Менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Герасименко О. В.УФП-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632УФП-31сдоцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни – формування системи базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень.
Основні завдання дисципліни – розкрити і засвоїти сутність, мету і завдання менеджменту, визначити і вміти застосувати на практиці його основні функції; розкрити соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень; зміст та види організаційних комунікацій; основні етапи та елементи процесу комунікацій; стилі та моделі керівництва; зрозуміти особливості управління формальними і неформальними групами в організації.

Вимоги до знань і умінь

знати:
– сутність, мету й завдання менеджменту;
– наукові теорії менеджменту;
– зміст та способи реалізації функцій менеджменту;
– соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень;
– зміст та види організаційних комунікацій;
– основні етапи та елементи процесу комунікацій;
– стилі та моделі керівництва;
– особливості управління формальними і неформальними групами в організації;
вміти
– запровадити на підприємстві певну інформаційну систему, яка б забезпечила стратегічне планування та обґрунтування прийняття управлінських рішень;
– розробити організаційну структуру управління;
– обрати форми ефективного контролю;
– застосувати прийоми мотивації працівників;
– забезпечити ефективну систему комунікацій;
– використовувати знання неформальних відносин і лідерів для досягнення організаційних цілей

Рекомендована література

1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
2. Господарський Кодекс України. – К. : Парламентське видавництво, 2003.
3. Акімова Т. А. Теорія організації: навч. посібник/ Т. А. Акімова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 367 с.
4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Питер Ком, 2002. – 416 с.
5. Балабанова Л. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.
6. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн. – М. : Банки и биржи; Издат. об-ние «ЮНИТИ», 2003. – 153 с.
7. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 502 с.
8. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
9. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
10. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. Навч. посібник. – К. : «Магнолія плюс», Львів: «Новий світ – 2000», 2003. – 336 с.
11. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник. – Львів : Бак, 2009. – 429 с.
12. Дикань Н.В., Борисенко LI. Менеджмент: Навч. посіб. – К. : Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття).
13. Друкер П. Завдання менеджменту в ХХІ столітті. – М. : Вільямс, 2010. -272с.
14. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К. : «Кондор», 2006. – 664 с.
15. Про лідерство. – К. : КМ-БУКС, 2018. – 216 с.
16. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посіб. – К.: Знання, 2016. – 319 с.
17. Мурашко M.I. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. і дон. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2018. – 435 с.
18. Основи менеджменту / За науковою ред. проф. В. Г. Федоренка – К. : Алерта, 2007. – 420 с.
19. Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін. Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 216 с.
20. Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання / укл. Н.Л. Гавкалова, А.В. Чистякова, Т.В. Кайнова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с.
21. Рульєв В. А., Гуткевич С. О. Менеджмент. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 312 с.

INTERNET САЙТИ
1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/

2. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/

3. Державна податкова служба України http://www.sta.gov.ua/

4. Державна митна служба України http://www.сustoms.gov.ua/

5. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/

6. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/

7. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/

8. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua

9. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net

10. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index

11. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр)

Завдання для індивідуальної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр)

Засоби діагностики (бакалавр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус