Герасименко Олена Вікторівна

Посада: доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: olena.gerasymenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 5 підручників та навчальних посібників, 5 колективних монографій, понад 10 міжнародних публікацій тощо.

Стажування в Університет Париж ХІІ Валь-де-Марн (м. Париж / Кретей). Стажування проводиться в рамках програми міжнародної мобільності Еразмус+ .

Курси

Публікації

 1. Герасименко О.В. Врахування соціонічних типів в процесі антикризового менеджменту трудового потенціалу підприємств сфери товарного обігу / Н.С. Ситник, О.В. Герасименко та ін. // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy (Економічна ефективність підприємництва в умовах нестабільної економіки): Collective monograph –Aspect Publishing, Taunton, MA, USA, 2015. – 332  – 2.4. – С. 171-177.
 2. Gerasymenko O. Concepts of firmness and balancing in marketing logistics / P. Garasym, O. Gerasymenko, M. Garasym // Economics, Entrepreneurship, Management. – Lviv: Lviv Politechnic National University. – Volume 2. Number 1 (3). – 2015. – P. 21-25. – фах. (РИНЦ, Index Copernicus)
 3. Gerasymenko О. Role of transport logistics in the internal trade competitiveness increase /  Sytnyk, O. Gerasymenko //Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume VI. “Yale University Press”, 2015. – P. 189-195. (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 4.865. SCImago Journal Rank (SJR): 4.875).
 4. Gerasymenko O. Influence of investments into trade sphere on a financial system firmness and balancing / N. Sytnyk, O. Gerasymenko // Proceedings of the VII International Academic Congress «Modern World: Politics, Economy, Culture, History, Technology, Science and Education». – «Ottawa University Press», – P. 159-164.Canadian Congress, 2015
 5. Gerasymenko O. Aspects of innovations influence on marketing logistics efficiency / P. Garasym, J. Zamojski, O. Gerasymenko, M. Garasym // Studia i Materialy. Zarzadzanie i Logistyka: Miscellanea Oeconomicae. – Rok 19. – Nr 2. – Kielce, 2015. – P. 221-229. (Periodyk z listy czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów), INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL – OCENA CZASOPISMA: 4.25)
 6. Gerasymenko О. Problems and prospects of fiscal management in the field of trade (Проблеми та перспективи фіскального управління у сфері торгівлі) / N. Sytnyk, O. Gerasymenko / Problems of social and economic development of the business: national and international experience (Проблемы социально-экономического развития предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт) : Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 66-76.
 7. Герасименко О.В. Взаємозалежність фіскального та інвестиційного аспектів державного управління /Ситник Н. С., Герасименко О.В. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів: Вип. 51. – 2016. – С. 50-55.
 8. Герасименко О.В. Вплив державного управління на інвестиційну діяльність підприємств як важіль економічної стабілізації / О.В. Герасименко // Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і виклики : колективна монографія. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – С. 6-18. Колективна монографія 2016 (інвест)
 9. Герасименко О.В. Варіативність побудови української моделі менеджменту / О.В. Герасименко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2015 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу. Підсекція економіки, бізнесу та менеджменту, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 231-236.
 10. Герасименко О.В. Стійкість та збалансованість як фактори прогресивної регенерації народного господарства / О.В. Герасименко // Збірник тез за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» (електронне видання), (м. Львів, 27 жовтня 2016 р.); у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1. – 2016. – 398 с. – С. 210-212.
 11. Герасименко О.В. Особливості фінансового менеджменту страхових компаній / О.В. Герасименко // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : V Міжнар.науково-практичн. семінар, 18-19 травня 2017 р. м. Львів [матеріали] І частина / За ред. Сич О.А.: – Львів: ЛНУ, 2017. – 39-41. Збірник тез 2017_1 страхув
 12. Герасименко О.В. Базові аспекти прогресивної регенерації народного господарства як важеля зростання державотворчого патріотизму нації / О.В. Герасименко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 235-238.
 13. Герасименко О.В. Взаємовплив інновацій в сфері маркетингової логістики та конкурентоспроможності підприємств / О.В. Герасименко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 110-111.tezy_dopovidey_iv_mnpk
 14. Герасименко О.В. Інноваційно-інвестиційна складова фінансової безпеки в контексті збалансованості фінансової системи України/ О.В. Герасименко // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. — Суми : ТОВ «Триторія», 2017. — Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. — 290 с. – C. 36-55. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/66705/4/Prokopenko_monograf_Tom_III.pdf

 15. Gerasymenko O. The main features of functioning of innovative and investment components of financial safety in the context of balancing of ukrainian financial system / O. Gerasymenko // National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – 416 p. – P. 270-281. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67787

 16. Gerasymenko O. Influence of investment policy on financial safety of the state in context of balancing / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy (Challenges of contemporary finance ‒ selected problems) : Prace Naukowe. Seria: Finanse i Rachunkowość Nr 5 / pod redakcją Anny Ćwiąkały-Małys, Marzeny Karpińskiej. – Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. – 198 p. – P. 145-158.  http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/101224

 17. Gerasymenko O. Management of communicative aspect of motivational philosophy of civil servants in public finance system / Natalia Sytnyk, Olena Gerasymenko // Social and legal aspects of the development of civil society institutions : collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – 536 p. – P. 437-449. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/61815/ssoar-2019-Social_and_legal_aspects_of.pdf?sequence

 18. Герасименко О.В. Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання корупційним проявам в органах державної влади / О. В. Герасименко, А. Ю. Сплавінська, М. А. Павлів // Молодий вчений.– № 11 (63). – 2018. – С. 975-978. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf

 19. Герасименко О.В. Аспекти розвитку інвестиційної політики Львівської області / О.В. Герасименко, М.М. Вайда // Молодий вчений. – № 10 (62). – 2018. – С. 703-706. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/164.pdf

 20. Герасименко О.В. Особливості мотиваційної філософії державних службовців в Україні / О. В. Герасименко, Л.П. Лазорко, С.Т. Калагурка // Економіка та суспільство.– № 19. – 2018. – С. 128-133. http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/19_2018.pdf

 21. Герасименко О.В. Державне регулювання інвестиційної політики в Україні/ О.В. Герасименко, І.В. Перун // Електронний науково-практичний журнал “Інфраструктура ринку”. – № 25. – 2018. – С. 74-80. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/25_2018.pdf

 22. Герасименко О. В. Аспекти впливу транспортної логістики на конкурентоспроможність підприємства / О.В. Герасименко, Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». – №1 (1). – Дніпро, 2018. – С. 61-74. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/07/WayScience-Vipusk-zhurnalu—-1.pdf

 23. Герасименко О. В. Комунікації та інформаційний простір в управлінні та розвитку територіальної громади [Текст] / О. В. Герасименко, І. В. Семен // Молодий вчений. — 2019. — №11. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/75/

 24. Герасименко О.В.  Особливості впливу інноваційної інфраструктури на збалансованість фінансової системи // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» (М. Львів, 23-25 травня 2019 р.) – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2019. – С. 66-67. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28045/1/Матеріали%20V%20Міжнародної%20науково-практичної%20конференції.pdf

 25. Герасименко О.В.  Аспекти впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємств // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – 530с. – С. 394-397. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27828/1/Збірник%20Луцьк%20%282%29.pdf

 26. Герасименко О.В., Шестопалова А.А. Напрямки посилення економічної безпеки підприємств // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – 530с. – С. 128-130. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27828/1/Збірник%20Луцьк%20%282%29.pdf

 27. Герасименко О.В., Калагурка С.Т. Проблемні аспекти комунікативної філософії бізнесу та влади // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – 530с. – С. 464-467. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27828/1/Збірник%20Луцьк%20%282%29.pdf

 28. Герасименко О.В. Ефективна інвестиційна політика як запорука розвитку підприємництва / Герасименко О.В. // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2018 року). − Х.: ХНАДУ. − 2018. − 496 с. – С. 114-116. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/1701/1/Збірник%2030.11.2018.pdf

 29. Герасименко О.В.  Сучасні тенденції створення спільних цінностей бізнесу, суспільства і держави // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 31 травня 2019 р.). – Харків : ХНАДУ, 2019. – 280 с. – С. 83-85. https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-FUB/Обліку_оподаткування_та_міжнародних_економічних_відносин/SBORNIK__31.05.2019_KhNAHU_.pdf

 30. Герасименко О.В. Вплив інвестиційної політики держави на ефективність адміністративно-територіального реформування // Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 травня 2019 р. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2019. – С. 29-32. https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnyk-konferenciyi-reforma-atu-ukrayiny.pdf

 31. Герасименко О.В., Сплавінська А.Ю. Вплив державного управління на розвиток українських підприємств в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 1. / Нац. метал. академія України. – 2018. – 390 с. – С. 119-121. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/71956/1/Plastun_dnipro_2018.pdf

 32. Герасименко О.В., Шишко О.Б. Проблеми та перспективи реформування системи надання адміністративних послуг в Україні // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 183 с. – С. 49-51.   http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Pravovi_zasadi_organizatsii_ta_zdiysnennya_publichnoi_vladi_2_8_travnya_2019_roku.pdf

 33. Герасименко О.В., Наврусевич Ю.В. Рoль oрганів місцевoгo самoврядування у фoрмуванні спільних ціннoстей суспільства, держави та бізнесу // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 183 с. – С. 105-108.  http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Pravovi_zasadi_organizatsii_ta_zdiysnennya_publichnoi_vladi_2_8_travnya_2019_roku.pdf

 34. Герасименко О.В., Семен І.В. Особливості реформування територіальної організації публічної влади в Україні // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 183 с. – С. 143-145. http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Pravovi_zasadi_organizatsii_ta_zdiysnennya_publichnoi_vladi_2_8_travnya_2019_roku.pdf

 35. Герасименко О.В., Цап Г.А. Зовнішні інвестиції як інструмент розвитку районів Закарпатської області // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 183 с. – С. 171-174. http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Pravovi_zasadi_organizatsii_ta_zdiysnennya_publichnoi_vladi_2_8_travnya_2019_roku.pdf

 36. Герасименко О.В., Сало Ф.В. Аспекти функціонування публічної влади на територіальному рівні // Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 183 с. – С. 138-140. http://univer.km.ua/doc/zbirniki/Pravovi_zasadi_organizatsii_ta_zdiysnennya_publichnoi_vladi_2_8_travnya_2019_roku.pdf

 37. Герасименко О.В. Логістична діяльність та конкурентоспроможність підприємств: проблематика взаємовпливу // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : матер. IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 23 квітня 2019 р. Частина 2. – Полтава, 2019. – 349 с. – С. 272-275. https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGSzRjdV9tTVRlN3BScHhmaEtiUkxLZHFHQ2c0/view

 38. Герасименко О.В.  Вплив реформування публічного управління на вектори державної інвестиційної політики. / Герасименко О.В. // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – 215 с. – С. 113-117.http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2019.pdf

Біографія

   Львівський державний фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси» (2002 р.).
Навчалася в аспірантурі Львівської державної фінансової академії (2004-2006 рр.), працювала асистентом та старшим викладачем (з 2005 до 2010 рр.), з 2010 р. обіймає посаду доцента. З 2008 р. є заступником завідувача кафедри економіки та менеджменту з наукової роботи.
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економіко-організаційний механізм управління збалансованістю фінансової системи території» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. У 2013 р. отримала звання доцента.
Вільно володіє англійською та польською мовами, використовуючи свої знання у науковій роботі та навчальному процесі.

Нагороди

2019 рік

 • Грамота за третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року» (11 жовтня 2019 р.)

Розклад