Кафедра економіки та публічного управління

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ


Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «бакалавр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

 

Освітньо-професійні програми, за якими кафедра економіки та публічного управління здійснює підготовку здобувачів вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (перший (бакалаврський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2019 рік)

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (перший (бакалаврський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2020 рік)

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (другий (магістерський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2019 рік)

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (другий (магістерський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2020 рік)

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua .

 

 Історія кафедри

 Кафедра економіки та публічного управління створена на базі кафедри економічної теорії. Кафедра економічної теорії була створена у вересні 1999 року. Діяльність та розвиток відбуваються у відповідності до сучасної політики і стратегії нашої держави та Університету. Розвиток кафедри спрямований на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове освітнє й наукове товариство.
Політика розвитку кафедри економіки та публічного управління спрямована на визнання студента стрижнем реформування освітньої діяльності, його інтелектуального та всестороннього розвитку.
Візія кафедра економіки та публічного управління – підготовка фахівців з управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах, фахівців для органів публічної влади та публічного адміністрування; визначати стандарти якості навчання фахівців, відповідно до вимог сьогодення, враховуючи кон’юнктуру ринку праці, а також тенденції розвитку  освітніх послуг, із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів м. Львова і України, Європейського Союзу.

Основними завданнями цієї концепції є:

 • створення умов для ефективної освітньої діяльності;
 • формування необхідного ресурсного потенціалу;
 • розширення форм і методів проведення профорієнтаційної роботи, залучення випускників шкіл, ліцеїв, училищ і технікумів до навчання за галуззю знань “Публічне управління та адміністрування”;
 • забезпечення інноваційного розвитку;
 • формування висококваліфікованих кадрів науково-педагогічних працівників;
 • залучення кращих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі;
 • створення можливостей для розширення наукових досліджень кафедри;
 • соціальний захист працівників кафедри та створення сприятливих умов для їх праці.

Утворення кафедри та формування її кадрового складу

  Кафедра економічної теорії була створена 27.08.1999 року. В її штат увійшли доценти Ю.М.Гончар, О.Г.Гупало, О.В.Стефанишин, кандидати економічних наук Ю.Г.Гнатенко, І.В.Грабинська, О.І.Карбовник, Ю.Ш.Опельбаум, М.М.Плотніков, старші викладачі У.Д.Балагурак, Л.П.Ковтун. Першим завідувачем кафедри була доцент, канд. екон. наук О.В.Стефанишин (1999–2002). З 2002 по 2003 рік обов’язки завідувача кафедри виконував канд. екон. наук Ю.Г.Гнатенко. З 2003 року до вересня 2019 року кафедру очолював доцент, канд. екон. наук О.Г. Гупало.
З часу створення кафедри в її складі в різний час працювали: професори – доктор історичних наук І.М. Михайловський, доктор економічних наук Г.І. Башнянин, доктор історичних наук В.П. Плисюк.

Склад кафедри

На сьогодні склад кафедри налічує 11 науково-педагогічних працівників:

Стасишин А.В., декан факультету, к.е.н, доцент;

Капленко Г.В., в.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент;

– Парубчак І.О., професор,  д.н.держ.управл., професор;

Гупало О.Г., доцент,  к.е.н., доцент;

Зеленко В.А., доцент, к.е.н., доцент (заступник завідувача кафедри з наукової роботи);

Куліш І.М., доцент, к.н.держ.управл., старший науковий співробітник;

– Нагорнюк О.П., доцент,  к.е.н.;

Пак Н.Т.,  доцент, к.е.н., доцент (заступник завідувача кафедри з виховної роботи);

Пікулик О.І., доцент, к.е.н., доцент (заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи);

– Подвірна Н.С., доцент,  к.політ.н.;

Табачук А.Я., доцент, к.е.н.

За кафедрою закріплені  аспіранти – Береза Софія.

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Програма розвитку кафедри економіки та публічного управління на 2021-2026 роки претендента на посаду завідувача кафедри д.е.н., доцент_Капленко Г.В.

Освітньо-професійні програми, за якими кафедра економіки та публічного управління здійснює підготовку здобувачів вищої освіти

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (перший (бакалаврський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2019 рік)

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (перший (бакалаврський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2020 рік)

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (другий (магістерський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2019 рік)

Освітньо-професійна програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (другий (магістерський)) рівень освіти, галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 2020 рік)

 

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: halyna.kaplenko@lnu.edu.ua.

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (другий (магістерський) рівень освіти, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування)

Результати опитування здобувачів вищої освіти першого року навчання першого та другого рівнів освіти (Прийом 2020 року).

Співробітники

, (сумісник)ПОДВІРНА Наталія Степанівна, (сумісник)
в.о. завідувача кафедриКАПЛЕНКО Галина Вікторівнав.о. завідувача кафедри
професорПАРУБЧАК Іван Орестовичпрофесор
доцентГУПАЛО Олег Григоровичдоцент
доцентЗЕЛЕНКО Василь Анатолійовичдоцент
доцентКУЛІШ Інна Михайлівнадоцент
доцентНАГОРНЮК Оксана Петрівнадоцент
доцентПАК Наталія Тадеушівнадоцент
доцентПІКУЛИК Оксана Іванівнадоцент
доцент (сумісник)СТАСИШИН Андрій Васильовичдоцент (сумісник)
асистентТАБАЧУК Андрій Ярославовичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача вищої освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття вищої освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін.

 АНОТАЦІЇ вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки у 2021-2022 навчальному році:

 

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

   Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін викладачами кафедри підготовлені підручники та навчальні посібники з таких дисциплін: “Публічне управління”, “Макроекономіка”, “Міжнародна економіка”, “Мікроекономіка”, “Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності”, “Історія економіки та економічної думки”, “Політична економія”, “Глобальна економіка”. Доцент Пікулик О.І. брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань підручника “Вступ до економічної теорії”.

Розклади і посилання для проведення аудиторних занять (денна форма навчання) у дистанційному режимі з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою економіки та публічного управління

Лекції

Практичні роботи та семінарські заняття

 

Силабуси

Перший (бакалаврський) рівень освіти

1-ий семестр 2020-2021 н.р.

2-ий семестр 2020-2021 н.р.

 • Муніципальне адміністрування
 • Мікроекономіка
 • Управління брендом роботодавця
 • Статистика
 • Лідерство та професійна успішність
 • Корпоративний та публічний тайм-менеджмент
 • Адміністративний менеджмент
 • Публічна служба і етика

Другий (магістерський) рівень освіти

Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (прийом 2019 р., 1-ий семестр)

Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (прийом 2019 р., 2-ий семестр)

Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (прийом 2019 р., 3-ій семестр)

Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (прийом 2020 р., 1-ий семестр)

Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах” (прийом 2020 р., 2-ий семестр)

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень освіти

 • “Основи економічної науки” (Програма навчальної дисципліни ), доц. Стасишин А.В.
 •  “Основи економічної науки” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Стасишин А.В.
 •  “Статистика” (Програма  навчальної дисципліни), доц. Капленко Г.В. 
 • “Статистика” (Робоча програма навчальної дисципліни ), доц. Капленко Г.В.
 •  “Макроекономіка”Програма  навчальної дисципліни), доц. Пікулик О.І.
 • “Макроекономіка” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Пікулик О.І.
 • “Антикорупційна діяльність в  корпоративному секторі та публічному управлінні” (Програма  навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Антикорупційна діяльність в  корпоративному секторі та публічному управлінні” (Робоча програма  навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Теорія і практика  прийняття  управлінських рішень” (Програма  навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Теорія і практика  прийняття  управлінських рішень” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Генерування те реалізація підприємницької ідеї” (Програма навчальної дисципліни), доц. Куліш І.М.
 • “Генерування те реалізація підприємницької ідеї” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Куліш І.М.
 • “Економіка у Європейській інтеграції” (Програма навчальної дисципліни), доц. Зеленко В.А.
 • “Економіка у Європейській інтеграції” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Зеленко В.А.
 • “Управління проектами та фандрейзинг: від ідеї до успіху” (Програма навчальної дисципліни), доц. Зеленко В.А.
 • “Управління проектами та фандрейзинг: від ідеї до успіху” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Зеленко В.А.
 • “Регіональне управління та територіальне планування” (Програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Регіональне управління та територіальне планування” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Регіональна економіка” (Програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Регіональна економіка” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Лідерство та професійна успішність” (Програма навчальної дисципліни ), доц. Пак Н.Т.
 • “Лідерство та професійна успішність” (Робоча програма навчальної дисципліни ), доц. Пак Н.Т.
 • “Управління персоналом в публічному адмініструванні” (Програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Управління персоналом в публічному адмініструванні” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Місцевий та регіональний розвиток” (Програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • “Місцевий та регіональний розвиток” (Робоча програма навчальної дисципліни), доц. Пак Н.Т.
 • Програма навчальної дисципліни “Методи та технології адміністрування”, доц. Зеленко В.А.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Методи та технології адміністрування”, доц. Зеленко В.А.
 • Програма навчальної дисципліни “Управління брендом роботодавця”,  Табачук А.Я.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Управління брендом роботодавця”,  Табачук А.Я.
 • Програма навчальної дисципліни “Ринок праці”, доц. Куліш І.М.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Ринок праці”, доц. Куліш І.М.
 • Програма навчальної дисципліни “Основи самоменедждмента та лідерства”, доц. Куліш І.М.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Основи самоменедждмента та лідерства”, доц. Куліш І.М.
 • Програма навчальної дисципліни “Муніципальне адміністрування”, доц. Маліновська О.Я.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Муніципальне адміністрування”, доц. Маліновська О.Я.
 • Програма навчальної дисципліни “Корпоративний та публічний тайм-менеджмент”, доц. Маліновська О.Я.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Корпоративний та публічний тайм-менеджмент”, доц. Маліновська О.Я.
 • Програма навчальної дисципліни “Адміністративний менеджмент”, доц. Гупало О.Г.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Адміністративний менеджмент”, доц. Гупало О.Г.
 • Програма навчальної дисципліни “Публічна служба і етика”, Нагорнюк О.П.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Публічна служба і етика”, Нагорнюк О.П.

Другий (магістерський) рівень освіти

 • Програма  навчальної дисципліни “Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови успішної кар’єри”, доц. Пак Н.Т.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Розвиток персоналу організації: від адаптації до побудови успішної кар’єри, доц. Пак Н.Т.
 • Програма навчальної дисципліни “Управління людськими ресурсами”, доц. Пак Н.Т.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Управління людськими ресурсами”, доц. Пак Н.Т.
 • Програма навчальної дисципліни “Прийняття рішень в публічному управлінні та бізнесі”, проф. Парубчак І.О.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Прийняття рішень в публічному управлінні та бізнесі”, проф. Парубчак І.О.
 • Програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень в управлінні”, проф. Парубчак І.О.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень в управлінні”, проф. Парубчак І.О.
 • Програма навчальної дисципліни “Державна  антикорупційна політика та протидія корупції на державній службі”, проф. Парубчак І.О.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Державна  антикорупційна політика та протидія корупції на державній службі”, проф. Парубчак І.О.
 • Програма навчальної дисципліни “Теорія та практика кадрової політики”, проф. Парубчак І.О.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія та практиа кадрової політики”, проф. Парубчак І.О.
 • Програма навчальної дисципліни “Управління професійною карєрою та розвитком персоналу”, доц. Капленко Г.В.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Управління професійною карєрою та розвитком персоналу”, доц. Капленко Г.В.
 • Програма навчальної дисципліни “Система оцінювання та мотивації персоналу”, доц. Капленко Г.В.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Система оцінювання та мотивації персоналу”, доц. Капленко Г.В.
 • Програма навчальної дисципліни “Організація праці HR-менеджера”, доц. Капленко Г.В.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Організація праці HR-менеджера”, доц. Капленко Г.В.
 • Програма навчальної дисципліни “Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом організації”, доц. Капленко Г.В.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом організації”, доц. Капленко Г.В.
 • Програма навчальної дисципліни “Рекрутинг”, доц. Пак Н.Т.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Рекрутинг”, доц. Пак Н.Т.
 • Програма навчальної дисципліни “Управління професійною карєрою та розвитком персоналу”, доц. Зеленко В.А.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Управління професійною карєрою та розвитком персоналу”, доц. Зеленко В.А.
 • Програма навчальної дисципліни “Управління змінами та впровадження інновацій в організації”, доц. Зеленко В.А.
 • Робоча програма навчальної дисципліни “Управління змінами та впровадження інновацій в організації”, доц. Зеленко В.А.
 • Технології управління персоналом
 • Управління брендом роботодавця
 • Управління в діяльності органів влади, неурядових організацій та бізнесі
 • Стратегічне управління персоналом
 • Лідерство та самоменеджмент

 

Плани практичних / семінарських занять

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

Завдання для самостійної роботи студента

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

Конспекти лекцій

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Управління людськими ресурсами”, доц. Пак Н.Т.

Засоби діагностики (тестові завдання)

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Методичні вказівки та рекомендації до виконання курсової роботи (другий рівень освіти)

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ) (другий рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах)

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИКИ (другий рівень освіти, Освітня програма “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах)

Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри розробляють програми і робочі програми з усіх навчальних дисциплін, які щорічно переглядаються і оновлюються відповідно до стандартів освіти та як результат співпраці із стейкхолдерами. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи з різних дисциплін.
Кафедра економіки та публічного управління постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з іншими кафедрами Львівського національного університету ім. Івана Франка, кафедрами Національного університету “Львівська політехніка”,  Львівського державного аграрного університету, Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, Львівського банківського інституту та іншими закладами освіти. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.

Методичні матеріали для підготовки до комплексного державного іспиту (перший освітній ступінь “бакалавр”)

Засоби діагностики знань студентів

 

Дослідження

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Науково-дослідна робота кафедри Економіки та Публічного Управління базується на синтезуванні дослідницьких доробків широкого спектру соціально-економічних проблем у відповідності до напряму публічного управління (адміністрування) в умовах європейської інтеграції. Пов’язується це із тим, що кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», а починаючи із 2006 р. займається проблематикою європейської інтеграції.

Актуальність досліджень колективу кафедри зумовлюється тим, що після Революції Гідності оновленням системи публічного управління в органах державної влади та бізнесу в Україні передбачає не тільки приплив нових управлінських кадрів, а й модернізацію цих систем, насамперед на засадах європейських цінностей та управління знаннями. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає подальшу реформу системи державного управління з урахуванням концепцій децентралізації та доброго врядування (Good Governance). Відтак, європейські цінності мають стати основою формування системи сучасних базових знань у галузі публічного управління та адміністрування.

Суттєвим доробком кафедри слід вважати тісну співпрацю із працедавцями для майбутніх випускників, яка полягає в залученні їх до науково-практичних заходів кафедри. Іншим, не менш важливим напрямком науково-практичної роботи є співпраця із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

З метою підвищення ефективності навчально-науково процесу кафедрою видаються навчальні посібники та підручники, наукові монографії. Також, уже протягом багатьох років ведеться науково-пошукова робота серед студентської молоді, яка активно залучається до написання наукових робіт, участі у конференціях, конкурсах та олімпіадах.

Колектив кафедри кілька разів на рік організовує публічні науково-практичні заходи із залученням професорсько-викладацького складу як Університету, так і ВНЗ-партнерів, студентів, представників влади, бізнесу та громадськості.

Щорічно, за підсумками роботи, кафедрою укладається звіт про наукову діяльність за календарний рік.

Важливою складовою наукової роботи кафедри є реалізація міжнародних проектів, а також співпраця із закордонними партнерами.

Значна частка наукової роботи спрямована на те, щоб сформувати у майбутніх випускників управлінські компетенції з метою їх працевлаштування як у державних органах публічної служби, так і в бізнес-структурах,  прийняття ефективних рішень як на мікро, так і на макрорівні.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими напрямками:

 • реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів;
 • публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях;
 • видання монографій, навчальних посібників та підручників;
 • аспірантура та докторантура.
 • науково-дослідна робота студентів та організація й проведення публічних науково-практичних заходів;
 • реалізація міжнародних грантів та міжнародна співпраця.
 1. Реалізація колективом кафедри науково-дослідних держбюджетних тем в межах робочого часу викладачів.

Починаючи із січня 2017 р. колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної теми “Соціально-економічний  розвиток України в умовах євроінтеграції” Термін виконання: січень 2017 р. – грудень 2021 р. № держреєстрації – 017U000896

Кадровий склад виконавців:

 • Стасишин А.В., к.е.н., доцент;
 • Гупало О.Г., к.е.н., доцент;
 • Зеленко В.А., к.е.н., доцент;
 • Капленко Г.В., д.е.н., доцент;
 • Пак Н.Т., к.е.н., доцент;
 • Пікулик О.І., к.е.н., доцент;
 • Табачук А.Я., к.е.н.

Так, здійснено порівняльний аналіз досвіду європейських країн щодо формування національних моделей соціального захисту населення. На основі результатів дослідження пропонуються нові варіанти для організації продуманої та соціально ефективної державної соціально-економічної політики України в умовах виконання Угоди про асоціацію з ЄС, з врахуванням існуючих проблем, а саме: наповнення державного бюджету; захисту держави під час війни на сході; імплементація норм європейського законодавства у відповідності до зобов’язань згідно. Запропоновано нові підходи щодо здійснення публічного управління на основі принципів прозорості та відкритості з використанням кращого досвіду передових країн світу. Окрім цього розроблено концептуальну модель бюджетної політики розвитку територій, яка ґрунтується на засадах діалектичної єдності бюджетної стратегії та бюджетної практики та дуальності напрямів її формування, які передбачають, по-перше, формування системної бюджетної політики, по-друге, формування бюджетної політики на різних рівнях управління територіями. В основу запропонованої моделі покладено аналіз викликів, сформованих в результаті зміни стану національної економіки та в умовах глобальних і міжрегіональних ризиків та таких, що відповідають трендам економічного розвитку. Також науково обґрунтовані результати одного із напрямків проведеного дослідження допомогли розв’язати важливе наукове завдання – обґрунтувати інституційні засади екологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів. Для вирішення цієї проблеми представлено сукупність нових теоретичних і методологічних наукових положень, висновків та рекомендацій.

Також, доц. Стасишин В.А. входить до колективу виконавців бюджетної науково-дослідної теми: УФ-50Ф «Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації».

З травня 2014 року колектив кафедри працював над науково-дослідною темою “Пенсійне забезпечення громадян України як складова соціальної політики держави”. Результатами роботи стали публікації наукових статей, виступи на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Одним із основних результатів роботи став захист кандидатської дисертації Шевчук Н.В. на тему: «Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України».

 1. Публікація наукових статей у періодичних виданнях, виступи та публікація тез доповідей на міжнародних та загальноукраїнських науково-практичних конференціях

Колектив кафедри постійно працює над науковими дослідженнями, результатами яких є публікація наукових статей та тез доповідей на конференціях. Одержані дослідницькі результати активно впроваджуються у навчальному процесі: під час лекційних та семінарських занять, формування навчальних посібників та підручників, проведення науково-практичних заходів. Так, тільки за 2019 рік на кафедрі було опубліковано 19 статей, 11 із яких – у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також, представники кафедри взяли участь та опублікували тези

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Стасишин А.В. Еволюція теоретико-економічних засад взаємодії держави та приватного бізнесу / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2018. – №10. – С. 13-19
 2. Kaplenko Halyna, Drozd Yurii. Administrative barriers to the development of entrepreneurship and the problem of their forecasting. Scientific-practical journal «Innovative Economics and Management», №3. 2019. – С. 72–81. (Index Copernicus)
 3. Kaplenko Halyna, Bereza Sofiia, Sloboda Ihor. Forming the transparency and openness trends in the ukrainian public sector. Scientific-practical journal «Innovative Economics and Management», №3. 2019. (Index Copernicus)
 4. Voznyak H. V., Yehorycheva S. B., Grzebyk M., Pelekhatyy A. O. Budgetary control at the local level under financial decentralization in ukraine: problems and their solutions. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019, Vol 3, No 30 (2019).
 5. Zelenko Vasyl. European integration: social economics dimension / В.А. Зеленко // Czasopismo naukowe „Przegląd Nauk Ekonomicznych” Wydawnictwа polskiego towarzystwa ekonomicznego, oddział w Łodzi. – 2019, № 33, str. 7–24 (Index Copernicus).
 6. Зеленко В.А. Проблема енергоефективності у моделі сталого розвитку України: досвід ЄС /Зеленко В.А., Ференчак Я.І.// Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» – Львів : ІРД, № 1 (135). – 2019, С. 25–33 (Index Copernicus).
 7. Пак Наталія Тадеушівна, Мельни Ірина Петрівна. Формування регіональної економічної політики (formingof regional economicpolitics). Причорноморські економічні студії. 2019. №40. С.46 – 50 (міжнародна науково метрична база даних Index Copernicus (IC).
 8. Пак Наталія Тадеушівна, Татарчук Аліна Олександрівна, Кобець Катерина Олександрівна Запобігання корупції в Україні Молодий вчений. . 2019. №6(70). С.118 – 123 (міжнародна науково метрична база даних Index Copernicus (IC))
 9. Пак Наталія Тадеушівна. Централізація і децентралізація влади в Україні: сучасні виклики. Причорноморські економічні студії. 2019. №38 c.132 – 139 (міжнародна науково метрична база даних Index Copernicus (IC).
 10. Пасінович І. І., Дмитрук В. О. Кредитування реального сектору економіки регіону: стан, проблеми, перспективи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2019. Вип. 3 (137). С. 42-49. − Index Copernicus
 11. Пасінович І. І., Сич О. А. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід країн-членів Європейського Союзу для України. Регіональна економіка. 2019. №1(91). С. 56-64. − Index Copernicus.
 12. Пасінович І.І. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України / Пасінович І.І., Сич О.А. // Зб. наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», УБС, Харківський ННІ. − Вип. 1 (24), 2018. − С. 398-408. − Web of Science.
 13. Пасінович І.І. Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні / Пасінович І.І., Кучма М.І. // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 20. Частина 2, 2018. − С. 161-166. − Index Copernicus.
 14. Пелехатий А.О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження. Ж-л «Бізнес інформ», 2020, №2, с. 22-31

Повні списки публікацій розміщено на сторінці кафедри економіки та публічного управління у розділі «співробітники кафедри економіки та публічного управління».

 

3. Видання монографій, навчальних посібників та підручників

Кафедра має значний досвід у підготовці підручників, навчальних посібників та наукових монографій. Так, для більш ефективного викладання, практично для усіх фундаментальних економічних дисциплін було підготовлено та видано відповідні підручники та навчальні посібники. На сучасному етапі, колектив кафедри активно працює над виданням навчально-наукової літератури за напрямками європейської інтеграції та публічного управління.

 1. Публічне управління: навч. посібник / А. В.Стасишин, .Г В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін.; [ за заг. ред. А.В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.2019. 460с.
 2. Економіка у Європейській Інтеграції : навч. посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464 с.
 3. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.
 4. Фінанси бізнесу: навчальний посібник / Стасишин А. В., Сич О.А., Попович Д.В. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.
 5. Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З., Західна О.Р. та ін.; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533с.
 6. Мікроекономіка : Підручник / за заг. ред. Гупала О.Г. – К. : «Хай-Тек Прес», 2012. – 560 c.
 7. Міжнародна економіка: Навч. посібник. / За ред. О.Г. Гупала – К.: ІРИНА–ПРЕС, 2006 .
 1. Науково-дослідна робота студентів, організація та проведення публічних науково-практичних заходів

На сьогоднішній день при кафедрі працює студентський науковий гурток «Управлінець», керівником якого є к.е.н., доц. Пасінович І.І. (з 2011 по 2019 – доцю Зеленко В.А.). Студенти цього гуртка беруть активну участь у науково-практичних заходах як на факультеті, так і за його межами.

Львівський національний університет імені Івана Франка (Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління, кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом) спільно з Чернігівським національним технологічним університетом започаткували проведення щорічної  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна парадигма публічного управління».

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» (12 листопада 2020 р. ) Збірник Тез, Програма Конференції

Кафедра має великий досвід проведення різноманітних публічних заходів науково-практичного характеру, а саме: студентсько-аспірантські конференції, круглі столи, наукові семінари, диспути та вебінари, стажування та літні школи за кордоном і т.д.

Детальнішу інформацію про організацію подій кафедри, а також участь у них студентів-гуртківців Ви можете дізнатись, переглянувши ПРЕЗЕНТАЦІЮ.

 1. Реалізація міжнародних грантів та співпраця із закордонними партнерами.

Кафедра економіки та публічного управління співпрацює із кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Політехніки Лодзької. Професор кафедри д-р Роберт Станіславський являвся зовнішнім лектором у проекті Жана Моне. У вересні 2019 року відбулась робоча зустріч представників Центру досконалосі імені Жана Моне (в складі О.Головко-Гавришевої, О.Краєвської та В.Зеленка) з професором Р. Станіславським, в межах якої було проведено обмін досвідом з реалізації проектів ЄС, а також визначено основні напрямки подальшої Співпраці з Кафедрою європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Лодзької Політехніки.

На базі кафедри виконувався проект за програмою Жана Моне № 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Economics in european integration: internal challenges and external dimension». Координатор проекту – доц. В.А. Зеленко, академічний координатор – доц. О.Г. Гупало. Проектний період: 01.09.2016 – 31.08.2019. Проект виконувався за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сторінка у International Ofice ЛНУ: https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/jean-monnet-actions/economy-in-european-integration/

Instagram: https://www.instagram.com/econom.in_ei.lnu/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Economics-in-European-Integration-1424878431152434/

Інформаційний журнал про реалізацію проекту можна переглянути тут

Кафедра є учасником проекту за програмою Жана Моне 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies». Проект реалізовується науково-педагогічними працівниками факультету міжнародних відносин та факультету управління фінансами та бізнесу. Член команди проекту – доц. В.А. Зеленко. Проектний період: 01.09.2018 – 31.08.2021. Проект реалізується за фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедальнішу інформацію про проект можна знайти за такими посиланнями:

Сайт: https://wurces.wixsite.com/website

Facebook:https://www.facebook.com/pages/category/Community-College/Western-Ukrainian-Research-Center-for-European-Studies-806835682712396/

Відповідно до плану реалізації проекту 599469-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-СоЕ «Western Ukrainian Research Center in European Studies» за програмою Жана Моне доц. В.А. Зеленко брав участь у міжнародній науковій конференції «Competitiveness and Innovations in Knowledge Economy» (Молдова, Кишинів, 26-28 вересні 2019, Академія економічної освіти Молдови). Під час візиту відбувся спільний міжнародний семінар, де обговорювалися питання розвитку європейських студій на пострадянському просторі, а саме досвід Центру досконалості імені Жана Моне з європейських економічних інтеграційних студій (http://www.integra-jm.md/) у викладанні і дослідженні європейських дисциплін та внеску обох Центрів у академічний супровід забезпечення виконання Угоди про асоціацію.

Доц. Пасінович І.І. брала участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», згідно чого проходила стажування в Жешівському університеті (Республіка Польща) на кафедрі економіки і менеджменту з 18.02.2018 р. по 24.02.2018 р..

Продовжено співпрацю із CiSEP (Громадська школа дієвих практик ЄС) – спільний проект Institut fur Europaische Politіk (Берлін), ГО “Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень” та громадської мережі «ОПОРА» в Україні. Доц. Зеленко В.А. взяв участь у з’їзді «Питай. Дій. Мережуйся. Громадська діяльність для асоціації з ЄС» (6-7 червня 2019 р.). В межах візиту він здійснив презентацію діяльності Центру досконалості Жана Моне в ЛНУ та провів робочу зустріч з організаторами заходу щодо реалізації проектів за підтримки ЄС.

Участь у міжнародному вебінарі “RE/think HR – Управління ефективністю у віддаленому та гібридному робочому середовищі”

26.06.2021 | 10:52

24/06/2021 доцент Капленко Г.В. та магістри Освітньої програми «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес- структурах» взяли участь у міжнародному вебінарі “RE/think HR – Управління ефективністю у віддаленому та гібридному робочому середовищі”.
Своїми думками під час панельної дискусії поділились Ласло Шеру (HR Director, Kuehne+Nagel, Hungary), Емель Мордо (Director People & Culture, Philip Morris International, Ukraine, Caucasus & Moldova) та Петеру Сандіну (CEO, ComAp Group, Czech Republic / Sweden).

Ми почули цікаві погляди на лідерство та управління ефективністю. В усіх виступах лейтмотивом...

Читати »

Участь в онлайн-конференції «Інформаційний день програми «Горизонт Європа» в Україні»

26.06.2021 | 10:08

25 червня 2021 р. викладачі кафедри економіки та публічного управління взяли участь в  онлайн-конференції «Інформаційний день програми «Горизонт Європа» в Україні». Захід проходив за сприяння Європейської Комісії. Організаторами виступили австрійський центр «Zentrum für Soziale Innovation» та Міністерство освіти і науки України.

Під час заходу було розглянуто такі блоки питань як:

Загальна структура Програми «Горизонт Європа» та особливості отримання фінансування.
Типові кластери та місії програми «Горизонт Європа». Аналіз сучасних глобальних викликів та промислової конкурентоспроможності.
Особливості програм «Дії Марії-Склодовської Кюрі» (MSCA) та Європейської Дослідницької Ради (ERC).
Основний...

Читати »

Сучасні підходи щодо впровадження принципу KYC та розвитку системи комплаєнсу банків

25.05.2021 | 19:12

24 травня 2021 року на кафедрі фінансового відбувся науковий семінар «Сучасні підходи щодо впровадження принципу KYC та розвитку системи комплаєнсу банків». Захід було організовано доцентом Слободою Ларисою Ярославівною до Дня банківських працівників України для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і викладачів кафедри.
Доповідач розкрила питання щодо особливостей проведення і фінансового комплаєнсу (та фінансового моніторингу як його складової) у фінансових установах, зазначивши, що ця сфера є привабливою і для консалтингових компаній, що діють у глобальному масштабі, оскільки комплаєнс-аудит та супроводження...

Читати »

День відкритих дверей державної служби

21.05.2021 | 10:56

19 травня 2021 року Міжрегіональним управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях в рамках проведення акції “День відкритих дверей державної служби” проведено тематичну  онлайн зустріч з студентською молоддю. Спілкувались зі здобувачами вищої освіти факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка та професорсько-викладацьким складом спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
Модератором заходу виступив начальник Міжрегіонального управління Ярослав Коваль, який  надав загальну інформацію про державну службу, основні завдання та ключові результати реформування державного управління в Україні, розповів про організацію...

Читати »

Гостьова лекція «Гендерні виклики публічного управління на сучасному етапі розвитку України»

21.05.2021 | 05:39

19/05/2021. У рамках святкування «Днів науки в Університеті» на кафедрі економіки та публічного управління було проведено гостьову онлайн-лекцію. Тема лекції «Гендерні виклики публічного управління на сучасному етапі розвитку України». Слухачами лекції були студенти  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр».  Загальна кількість учасників лекції – 65 осіб.
Мета лекції: виявити та проаналізувати гендерні виклики публічного управління на сучасному етапі розвитку України.
Гості-спікери лекції:

Елла Ламах – к.соціол.н., доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії, гендерна експертка Української Гельсінської спілки з прав людини...

Читати »