Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Практики
 • Звіти
 • Новини

prezentatsiia_PA-ta-UB-2020

ОПП_маг_ПА_2020

ОПП_маг_ ПА 2021

OPP_bakalavr_PA_2023-2024

Студентський наукова студія “Державотворець”

Положення про кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом

План роботи кафедри ПАтУБ 21-22 н.р.

План роботи кафедри ПАтУБ 22-23 н.р.

План роботи кафедри ПАтаУБ 2023/2024 н.р.

Звіт про роботу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у 2019-2020 н.р. 

Звіт кафедри ПАтУБ за 2020 н.р.

Звіт про наукову роботу КПАУБ 2023

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом  — структурний підрозділ факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, є однією з  випускових кафедр факультету у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за денною та заочною формами навчання. 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) наказом ректора (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) кафедру економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу з 01.01.2020 р. було перейменовано на кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом», що дасть можливість фахівцям зайняти належне місце в суспільстві і успішно працювати за фахом у розбудові України та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст, регіонів та країни в цілому.

Публічне управління та адміністрування – це сфера, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Мета освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» – підготовка кваліфікованих та конкурентоздатних на ринку праці фахівців для державних інституцій, недержавних установ, органів публічної влади та місцевого самоврядування з високим рівнем професійної компетентності, щодо навичок взаємодії публічного та приватного секторів, які володітимуть вмінням розробляти та впроваджувати управлінські рішення; реалізовувати державну політику через залучення приватного сектору для вирішення суспільно значимих завдань з використанням відповідних інструментів та технологій.

Здобувачі вищої освіти освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»: володіють навичками розробки та впровадження управлінських рішень; вміють аналізувати державну політику та розробляти заходи для її реалізації; розуміють основні принципи та механізми впровадження реформ, а також механізми взаємодії держави, бізнесу та громадськості; знають структуру та особливості діяльності органів публічної влади на державному, регіональному та місцевому рівнях; вміють досліджувати, оцінювати та порівнювати вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади у сфері електронного урядування з метою формування конкретних рекомендацій та пропозицій щодо розвитку держави; приймають активну участь в науковій діяльності, зокрема в кафедральній науковій студії «Державотворець».

У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами України, положеннями та принципами міжнародного права, Статутом Університету, Положенням про факультет, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, наказами і розпорядженнями Ректора Університету, рішеннями Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу, Положенням кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом співпрацює із вітчизняними та зарубіжними партнерами. Структурний підрозділ демонструє здатність оперативно реагувати на стрімкі зміни кон’юнктури освітніх послуг, що дає можливість швидко запроваджувати нові спеціальності та спеціалізації, розробляти сучасні освітні програми, збільшувати кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, співпрацювати з організаціями та іншими стейкхолдерами щодо майбутнього стажування та працевлаштування студентів.

Кафедра активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена співпраця з партнерами у бізнесі та державними установами, зокрема з  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською обласною державною адміністрацією,  Львівською ОТГ, об’єднаними  територіальними громадами Львівської області,  комунальними закладами Львівщини, Львівським обласним та міським центром зайнятості а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес екскурсій та тренінгів, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлюються з практичним досвідом ведення бізнесу, прослухають навчальні курси та лекції професіоналів, які працюють у бізнесі багато років та мають практичний досвід.

Науково-педагогічними працівниками кафедри налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви та Польщі. Науково-педагогічний склад кафедри щорічно бере активну участь у Міжнародних науково-практичних та симпозіумних конференціях, як в Україні, так і за кордоном із зарубіжними партнерами. Кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

 Працівники кафедри працюють над удосконаленням нових знань в сфері публічного управління та адміністрування, управлінні проектами розвитку, питань щодо державно-приватного партнерства та співпраці органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства та бізнесу. Робота працівників кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

У 2016 році кафедра успішно пройшла процедуру ліцензування на проведення освітньої діяльності за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У 2018 році кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітню  програму «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

2021 року кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітньо-професійну програму підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне  адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Сьогодні навчальний процес на кафедрі  забезпечують три доктори наук та  4 кандидати. Відсоток викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук – 100% до загальної кількості викладачів кафедри.

Від моменту заснування  кафедру очолював д.е.н., професор Карпінський Б. А.

З вересня 2017 року кафедру очолює д.е.н., доцент Комарницька Г.О.

Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!

З метою покращення освітнього процесу, формування якісного

професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  освітніх програм «Публічне адміністрування та управління бізнесом»!

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua,kateryna.vaskivska@lnu.edu.ua, olena.reshota@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua

Навчально- методичні публікації

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу

79000, м. Львів, Україна

вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)

тел.: (067) 3693289

email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua

 МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :

Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
Twitter 
https://twitter.com/em_FYFB
https://t.me/Public_Administration_BM

До уваги абітурієнтів – магістрів!!!
  •  Єдиний державний кваліфікаційний іспит зі ціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі – ЄДКІ) є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. (Програма ЄДКІ)

Звіт кафедри ПАтУБ (5 н.р.)

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня  (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування) 

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти  (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування)

ПРОГРАМА
ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ)
РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), за якими кафедра публічного адміністрування та управління  бізнесом здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень освіти

OPP_bakalavr_PA_2020-2021

OPP_bakalavr_PA_2021-2022

OPP_bakalavr_PA_2022-2023

OPP_bakalavr_PA_2023-2024

NP_bakalavr_PA_2020-2021

NP_bakalavr_PA_2021-2022

NP_bakalavr_PA_2022-2023

NP_bakalavr_PA_2023-2024

Результати опитування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  рівня освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої програми)

OPP_281_ПРОЄКТ ДО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ 2024

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу гаранта: olena.reshota@lnu.edu.ua

Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує усіх зацікавлених (стейкхолдерів) взяти участь у громадських обговореннях чинної освітньо-професійної програми та проєкту освітньої програми на 2024/2025 навчальний рік.
Нам важлива думка роботодавців, випускників, здобувачів, науково-педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості вищої освіти.
Для надання відгуку, зауважень та рекомендацій – скористайтеся «Форма надання відгуку».
Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу гаранта: olena.reshota@lnu.edu.ua
Відгуки та пропозиції приймаються до 26 травня 2024 року.

Другий (магістерський) рівень освіти

Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (ОПП_маг_ПА_2020)

Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (ОПП_маг_ ПА 2021)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» ОНП 281 Аспірантура

Результати опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського)  рівня освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (Опитування ОПП Публічне адміністрування та управління бізнесом).

Результати опитування здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового)  рівня освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” Звіт опитування

Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!

З метою покращення освітнього процесу, формування якісного

професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»!

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, kateryna.vaskivska@lnu.edu.ua, olena.reshota@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу

79000, м. Львів, Україна

вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)

тел.: (067) 3693289

email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua

Соціальні мережі:

Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
https://.instagram.com/kaf_public_administration/
https://web.telegram.org/кафедраПАУБ

 

Договори про співпрацю 
Рецензії на ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої  освіти
ОПИТУВАННЯ 2020 РІК
Анкета для випускників
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFH_hDEqPKFHVFRl8KoEn9T8FDECYhYeugec9jXcY4QEUOjw/closedform
Анкета для роботодавців
https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/edit
Загальний звіт за 2020 рік
https://work.lnu.edu.ua/yakist-osvity/zvit-za-rezul-tatamy-anketuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/
Звіт ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
ОПИТУВАННЯ 2021 РІК
Анкета для випускників
https://cutt.ly/8nsBOCZ
Анкета для роботодавців
https://lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv-2021/
Відділ менеджменту якості освітнього процесу/
Посилання на сертифікати участі в різноманітних заходах,  педагогічних стажуваннях та заходах неформальної освіти професорсько-викладацького складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом:
Відділ менеджменту якості освітнього процесу
Сертифікати науково-педагогічних працівників
Сертифікати науково-педагогічних працівників кафедри ПАУБ
Посилання на сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь  здобувачів вищої освіти ОП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” :
Сертифікати здобувачів вищої освіти кафедри ПАУБ (2020)
Сертифікати неформальної освіти здобувачів вищої освіти 1-3 рівня вищої освіти
Пограма розвитку кафедри ПАтУБ_Комарницька

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки відповідно до навчальних планів для студентів 2-3 курсів (3,4,5,6 семестри) заочної  та  денної форми навчання на 2023-2024 навчальний рік

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки  денної та заочної форми навчання у 2024-2025 навчальному році

Анотації навчальних  дисциплін інших структурних підрозділів  факультету, які входять до переліку вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки,  розміщені на їх офіційних сторінках кафедр.

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень освіти

2023-2024 н.р.

Другий (магістерський) рівень освіти

2023-2024 н.р.

Силабуси освітньої компоненти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Науковий семінар

Технології й методи публічного управління та адміністрування

Управління проєктами та програмами в публічній сфері

Публічна комунікація в управлінні

Сучасні тенденції державотворення

Антикризовий менеджмент публічного управління

Перший (бакалаврський) рівень освіти

2023-2024 н.р.

Силабуси вибіркових дисциплін:

Курсова робота (Основи менеджменту та адміністрування; Теорія і практика публічного управління)

Курсова робота

Курсова робота з дисциплін професійної та практичної підготовки 

Виробнича практика

Виробнича (переддипломна) практика

Кваліфікаційна робота

Другий (магістерський) рівень освіти

2023-2024 н.р.

Metodychni_rekomendaciji_kursova_robota_281_PA_magistr_denne_zaochne_2023-2024

Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Програми та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт, для здобувачів галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом», Освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього рівня «магістр»

Методичні рекомендації до оформлення та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Метод реком до ДР бак-2023 01

Програма державної атестації

ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

першого освітнього ступеня “бакалавр” галузь знань: 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування

Програма_ДЕК_2023-2024_бакалавр

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ (ЗБІРНИКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Публічне управління – Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с. https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/komarnyts-ka-9-07-2019.pdf

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Кафедральна науково-дослідна тема. Державний реєстраційний номер: 0121U110273  Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу

Мета роботи: Дослідження процесів формування оптимальної взаємодії громадянського суспільства, держави та бізнесу, ефективність яких створює синергетичний ефект.

Реєстраційна картка НДДКР Комарницька Г.О.

Аспіранти кафедри

Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О.

1. Калакун Наталія Григорівна – аспірантка 4 року вечірньої  форми навчання.  Тема: “Активізування інноваційного розвитку органів публічної влади в умовах децентралізації”.   

2. Саєвич Роман Володимирович – аспірант 4 року денної форми навчання. Тема: “Розробка моделі суспільно-владної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування”.   Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О

3. Устименко Марія Валентинівна – аспірантка 2 року вечірньої  форми навчання.  Тема: “Формування інвестиційної політики регіонального розвитку”.    Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О.

Науковий керівник: д.е.н., проф. Карпінський Б.А.

1. Пфістер Дмитро Генріхович – аспірант 2 року денної форми навчання.  Тема: “Методи публічного адміністрування у забезпеченні комплексної системи розумного міста в агломераційних центрах”. 

Науковий керівник: к.держ.упр., доц. Решота О.А.

1. Люлява Віталій Васильовичович – аспірант 2 року денної форми навчання.  Тема: “Адміністративно-територіальна реформа в контексті децентралізації влади в Україні”.  

Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту

Участь працівників кафедри у наукових заходах

Сертифікати науково-педагогічних працівників

Сертифікати науково-педагогічних працівників кафедри ПАУБ

Посилання на сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь  здобувачів вищої освіти ОП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” :

Сертифікати здобувачів вищої освіти кафедри ПАУБ (2020)

Сертифікати неформальної освіти здобувачів вищої освіти 1-3 рівня вищої освіти

Результати наукових досліджень працівників кафедри

Публікація результатів науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів вищої освіти

Наукова студія «Державотворець»

У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри. З 2023 року  змінили форму організації наукової діяльності на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом (з наукового гуртка на студентську-аспірантську студію під назвою “Державотворець”).Положення Студія Державотворець

Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.

І. Науково-дослідницький:

Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами

 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.

ІІ. Навчальний:

 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.

ІІІ. Комунікативний:

 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.

IV. Виховний:

 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.

V. Організаційний:

 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.

Участь гуртківців у наукових заходах

Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.

План роботи наукового гуртка “Державотворець”

План роботи гуртка на 20-21н.р.

План роботи гуртка на 21-22н.р.

План роботи гуртка на 22-23н.р.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)

Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)

Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів” (17  травня 2018 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект” та наукового семінару “Адміністрування бізнесу територіальних громад” (20 травня 2019 р.)

Програма_І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна_парадигма публічного управління” (17-18 жовтня 2019 року)

Результати роботи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Львів, 17-18 жовтня 2019 року. Збірник тез

Збірник тез студентського круглого столу 11 грудня 2019

Збірник тез доповідей ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування  (в рамках Фестивалю науки – 2020) Збірник матеріалів

Збірник тез доповідей студентського круглого столу «Сучасні виклики публічного управління та адміністрування України» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 4 грудня 2020 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства» (в рамках «Фестивалю науки-2021») спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 17 травня 2021 р.)

З Б І Р Н И К Т Е З
І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ДЕРЖАВНЕ Й МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У XXI СТОЛІТТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ, ПРАВОВІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ»  25 листопада 2021 р., м. Львів, Україна Збірник-студ-конф-2021

Збірник тез доповідей дискусійного клубу «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства та бізнесом» (в рамках «Фестивалю науки-2022») спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 17 травня 2022 р.)

Збірник тез доповідей КРУГЛОГО СТОЛУ “Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування у воєнний час” (Львів, 22 листопада 2022 р.)

ЗБІРНИК тез доповідей ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: КОНКУРЕНТНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ» (в рамках «Фестивалю науки-2023») спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (17 травня 2023 р.)

Інформація про навчальну, виробничу та переддипломну практики здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом
Головною метою практики є привнесення ґрунтовної практичної складової у процес підготовки бакалаврів та магістрів публічного управління та адміністрування освітньої програми публічне адміністрування та управління бізнесом, формування у слухачів знань та умінь ефективного державного керівництва та управління, спрямованого на забезпечення прогресивних змін у суспільстві, реформування політичної, економічної, соціальної, гуманітарної сфер, адміністративної системи, вироблення новаторських професійних якостей: незалежного критичного мислення, творчості, ініціативності, всебічного неупередженого осмислення суспільних проблем, прогнозування наслідків прийняття управлінських рішень, соціальної відповідальності, партнерських взаємовідносин.
Практика дозволяє здобувачам вищої освіти перейти від теоретичного навчання до реальної професійної діяльності державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування. Практична підготовка здобувачів передбачає безперервність та послідовність засвоєння потрібного обсягу практичних знань і умінь відповідно до  рівня вищої освіти. Під час проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувач  повинен опанувати систему умінь й набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник ЗВО – бакалавр/магістр публічного управління та адміністрування освітньої програми публічне адміністрування та управління бізнесом, основним видом діяльності якого є управлінська діяльність в публічних організаціях.
На кафедрі публічного адміністрування  та управління бізнесом проходять навчання здобувачі наступних рівнів вищої освіти:
 1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом, які під час навчання проходять наскрізну практику від навчальної молодших курсів до переддипломної.
 2. Другий (магістерський ) рівень вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом, які під час навчання проходять практику  на першому році навчання виробничу зі спеціалізації та на другому році навчання переддипломну.
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту практики розміщені на сторінці кафедри  сайту факультету управління фінансами та бізнесу у розділі Методичні матеріали:
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ПУАБ 22
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня бакалавр денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня бакалавр денної та заочної форм навчання
Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня бакалавр денної/заочної форми навчання
Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту  виробничої практики  (бакалавр 281 “Публічне управління та адміністрування).
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) для студентів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання.
Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання.
Кафедра публічного адміністрування  та управління бізнесом активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена тісна співпраця з партнерами у державних установах та приватному секторі, де мають можливість проходити стажування та практику здобувачі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньої програми Публічне адміністрування та управління бізнесом.
Є тісна співпраця з  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською обласною державною адміністрацією,  Львівською ОТГ, об’єднаними  територіальними громадами Львівської області,  комунальними закладами Львівщини, Комунальним закладом Львівської обласної ради Львівський обласний молодіжний центр, спілкою Української Молоді в Україні, Львівським обласним та міським центром зайнятості, а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес  практичного досвіду ведення бізнесу, що перебуває  в партнерських відносинах з публічною сферою.
Звіт (робота 5 років)кафедри ПАтУБ

Звіт про наукову рЗвіт про наукову роботу КПАУБ 2023

Звіт про наукову роботу КПАУБ 2022

Звіт наукової роботи_кафедри_ПАУБ_2021

Звіт про наукову роботу кафедри ЕтаМ у 2019 році

План наукової роботи кафедри ЕтаМ на 2017-2018 н.р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри ЕтаМ у 2017 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри ЕтаМ у 2016 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри ЕтаМ у 2015 р.

Репозитарій бакалаврських робіт
2023_УФП-41с
Баляс Яна “Інноваційні форми участі громадян в публічному управлінні”
Баранова Анна “Зарубіжний досвід організації публічного адміністрування та можливості його адаптації в Україні”
Бевзенко Владислава “Організація й оцінювання діяльності органів публічного адміністрування”
Боднар Оксана “Розвиток діджиталізації в органах публічної влади”
Бродяк Богдан “Інвестиційна політика місцевих органів управління”
Брянчик Юлія “Лідерство в публічному управлінні: зарубіжний досвід для України”
Вавриньчук Анастасія “Роль місцевих органів влади у здійсненні економічної політики регіону”
Гоменюк Анастасія “Публічне управління в системі розвитку територіальних громад”
Гончар Віталій “Розвиток електронного урядування та електронної демократії в Україні”
Джердж Віталій “Державна політика у сфері надання адміністративних послуг: проблеми та шляхи вирішення”
Дрозд Юліанна “Адміністрування підприємницької діяльності в умовах воєнного стану”
Єзерська Уляна “Державна політика у сфері розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування”
Єременко Василь “Комунікації в органах публічного управління”
Живачук Олександр “Сучасні методи оцінки працівників в органах публічного адміністрування та бізнес-структурах”
Журавель Софія “Організаційно-правові механізми регулювання публічного адміністрування сучасним містом”
Ковба Катерина “Формування іміджу публічного управління в Україні”
Мавдрик Христина “Публічна політика активізації економічного розвитку регіону”
Онисько Віталій “Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади на регіональному рівні”
Стеблик Наталія “Упровадження електронного урядування в публічне управління”
Титар Андрій “Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю”
Тімченко Вероніка “Регіональна політика держави в сучасних умовах”
Хоміч Данило “Стратегічне управління кадровим забезпеченням в органах публічного адміністрування”
2023_УФП-41з
Вербовий Маркіян  “Використання сучасних інформаційних технологій в органах публічної влади на регіональному рівні”
Горошкевич Ірина-Марія “Особливості корпоративного управління в умовах змін”
Королевич Світлана “Електронний документообіг у публічному управлінні”
Лис Софія “Організація взаємодії органів влади і громадськості як основи політичної і господарської стабільності регіону”
Плясун Ілля “Зв’язки з громадськістю органів державного управління як інструмент формування позитивного іміджу влади”
Рачкевич Анастасія “Особливості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи”
Сергеєва Анастасія “Розвиток територіальних громад в сучасних умовах”
2024_УФП-41с
Бачик Вікторія “Інформаційне забезпечення органів публічної влади”
Берник Тетяна “Сучасна потреба й запобігання проявам корупції в органах публічного адміністрування”
Боднарук Надія ”Формування комунікаційної культури в органах публічної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід”
Бугайчук Максим “Удосконалення форм і методів оцінювання та атестації персоналу в органах публічного адміністрування”
Дрозд Дарія “Публічна політика активізації економічного розвитку регіону”
Івасик Ірина “Публічна політика у сфері розвитку електронного урядування”
Кормило Марія “Підвищення лідерських якостей керівника в органах місцевого самоврядування в сучасних умовах”
Крит Діана “Формування інноваційного механізму у сфері надання адміністративних послуг на місцевому рівні”
Крук Соломія “Електронне врядування: сучасні тенденції та перспективи розвитку в України”
Медвідь Софія “Особливості реалізації ґендерної політики в публічному управлінні України”
Мельник Назар “Розвиток підприємництва в Україні: державна політика, роль органів публічної влади та перспективи”
Мусійчук Ольга “Організація й оцінювання діяльності органів публічного адміністрування в умовах воєнного стану”
Олеськів Святослав “Формування системи розробки, прийняття та впровадження управлінських рішень органами публічної влади”
Очич Христина “Вдосконалення управлінських процесів в органах публічної влади”
Погорецька Ярина “Проблеми та перспективи розвитку системи запобігання та протидії корупції в Україні”
Савчук Ірина “Управління ризиками в процесі прийняття та реалізації управлінських рішень”
Тертичний Іван “Адміністрування підприємницької діяльності на місцевому рівні”
Тимофтевич Ярослав “Потреба та формування іміджевих рис у системі публічного адміністрування”
Федоров Сергій “Формування та реалізація  інноваційної політики в органах публічного влади”
Худьо Тарас “Формування й реалізація методів оцінки працівників в органах публічного адміністрування та бізнес-структурах”
Шиманська Діана “Публічне адміністрування туристичного бізнесу (на прикладі Львівської області)”
2024_УФП-41з
Бугаєвська Анастасія “Реалізація державної політики забезпечення інформаційної безпеки України в умовах воєнного стану”
Горська Олександра “Використання моделей організаційної культури в органах публічної влади”
Гринів Дзвенислава “Формування іміджу України у світовому інформаційному просторі”
Думин Ангеліна “Комунікація в публічному управлінні та адмініструванні: сучасні методи та технології”
Карапозюк Уляна “Комунікаційна складова взаємодії органів публічної влади з громадянським суспільством”
Кусяк Марта  “Особливості децентралізації та становлення ефективного місцевого самоврядування в Україні”
Левкович Христина “Формування основ професійної етики в умовах удосконалення адміністративної діяльності”
Охманюк Анна “Методи мотивації персоналу в практиці адміністративного управління”
Петроченко Ірина “Реалізація державної політики забезпечення безпеки критичної інфраструктури України”
Римар Христина “Міжнародне співробітництво в сфері публічного управління”
Ткачівська Романа “Застосування досвіду бізнесу у створенні планів безперервної роботи для органів місцевого самоврядування”
Хомка Діана  “Методологія розробки соціальних проектів у публічному управлінні”
Щіпна Тетяна “Використання та адаптація європейського  досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні”

ПРОГРЕСИЛЬНІ ОСТРІВЦІ: тренінг для координаторів

21.05.2024 | 12:04

18 травня у Львові відбувся тренінг для координаторів Острівців Прогресильності за підтримки фонду ім. Фрідріха Еберта. Координатор Острівця Прогресильних Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Ганна Комарницька взяла участь у цьому заході.

Офлайн заходи ГО «Прогресильні» надихають на нові звершення, про що свідчить зростаюча кількість Острівців Прогресильності у різних закладах освіти. Від початку ініціативи їх вже налічується понад 50 по всій Україні. Маштабування проєкту потребує якісного наповнення, а координатори –...

Читати »

Відкрита гостева лекція із серії публічних виступів представників Української школи архетипіки (УША)

21.05.2024 | 11:56

10 травня 2024 року відбулася дев’ята відкрита гостева лекція із серії публічних виступів представників Української школи архетипіки (УША) на тему «Громадський майданчик УША – технічні, технологічні, методичні завдання та досягнення 2016-2024». До заходу долучилася Ганна Комарницька, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Доповідачами на лекції виступили незалежні дослідники УША Павло Мельник та Костянтин Ладуренко, які є незалежними дослідниками Української Школи Архетипіки (УША), викладачі Центру Еймса...

Читати »

ОПП «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» Й ТВОРЧІ ДЕБАТИ АСПІРАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СТУДІЇ «ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ»

20.05.2024 | 15:43

16 травня 2024 р. у межах аспірантсько-студентської наукової студії «Державотворець» при кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбулись вже традиційні навчально-наукові дебати на тему «Публічне управління та адміністрування: методи й сучасність (в рамках «Фестивалю науки – 2024»)». Наголошено завідувачкою кафедри, д.е.н., професором Комарницькою Г.О., що як через навчання молоді за спеціалізацією «Публічне адміністрування та управління бізнесом», так і за активного розуміння і...

Читати »

Флешмоб до дня вишиванки «Вишивана сорочка наших прабабусь» кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

20.05.2024 | 15:07

День вишиванки – це свято , яке покликано зберігати та примножувати традиції українського національного одягу. Вишиванка для українців це справжня святиня. Вишиванка символізує силу красу, родинну пам’ять.   Вишивана сорочка наших прабабусь стала символом єднання їхніх правнуків і правнучок в непевні часи й у тяжку годину. То є послідовність. То є система самозбереження нації.

Читати »

ПромоДень на публічній службі 24

16.05.2024 | 15:01

           Щороку Національне агентство з питань державної служби проводить інформативні заходи щодо промоції державної служби. Цього року на Львівщині “ПромоДень на публічній службі” розпочали традиційно з Львівського національного університету імені Івана Франка. 15 травня 2024 року в Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся інформаційний захід «ПромоДень на публічній службі», організований Західним міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) спільно з факультетом управління фінансами та бізнесу.
            Метою заходу було ознайомлення...

Читати »