Теорія та економіка галузевих ринків

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
324професор Bаськівська К. В.УФП-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316УФП-21спрофесор Bаськівська К. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни “Теорія та економіка галузевих ринків”: полягає у формуванні системи знань щодо  підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів управління.

Основні завдання – формування економічного мислення та професійних компетентностей у студентів освітньої програми;
− забезпечення глибокого розуміння основних категорій дисципліни, ключових трендів та закономірностей розвитку сучасних галузевих ринків, а також основних напрямів та
інструментів державної галузевої політики;
− набуття практичних навичок застосування системи показників для оцінки висоти бар’єрів входу та виходу, рівня концентрації та монополізації конкретних галузевих
ринків;
− формування навичок критичного осмислення проблем розвитку галузевих ринків та їх регулювання;
− активізація творчого пошуку студентів у вирішенні складних проблем функціонування галузевих ринків.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.
ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.

уміти:

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
ПРН13. Уміти аналізувати політику та організаційні форми залучення громадськості до процесів ефективного урядування, уміння організовувати моніторинг діяльності публічної
організації, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію.
ПРН14. Розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і експлуатації інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як одним із пріоритетних напрямків діяльності громад, розвиток державно-приватної співпраці.

Рекомендована література

Основна література:

1. Глобальне переформатування світової економіки: причини, тенденції. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/701.
2. Геєць В. М. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: в 3-х т. К. : Фенікс, 2007. Т1. Економіка знань – модернізаційний проект України. 544 с.
3. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2011. 624 с.
4. Державна служба в Україні : соціально-правовий та організаційний аспекти : навч. посіб. авт. кол. : Ю. П. Сурмін, Т. В. Мотренко, В. А. Науменко та ін. ; за заг. ред. Р. А. Науменко, Л. М. Гогіної. – К. : НАДУ, 2011. – 204 с.
5. Добровольская О. П. Региональная экономика: учеб. пособ. / О. П. Добровольская. – Симферополь : Эльиньо, 2007. – 262 с.

Джерела офіційної інформації в мережі інтернет:
1.Антимонопольний комітет України. URL : http://www.amc.gov.ua/
2. Верховна Рада України. URL : http://www.rada.gov.ua/
3. Federal Trade Commission. URL : www.ftc.gov
4. International Journal of Industrial Organization. URL : https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-industrial-organization/
5. NBER Papers on Industrial Organization/ URL : http://www.nber.org/papersbyprog/IO.html
6. Review of Industrial Organization. URL : https://link.springer.com/journal/ 11151
7. The United States Department of Justice. URL : https://www.justice.gov
8. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2211-ІІІ (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
9. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
10. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
11. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 01.12.1998 № 284-XIV (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія та економіка галузевих ринків” (бакалавр, денна ф.н.)

Плани практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання  (бакалавр, денна ф.н.)

Конспект лекцій (бакалавр, денна ф.н.)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Теорія та економіка галузевих ринків (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус