Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Спеціальність 28 “Публічне управління та адміністрування”

Спеціалізація 281 “Публічне адміністрування та управління бізнесом”

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень бакалавр) 2017 р.

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень магістр) 2017 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень бакалавр) 2018 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень магістр) 2018 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень бакалавр) 2019 р.

Опис Освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (освітній рівень магістр) 2019 р.

Анотації вибіркових дисциплін 2020-2021 н.р.

Спеціальність “Публічне управління та адміністрування”  (Державна служба)

Науковий гурток “Державотворець”

Положення про кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом

План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

План_роботи кафедри на_2019-2020 н.р.

План_роботи кафедри на_2020-2021 н.р.

Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р. 

Звіт про роботу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у 2019-2020 н.р. 

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом (відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) наказом ректора (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) кафедру економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу з 01.01.2020 р. перейменовано на кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом) була створена у липні 2001 року і є однією з провідних випускових кафедр факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за денною та заочною формами навчання.

Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що дасть можливість фахівцям зайняти належне місце в суспільстві і успішно працювати за фахом у розбудові України та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст та країни в цілому.

У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України, нормативноправовими актами України, положеннями та принципами міжнародного права, Статутом Університету, Положенням про факультет, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, наказами і розпорядженнями Ректора Університету, рішеннями Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу, Положенням кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом стабільно утримує провідні позиції у вітчизняному освітньому просторі та співпрацює із вітчизняними зарубіжними партнерами. Структурний підрозділ демонструє здатність оперативно реагувати на стрімкі зміни кон’юнктури освітніх послуг, що дає можливість швидко запроваджувати нові спеціальності та спеціалізації, розробляти сучасні освітні програми, збільшувати кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, співпрацювати з організаціями та іншими стейкхолдерами щодо майбутнього стажування та працевлаштування студентів.

Кафедра активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена співпраця з партнерами у бізнесі та державними установами, зокрема Львівською обласною державною адміністрацією, Департаментом економічної політики, Департаментом освіти і науки, Львівським обласним, міським центром зайнятості а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес екскурсій та тренінгів, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлюються з практичним досвідом ведення бізнесу, прослухають навчальні курси та лекції професіоналів, які працюють у бізнесі багато років та мають практичний досвід.

Науково-педагогічними працівниками кафедри налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви та Польщі. Науково-педагогічний склад кафедри щорічно бере активну участь у Міжнародних науково-практичних та симпозіумних конференціях, як в Україні, так і за кордоном із зарубіжними партнерами. Кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансовоекономічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).

За час існування кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом стала однією із найуспішніших на факультеті управління фінансами та бізнесу. Тут працює команда професіоналів-викладачів, орієнтованих на сучасні дослідження в галузі публічного управління та адміністрування. Працівники кафедри працюють над удосконаленням нових знань в сфері публічного управління та адміністрування, управлінні проектами розвитку, розробці іміджу та рекламних кампаній з просування HR-бренду на ринку праці.

Робота працівників кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів. У 2016 році кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом пройшла ліцензування за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування». У 2017 році була затверджена нова спеціалізація «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» та прийом на навчання слухачів, які навчаються за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування.

У 2018 році кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітню програму підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У 2019 році на кафедрі затверджена нова спеціалізація «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».

Сьогодні навчальний процес забезпечують три професори, шість доцентів. Відсоток викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук – 100% до загальної кількості викладачів кафедри

Від моменту заснування кафедри кафедру очолював професор Карпінський Б. А.

З вересня 2017 року кафедру очолює к.е.н., доцент Комарницька Г.О.

Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.

Навчально- методичні публікації

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу

79000, м. Львів, Україна

вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)

тел.: (067) 3693289

email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua

 МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :

Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
Twitter 
https://twitter.com/em_FYFB
https://.instagram.com/kaf_public_administration/
https://web.telegram.org/кафедраПАУБ

    

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 1, 2, 3, 4 курсах у 2021-2022 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький склад кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: бакалавр (денна форма навчання)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: магістр (денна форма навчання)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: бакалавр (3 роки 10 міс.) (заочна форма навчання)

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма: «Публічне адміністрування та управління  бізнесом», освітній ступінь: магістр (заочна форма навчання)

Освітній рівень “бакалавр”

Освітній рівень “магістр” (денна форма навчання)

Освітній рівень “магістр” (заочна форма навчання)

 Графік консультацій викладачів кафедри на 2020-2021 н.р.

Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

Силабуси навчальних дисциплін

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Плани практичних / семінарських занять

Завдання для самостійної роботи студента

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента 

Конспекти лекцій

Засоби діагностики (тестові завдання)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри економіки та менеджменту у 2019-2020 навчальному році:


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Вступ до фаху

Ділове адміністрування

2-й семестр

Теорія та історія управління


Спеціальність 074  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Менеджмент в публічному управлінні

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 281  “Публічне управління та адміністрування”

Освітній ступінь «магістр»

1-й семестр

Антикризове управління

Державне регулювання економіки та економічна політика

Публічне управління

Стратегія проведення переговорів

2-й семестр

Публічна політика

Економічні засади публічного управління

Регіональне управління та територіальне планування

Стратегічне управління в публічних організація

Соціальна і гуманітарна політика

Технології публічного адміністрування

Галузева політика

Теорія і практика публічного адміністрування


 


Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Спеціалізація “Фінанси, митна та податкова справа”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

Регіональна економіка

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 051 “Економіка”

Спеціалізація “Інформаційні технології в бізнесі”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Спеціалізація “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”

Освітній ступінь «бакалавр»

1-й семестр

Корпоративна соціальна відповідальність

2-й семестр

Статистика


 


Тестові завдання для підготовки до замірів знань з навчальних дисциплін:

Статистика

Менеджмент у публічному управлінні

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «магістр» денної/заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт (навчальна дисципліна: «Теорія та практика публічного адміністрування») за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт (навчальна дисципліни: «Організація та управління бізнесом») за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання

Курсова робота зі спеціалізації 281 “Публічне управління та адміністрування” (заочна ф.н., бакалавр на базі молодшого спеціаліста)

Курсова робота зі спеціальності_281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна форми навчання, магістр)

Курсова_робота зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”_(денна ф.н., бакалавр)

Курсова робота з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” (денна/заочна ф.н., магістр)

 

Програми практик

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” (Освітня програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом) освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту  виробничої практики  (бакалавр 281 “Публічне управління та адміністрування)                                     

Робоча програма та методичні рекомендаціі щодо проходження виробничої апрактики (зі спеціалізації) (бакалавр281 “Публічне управління та адміністрування)

Виробнича практика зі спеціалізації (бакалавр, 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Програми та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації до оформлення та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

 

Програма державної атестації

ДЕК_Програма_2018_(освітній ступінь “магістр”,  спеціальність 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Засоби діагностики для підготовки підсумкової державної атестації (державного екзамену) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (денна і заочна форми навчання):

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З БЛОКУ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

першого освітньо ступеня “бакалавр” галузь знань: 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування

Програма_ДЕК_2020_бакалавр

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Публічне управління – Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри економіки та менеджменту

Звіт про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту у 2019 році

План наукової роботи кафедри економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2017 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2016 р.

Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2015 р.

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження кафедри економіки та менеджменту

Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту

Участь працівників кафедри у наукових заходах

Стажування працівників кафедри економіки та менеджменту

Результати наукових досліджень працівників кафедри

Публікація результатів науково-дослідної роботи студентів та аспірантів

Науковий гурток «Державотворець»

У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.

Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.

І. Науково-дослідницький:

Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами

 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.

ІІ. Навчальний:

 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.

ІІІ. Комунікативний:

 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.

IV. Виховний:

 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.

V. Організаційний:

 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.

Участь гуртківців у наукових заходах

Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.

План роботи наукового гуртка “Державотворець”

при кафедрі економіки та менеджменту на 2019-2020 н.р.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»

при кафедрі економіки та менеджменту на 2018-2019 н.р.

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)

Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)

Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів” (17  травня 2018 р.)

Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект” та наукового семінару “Адміністрування бізнесу територіальних громад” (20 травня 2019 р.)

Програма_І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна_парадигма публічного управління” (17-18 жовтня 2019 року)

Результати роботи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Львів, 17-18 жовтня 2019 року. Збірник тез

Збірник тез студентського круглого столу 11 грудня 2019

Збірник тез доповідей ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управліня та адміністрування  (в рамках Фестивалю науки – 2020) Збірник матеріалів

Збірник тез доповідей СТУДЕНТСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ “Сучасні виклики публічного управління та адміністрування України”

Відкрита лекція з навчальної дисципліни «Теорія та економіка галузевих ринків», для студентів третього курсу, 12.04. 2021 р.

12.04.2021 | 15:34

Д.е.н., професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, Васьківська Катерина Володимирівна, 12.04. 2021 р. (8.30-9.50) провела на платформі Teams відкриту лекцію на тему «Торгівля як галузь економіки», для студентів 3-ого курсу спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація «Публічне адміністрування та управління бізнесом». При читанні лекції використовувались навчальні методи (активного слухання, формування у студентів самостійного мислення, візуалізації, інтерактивне навчання) та методичні прийоми, зокрема, зворотний зв’язок лектора з аудиторією (експрес-опитування, діалог, практичні питання з теми лекції, повторення теоретичних положень, їх взаємозвязок...

Читати »

Науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

08.04.2021 | 15:02

7-8 квітня 2021 року у форматі онлайн-відеозв’язку відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
На конференції виступала студентка групи УФП-31с Вовк Вікторія Вікторівна з науковою роботою на тему «Інфраструктурні зрушення в Україні контексті децентралізації».
Науковий керівник: Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.
За підсумками, Вовк Вікторія стала однією з переможців Конкурсу та була нагороджена диплом ІІІ-го ступеня.
Вітаємо студентку і наукового керівника з перемогою  та бажаємо подальших...

Читати »

Підвищення кваліфікації доцентом кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, к. держ. упр., доц. Решотою О. А.

08.04.2021 | 12:22

Доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, к. держ. упр. Решота Олена Анатоліївна взяла участь у форумі-тренінгу «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі», що відбувся 25 березня 2021 року. За результатами участі у форумі доценту Решоті О. А. видано сертифікат про участь та підвищення кваліфікації в кількості 6 годин (0,2 кредити) ECTS.
Форум-тренінг «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі» виступає спільним проектом освітньої платформи “4 PEOPLE”, Української Федерації Інформатики та ВГО “Українська асоціація...

Читати »

Старт  весняної сесії молодіжної Школи “Self- Branding та лідерство”

07.04.2021 | 01:48

03/04/2021 стартувала  весняна сесія молодіжної Школи “Self- Branding та лідерство”.
Школа створена для учнів 10-11 класів, студентів коледжів та ліцеїв і передбачає 5 модулів (модулі розроблені викладачами кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом й кафедри економіки та публічного управління).
МЕТА ШКОЛИ: РОЗРОБКА ОСОБИСТОГО БРЕНДУ ЧЕРЕЗ ЛІДЕРСТВО!!!
Модуль 1. Self-branding:  «Знайти себе неможливо – себе можна тільки створити».
Модуль 2. Тайм-менеджмент: «Час − це ресурс, який не поновлюється і назад не повертається !».
Модуль 3. Креативність як складова успіху: «Все, що можна уявити – реально».
Модуль 4...

Читати »

Студентська онлайн-дискусія наукового гуртка «Державотворець» на тему «Проблемні аспекти публічного управління та адміністрування в умовах пандемії»

05.04.2021 | 11:33

1 квітня 2021 року відбулась студентська онлайн-дискусія на тему «Проблемні аспекти публічного управління та адміністрування в умовах пандемії» у рамках діяльності наукового гуртка «Державотворець» кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом (науковий керівник гуртка – Решота О. А.)
У дискусії активно взяли участь студенти 1-4 років навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Із доповіддю на тему «Лідерські якості сучасного управлінця» виступила студентка Кормило Марія, УФП-11с. Жваве зацікавлення серед студентської молоді викликали доповіді студентів...

Читати »