Публічна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Дзяна Г. О.УФП-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФП-41сдоцент Дзяна Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Публічна політика» є формування у студентів розуміння основних понять і категорій публічної політики, фахових і системних знань про її особливості, формування та реалізацію; вироблення навичок аналізу та прогнозування процесів і взаємодій в публічній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Публічна політика» є:

– ознайомити студентів з основами аналізу публічної політики;

– сформувати вміння та навички використання набутих знань для аналізу сучасних політико-управлінських ситуацій в Україні;

– поглибити знання та сформувати уміння і навички щодо системного аналізу механізмів функціонування системи публічного управління та її підсистем;

– сформувати вміння ідентифікувати і аналізувати підстави державного втручання і проведення публічної політики в різних сферах суспільного життя.

Рекомендована література

Основна література

 1. Державна політика: аналіз та механізми впровадження: конспект лекцій / Укладачі: В. П.Садковий, С. М. Домбровська, І. М. Лопатченко, А. В. Антонов – Х. : НУЦЗУ, 2019. – 65 с.
 2. Конструктивний діалог між владою та суспільством в Україні : Монограф. / кол. авт. М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, З.В. Балабаєва, Ю.В. Євстюніна, Е.В. Мамонтова та ін. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. 232 с.
 3. Комунікації в місцевому самоврядуванні: методи, технології, практика : навч. посіб., Авт. кол.: М.М. Іжа, Т.І. Пахомова, Е.В. Мамонтова та ін. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 196 с.
 4. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. ‒ Харків : НАУ «ХАІ», 2021. ‒ 128 с.
 5. Мамонтова Е.В., / Краснопольська Т. М. Публічна політика : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів Одеса, 2019. – 60 с.
 6. Публічна політика : навчально-методич ний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / упоряд. Е. Мамонтова ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса : Юридична література, 2023. — 148 с.
 7. Неділько А.І., Задорожний В.П., Бойко В.В. Публічна політика: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 225с.
 8. Аналіз державної політики: навчальний посібник. – Вид. 2-е, перероб.. і доп. – Маріуполь: Вид-во Маріупольського державного університету, 2017. – 304 с.
 9. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика : монографія / О. М. Чальцева. – Вінниця : ФОП Барановська Т. П., 2017. – 336 с.
 10. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. ‒ Харків : НАУ «ХАІ», 2021. ‒ 128 с.
 11. Публічна політика : навч. посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. 2-ге вид. Київ : НАДУ, 2020. 408 с.

Ресурси мережі Інтернет:

 1. Верховна Рада. Офіційний веб-портал: https://rada.gov.ua/
 2. Кабінет Міністрів  України: https://www.kmu.gov.ua/
 3. Законодавство України: https://www.rada.gov.ua/news/zak
 4. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

5. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/en/main2/

6.Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка: http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр)

Силабус: Публічна політика (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус