Основи вироблення політики та прийняття рішень

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Карпінський Б. А.УФПМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38УФПМ-21спрофесор Карпінський Б. А.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами теорією та практикою вироблення політики та прийняття рішень у мінливих умовах соціально-економічного оточення; сформувати здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми вироблення політики та прийняття рішень з врахуванням особливостей їх інституційного та організаційного забезпечення в системі публічного управління та адміністрування.

Основні завдання: формування навичок з вироблення політики та прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах суспільного розвитку, що потребує застосування цілеспрямованих й сучасних підходів в системі публічного адміністрування та управління бізнесом; надання відомостей про застосування різних концепцій формування політики та прийняття рішень для цілей управління; ознайомлення з різноманітними методами вироблення політики та прийняття рішень у діяльності як органів влади, так і бізнес структур; формування навичок із зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань та пояснень щодо прийняття необхідних управлінських рішень у діяльності органів влади, бізнес структур, громадянського суспільства щодо забезпечення ефективної взаємодії (комунікації) між різними групами суб’єктів публічного управління та адміністрування; формування навичок із результативної та ефективної інформаційно-комунікативної взаємодії суб’єкту та об’єкту управління із зовнішнім і внутрішнім середовищем, створення та супроводження сприятливого зовнішнього та внутрішнього клімату щодо забезпечення реалізації політики розвитку публічної сфери (або її складової); формування навичок із консультування та надання роз’яснень і рекомендацій фізичним і юридичним особам з питань політики, вироблення рішень, функціонування суб’єктів і об’єктів публічної сфери, цінностей, цілей, стратегій, шляхів їх реалізацій, діяльності органів публічного управління та адміністрування; формування навичок із оцінювання організаційного та управлінського контекстів в різних секторах діяльності при прийнятті рішень; формування навичок із застосування методів координації в умовах багаторівневого управління; формування навичок із застосування при вирішенні проблем публічного й бізнесового секторів, ціннісних та історичних контекстів.

Вимоги до знань і умінь:
знати: теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень; розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення; використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування; визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії; здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
уміти: творчо застосовувати знання теорії і практики вироблення політики та прийняття рішень при виконанні функціональних обов’язків; уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи; уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм; представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та
презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності; розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні, антикорупційні та екологічні наслідки варіантів рішень; планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків; уміти аналізувати політику ефективного залучення організаційних форм громадськості до процесів електронного врядування, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію; здійснювати стратегічне і оперативне планування діяльності публічних організацій, бізнес-структур.

Рекомендована література

Основні джерела:
1. Аппело Ю. Менеджмент 3.0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами. – Х. : Фабула, 2019. – 464 с.
2. Афанасьєв М. В. Побудова системи управління якістю в діяльності органів виконавчої влади регіону : монографія / М. В. Афанасьєв, Л. Г. Шемаєва, Л. Й. Аведян та ін. ; [за заг. ред. канд. екон. наук, доцента Л. Г. Шемаєвої. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 472 с.
3. Бакуменко В Д. Формування державно-управлінських рішень. Проблеми теорії, методології, практики. Монографія. – К. :Вид-во УАДУ, 2020. – 328 с.
4. Берданова О. В. Стратегічне планування місцевого розвитку: Навч. посібник / О.В. Берданова, В.М. Вакуленко. – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 88 с. – Режим доступу: https://despro. org.ua/media/articles/ 04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann
5. Вакуленко В. М., Мамонова В. В., Шаров Ю. П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посібник. – Ужгород : Патент, 2014. – 198 с.
6. Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 400 с.  Режим доступу: https://galsite.at.ua/load/7-1-0-254
7. Василенко В.А. Теорія і практика: розробки управлінських рішень: Навчальний посібник. − Київ: ЦУЛ, 2003. − 420 с.
8. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: підручник. – К: Кондор, 2009. – 187 с.
9. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування розвитку територіальних громад. – Львів : Сполом, 2011. – 118 с.
10. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: навчально-методичні матеріали / Авт.: С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – К. : Вид-во НАДУ, 2013. – 44 с.
11. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти / Б. А. Карпінський // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ, 2012. – вип. 22.3. – С. 374-383.
12. Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2016. – 534 с. – (Серія «Держава і стратегіологія»).
13. Карпінський Б. А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Логос, 2005. – 496 с. – (Серія «Економіка території»).
14. Карпінський Б. А. Концепція формування та розвитку державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти / Б. А. Карпінський. – Львів : ЛДФА, 2014. – 12 с.
15. Карпінський Б. А. Напрями розвитку управління людськими ресурсами в органах державної податкової служби / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Україна : аспекти праці. – 2007. – № 2. – С. 46-51.
16. Карпінський Б. А. Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території. Монографія / Б. А. Карпінський. – Львів : Колір ПРО, 2017. – 116 с. – (Серія «Держава і стратегіологія»).
17. Карпінський Б. А. Синергетика: еволюція поглядів та прояв управлінських рішень у фінансово-економічному просторі. Частина І / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 366-375.
18. Карпінський Б. А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Стратегічні пріоритети. Науково-аналітичний щоквартальний збірник. – 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
19. Карпінський Б. А. Фундаменталізм прояву політичної непередбачуваності у фінансовому кліматі регіонів України / Б. А. Карпінський, В. О. Григоренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – №11-12. – С. 61-64.
20. Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Карпінська О.Б. Ділове адміністрування : навчальний посібник / За ред. проф. Б.А. Карпінського. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021. – 412 с. (Серія «Держава і управління»).
21. Карпінський Б. А., Гасюк Р. В. Особливості методів цільового адміністрування у стратегіології новаційної управлінської доктрини домінантної взаємодії за державотворчого патріотизму нації. Сучасна парадигма публічного управління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 517–520. – Режим доступу: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnyk_tezy_LNU _2019_ParadyhmaPU. doc.pdf
22. Карпінський Б. А., Думич І.-Р. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Молодий вчений. 2019. №11. С. 507–511.  Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/ 2019/ 11/109.pdf
23. Класифікація загальнонаукових методів досліджень / Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Національна академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320321.
24. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/files /administr.doc.
25. Куйбіда В. С. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід / В. С. Куйбіда, Ю. М. Білоконь. – К.: Логос, 2009. – 108 с.
26. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: Підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 334 с.
27. Кучеренко Д.Г. Менеджмент. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2020. – 184 с.
28. Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти / М. І. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 289 с.
29. Лендьел М. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні / М. Лендьел, Б. Винницький, Ю. Ратейчак. – К. : Вид-во «К.І.С.», 2007. – 120 с.
30. Мартиненко В. Демократичне врядування: проблеми теорії і практики / В. М. Мартиненко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціація докторів наук з державного управління.  № 1.  Х. : ДокНаукДержУпр., 2010.
31. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с анг. – M. : Дело, 2000. – 704 с.
32. Методи наукових досліджень в державному управлінні / Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ;
Національна академія державного управління при Президентові України.  К. : НАДУ, 2011. Т. 2.  С. 320321.
33. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.galsite.at.ua
34. Орлів М. С. Підготовка і прийняття управлінських рішень : навч.-метод. матеріали / М. С. Орлів ; упоряд. Г. І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.
35. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2003.  Режим доступу : http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=35103
36. Пахаренко-Андерсон А. Промисловий зразок Європейського Союзу / А. Пахаренко-Андерсон // Інтелектуальна власність [Електронний ресурс].  2012.  № 6.  Режим доступу : http://www.intelvlas.com.ua/2011-01/12201- antonina-pakharenkoanderson-promislovi-zrazok.
37. Петруня Ю. Є.Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Є. Петруня [та ін.] ; ред. Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 214 с.
38. Питерс Б. Г. Глобалізація, управління та його інститути / Б. Г. Питерс.  Режим доступу: http://www.stranaoz.ru/2004/2/globalizaciya-upravleniei-ego-instituty.
39. Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: Навч. посібник / [за заг. ред. В. А. Рач]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2007. – 156 с.
40. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – 606 с.
41. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; відп. редактор І. А. Грицяк.  К. : “К.І.С.”, 2009.  240 с.
42. Ставицький О. В. Особливості розвитку стратегічного управління в Україні / О. В. Ставицький // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka. com.ua/index. php?operation= 1&iid=646
43. Стратегічне планування: Навч. посібник / О. Берданова, В. Вакуленко, В. Тертичка. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с. – Режим доступу : https://regionet.org.ua/files/Strategic planning_ PAUCI_ 2008_ua.pdf
44. Стратегічне програмно-цільове планування процесів соціально-економічного розвитку України :наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006.
45. Фергюсон А. Менеджмент у стилі «Манчестер Юнайтед». Як стати чемпіоном / А. Фергюсон, М. Моріц. – К. : Наш формат, 2019. – 280 с.
46. Шаров Ю. П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному та місцевому рівнях: Навч. посібник / Ю. П. Шаров. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 56 с.
47. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2014. – 699 с.
48. Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» С.І.Чернов, М.М. Новікова,С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 140 с.
49. European Agency for Safety and Health at Work [Elektronic resource] // Access mode: http://www.hsepeople.com/forum/topic/1127
50. Karpinski B. Formation and development of tax control in Ukraine: resources aspect / B. Karpinski, N. Zalutska // Rynek kapitalowy a koniunktura gospodarcza 2010 : perspektywa
makroekonomiczna / Pod redakcja Andrzeja Т. Szablewskiego, Marka Martina: monografie. – Poland, Lodz : Politechnika Lodzka, 2011. – S. 107-130.
Додаткові джерела:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2007.
2. Методологія системного підходу та наукових досліджень [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua
3. Петров В. Використання міжнародних і регіональних систем охорони прав на товарні знаки в інтересах національних виробників [Електронний ресурс] / В. Петров.  Режим доступу: http://patent.km.ua/ukr/articles/i394.
4. European Governance. A White Paper. – Brussels : Commission of the European Communities, 2001.
5. Kenis P. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a NewAnalytical Toolbox / P. Kenis, V. Schneider // Policy Network: Empirical Evidence and Theoretical Considerations [Text] / Marin Bernd and Renate Mayntz (eds.).  Frankfurt : Campus Verlag, 1991.  176 р.
6. Rhodes R. A. W. Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability / R. A. W. Rhodes. – Buckingham : [s. n.], 1999.
ІНТЕРНЕТ САЙТИ
1. Офіційне представництво Президента України. – www.president.gov.ua
2. Урядовий портал. – www.kmu.gov.ua
3. Верховна Рада України – www.rada.gov.ua
4. Радник. Український юридичний портал. – http://radnuk.info
5. Державне управління справами. – http://www.dus.gov.ua
6. Журнал «Державне управління: удосконалення та розвиток». – http://www.dy.nayka.com.ua
7. Стратегічне планування в регіонах Європейського Союзу. – http://www.cor.eu.int/home.htm.
8. Інтернет-портал для управлінців. – http://www.management.com.ua
9. Адміністративно-управлінський портал. – http://www.aup.ru/
10. Бібліотека економічної та управлінської літератури. – http://ek-lit.narod.ru/links.htm

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Основи вироблення політики та прийняття рішень (магістр)

Завантажити силабус