Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Звіти
 • Новини

prezentatsiia_PA-ta-UB-2020

Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень бакалавр) 2017 р.
Опис Освітньої програми “Публічне управління та адміністрування” (освітній рівень магістр) 2017 р.
ОПП_маг_ПА_2020
ОПП_маг_ ПА 2021
Студентський науковий гурток “Державотворець”
Положення про кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом
План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.
План_роботи кафедри на_2019-2020 н.р.
План_роботи кафедри на_2020-2021 н.р.
План роботи кафедри ПАтУБ 21-22 н.р.
Звіт кафедри економіки та менеджменту за 2017 та план роботи на 2017-2018 н.р.
Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р. 
Звіт про роботу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у 2019-2020 н.р. 
Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом (відповідно до ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) наказом ректора (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) кафедру економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу з 01.01.2020 р. перейменовано на кафедру публічного адміністрування та управління бізнесом) була створена у липні 2001 року і є однією з  випускових кафедр факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка у підготовці висококваліфікованих фахівців освітніх рівнів бакалавр та магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за денною та заочною формами навчання.
Місія кафедри – якісна підготовка та організація освітнього процесу з врахуванням сучасних досягнень науки і практики за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», що дасть можливість фахівцям зайняти належне місце в суспільстві і успішно працювати за фахом у розбудові України та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні окремих організацій, міст та країни в цілому.
У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами України, положеннями та принципами міжнародного права, Статутом Університету, Положенням про факультет, Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, наказами і розпорядженнями Ректора Університету, рішеннями Вченої ради Університету та Факультету управління фінансами та бізнесу, Положенням кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.
Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом співпрацює із вітчизняними та зарубіжними партнерами. Структурний підрозділ демонструє здатність оперативно реагувати на стрімкі зміни кон’юнктури освітніх послуг, що дає можливість швидко запроваджувати нові спеціальності та спеціалізації, розробляти сучасні освітні програми, збільшувати кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, співпрацювати з організаціями та іншими стейкхолдерами щодо майбутнього стажування та працевлаштування студентів.
Кафедра активно розвивається, здійснює ефективні комунікації з чисельними соціальними інститутами України та зарубіжжя, керівними органами публічної сфери діяльності та бізнес-структурами. Налагоджена співпраця з партнерами у бізнесі та державними установами, зокрема з  Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях,  Львівською обласною державною адміністрацією,  Львівською ОТГ, об’єднаними  територіальними громадами Львівської області,  комунальними закладами Львівщини, Львівським обласним та міським центром зайнятості а також представниками приватного бізнесу у Львівській області, для активного впровадження у навчальний процес екскурсій та тренінгів, в рамках яких студенти отримають професійні поради, ознайомлюються з практичним досвідом ведення бізнесу, прослухають навчальні курси та лекції професіоналів, які працюють у бізнесі багато років та мають практичний досвід.
Науково-педагогічними працівниками кафедри налагоджена співпраця з навчальними закладами України, Литви та Польщі. Науково-педагогічний склад кафедри щорічно бере активну участь у Міжнародних науково-практичних та симпозіумних конференціях, як в Україні, так і за кордоном із зарубіжними партнерами. Кафедра поглиблює напрацьовані досягнення, спрямовані на модернізацію навчально-матеріальної бази, активізацію роботи аспірантури, становлення та поглиблення діяльності міжнародної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення і стратегіології розвитку території (спільно із Лодзьким університетом, факультет організації та управління, Польща).
 Працівники кафедри працюють над удосконаленням нових знань в сфері публічного управління та адміністрування, управлінні проектами розвитку, питань щодо державно-приватного партнерства та співпраці органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства та бізнесу.
Робота працівників кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів. У 2016 році кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом пройшла ліцензування за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
У 2018 році кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітню програму підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
Робочою групою факультету управління фінансами та бізнесу розроблена та  затверджена нова ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».
В грудні 2021 року кафедрою публічного адміністрування та управління бізнесом успішно акредитовано освітньо-професійну програму підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Публічне  адміністрування та управління бізнесом».
Сьогодні навчальний процес забезпечують три доктори наук та  4 кандидати. Відсоток викладачів кафедри із науковими ступенями доктор/кандидат наук – 100% до загальної кількості викладачів кафедри
Від моменту заснування  кафедру очолював професор Карпінський Б. А.
З вересня 2017 року кафедру очолює д.е.н., доцент Комарницька Г.О.
Кафедра користується заслуженим авторитетом серед студентів.
Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!
З метою покращення освітнього процесу, формування якісного
професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»!
Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua
Навчально- методичні публікації
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу
79000, м. Львів, Україна
вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)
тел.: (067) 3693289
email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua
 МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
Twitter 
https://twitter.com/em_FYFB
https://.instagram.com/kaf_public_administration/
https://web.telegram.org/кафедраПАУБ
    
Стратегія розвитку кафедри

Звіт кафедри ПАтУБ (5 н.р.)

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня  (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування) 
Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня вищої освіти  (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування)
ПРОГРАМА
ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ» НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ)
РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
Освітньо-професійні програми (галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування), за якими кафедра публічного адміністрування та управління  бізнесом здійснює підготовку здобувачів вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень освіти
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом”  (2020 рік)
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом”  (2021 рік)
Другий (магістерський) рівень освіти
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (ОПП_маг_ПА_2020)
Освітньо-професійна програма “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (ОПП_маг_ ПА 2021)
Результати опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського)  рівня освіти щодо якості Освітньо-професійної програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” (Опитування ОПП Публічне адміністрування та управління бізнесом).

Шановні роботодавці, представники підприємств, компаній,  закладів, органів місцевого самоврядування та всі зацікавленні  особи (стейкхолдери)!

З метою покращення освітнього процесу, формування якісного

професійно-орієнтованого освітнього простору та індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в нашому ЗВО, запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні  освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом»!

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійних програм, їх освітніх компонент можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Навчальний корпус факультету управління фінансами та бізнесу
79000, м. Львів, Україна
вул. Коперника, 3 (каб. 501-502)
тел.: (067) 3693289
email: pabm.dep.financial@lnu.edu.ua
Соціальні мережі:
Facebook Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка
https://.instagram.com/kaf_public_administration/
https://web.telegram.org/кафедраПАУБ
Договори про співпрацю 
Рецензії на ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» другого (магістерського) рівня вищої  освіти
ОПИТУВАННЯ 2020 РІК
Анкета для випускників
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFH_hDEqPKFHVFRl8KoEn9T8FDECYhYeugec9jXcY4QEUOjw/closedform
Анкета для роботодавців
https://docs.google.com/forms/d/1FAo-r4ZfjNdrbC2UgYDhLmnQseKRAd5qa_nF2D4JNqs/edit
Загальний звіт за 2020 рік
https://work.lnu.edu.ua/yakist-osvity/zvit-za-rezul-tatamy-anketuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv/
Звіт ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
ОПИТУВАННЯ 2021 РІК
Анкета для випускників
https://cutt.ly/8nsBOCZ
Анкета для роботодавців
https://lnu.edu.ua/opytuvannia-robotodavtsiv-ta-partneriv-2021/
Відділ менеджменту якості освітнього процесу/
Посилання на сертифікати участі в різноманітних заходах,  педагогічних стажуваннях та заходах неформальної освіти професорсько-викладацького складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtivrFnWz_CPZrZo4kkRhJDXx_skGTyi?usp=sharing
Посилання на сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь  здобувачів вищої освіти ОП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” :
https://drive.google.com/drive/folders/1a4KA-16-9lmcfk34cz9PSwrnsvx5B_36?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds9SU2lDKQL4JIPsTs4HN8JFVttemU56?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zfAIryMbRYnMewwZmdo5hiIDS9zdMC9Y?usp=sharing
Пограма розвитку кафедри ПАтУБ_Комарницька

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

АНОТАЦІЇ вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки у 2021-2022 навчальному році
Методичне забезпечення навчального процесу включає: програми та робочі програми навчальних дисциплін, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять,  завдання та методичні вказівки для самостійної роботи та індивідуальної науково-дослідної роботи студента,  виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.
Програми / Робочі програми навчальних дисциплін
Другий (магістерський) рівень освіти
Силабуси навчальних дисциплін
Другий (магістерський) рівень освіти
Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки (“Теорія і практика публічного управління”, “Методи та технології адміністрування”) для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», для студентів другого курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки («Конкурентна політика», «Електронне урядування») для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», для студентів третього курсу освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт зі спеціалізації для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом». 

 

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з блоку нормативних дисциплін підготовки для здобувачів вищої освіти за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня «бакалавр» денної/заочної форми навчання
Metodychni_rekomendaciji_kursova_robota_281_PA_magistr_denne_zaochne_2021-2022 (1)
Курсова робота зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”_(денна ф.н., бакалавр)
Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики для здобувачів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та управління бізнесом») освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики (зі спеціалізації) для студентів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»,освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання

 

Робоча програма та методичні рекомендації щодо проходження та захисту  виробничої практики  (бакалавр 281 “Публічне управління та адміністрування)
Робоча програма та методичні рекомендаціі щодо проходження виробничої апрактики (зі спеціалізації) (бакалавр281 “Публічне управління та адміністрування)
Виробнича практика зі спеціалізації (бакалавр, 281 “Публічне управління та адміністрування”)
Програми та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт, для здобувачів галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності: 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне адміністрування та управління бізнесом», Освітньо-професійної програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», освітнього рівня «магістр»

Методичні рекомендації до оформлення та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт
Програма державної атестації
ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
першого освітнього ступеня “бакалавр” галузь знань: 28 “Публічне управління та адміністрування” спеціальність: 281 “Публічне управління та адміністрування
Програма_ДЕК_2020_бакалавр
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 1. Публічне управління – Public Administration : навч. посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. ; [за заг. ред. А.В. Стасишина]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.

Дослідження

Напрями наукових досліджень кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Кафедральна науково-дослідна тема. Державний реєстраційний номер: 0121U110273  Формування моделі партнерства інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу

Мета роботи: Дослідження процесів формування оптимальної взаємодії громадянського суспільства, держави та бізнесу, ефективність яких створює синергетичний ефект.

Реєстраційна картка НДДКР Комарницька Г.О.

Аспіранти кафедри

Калакун Наталія Григорівна – аспірантка 3 року заочної форми навчання.
Тема:Активізування інноваційного розвитку органів публічної влади в умовах децентралізації”. Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О.
Саєвич Роман Володимирович – аспірант 2 року денної форми навчання.
Тема: “Розробка моделі суспільно-владної взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування”. Науковий керівник: д.е.н., доц. Комарницька Г.О

Звіт наукової роботи_кафедри_ПАУБ_2021

Звіт про наукову роботу кафедри економіки та менеджменту у 2019 році
План наукової роботи кафедри економіки та менеджменту на 2017-2018 н.р.
Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2017 р.
Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2016 р.
Звіт про підсумки наукової роботи кафедри економіки та менеджменту у 2015 р.
Наукові заходи, проведені працівниками кафедри економіки та менеджменту
Участь працівників кафедри у наукових заходах
Науково-педагогічні стажування та  неформальної освіти професорсько-викладацького складу кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом:
https://drive.google.com/drive/folders/1RtivrFnWz_CPZrZo4kkRhJDXx_skGTyi?usp=sharing
Посилання на сертифікати неформальної освіти, наукові здобутки та активну участь  здобувачів вищої освіти ОП “Публічне адміністрування та управління бізнесом” :
https://drive.google.com/drive/folders/1a4KA-16-9lmcfk34cz9PSwrnsvx5B_36?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ds9SU2lDKQL4JIPsTs4HN8JFVttemU56?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zfAIryMbRYnMewwZmdo5hiIDS9zdMC9Y?usp=sharing
Результати наукових досліджень працівників кафедри
Публікація результатів науково-дослідної роботи студентів та аспірантів
Науковий гурток «Державотворець»
У 2008 р. при кафедрі створено постійно діючий науковий гурток «Фінансовий світ» як добровільне наукове об’єднання студентів. З вересня 2011 р. науковий гурток було перейменовано на «Державотворець» у зв’язку з коригуванням вектору наукових інтересів кафедри.
Головною метою наукового гуртка є активізація наукових досліджень серед студентів університету, а також реалізація наукових, творчих, духовних та інших інтересів студентів. В результаті проведеної викладачами кафедри роботи члени гуртка неодноразово приймали участь в роботі наукових конференцій, семінарів тощо, отримували призові місця. До роботи наукового гуртка залучені усі викладачі кафедри.
І. Науково-дослідницький:
Діяльність наукового гуртка кафедри економіки та менеджменту реалізується за такими основними напрямами
 • участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри;
 • вивчення методології наукових досліджень;
 • апробація результатів наукових досліджень.
ІІ. Навчальний:
 • глибоке вивчення профільних дисциплін, що не ввійшли до планового обсягу;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання членів наукового гуртка кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері економіки та менеджменту;
 • підготовка рекомендацій щодо покращення організації навчального процесу.
ІІІ. Комунікативний:
 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • збір, обробка та розповсюдження корисної інформації (стажування, участь у семінарах, працевлаштування);
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • спілкування з усіма суб’єктами, що мають відношення до навчання дипломника кафедри.
IV. Виховний:
 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.
V. Організаційний:
 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями;
 • формування бази даних про членів наукового гуртка кафедри.
Участь гуртківців у наукових заходах
Ознайомитись з діяльністю наукового гуртка “Державотворець” можна тут.
План роботи наукового гуртка “Державотворець”

План роботи гуртка на 20-21н.р.

План роботи гуртка на 21-22н.р.

План роботи наукового гуртка «Державотворець»
Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінанат державотворчого патріотизму нації” (в рамках Фестивалю науки – 2017)
Збірник тез доповідей круглого столу “Рейдерство у системі бізнесу: економічні, правові та соціальні проблеми” (20 квітня 2017 р.)
Збірник тез доповідей круглого столу “Перспективні вектори розвитку та популяризації публічного управління та адміністрування” (27 жовтня 2017 р.)
Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Модифікація публічного управління в контексті євроінтеграційних процесів” (17  травня 2018 р.)
Збірник тез доповідей дискусійного клубу “Проблеми і перспективи розвитку публічного управління та адміністрування: державотворчий аспект” та наукового семінару “Адміністрування бізнесу територіальних громад” (20 травня 2019 р.)
Програма_І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна_парадигма публічного управління” (17-18 жовтня 2019 року)
Результати роботи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна парадигма публічного управління” (Львів, 17-18 жовтня 2019 року. Збірник тез
Збірник тез студентського круглого столу 11 грудня 2019
Збірник тез доповідей ДИСКУСІЙНОГО КЛУБУ «Державотворчий потенціал нації: формування та реалізація з позиції публічного управління та адміністрування  (в рамках Фестивалю науки – 2020) Збірник матеріалів
Збірник тез доповідей студентського круглого столу «Сучасні виклики публічного управління та адміністрування України» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 4 грудня 2020 р.)
Збірник тез доповідей дискусійного клубу «Співпраця органів влади й місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства» (в рамках «Фестивалю науки-2021») спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (Львів, 17 травня 2021 р.)

Стажування студентів ОП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» в органах публічної влади

29.12.2021 | 14:40

Студенти групи УФП-21с спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом» активно долучаються до програм  стажувань у органах державного управління та місцевого самоврядування задля поглиблення практичних навиків у даній сфері.
Відтак, студентка групи УФП-21с Римар Христина успішно завершила програму стажування  молоді у Львівській обласній державній адміністрації та отримала сертифікат за програмою “Реалізуй себе у владі” від голови Львівської обласної державної адміністрації п. М. Козицького, адже ЛОДА надає можливість молодим та ініціативним людям спробувати себе...

Читати »

І кожен фініш – це по суті, старт!

24.12.2021 | 13:36

Ось і непомітно промайнули роки навчання в магістратурі. Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу  Львівського національного університету ім. Івана Франка успішно склали атестаційний іспит, пробний іспит у формі ЄДКІ та захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.
Результати атестації оцінив Голова Державної екзаменаційної комісії  Коваль Ярослав Богданович, начальник Міжрегіонального управління Національного агенства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській...

Читати »

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

24.12.2021 | 11:37

23 грудня 2021 року викладачами кафедри ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ був проведений методичний семінар на тему: «Академічна доброчесність – запорука якісної освіти».
Головною метою семінару став розгляд питань визначених законом правил, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу, з метою забезпечення довіри до  якості та результатів навчання.
Завідувач кафедри – Комарницька Г.О. наголосила, що академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти,  а дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість освіти, а...

Читати »

Публічна дискусія «Результати саміту Східного партнерства: яка «додана вартість» для України?»

20.12.2021 | 14:51

17 грудня 2021 року науково-педагогічний склад кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом взяв участь в публічній дискусії щодо результатів саміту Східного партнерства на латформі Zoom.
Під час заходу учасники почули думки й бачення влади, громадськості та експертів щодо результатів 6-го саміту Східного партнерства (15 грудня 2021 р.), а також амбіцій й політичних цілей, які викладені в нових політичних документах.
Всі ці матеріали викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом зможуть використати в оновленні навчальних дисциплін за освітньо-професійною програмою...

Читати »

Участь викладачів кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом у Конференції до 30 – річчя Незалежності України

08.12.2021 | 09:43

Викладачі кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом 2 грудня 2021 р. прийняли участь в VІІ Щорічній конференції PGA «30 років незалежності: куди рухається Україна?», яка відбулась за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. Зустріч об’єднала науковців й практиків державного та неурядового сектору для визначення здобутків України за 30 років незалежності та можливих напрямів її подальшого розвитку. В рамках Конференції було організовано три панельні дискусії:

Побудова ефективних державних інституцій в Україні: що вдалося за 30 років?
Майбутнє корпоративного управління:...

Читати »