Теорія і практика публічного адміністрування

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
39Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
380доцент Герасименко О. В.УФП-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364УФП-21сдоцент Герасименко О. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни “Теорія і практика публічного адміністрування”: сформувати у студентів сучасну систему знань про природу та теоретичні засади технології публічного адміністрування з урахуванням процесів модернізації державного управління в Україні, та виробити вміння застосовувати сучасні управлінські технології та інструментарій у практиці публічного адміністрування, в тому числі при наданні публічних послуг.

Основні завдання: засвоєння методологічних основ публічного адміністрування; оволодіння сучасними підходами до технології роботи з інформацією у публічних установах та технологією роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; опанування основами службового діловодства у публічних установах та засадами технології ділового спілкування; оволодіння інноваційними технологіями публічного адміністрування та уміннями використовувати зарубіжний досвід; оволодіння понятійним апаратом адміністративного менеджменту та уміннями практичного застосування методологічних основ адміністративного менеджменту; опанування навичками та вміннями формувати адміністративний процес в публічній установі; оволодіння підходами здійснення діагностичного аналізу системи адміністративного менеджменту; опанування уміннями розробляти технологію виробітки та прийняття управлінських рішень у системі адміністративного менеджменту; оволодіння технологіями організаційної структуризації та управління змінами у системі адміністративного менеджменту.

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика публічного адміністрування» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:
знати:
понятійний та категорійний апарат публічного адміністрування; методологічні основи публічного адміністрування; особливості технології публічного адміністрування; технології роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; сучасні технології службового діловодства у публічних установах; технології ділового спілкування; інноваційні технології публічного адміністрування; зарубіжний досвід упровадження та реалізації технологій публічного адміністрування; можливості застосування технології адміністративного менеджменту у публічному адмініструванні.
уміти:
застосовувати технології роботи з інформацією у системі публічного адміністрування; здійснювати службове діловодство у публічних установах; застосовувати технології ділового спілкування у публічних установах; практичне застосувати інноваційні технології публічного адміністрування; застосовувати критерії для порівняння політико-адміністративних систем; проектувати адміністративний процес в публічній установі; розробляти систему адміністративного менеджменту в публічній установі; застосовувати технології управління адміністративним процесом; проводити діагностику та аналіз системи публічного адміністрування публічної установи; застосовувати сучасні технології виробітки та прийняття управлінських рішень у системі публічного адміністрування; здійснювати організаційну структуризацію у публічній установі; застосовувати сучасні технології управління змінами в системі публічного адміністрування.

Рекомендована література

1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 2003.
3. Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва в Україні: кол. моногр. / [Ситник Н.С., Ватаманюк-Зелінська У.З., Стасишин А.В., Герасименко О.В. та ін.]; під заг. ред. д.е.н. Ситник Н.С. – Львів : «Сполом», 2016. – Ч.1. – 412 с.
4. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
5. Герасименко О.В. Аспекти розвитку інвестиційної політики Львівської області / О.В. Герасименко, М.М. Вайда // Молодий вчений. – № 10 (62). – 2018. – С. 703-706. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/164.pdf
6. Герасименко О.В. Державне регулювання інвестиційної політики в Україні/ О.В. Герасименко, І.В. Перун // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – № 25. – 2018. – С. 74-80. http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/25_2018.pdf
7. Герасименко О. В. Комунікації та інформаційний простір в управлінні та розвитку територіальної громади [Текст] / О. В. Герасименко, І. В. Семен // Молодий вчений. — 2019. — №11. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/75/
8. Герасименко О.В. Особливості мотиваційної філософії державних службовців в Україні / О. В. Герасименко, Л.П. Лазорко, С.Т. Калагурка // Економіка та суспільство.– № 19. – 2018. – С. 128-133. http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/19_2018.pdf
9. Герасименко О.В. Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання корупційним проявам в органах державної влади / О. В. Герасименко, А. Ю. Сплавінська, М. А. Павлів // Молодий вчений.– № 11 (63). – 2018. – С. 975-978. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf
10. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
11. Дзюндзюк В. Б. Публічне адміністрування в Україні : навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова, Н. В. Фоміцька та ін. ; за заг. ред. д-ра ф. наук, проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. – Х. : Вид. ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 306 с.

12. «Збірник тестових завдань для менеджерів» : навчальний посібник / Комарницький І.М., Карпінський Б.А., Капленко Г.В., Герасименко О.В., Бобко Л.О., Дубик В.Я., Завальницька Н.Б., Пак Н.Т., Комарницька Г.О., Маліновська О.Я., Гасюк Р.В. / За ред. д.е.н., проф. Комарницького І.М. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 576 с.
13. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников. – М.: ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. – 272 с.
14. Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – С.: Університетська книга, 2006. – 185 с.
15. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, I. Ковас, А. Ятченко. – К.: Фінансист, 2004. – 548 с.
16. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / Круглов М.И.. – М.: Русская Деловая Литература, 2005. – 768 с.
17. Місцеве самоврядування як системне утворення у публічній владі. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://bo0k.net/index.php?p=article&id=13196
18. Молдован Е.С. Напрями запобігання та протидії корупції на державній службі: морально-ідеологічний аспект [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10mesmia.pdf
19. Публічне адміністрування: навч. посіб. /А.С. Даниленко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України Даниленка А.С., д-ра екон. наук, професора Юхименка П.І., д-ра екон. наук, доцента Сокольської Т.В. К.: Центр учбової літератури, 2019. 288 с. http://rep.btsau.edu.ua/bitstream/BNAU/2285/1/publichne_administruvannya.pdf
20. Публічне управління: навчальний посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька, О.В. Герасименко та ін/.; (за заг. ред. А.В. Стасишина). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
21. Стан та перспективи децентралізації публічної влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://webcache.googleusercontent.com.
22. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Ассоц. авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 2003. – 440 с.
23. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб.: Спец. лит., 2006. – 510 с.
24. Щодо активізації взаємодії організацій громадянського суспільства із органами державної влади: аналіт. зап. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/881
25. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua.
26. Державна служба статистики України: www.ukrstat.gov.ua.
27. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua.
28. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
29. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net.
30. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua.
31. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua.
32. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua.
33. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія і практика публічного адміністрування” (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус