Пікулик Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: oksana.pikulyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Науково-дослідна робота спрямована макроекономічний аналіз розвитку економічних систем, на дослідження економічної теорії прав власності, проблем трансформації відносин власності, корпоративної форми ведення підприємницької діяльності.

Курси

Публікації

 • Пікулик О.І. Проблеми соціального захисту громадян України / О.І. Пікулик // Глобальні та національні проблеми економікиелектронне наукове фахове видання – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016. –№ 10. – С.220-223. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1875-pikulik-o-i-problemi-sotsialnogo-zakhistu-gromadyan-ukrajini
 • Пікулик О.І. Проблеми  фінансування  бюджетного дефіциту України / О.І. Пікулик //Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези доповідей інтернет-конференції, 24-25 травня 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016, С.59-63. Режим доступу: http://www.xktei.km.ua/files/zb19.pdf
 • Пікулик О.І. Проблеми формування соціальної ринкової економіки в Україні / О.І. Пікулик //Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні: зб. Тез наукових доп. за матеріалами  I Міжнар. наук.-практ. конф., м.Львів,  27 жовтня 2016 р.: у 2 ч. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч.1. – 2016. – С.368-371. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B7L4az058xokUU1RSVpFSVduTlk/view
 • Пікулик О.І. Критерії та показники добробуту у соціальній ринковій економіці. / О.І. Пікулик // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу (Львів, 2-8 лютого 2017р.).— Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. — С.70-73. Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf
 • Пікулик О.І. Проблеми та особливості функціонування домогосподарств в економіці України / О.І. Пікулик // Економіка та суспільство. Електронне    наукове фахове видання: Мукачівський державний університет.— Мукачево. — Випуск 9. — 2017. — С.302-306. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/9_2017.pdf
 • Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. 316 с.
 • Пікулик О. І. Основні напрямки реалізації зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах. Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2017 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 168–171.
 • Пікулик О. І. Експортний потенціал України та конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 43–47.
 • Пікулик О.І. Україна у світовому господарстві [Електронний ресурс] / О.І.Пікулик // Економіка та суспільство. -2018. -№15. – Режим доступу до журналу:http://economyandsociety.in.ua
 • Пікулик О.І. Причини, особливості та наслідки трудової міграції в Україні. Економіка та суспільство. 2019. №20 Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 • Пікулик О. І.Європейський досвід управління якістю публічних послуг. Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. наук-практ. конф.(17-18 жовтня 2019р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — С.158-162.
 • Пікулик О. І. Трудова міграція в Україні: проблеми та наслідки: збірник тез звітної наукової конференції  Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання): Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 1–8 лютого 2019 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. —  С. 34-38.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.
Народилась 28 вересня 1973 року у м. Львові. У 1990 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу № 76. У 1990–1995 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. У 1995 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю економіка підприємства, спеціалізація: політекономія. У 1995-1998 рр. навчалась в аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка. З 1998року працювала на кафедрі економіки Львівської державного інституту фізичної культури. У 1999році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України». У 1999році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економічна теорія. З 2000 року викладала на кафедрі економічної теорії Львівської державної фінансової академії. У 2005році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Розклад