Управління бізнес-структурами

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Герасименко О. В.УФПМ-11с
110доцент Герасименко О. В.УФПМ-11з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216УФПМ-11сдоцент Герасименко О. В.
110УФПМ-11здоцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів побудови бізнес-структур та управління ними.

Основні завдання навчальної дисципліни: розгляд сутності та основних типів бізнес-структур; дослідження взаємозв’язків бізнес-структур та фінансового, маркетингового менеджменту, управління логістикою і закупівлями; визначення засад функціонування менеджерів та лідерів у бізнес-структурах; аналіз юридичних проблем управління бізнесом.

Вимоги до знань і умінь
а) знати:
сутність формування та особливості функціонування бізнес-структур; аспекти взаємозв’язків бізнес-структур та фінансового, маркетингового менеджменту, управління логістикою і закупівлями; особливості визначення засад функціонування менеджерів та лідерів у бізнес-структурах; юридичні проблеми управління бізнесом;
б) уміти:
визначати сутність формування та особливості функціонування бізнес-структур; визначати аспекти взаємозв’язків бізнес-структур та фінансового, маркетингового менеджменту, управління логістикою і закупівлями; визначати засади функціонування менеджерів та лідерів у бізнес-структурах; аналізувати юридичні проблеми управління бізнесом.

Рекомендована література

1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 2003.
3. Закон України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 14 трав. 1992 року № 2343-XII // www.rada.gov.ua
4. Закон України про внесення змін до Закону України «Про Збройні Сили України» // Голос України. – 2000. – 7 листоп.
5. Закон України про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України // Голос України. – 2000. – 5 трав.
6. 3акон України про об’єкти підвищеної небезпеки // Уряд. кур’єр (Спец. вип. “Орієнтир”). – 2001. – 7 берез.
7. Закон України про основи Національної безпеки України від 19 черв. 2003 р. № 964-ІV // www.rada.gov.ua
8. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. – М.: ВЛАДОС,1994.
9. Алдокин И.А. Теория принятия решений / И.А. Алдокин, И.В .Бубенко. – К.: Наук. думка,1990.
10. Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности / Г.В. Атаманчук. – М.: Славян. диалог, 1996.
11. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекцій / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд., доп. / Г.В. Атаманчук. – М. : Омега-Л, 2004. – 584 с.
12. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко // – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с.
13. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л. Заде // Вопросы анализа и процедуры принятия решений. – М., 1976.
14. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада; США, Великобритания, Франция, Германия : учеб. пособие / И.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. − М : Логос, 2000. − 200 с.
15. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации / И.Б. Гурков. – М.: ЗАО “Бизнес-шк. “Интел-Синтез”, 2001.
16. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васша ; за ред. А.Ф. Мельник. − К. : Знания, 2009. − 582 с.
17. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. монографія / кол. авт. ; відп. ред. П.Р. Нижник. − К. : УАДУ, 1997. − 448 с.
18. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: навчальний посібник/ ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко. − Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2002. − 352 с.
19. Дес Дерлоу. Ключові управлінські рішення / Дерлоу Дес. – К.: Наук. думка, 2001.
20. Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Публічне адміністрування в Україні: Навч. Посібник / [за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В.В. Корженка, к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової − Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. − 306 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, заочна ф.н.)

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму