Мікроекономіка

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки та публічного управління

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Пікулик О. І.УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с, УФФ-24с, Уфф-25с
332Табачук А. Я.УФО-21с, УФЕ-21с, УФП-21с, УФП-22с
36доцент Пікулик О. І.УФП-11з
44доцент Пікулик О. І.УФП-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332УФФ-21сдоцент Пікулик О. І.
УФФ-22сдоцент Пікулик О. І.
УФФ-23сдоцент Пікулик О. І.
УФФ-24сдоцент Пікулик О. І.
Уфф-25сдоцент Пікулик О. І.
УФО-21сТабачук А. Я.
УФЕ-21сТабачук А. Я.
УФП-21сТабачук А. Я.
УФП-22сТабачук А. Я.
34УФП-11здоцент Пікулик О. І.
46УФП-11здоцент Пікулик О. І.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом «Мікроекономіки», як складової економічної теорії, є вивчення мотивації поведінки господарюючих суб’єктів на рівні мікросистем: домогосподарств, фірм, окремих ринків, що функціонують в умовах обмеженості ресурсів та альтернативності напрямків їх використання.

Мета навчальної дисципліни

Опанування студентами необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення проблем ринкової економіки і практики їх застосування, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня.

Основні завдання

– поглиблене вивчення студентами всіх положень діючих економічних законів та механізм застосування їх в практичній діяльності;
– набуття студентами навичок і вмінь ефективного застосування мікроекономічного аналізу для забезпечення прийняття відповідних економічних рішень на рівні господарюючих суб’єктів;
– формування навичок прийняття управлінських рішень та складання фінансових документів;
– підвищення економічної культури та ерудиції фахівців, оволодіння науковими ідеями та практичними здобутками в цій сфері.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Нормативна навчальна дисципліна «Мікроекономіка» базується на вивченні навчальних дисциплін таких як «Політична економія», і є необхідною для сприйняття подальших навчальних дисциплін «Макроекономіка», «Економіка підприємств» та інших прикладних дисциплін.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни «Мікроекономіка» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен:
а) знати:
– предмет, систему об’єктивно існуючих законів та економічних категорій;
– систему принципів раціональної поведінки суб’єктів ринку;
– теорію прийняття мотивованих рішень виробниками та споживачами, враховуючи вимоги економічних законів;
– способи застосування аналітичного та графічного аналізу;
– стан основних проблем економічної теорії і економічної політики;
б) уміти:
– використовувати набуті знання при тлумаченні поведінки суб’єктів ринку;
– орієнтуватися в системі об’єктивно існуючих ринкових законів;
– збирати фактичні дані, аналізувати й оцінювати їх допустимість, достовірність та достатність для прийняття правильних рішень;
– самостійно здійснювати аналіз мотивів діяльності виробників і споживачів на ринку;
– збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати статистичний матеріал;
– приймати обгрунтовані та законні рішення, грамотно складати необхідні документи;
– організовувати виконання прийнятих рішень.

Матеріали

Робоча програма

Плани семінарських занять

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання

Засоби діагностики знань

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус