Методи та технології адміністрування

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Зеленко В. А.УФП-11с, УФП-12с
212доцент Зеленко В. А.УФП-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232УФП-11сдоцент Зеленко В. А.
УФП-12сдоцент Зеленко В. А.
28УФП-11здоцент Зеленко В. А.

Опис курсу

«Методи та технології адміністрування» – нормативна дисципліна, яка вивчається при підготовці фахівців з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування». Навчальна дисципліна входить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки та виноситься на державну атестацію.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є соціально-економічні та управлінсько-розпорядчі відносини, що виникають у процесі здійснення публічного адміністрування, адміністрування на підприємствах та громадських організаціях.

Рекомендована література

Основна література

 1. Бакуменко В. Д. Адміністративний менеджмент : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, В. І. Тимцуник. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2013. – 334 с.
 2. Бакуменко В. Д. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник та ін. ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К. : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 148 с.
 3. Гордієнко Л. Ю. Адміністративний менеджмент: Навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, Л. Г. Шемаєва. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2016. – 215 с.
 4. Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування : навчальний посібник / Л. Ю. Гордієнко, С. В. Лукашев. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 388 с.
 5. Європейська Хартія про місцеве самоврядування [Електронний ресурс]: офіц. текст: [ратифіковано Законом України № 452/97-ВР від 15 липня 1997 року].
 6. Тимощук В. Адміністративні послуги : посібник / В. Тимощук. – К. : ТОВ “Софія-А”, 2013. – 104 с.
 7. Фоломкіна І. С. Адміністративний менеджмент : консп. лекцій / І. С. Фоломкіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2014. – 101 с.

 

Законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. Режим доступу до тексту нормат. докум.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
 2. Закон України Про адміністративні послуги // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 9 – Режим доступу до тексту нормат. докум.: htpp:// zakon.rada.gov.ua
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20лютого 2013 р. № 118 // Офіційний вісник України від 07.03.2013 р., № 16, стор. 16, ст. 557
 4. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг. від 30 січня 2013р. №57// Офіційний вісник України. – 2013. – № 9. – С.43 – Ст.339

Інтернет сайти:

 1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/
 2. Президент України – http://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/
 4. Державний комітет статистики України: ukrstat.gov.ua
 5. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – http://www.niss.gov.ua/
 6. Державна служба статистики України: ukrstat.gov.ua
 7. Національне агентство України з питань державної служби: http://www.nadc.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методи та технології адміністрування (денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Методи та технології адміністрування (заочна ф.н.)

Завантажити силабус