Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

prezentatsiia_PA-ta-UB-2020

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень бакалавр) 2017 р.

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень магістр) 2017 р.

ОПП_маг_ПА_2020

ОПП_маг_ ПА 2021

ОПП_бакалавр_ПА_2022

Студентський науковий гурток “Державотворець”

Положення про кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом

План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

План_роботи кафедри на_2019-2020 н.р.

План_роботи кафедри на_2020-2021 н.р.

План роботи кафедри ПАтУБ 21-22 н.р.

План роботи кафедри ПАтУБ 22-23 н.р.

Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р. 

Звіт про роботу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у 2019-2020 н.р. 

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом  — структурний підрозділ факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, є однією з  випускових кафедр факультету у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за денною та заочною формами навчання. 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) наказом ректора (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) кафедру економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу з 01.01.2020 р. було перейменовано на кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом», що дасть можливість фахівцям зайняти належне місце в суспільстві і успішно працювати за фахом у розбудові України та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст, регіонів та країни в цілому.

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Мета освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» – підготовка кваліфікованих та конкурентоздатних на ринку праці фахівців для державних інституцій, недержавних установ, органів публічної влади та місцевого самоврядування з високим рівнем професійної компетентності, щодо навичок взаємодії публічного та приватного секторів, які володітимуть вмінням розробляти та впроваджувати управлінські рішення; реалізовувати державну політику через залучення приватного сектору для вирішення суспільно значимих завдань з використанням відповідних інструментів та технологій.

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»: володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень; вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації; розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості; знають структуру та особливості діяльності органів публічної влади на державному, регіональному та місцевому рівнях; вміють досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади у сфері електронного урядування з метою формування конкретних рекомендацій та пропозицій щодо розвитку держави; приймають активну участь в науковій діяльності, зокрема в кафедральному науковому гуртку «Державотворець».

У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами України, положеннями та принципами міжнародного права, Статутом Університету, Положенням про факультет, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, наказами і розпорядженнями Ректора Університету, рішеннями Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу, Положенням кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом співпрацює із вітчизняними та зарубіжними партнерами. Структурний підрозділ демонструє здатність оперативно реагувати на стрімкі зміни кон’юнктури освітніх послуг, що дає можливість швидко запроваджувати нові спеціальності та спеціалізації, розробляти сучасні освітні програми, збільшувати кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, співпрацювати з організаціями та іншими стейкхолдерами щодо майбутнього стажування та працевлаштування студентів.

Кафедра активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена співпраця з партнерами у бізнесі та державними установами, зокрема з  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською обласною державною адміністрацією,  Львівською ОТГ, об’єднаними  територіальними громадами Львівської області,  комунальними закладами Львівщини, Львівським обласним та міським центром зайнятості а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес екскурсій та тренінгів, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлюються з практичним досвідом ведення бізнесу, прослухають навчальні курси та лекції професіоналів, які працюють у бізнесі багато років та мають практичний досвід.

Науково-педагогічними працівниками кафедри налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви та Польщі. Науково-педагогічний склад кафедри щорічно бере активну участь у Міжнародних науково-практичних та симпозіумних конференціях, як в Україні, так і за кордоном із зарубіжними партнерами. Кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

 Працівники кафедри працюють над удосконаленням нових знань в сфері публічного управління та адміністрування, управлінні проектами розвитку, питань щодо державно-приватного партнерства та співпраці органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства та бізнесу. Робота працівників кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

У 2016 році кафедра успішно пройшла процедуру ліцензування на проведення освітньої діяльності за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У 2018 році кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітню  програму «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

2021 року кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітньо-професійну програму підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне  адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Сьогодні навчальний процес на кафедрі  забезпечують три доктори наук та  4 кандидати. Відсоток викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук – 100% до загальної кількості викладачів кафедри.

Від моменту заснування  кафедру очолював д.е.н., професор Карпінський Б. А.

З вересня 2017 року кафедру очолює д.е.н., доцент Комарницька Г.О.

Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!

З метою покращення освітнього процесу, формування якісного

професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»!

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua

Навчально- методичні публікації

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу

79000, м. Львів, Україна

вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)

тел.: (067) 3693289

email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua

 МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :

Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
Twitter 
https://twitter.com/em_FYFB

https://t.me/Public_Administration_BM

До уваги абітурієнтів – магістрів!!!
Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році для конкурсного відбору зараховують бал (бали):
 • ЄВІ та ЄФВВ (2023 року) – для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
З проєктами програм ТЗНК та предметного тесту можна ознайомитись за посиланням:
 • Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності
 • з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.
 • Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 8 до 31 травня включно. Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь  у єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та/або  єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.
 • Завдання предметного тесту ЄФВВ буде укладено відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107
 • Єдине фахове вступне випробування укладатиметься з двох частин – предметного тесту та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).
  Предметні тести укладатимуться відповідно до програм, затверджених наказами МОН:
  • право та міжнародне право – наказ №107 від 3 лютого 2022 року;
  • економіка та міжнародна економіка – наказ №153 від 11 лютого 2022 року; 
  • облік і фінанси – наказ №154 від 11 лютого 2022 року; 
  • політологія та міжнародні відносини – наказ №155 від 11 лютого 022 року;
  • психологія та соціологія – наказ №156 від 11 лютого 2022 року;
  • управління та адміністрування – наказ №157 від 11 лютого 2022 року.

Звіт кафедри ПАтУБ (5 н.р.)

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня  (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування) 
Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти  (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування)
ПРОГРАМА
ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ)
РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), за якими кафедра публічного адміністрування та управління  бізнесом здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень освіти
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом”  (2020 рік)
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом”  (ОПП_бакалавр_ПА_20221)
Другий (магістерський) рівень освіти
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (ОПП_маг_ПА_2020)
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (ОПП_маг_ ПА 2021)
Результати опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського)  рівня освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (Опитування ОПП Публічне адміністрування та управління бізнесом).

Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!

З метою покращення освітнього процесу, формування якісного

професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»!

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу
79000, м. Львів, Україна
вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)
тел.: (067) 3693289
email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua
Соціальні мережі:
Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
https://.instagram.com/kaf_public_administration/
https://web.telegram.org/кафедраПАУБ
Договори про співпрацю 
Рецензії на ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої  освіти
ОПИТУВАННЯ 2020 РІК
Анкета для випускників
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFH_hDEqPKFHVFRl8KoEn9T8FDECYhYeugec9jXcY4QEUOjw/closedform
Анкета для роботодавців
https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/edit
Загальний звіт за 2020 рік
https://work.lnu.edu.ua/yakist-osvity/zvit-za-rezul-tatamy-anketuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/
Звіт ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
ОПИТУВАННЯ 2021 РІК
Анкета для випускників
https://cutt.ly/8nsBOCZ
Анкета для роботодавців
https://lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv-2021/
Відділ менеджменту якості освітнього процесу/
Посилання на сертифікати участі в різноманітних заходах,  педагогічних стажуваннях та заходах неформальної освіти професорсько-викладацького складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtivrFnWz_CPZrZo4kkRhJDXx_skGTyi?usp=sharing
Посилання на сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь  здобувачів вищої освіти ОП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” :
https://drive.google.com/drive/folders/1a4KA-16-9lmcfk34cz9PSwrnsvx5B_36?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds9SU2lDKQL4JIPsTs4HN8JFVttemU56?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zfAIryMbRYnMewwZmdo5hiIDS9zdMC9Y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hfqsmk7j4ToxzkmfbCH8FCEejiBWXGiz?usp=sharing
Пограма розвитку кафедри ПАтУБ_Комарницька

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

АНОТАЦІЇ вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки у 2021-2022 навчальному році
Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.
Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки відповідно до навчальних планів для студентів 2-3 курсів (3,4,5,6 семестри) заочної  та  денної форми навчання на 2022-2023 навчальний рік
Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки відповідно до навчальних планів для студентів 2-3 курсів (3,4,5,6 семестри) заочної  та  денної форми навчання на 2023-2024 навчальний рік
Програми / Робочі програми навчальних дисциплін
Перший (бакалаврський) рівень освіти
Другий (магістерський) рівень освіти
Силабуси навчальних дисциплін
Перший (бакалаврський) рівень освіти
Другий (магістерський) рівень освіти
Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки (“Теорія і практика публічного управління”, “Методи та технології адміністрування”) для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», для студентів другого курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки («Конкурентна політика», «Електронне урядування») для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», для студентів третього курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт зі спеціалізації для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом». 

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання
Metodychni_rekomendaciji_kursova_robota_281_PA_magistr_denne_zaochne_2021-2022 (1)
Курсова робота зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”_(денна ф.н., бакалавр)
Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) для студентів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) для студентів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня бакалавр денної та заочної форм навчання

Програми та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт, для здобувачів галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом», Освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього рівня «магістр»

Методичні рекомендації до оформлення та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Метод реком до ДР бак-2023 01

Програма державної атестації
ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
першого освітнього ступеня “бакалавр” галузь знань: 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування
Програма_ДЕК_2021-2022_бакалавр
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ (ЗБІРНИКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ)

 

Програма державного екзамену за фахом з нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» першого освітнього ступеня «бакалавр» денної та заочної форм навчання

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ (ЗБІРНИКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ)

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКА БІЗНЕСУ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Публічне управління – Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Кафедральна науково-дослідна тема. Державний реєстраційний номер: 0121U110273  Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу

Мета роботи: Дослідження процесів формування оптимальної взаємодії громадянського суспільства, держави та бізнесу, ефективність яких створює синергетичний ефект.

Реєстраційна картка НДДКР Комарницька Г.О.

Аспіранти кафедри
1. Калакун Наталія Григорівна – аспірантка 4 року вечірньої  форми навчання.  Тема: “Активізування інноваційного розвитку органів публічної влади в умовах децентралізації”.   Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О.
2. Саєвич Роман Володимирович – аспірант 3 року денної форми навчання. Тема: “Розробка моделі суспільно-владної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування”.   Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О
3. Устименко Марія Валентинівна – аспірантка 1 року вечірньої  форми навчання.  Тема: “Формування інвестиційно-інноваційної політики регіонального розвитку”.    Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О.
4. Пфістер Дмитро Генріхович – аспірант 1 року денної форми навчання.  Тема: “Методи публічного адміністрування у забезпеченні комплексної системи розумного міста в агломераційних центрах”.   Науковий керівник: д.е.н., проф. Карпінський Б.А.
5. Люлява Віталій Васильовичович – аспірант 1 року денної форми навчання.  Тема: “Адміністративно-територіальна реформа в контексті децентралізації влади в Україні”.   Науковий керівник: к.держ.упр., доц. Решота О.А.

Звіт наукової роботи_кафедри_ПАУБ_2021

Звіт про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту у 2019 році
План наукової роботи кафедри економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.
Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2017 р.
Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2016 р.
Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2015 р.
Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту
Участь працівників кафедри у наукових заходах
Науково-педагогічні стажування та  неформальної освіти професорсько-викладацького складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtivrFnWz_CPZrZo4kkRhJDXx_skGTyi?usp=sharing
Посилання на сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь  здобувачів вищої освіти ОП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” :
https://drive.google.com/drive/folders/1a4KA-16-9lmcfk34cz9PSwrnsvx5B_36?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds9SU2lDKQL4JIPsTs4HN8JFVttemU56?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zfAIryMbRYnMewwZmdo5hiIDS9zdMC9Y?usp=sharing
Результати наукових досліджень працівників кафедри
Публікація результатів науково-дослідної роботи студентів та аспірантів
Науковий гурток «Державотворець»
У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.
Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.
І. Науково-дослідницький:
Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами
 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.
ІІ. Навчальний:
 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.
ІІІ. Комунікативний:
 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.
IV. Виховний:
 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.
V. Організаційний:
 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.
Участь гуртківців у наукових заходах
Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.
План роботи наукового гуртка “Державотворець”

План роботи гуртка на 20-21н.р.

План роботи гуртка на 21-22н.р.

План роботи гуртка на 22-23н.р.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»
Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)
Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)
Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)
Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів” (17  травня 2018 р.)
Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект” та наукового семінару “Адміністрування бізнесу територіальних громад” (20 травня 2019 р.)
Програма_І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна_парадигма публічного управління” (17-18 жовтня 2019 року)
Результати роботи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Львів, 17-18 жовтня 2019 року. Збірник тез
Збірник тез студентського круглого столу 11 грудня 2019
Збірник тез доповідей ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування  (в рамках Фестивалю науки – 2020) Збірник матеріалів
Збірник тез доповідей студентського круглого столу «Сучасні виклики публічного управління та адміністрування України» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 4 грудня 2020 р.)
Збірник тез доповідей дискусійного клубу «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства» (в рамках «Фестивалю науки-2021») спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 17 травня 2021 р.)

З Б І Р Н И К Т Е З
І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ДЕРЖАВНЕ Й МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У XXI СТОЛІТТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ»  25 листопада 2021 р., м. Львів, Україна Збірник-студ-конф-2021

Збірник тез доповідей дискусійного клубу «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства та бізнесом» (в рамках «Фестивалю науки-2022») спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 17 травня 2022 р.)

Збірник тез доповідей КРУГЛОГО СТОЛУ “Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування у воєнний час” (Львів, 22 листопада 2022 р.)

Інформація про навчальну, виробничу та переддипломну практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом
Головною метою практики є привнесення ґрунтовної практичної складової у процес підготовки бакалаврів та магістрів публічного управління та адміністрування освітньої програми публічне адміністрування та управління бізнесом, формування у слухачів знань та умінь ефективного державного керівництва та управління, спрямованого на забезпечення прогресивних змін у суспільстві, реформування політичної, економічної, соціальної, гуманітарної сфер, адміністративної системи, вироблення новаторських професійних якостей: незалежного критичного мислення, творчості, ініціативності, всебічного неупередженого осмислення суспільних проблем, прогнозування наслідків прийняття управлінських рішень, соціальної відповідальності, партнерських взаємовідносин.
Практика дозволяє здобувачам вищої освіти перейти від теоретичного навчання до реальної професійної діяльності державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування. Практична підготовка здобувачів передбачає безперервність та послідовність засвоєння потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до  рівня вищої освіти. Під час проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувач  повинен опанувати систему умінь й набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник ЗВО – бакалавр/магістр публічного управління та адміністрування освітньої програми публічне адміністрування та управління бізнесом, основним видом діяльності якого є управлінська діяльність в публічних організаціях.
На кафедрі публічного адміністрування  та управління бізнесом проходять навчання здобувачі наступних рівнів вищої освіти:
 1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом, які під час навчання проходять наскрізну практику від навчальної молодших курсів до переддипломної.
 2. Другий (магістерський ) рівень вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом, які під час навчання проходять практику  на першому році навчання виробничу зі спеціалізації та на другому році навчання переддипломну.
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики розміщені на сторінці кафедри  сайту факультету управління фінансами та бізнесу у розділі Методичні матеріали:

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ПУАБ 22

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня бакалавр денної/заочної форми навчання

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту  виробничої практики  (бакалавр 281 “Публічне управління та адміністрування).
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) для студентів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання.
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання.
Кафедра публічного адміністрування  та управління бізнесом активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена тісна співпраця з партнерами у державних установах та приватному секторі, де мають можливість проходити стажування та практику здобувачі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом.
Є тісна співпраця з  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською обласною державною адміністрацією,  Львівською ОТГ, об’єднаними  територіальними громадами Львівської області,  комунальними закладами Львівщини, Комунальним закладом Львівської обласної ради Львівський обласний молодіжний центр, спілкою Української Молоді в Україні, Львівським обласним та міським центром зайнятості, а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес  практичного досвіду ведення бізнесу, що перебуває  в партнерських відносинах з публічною сферою.

ЗАСІДАННЯ ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ НА ТЕМУ: «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: КОНКУРЕНТНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» У РАМКАХ «ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ – 2023»

26.05.2023 | 17:38

17 травня 2023 року на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка відбувся уже традиційний науковий захід – Дискусійний клуб на тему: «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності», приурочений до «Фестивалю науки – 2023». Захід відбувся у рамках міжнародної співпраці кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, наукового гуртка «Державотворець» із науковим гуртком Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ (м. Люблін, Польша).
Розпочала засідання Дискусійного клубу завідувач кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом д.е.н.,доцент...

Читати »

Науковий семінар «Академічна мобільність студентів: аналіз та перспективи» кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

26.05.2023 | 17:19

17 травня 2023 року в рамках Фестивалю науки кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом було проведено науковий семінар «Академічна мобільність студентів: аналіз та перспективи».
З доповіддю виступила студентка групи УФП-41с Баранова Анна, яка отримала можливість навчатись протягом ІІ семестру 2021-2022 рр. та І семестру 2022-2023 рр. в Університеті Гронінгена за програмою Erasmus+ Key Action 1

Студентка поділилась особистим досвідом участі у програмі академічної мобільності Erasmus+ від появи ідеї, підготовки та подання заявки, отримання підтвердження до необхідних кроків напередодні поїздки, навчання за...

Читати »

Урочисте вручення дипломів переможцям І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

26.05.2023 | 17:03

З нагоди Дня науки в Україні, 20 травня 2023 року, у Будинку вчених відбулося урочисте вручення дипломів переможцям І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Серед студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» дипломи за кращі наукові роботи отримали: студентка групи УФПМ-11с Капраль Ярина з роботою «Інформаційна війна в сучасній Україні як спосіб впливу на державну політику та громадськість», науковий керівник – к.е.н., доц. Герасименко О.В. та студентка групи УФП-41с Єзерська Уляна з роботою «Публічне управління зайнятістю населення: реалії та перспективи»...

Читати »

Ознайомчий візит до Львівського територіального управління Національного Антикорупційного Бюро України студентів групи УФП-31с (ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»)

26.05.2023 | 16:44

 
23 травня 2023 року відбулась зустріч Директора Львівського територіального управління Національного Антикорупційного Бюро України Лопушанського Т. В. із студентами групи УФП-31с спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка у рамках ознайомчого візиту до Львівського територіального управління НАБУ. Зустріч відбулась з ініціативи доцента кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, порадника групи УФП-31с  Решоти О. А.
Основною метою візиту до органу центральної влади із спеціальним статусом стало ознайомлення...

Читати »

Участь  членів кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу закладів освіти засобами інноваційних технологій навчання»

26.05.2023 | 16:03

18 травня 2023 року завідувач кафедри публічного адміністрування  Комарницька Ганна  та Герасименко Олена доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом прийняли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу закладів освіти засобами інноваційних технологій навчання» в режимі онлайн в рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023».

Захід було організовано ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».
Під час конференції педагогами України були висвітлені наукові дослідження з питань удосконалення цифрової компетентності фахівців засобами інноваційних технологій навчання та підвищення їхньої кваліфікації...

Читати »