Пак Наталія Тадеушівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: nataliya.pak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Особливості державного управління економічними процесами на сучасному етапі, особливості регіонального управління.
Автор понад 30 наукових і навчально-методичних публікацій. Автор навчального посібника „Регіональна економіка”.

Курси

Публікації

 • Пак Н.Т,. Костишин Е.І. Основні ознаки національної економіки доби української козацької держави (1648 -1657)// Науковий журнал «Науковий огляд» – К.: 2016. – №9 (30). – С. 23-43 (наукометрична база даних «РІНЦ SCIENCINDEX»)
 • Пак Н.Т. Регіональна економіка : навч. посібн. / Н.Т. Пак. – Л.: В-во Львівської політехніки, 2015. – 326 с.
 • Пак Н. Т. Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації світового господарства // Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 2013. – № 25. – С. 206 – 211.
 • Пак Н.Т. Економічна безпека регіону – складова економічної безпеки // – Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 135 – 145
 • Пак Н.Т. Імперативи державного регулювання взаємодії промислового та фінансового секторів економіки // Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 2012. – № 22. – С. 29 – 35.
 • Пак Н. Т. Національно-державні економічні системи в контексті глобалізації // Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 2013. – № 24. – С. 206 – 211.
 • Пак Н.Т. Державотворчий патріотизм в контексті економічної політики держави. // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 13лютого 2016 р. – Одеса: ДВНЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2016. – С.143-146.
 • Пак Н. Т. Державотворчий патріотизм нації: регіональній аспект // Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: ХІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція, 17 – 19 листопада 2015 р. – К.: 2015. – С. 7 – 15.
 • Пак Наталія Тадеушівна. Засади реформування місцевого самоврядування в Україні.
 • Карпінський Б. А., Пак Н.Т. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації // Науковий журнал «Науковий огляд» – К.: 2017. – №2(34). – С5-30
 • Natalija Pak, Natalija Podvirna. Local budgets in the context of ecentralizationof power (Місцеві бюджети в контексті децентралізації влади) / Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 52. Palgrave Macmillan Ltd., 2017. -Pages 540 – 549(міжнародна науково метрична база даних Scopus)
 • Пак Н. Т. Браточенко О. О. Тіньова економіка як негативний  чинник  впливу  на формування фінансів. // Сучасні тенденції формування соціальної відповідальності бізнесу. Матеріали  Міжнародної. наукової конференції  м. Лісабон Португалія 19 травня 2017р.- Лісабон: 2017-С.77 – 79 International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: Conference Proceedings, May 19th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing.p 77 – 79
 • Пак Н. Т. Основні аспекти державотворчого патріотизму нації. Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. – -С.49-51
 • Пак Н.Т., Подвірна Н.С. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ // НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія: Економіка і менеджмент. – 2018. Випуск 29. – с. 67-72.
 • Пак Н.Т., Кобець К.О. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ // НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія: Економіка і менеджмент. – 2018. Випуск 33. – с. 21-27.
 • Пак Н. Т,  Подвірна Н. С.  Local budgets in the context of decentralization of power (Місцеві бюджети в контексті децентралізації влади) Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 52. Palgrave Macmillan Ltd., 2017. -Pages 540 – 549
 • Пак Наталія Тадеушівна Теорія організацій Збірник тестових завдань для менеджерів: навчальний посібник / Л.О. Бобко,  Г. В.Капленко,Г. О. Комарницька  тощо; за заг. ред. . Комарницького І. М.. Камянець – Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута» ,2018. 576с.
 • Пак Н.Т., Юрків В. М. Залучення іноземних інвестицій в економіку України. Молодий вчений . 2018. №11(63.  С. 59 – 62
 • Пак Наталія Тадеушівна ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ.    Причорноморські економічні студії. 2019. №38. С 132 – 139
 • Пак Наталія Тадеушівна, Мельник Ірина Петрівна ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ(FORMING OF REGIONAL ECONOMICPOLITICS) Причорноморські економічні студії. 2019. №40. С.46 – 50
 • Пак Наталія Тадеушівна, Татарчук Аліна Олександрівна, Кобець Ктерина  Олександрівна  Запобігання корупції в Україні  Молодий вчений. . 2019. №6(70). С118 – 123
 • Стасишин А. В. Пак Н.Т.Публічне управління як системне явище в  суспільстві. Публічне управління: навч. посібник / А.В. Стасишин, Г. В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін. за заг. ред.  А. В. Стасишина, Львів: ЛНУ імені Івана. Франка., 2019. с.15 – 53
 • Стасишин А. В. Пак Н.Т.Теоретико – методологічні основи публічного управління. Публічне управління: навч. посібник / А.В. Стасишин, Г. В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін.;за заг. ред.  А. В. Стасишина. Львів: ЛНУ імені Івана. Франка, 2019. с.54- 86
 • Стасишин А. В. Пак Н.Т. Антикорупційна діяльність у сфері публічного управління. Публічне управління: навч. посібник / А.В. Стасишин, Г. В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін.;за заг. ред.  А. В. Стасишина. Львів: ЛНУ імені Івана. Франка, 2019. с.269- 294

Біографія

   Закінчила у 1997 р. ЛДУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика», отримала кваліфікацію – економіст-математик.
З 1997 по 2001 роки навчалася в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».
З 1997 року починала викладацьку діяльність у Львівському фінансово-економічному коледжі, згодом з 1999 року з утворенням Львівського державного фінансово-економічного інституту працювала на посадах – ст. викладач, в.о. доцента кафедри фінансів.

У 2003 р. захистила у спеціалізованій вченій раді інституту регіональних досліджень НАН України дисертацію на тему «Формування регіональної економічної політики (методи, механізми її реалізації)» (08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка); кандидат економічних наук з 9 квітня 2003 року. У 2006 році отримала наукове звання – доцент кафедри «Економіки і підприємництва».

З 2004 року з утворенням ЛДФА на посаді доцента кафедри економіки і підприємництва, та доцента кафедри економіки, менеджменту та державного управління ЛДФА.
З 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.

Нагороди

Грамота Львівської об’єднаної профспілки фінансово-банківських установ (2007 р.)

Розклад