Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Спеціальність 28 “Публічне управління та адміністрування”

Спеціалізація 281 “Публічне адміністрування та управління бізнесом”

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень бакалавр) 2017 р.

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень магістр) 2017 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень бакалавр) 2018 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень магістр) 2018 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень бакалавр) 2019 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень магістр) 2019 р.

Анотації вибіркових дисциплін 2020-2021 н.р.

Спеціальність “Публічне управління та адміністрування”  (Державна служба)

Науковий гурток “Державотворець”

Положення про кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом

План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

План_роботи кафедри на_2019-2020 н.р.

План_роботи кафедри на_2020-2021 н.р.

Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р. 

Звіт про роботу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у 2019-2020 н.р. 

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом (відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) наказом ректора (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) кафедру економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу з 01.01.2020 р. перейменовано на кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом) була створена у липні 2001 року і є однією з провідних випускових кафедр факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за денною та заочною формами навчання.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що дасть можливість фахівцям зайняти належне місце в суспільстві і успішно працювати за фахом у розбудові України та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст та країни в цілому.

У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України, нормативноправовими актами України, положеннями та принципами міжнародного права, Статутом Університету, Положенням про факультет, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, наказами і розпорядженнями Ректора Університету, рішеннями Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу, Положенням кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом стабільно утримує провідні позиції у вітчизняному освітньому просторі та співпрацює із вітчизняними зарубіжними партнерами. Структурний підрозділ демонструє здатність оперативно реагувати на стрімкі зміни кон’юнктури освітніх послуг, що дає можливість швидко запроваджувати нові спеціальності та спеціалізації, розробляти сучасні освітні програми, збільшувати кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, співпрацювати з організаціями та іншими стейкхолдерами щодо майбутнього стажування та працевлаштування студентів.

Кафедра активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена співпраця з партнерами у бізнесі та державними установами, зокрема Львівською обласною державною адміністрацією, Департаментом економічної політики, Департаментом освіти і науки, Львівським обласним, міським центром зайнятості а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес екскурсій та тренінгів, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлюються з практичним досвідом ведення бізнесу, прослухають навчальні курси та лекції професіоналів, які працюють у бізнесі багато років та мають практичний досвід.

Науково-педагогічними працівниками кафедри налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви та Польщі. Науково-педагогічний склад кафедри щорічно бере активну участь у Міжнародних науково-практичних та симпозіумних конференціях, як в Україні, так і за кордоном із зарубіжними партнерами. Кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансовоекономічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

За час існування кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом стала однією із найуспішніших на факультеті управління фінансами та бізнесу. Тут працює команда професіоналів-викладачів, орієнтованих на сучасні дослідження в галузі публічного управління та адміністрування. Працівники кафедри працюють над удосконаленням нових знань в сфері публічного управління та адміністрування, управлінні проектами розвитку, розробці іміджу та рекламних кампаній з просування HR-бренду на ринку праці.

Робота працівників кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів. У 2016 році кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом пройшла ліцензування за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування». У 2017 році була затверджена нова спеціалізація «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» та прийом на навчання слухачів, які навчаються за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування.

У 2018 році кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітню програму підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У 2019 році на кафедрі затверджена нова спеціалізація «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».

Сьогодні навчальний процес забезпечують три професори, шість доцентів. Відсоток викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук – 100% до загальної кількості викладачів кафедри

Від моменту заснування кафедри кафедру очолював професор Карпінський Б. А.

З вересня 2017 року кафедру очолює к.е.н., доцент Комарницька Г.О.

Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua

Навчально- методичні публікації

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу

79000, м. Львів, Україна

вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)

тел.: (067) 3693289

email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua

 МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :

Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
Twitter 
https://twitter.com/em_FYFB
https://.instagram.com/kaf_public_administration/
https://web.telegram.org/кафедраПАУБ

    

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 1, 2, 3, 4 курсах у 2021-2022 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: бакалавр (денна форма навчання)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: магістр (денна форма навчання)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: бакалавр (3 роки 10 міс.) (заочна форма навчання)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: магістр (заочна форма навчання)

Освітній рівень “бакалавр”

Освітній рівень “магістр” (денна форма навчання)

Освітній рівень “магістр” (заочна форма навчання)

 Графік консультацій викладачів кафедри на 2020-2021 н.р.

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

Силабуси навчальних дисциплін

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Плани практичних / семінарських занять

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента 

Конспекти лекцій

Засоби діагностики (тестові завдання)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри економіки та менеджменту у 2019-2020 навчальному році:


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Вступ до фаху

Ділове адміністрування

2-й семестр

Теорія та історія управління


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент в публічному управлінні

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Антикризове управління

Державне регулювання економіки та економічна політика

Публічне управління

Стратегія проведення переговорів

2-й семестр

Публічна політика

Економічні засади публічного управління

Регіональне управління та територіальне планування

Стратегічне управління в публічних організація

Соціальна і гуманітарна політика

Технології публічного адміністрування

Галузева політика

Теорія і практика публічного адміністрування


 


Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціалізація “Фінанси, митна та податкова справа”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 051 “Економіка”

Спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціалізація “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


 


Тестові завдання для підготовки до замірів знань з навчальних дисциплін:

Статистика

Менеджмент у публічному управлінні

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» денної/заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт (навчальна дисципліна: «Теорія та практика публічного адміністрування») за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт (навчальна дисципліни: «Організація та управління бізнесом») за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання

Курсова робота зі спеціалізації 281 “Публічне управління та адміністрування” (заочна ф.н., бакалавр на базі молодшого спеціаліста)

Курсова робота зі спеціальності_281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна форми навчання, магістр)

Курсова_робота зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”_(денна ф.н., бакалавр)

Курсова робота з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна ф.н., магістр)

 

Програми практик

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” (Освітня програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом) освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту  виробничої практики  (бакалавр 281 “Публічне управління та адміністрування)                                     

Робоча програма та методичні рекомендаціі щодо проходження виробничої апрактики (зі спеціалізації) (бакалавр281 “Публічне управління та адміністрування)

Виробнича практика зі спеціалізації (бакалавр, 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Програми та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації до оформлення та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

 

Програма державної атестації

ДЕК_Програма_2018_(освітній ступінь “магістр”,  спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Засоби діагностики для підготовки підсумкової державної атестації (державного екзамену) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (денна і заочна форми навчання):

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З БЛОКУ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

першого освітньо ступеня “бакалавр” галузь знань: 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування

Програма_ДЕК_2020_бакалавр

Програма державного екзамену за фахом з нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» першого освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання (2021 р.)

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Публічне управління – Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри економіки та менеджменту

Звіт про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту у 2019 році

План наукової роботи кафедри економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2017 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2016 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2015 р.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження кафедри економіки та менеджменту

Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту

Участь працівників кафедри у наукових заходах

Стажування працівників кафедри економіки та менеджменту

Результати наукових досліджень працівників кафедри

Публікація результатів науково-дослідної роботи студентів та аспірантів

Науковий гурток «Державотворець»

У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.

Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.

І. Науково-дослідницький:

Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами

 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.

ІІ. Навчальний:

 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.

ІІІ. Комунікативний:

 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.

IV. Виховний:

 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.

V. Організаційний:

 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.

Участь гуртківців у наукових заходах

Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.

План роботи наукового гуртка “Державотворець”

при кафедрі економіки та менеджменту на 2019-2020 н.р.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»

при кафедрі економіки та менеджменту на 2018-2019 н.р.

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)

Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)

Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів” (17  травня 2018 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект” та наукового семінару “Адміністрування бізнесу територіальних громад” (20 травня 2019 р.)

Програма_І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна_парадигма публічного управління” (17-18 жовтня 2019 року)

Результати роботи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Львів, 17-18 жовтня 2019 року. Збірник тез

Збірник тез студентського круглого столу 11 грудня 2019

Збірник тез доповідей ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управліня та адміністрування  (в рамках Фестивалю науки – 2020) Збірник матеріалів

Збірник тез доповідей СТУДЕНТСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ “Сучасні виклики публічного управління та адміністрування України”

НАУКОВИЙ СЕМІНАР АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

26.05.2021 | 10:40

У понеділок, 24 травня 2021 року на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся науковий семінар аспірантів кафедри Калакун Наталії на тему «Проблематика реформування ОВВ в контексті запровадження інституту префектури. Закордонний досвід» та Романа Саєвича на тему «Участь громадськості у здійснені реформ місцевого самоврядування». Аспіранти поділилися  власними напрацюваннями в рамках наукових досліджень.
З вітальним словом виступив запрошений гість, керівник Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях  Ярослав Коваль...

Читати »

УЧАСТЬ В ОНЛАЙН-КУРСІ «SOFT SKILLS XXI: ЯК БУТИ ПОТРІБНИМ?»

26.05.2021 | 09:56

Постійний процес саморозвитку та самовдосконалення – це нагальна потреба сучасної молодої людини, а особливо якщо це майбутній управлінець чи державний службовець.
Відтак, з метою удосконалення «м’яких навичок», 20-21 травня 2021 року студенти групи УФП-11с спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» разом із своїм порадником, доцентом кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом Решотою О. А. успішно пройшли  дводенний онлайн-курс “Soft skills XXI: як бути потрібним”?,  організований Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, та здобули нові знання у...

Читати »

ВИХОВНИЙ ЗАХІД ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ВИШИВАНКИ 2021

24.05.2021 | 14:46

Кожен українець знає, що таке вишиванка, адже це не просто національний одяг, а частина української душі, наша автентичність та генетичний код нації.
До Всесвітнього дня вишиванки порадником групи УФП-11с Решотою О.А., доцентом кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, було проведено виховний захід національно-патріотичного характеру задля поглиблення знань про історію української вишиванки, значення орнаментів на вишитому одязі та необхідність збереження й примноження національних традицій для майбутніх поколінь.
Порадник групи та студенти активно обговорювали цікаві факти про українську вишиванку, визначних...

Читати »

День відкритих дверей державної служби

21.05.2021 | 10:56

19 травня 2021 року Міжрегіональним управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях в рамках проведення акції “День відкритих дверей державної служби” проведено тематичну  онлайн зустріч з студентською молоддю. Спілкувались зі здобувачами вищої освіти факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка та професорсько-викладацьким складом спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
Модератором заходу виступив начальник Міжрегіонального управління Ярослав Коваль, який  надав загальну інформацію про державну службу, основні завдання та ключові результати реформування державного управління в Україні, розповів про організацію...

Читати »

СВЯТКУЄМО МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗЕЮ

19.05.2021 | 10:17

18 травня 2021 студенти та викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу провели виховну годину, присвячену   МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЕЇВ. Щорічно, починаючи з 1977 по всьому світу 18 травня проходить Міжнародний день музеїв. Цей день є приводом для підвищення обізнаності про те, наскільки музеї важливі у розвитку суспільства. Консультативний комітет ІСОМ організовує тему цієї події, що, враховує велику кількість країн. Це свято триває день, вихідні, тиждень або навіть місяць. Для події у 2021...

Читати »