Креативне управління бізнесом

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Герасименко О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: розкриття закономірностей креативного управління бізнесом, формування знань, умінь та практичних навичок в галузі творчого управління та креативного менеджменту, формування здатностей до самостійного творчого вирішення управлінських проблем, а також вмінь управляти індивідуальною й колективною творчістю в бізнесі.

Основні завдання навчальної дисципліни: визначення специфіки й основних закономірностей творчих процесів, способів активізації творчих здатностей, усвідомлення ролі та значущості креативного підходу до управління бізнесом; формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм креативного підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань і навичок в області розвитку креативного середовища і створення креативних бізнес-структур, формування умінь та навичок щодо креативного вирішення управлінських проблем, засвоєння технологій і методів вирішення нестандартних завдань у бізнесі.

Вимоги до знань і умінь
знати:
сутність, структуру та основні особливості креативного управління бізнесом; основні закономірності, структуру та види творчої діяльності; специфіку інтегрального, креативного стилю управління; основні етапи прийняття креативних управлінських рішень керівником; умови забезпечення позитивної мотивації творчої активності працівників; основні чинники створення творчої атмосфери в колективі; закономірності створення ефективної творчої комунікації в організації; психологічні умови попередження та креативного вирішення конфліктів в організації; методи проведення успішних творчих бізнес-переговорів;

вміти:
створювати в організації атмосферу творчості та новаторства; використовувати систему прийомів, методик і способів продуктивного розв’язання проблем та прийняття креативних рішень в бізнесі; створювати ефективну систему мотивування креативності працівників; застосовувати методики й прийоми управління новаціями й змінами в організації; встановлювати партнерські стосунки всередині фірми та з іншими організаціями; проводити тренінги з активізації творчості та розвитку творчих здібностей з персоналом фірми.

Рекомендована література

1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 2003.
3. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: [монографія] / За заг. ред. докторів екон.наук, професорів Д.Г.Лук’яненка та А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2008. – 420 с.
4. Доусон Р. Уверенно принимать решение: Как научиться принимать правильные решения в бизнесе и жизни / Р. Доусон. Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1996.
5. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / Питер Ф. Друкер. Пер. с англ.: Учеб. пособие. – М., 2002. – 272 с.
6. Калініченко Ю.Б. Креативність як основа менеджменту організації / Ю.Б. Калініченко, Я.І. Смірнова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Т. II. – 2011. – №4, – С. 186-191.
7. Кудря Я.В. Розвиток корпорацій: засади, тенденції, інструментарій: [монографія] / Я.В. Кудря. – Львів, 2015. – 188 с.
8. Кук Питер. Креатив приносит деньги / Питер Кук; пер. с англ. С. С. Гуринович. – Минск : Гревцов Паблишер, 2007. – 384 с.
9. Продіус О.І. Креативний менеджмент як запорука сучасного ефективного управління / О.І. Продіус // Економіка: реалії часу. – 2012 – №3-4 (4-5). – С.67-72.
10. Свидрук І.І. Креативний менеджмент: [Навч. посіб.] / І.І. Свидрук. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с.
11. Стратегічне управління знаннями підприємства: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 2014. — 445 с.
12. Ястремська О.М. Мотивація креативності новаторів: [монографія] / О. М. Ястремська, О. І. Бардадим. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 212 с.
13. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua.
14. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua.
15. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua.
16. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
17. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net.
18. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua.
19. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua.
20. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua.
21. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Креативне управління бізнесом”, доц. Герасименко О.В. (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус