хибність уявлення, що держава має монополію на застосування адміністративного примусу.

Результати досліджень вказують, що перспективним напрямком подолання кризових тенденцій в економічній системі України є її трансформація, як управління взаємопов’язаними змінами економічних, соціальних і політичних структур суспільства, котрі у своїй сукупності покликані сформувати соціально-економічну та політичну управлінську модель суспільства. Виділено «вузькі» місця у процесі трансформації економічної системи України. Досліджено, що ключовими векторами трансформації економічної системи України є: удосконалення макроекономічної політики, досягнення верховенства права, створення ефективного регуляторного середовища, сприяння розвитку промисловості, сприяння росту інституційної спроможності органів місцевого самоврядування і стимулювання діджиталізації економіки України.

Іншими діючими напрямками досліджень є аналіз публічного управління регіональним розвитком територій України, політика проведення реформування пенсійної системи, публічне управління сталим розвитком і ін.

Участь викладачів кафедри в організаціях та об’єднаннях за професійним спрямуванням.

 • Капленко Г.В. – член Громадської  організації «Прогресильні», Асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції; член редакційної колегії “Technical and reviewer team manager SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences”. Tallinn, Estonia. ISSN: 2733-2713; E-ISSN: 2733-2721; DOI: 10.36962/SWD
 • Руденко О.М. – членство в редакційних колегіях: Збірника наукових праць “Ефективність державного управління” (Національний лісотехнічний університет України) ISSN 2070-4011 (Сrossref) категорія Б; Technical and reviewer team manager SocioWorld-Social Research & Behavioral Sciences. Tallinn, Estonia. ISSN: 2733-2713; E-ISSN: 2733-2721; DOI: 10.36962/SWD; Збірника наукових праць «Право та державне управління» (Класичний приватний університет) ISSN: Print 2663- 5348, Online 2663-5356 (Index Copernicus) категорія Б; Наукового вісника «Демократичне врядування» (ЛРІДУ НАДУ) ISSN 2070-4038 (Сrossref, Index Copernicus, Google Scholar) категорія Б; Іnternational and reviewing scientific journal “Innovative economy and management” (National Institute Economic Research, Georgia) ISSN 2449-2418 (E-Library, Index Copernicus, Cosmos Impact Factor, Sindexs; Google Scholar); Збірника наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород) – ISSN друкованої версії: 2078-1431 категорія Б.
 • Парубчак І.О. – дійсний член (академік) Всеукраїнської Академії наук публічного управління (Громадська академія).
 • Возняк Г.В. – член редколегії фахового видання Науково-практичний журнал «Регіональна економіка», ( фахове, категорія Б); член редколегії фахового видання Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», (Web of Science,/Scopus  фахове, категорія А); член редколегії фахового видання «Journalof Vasyl Stefanyk Precarpathian National University», (фахове категорія Б). Член моніторингового комітету програми Європейського Союзу Interreg NEXT «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2021-2027»; «Польща — Україна 2021-2027»; «Румунія — Україна 2021-2027» (з січня 2023 по даний час). Член ГО «Амбасадори освіти» (з 2022 р.)
 • Сновидович І.Г. – асоційований член Української спілки супервізії та коучингу (УССК); член ГО «Студія європейського менеджменту» та ГО “Прогресильні”.
 • Пікулик О.І. –  член ГО  “Прогресильні”.
 •  Зеленко В.А. – член Української Асоціації Європейських Студій (з 2015 р.) та Асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції (з 2017 р.).

2. Публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях

Колектив кафедри постійно працює над науковими дослідженнями, результатами яких є публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Одержані дослідницькі результати активно впроваджуються у навчальному процесі: під час лекційних та семінарських занять, формування навчальних посібників та підручників, проведення науково-практичних заходів. Так, тільки за 2020 рік на кафедрі було опубліковано 19 статей, 11 із яких – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також, представники кафедри взяли участь та опублікували тези

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

Повні списки публікацій розміщено на сторінці кафедри економіки та публічного управління у розділі «Співробітники кафедри економіки та публічного управління».

3. Видання монографій, навчальних посібників та підручників

Кафедра має значний досвід у підготовці підручників, навчальних посібників та наукових монографій. Так, для більш ефективного викладання, практично для усіх фундаментальних економічних дисциплін було підготовлено та видано відповідні підручники та навчальні посібники. На сучасному етапі, колектив кафедри активно працює над виданням навчально-наукової літератури за напрямками європейської інтеграції та публічного управління.

 • Зеленко В.А. Реформування пенсійної системи України у світлі європейських стандартів = Reforming Ukrainian Pension System in Light of European Standards / Зеленко В.А. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 1. – 202 с. – ISBN 978-617-10-0795-6.
 • Публічне управління розвитком аграрної сфери: регіональний контекст: монографія / О.Руденко, Т.Шестаковська, С.Гривко, М.Гурський, А.Котеленець, П.Халімон; за заг. ред. О.Руденко. – Чернігів: НУ «Чернігівска політехніка», 2022. – 327 с. – (навчально-наукова серія: “Публічне управління та адміністрування”; випуск 17). ISBN 978-617-7932-39-9
 • Парубчак І.О., Радух Н.Б., Матвеєва М.П., Ярошович В.І. Інституційне середовище й структурне забезпечення функціонування національної аграрної економіки та її адаптивність до умов Європейського Союзу. Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України: колективна монографія / за заг. редакцією Гримака О.Я. Львів: ННВК «АТБ», 2023. С. 78-204. DOI: https://doi.org/10.32782/978-966-2384-21-5-3. //
 • Публічне управління: навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін.; [ за заг. ред. А.В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2019. 460с.
 • Економіка у Європейській Інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
 • Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. — Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 311 с. (автору належить п. Модернізація фінансового забезпечення соціальної сфери в контексті секторальної децентралізації – 1,54 д.а)
 • Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку. Монографія / за ред. Кравціва В.С., Сторонянської І.З. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 2020. 531 с. (автору належить: п.1.4; 11.1; 11.3 –  2,19 д.а)
 • Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації. Монографія: наук. ред. І.З. Сторонянська. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього». 2019. 501 с. (автору належить: п.1.3; 4.2 – 1,92 д.а).
 • Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Західна О. Р. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 534 с.
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 • Фінанси бізнесу: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 432 с.
 • Банківська система: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., БлащукДевяткіна Н.З., Петик Л.О.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 580 с.
 • Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 845 с.
 • Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : колективна монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с.=Стасишин А.В., Капленко Г.В. Розділ 6. Управління продуктивністю праці та ризиками в кадровій політиці. п. 6.2. Розвиток наукових поглядів на мотивацію професійної діяльності державних службовців у другій половині ХХ й на початку ХХІ ст. с330 – 342.
 • Куліш І. М. Трудова міграція: український зріз / І. М. Куліш // Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408 с. – С. 60-71.
 • Парубчак Иван, Балашов Анатолий. Основополагающие тенденции влияния трансграничного сотрудничества на развитие интеграционных процесов между Украиной и Европейским Союзом в экономической сфере. 2020.
 • Ivan Parubchak, Joanna Marszalek-Kawa. Understanding Asia: Political, Economic and Social-Cultural Dimensions. (The formation of state ideology in transformational societies through the promotion of social and cultural values) 2020.
 • Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Гупала О.Г. – К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
 • Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .
 • Глобальна економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник / За заг. ред.   Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-е вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 316 с.

4. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

На скафедрі працює студентський науковий гурток «Управлінець», керівником якого є к.е.н., доц. Табачук А.Я. та здобувачка вищої освіти Ірина Юсковець.

 • Науково-практичний круглий стіл «Публічне управління в умовах викликів та загроз» 12.10.2023 (Інформаційний лист, Програма , Збірник)
 • Науково-практичний круглий стіл «Стан публічного управління під час національно-визвольної війни» 18.05.2023 (Інформаційний лист, Програма)
 • Круглий стіл «Забезпечення ефективності соціальної сфери в умовах збройних конфліктів» 17.05.2023 (Інформаційний лист)
 • Круглий стіл «Глобальні виклики в публічному управлінні» 28.10.2022р.(Інформаційний лист, Збірник)
 • Науково-практичний круглий стіл «Місцеве самоврядування: здобутки та виклики» 23.04.2021 р. (Інформаційний лист, Програма)
 • Студентський науковий семінар «Проблеми соціально-економічого розвитку України Рв умовах пандемії» 18.05.2021 р. (Програма)
 • Студентський науковий семінар «Сучасні управлінські і соціально-економічні аспекти розвитку держави» 13.10.2021 (Програма)

5. Оорганізація та проведення публічних науково-практичних заходів. 

Львівський національний університет імені Івана Франка (Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом) спільно з Національним університетом “Чернігівська політехніка” започаткували у 2019 році проведення щорічної  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

 • І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (12 листопада 2020 р.) Збірник Тез, Програма Конференції
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (19-20 жовтня 2021 р.) Програма Конференції, Збірник тез
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (10-12 листопада 2022 р.) Програма конфереції. Збірник тез
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (30 листопада -2 грудня 2023 р.) Програма конференції Збірник тез

У 2021 році Львівський національний університет імені Івана Франка (Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління) спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова, Центральноукраїнським національним технічним університет, Національним університетом “Чернігівська політехніка” започаткували проведення  Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти».

 • І Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» (2021р., Збірник тез)
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» (2023р., Збірник тез)

 

Спільні заходи кафедри економіки та публічного управління із науковим гуртком здобувачів вищої освіти кафедри економіки та публічного управління “Управлінець”: Інтерактивний науковий захід “Засідання Європарламенту” (1-ий тиждень квітня 2024 р.), Весняна школа з питань євроінтеграції та сталого розвитку (6-10 травня 2024р.) та Студентський круглий стіл до Дня Європи.

За додатковою інформацією звертатися: Василь ЗЕЛЕНКО vasyl.zelenko@lnu.edu.ua., Андрій ТАБАЧУК andriy.tabachuk@lnu.edu.ua

Детальнішу інформацію про організацію подій кафедри, а також участь у них студентів-гуртківців Ви можете дізнатись, переглянувши ПРЕЗЕНТАЦІЮ.

6. Реалізація міжнародних грантів та співпраця із закордонними партнерами.

Кафедра економіки та публічного управління співпрацює із кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької. Професор кафедри д-р Роберт Станіславський являвся зовнішнім лектором у проекті Жана Моне. У вересні 2019 року відбулась робоча зустріч представників Центру досконалосі імені Жана Моне (в складі О.Головко-Гавришевої, О.Краєвської та В.Зеленка) з професором Р. Станіславським, в межах якої було проведено обмін досвідом з реалізації проектів ЄС, а також визначено основні напрямки подальшої Співпраці з Кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Лодзької Політехніки.

1) Проект за програмою Жана Моне «SDGs 4 EUROINTEGRATION OF UKRAINE» ERASMUS-JMO-2023-MODULE 101127537. Проект реалізовується колективом кафедри економіки та публічного управління. Проектний період: 01.09.2023 р. – 31.08.2026 р. (Координатор проекту проф. Капленко Г.В.)

Основна мета проєкту «SDGs 4 EUROINTEGRATION OF UKRAINE»: створення в ЛНУ навчально-методологічної та експертно-дисемінаційної бази для вивчення і дослідження проблем з досягнення Україною цілей сталого розвитку на шляху інтеграції з ЄС.

Основні цілі даного проєкту відповідають таким Priorities of the Erasmus+ Programme:

 1. Включення та різноманітність. Запланувати та провести активності у проєкті, що включатимуть у себе питання подолання економічних та соціальних бар’єрів, що суттєво зросли через агресію Росії (кризові явища в економіці, вимушена міграція, значне зубожіння населення тощо), а також пошук шляхів вирішення цих проблем на місцевому та загальнонаціональному рівнях;
 2. Довкілля та боротьба зі зміною клімату. Акцент у проєкті робитиметься на проблемах забруднення довкілля, управлінні процесами пришвидшення переходу України до «нейтральної економіки», особливо з урахуванням основних напрямків “European Green Deal Communication”, а також ролі університетів у пропагуванні ідей збереження навколишнього середовища;
 3. Участь у демократичному житті, спільні цінності та активна громадянська позиція. Проект ставить наголос на залученні молоді до демократичних перетворень у суспільстві. Окремі активності у проєкті сприятимуть значному поширенню знань про основні цінності ЄС та переваги демократії, розуміння учасниками проекту ролі демократичного мислення під час прийняття управлінських рішень та підвищення їх ефективності (на основі досвіду ЄС у досягненні цілей сталого розвитку).

Реалізація цілей проєкту допоможе надати бенефіціарам (студентам, академічній, експертно-професійній, управлінсько-політичній спільноті та іншим зацікавленим групам) потрібні знання, розвинути hard and soft skills, покращити управлінські компетентності, забезпечити усвідомлення та прийняття європейських цінностей; сприяти розвитку демократії, становленню громадянського суспільства, підвищенню ефективності досягнення цілей сталого розвитку; впровадженню кращих європейських практик під час прийняття управлінських рішень, реалізації публічної політики вступу України в ЄС загалом.

Завдяки реалізації проєкту, ЄС також отримуватиме позитивний ефект, оскільки збільшиться кількість  жителів України, що усвідомили європейські цінності, переваги демократії та сталого розвитку. Саме вони братимуть активну участь у процесах формування в  Україні інститутів управління європейського рівня, що означає їх високу ефективність, а отже і значне полегшення співпраці між Україною та Спільнотою.

2) Проект за програмою Жана Моне “EU Common Policies: Harmonization Strategies for Ukraine”. Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин, факультету управління фінансами та бізнесу, факультету журналістики. Проектний період: 01.02.2022 – 31.01.2025 (проф. Капленко Г.В., доц. Зеленко В.А. члени команди проекту)

3) На базі кафедри виконувався проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension». Координатор проекту – доц. В.А. Зеленко, академічний координатор – доц. О.Г. Гупало. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями: Сторінка у International Ofice ЛНУ: https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/economy-in-european-integration/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

Інформаційний журнал про реалізацію проекту можна переглянути тут

4) Кафедра як учасник проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу. Член команди проекту – доц. В.А. Зеленко. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2022. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сайт: https://wurces.wixsite.com/website

5) Продовжено співпрацю із CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) – спільний проект Institut fur Europaische Politіk (Берлін), ГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” та громадської мережі «ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А. взяв участь у з’їзді «Питай. Дій. Мережуйся. Громадська діяльність для асоціації з ЄС» (6-7 червня 2019 р.). В межах візиту він здійснив презентацію діяльності Центру досконалості Жана Моне в ЛНУ та провів робочу зустріч з організаторами заходу щодо реалізації проектів за підтримки ЄС.

Проект “Розроблення технологій психотерапії, реабілітації  та професійної орієнтації учасників операції Об’єднаних сил та внутрішньо переміщених осіб”: НДР № ДЗ/74 – 2019 від 03.09.2019, номер держреєстрації 0119U001977  (доц. Зеленко В.А. – залучений зовнішній експерт у 2020 р.).

6. Стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік консультацій у ІІ семестрі 2023-2024 н.р.

 

Практика

 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ та ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, Освітні програми “Публічне управління та адмінцстрування”, “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) 
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень вищої освіти, Освітня программа “Публічне управління та адміністрування”)
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Публічне управління та адміністрування”) 
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень вищої освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) 
 • РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий (магістерський) рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”) 

 

І Міжнародний науково-практичний мультидисциплінарний форум партнерської співпраці «Діалог в ім’я майбутнього»

14.05.2024 | 15:14

17-31 травня 2024 року в Ризі (Латвійська Республіка) відбудеться І Міжнародний науково-практичний мультидисциплінарний форум партнерської співпраці «Діалог в ім’я майбутнього».
Запрошуємо до участі.
Співорганізатори конференції:
Балтійська міжнародна академія (Латвійська Республіка), Центр вивчення іноземних мов і сертифікації ECL (Латвійська Республіка), Вища школа менеджменту та інформаційних систем ISMA (Латвійська Республіка), Національний університет «Чернігівська політехніка» (Україна), Центр адаптації державної служби до стандартів європейського союзу (Україна), ГО «міжнародна науково-освітня платформа «Оновлюйся» (Україна).
За участі та сприяння: 
Люблінського католицького університету (Польща), Університету «Дубницький технологічний інститут» (Словаччина), Львівського національного університету імені...

Читати »

Участь здобувачок вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у  освітній ініціативі «STUD UP LECTURES»

03.04.2024 | 12:30

31 березня 2024р. здобувачки вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти освітніх програм спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування кафедри економіки та публічного управління Маряна Петрів (група УФП-42с), Ірина Верзун (група УФП-42с) та Ірина Сабадаш (група УФП-32с) були учасницями  освітньої ініціативи «STUD UP LECTURES». Дана ініціатива організована з метою розширити практичні навички щодо створення та ведення бізнесу в умовах воєнного стану. Проводилися тренінги від успішних та досвідчених лекторів 😎 Учасниці отримали сертифікат міжнародного зразка та ґрунтовні знання у сфері юридичного самозахисту бізнесу...

Читати »

Відкрита дистанційна зустріч з експертною групою щодо акредитації освітньої-професійних програм «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» та «Публічне адміністрування та управління бізнесом» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

28.03.2024 | 13:05

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у відкритій дистанційній зустрічі з експертною групою щодо акредитації освітньої-професійних програм спеціальності 281  Публічне управління та адміністрування:   «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» та «Публічне адміністрування та управління бізнесом»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , яка відбудеться  03 квітня  2024 року о 12 год. 30 хв.   дистанційно у ZOOM(i) .
Час: 03 квітня  2024 року о 12 год. 30 хв. 

Доєднатися до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/87347353063?pwd=w4x36GM87gxDo1bBkxJ49UfIYvpc8u.1
Ідентифікатор конференції:  873 4735 3063
Пароль: 2024

Читати »

Екскурсія до Львівської міської ради. Взаємодія законодавчої та виконавчої гілок влади

27.03.2024 | 18:54

26 березня 2024 року здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітніх програм Кафедри економіки та публічного управління, професорки Галина КАПЛЕНКО та Галина ВОЗНЯК  зустрілися із депутатами Львівської міської ради Олексою Возняком та Тарасом Репицьким. 

Мали можливість поговорити про роботу Львівської міської ради, обов’язки депутатів, про  повноваження депутатів та повноваження органів виконавчої влади, процеси, що відбуваються у місті, як взаємодіють між собою законодавча та виконавча гілки влади, особливості діяльності Ради в умовах воєнного стану.

Не обійшлося й без обговорення штучного інтелекту...

Читати »

Гостьова лекція на тему «Адаптивне лідерство в умовах турбулентності»

13.03.2024 | 16:00

13 березня 2024 відбулася Гостьова лекція  для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування ОП: Публічне управління та адміністрування, Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах), а також аспірантів кафедри.
Тема лекції «Адаптивне лідерство в умовах турбулентності».
Лекторка: Анна ЧЕЧЕЛЬ, д.е.н., професорка, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Маріупольського державного університету, Visiting Academic at Judge Business School, Jesus College, University of Cambridge.
Тема лекції в контексті сучасного динамічного світу набуває особливої актуальності. Турбулентність може включати в себе різноманітні фактори, такі як...

Читати »