Bаськівська Катерина Володимирівна

Посада: професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: kateryna.vaskivska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Васьківська К.В. – автор понад 240 наукових та начально-методичних праць, зокрема 20 монографій, з них 3 – одноосібні, 4 навчальні посібники. Окрім того бере активну участь у міжнародних, вітчизняних та зарубіжних наукових конференціях.
Тематика наукових досліджень:
– соціально-економічний розвиток територій;
– адміністрування підприємницьуої діяльності в умовах децентралізації;
– публічна політика та управління;
– інвестиуійно-інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування;
– управління економічним потенціалом підприємства сільських територіальних громад в умовах змін;
– санація як інструмент антикризового управління підприємств.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Прокопишак К.В. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури та відродження сіл Карпатського регіону. Монографія. Львів, 1997. 175 с.
 2. Прокопишак К.В. Стан та перспективи розвитку сільського господарства в Карпатському регіоні. Монографія. Львів: Українські технології, 1998. 124 с.
 3. Тринько Р.І., Прокопишак К.В., Біттер О.А., Богіра М.С. Соціальний розвиток села в умовах перехідної економіки: стан та перспективи розвитку. Монографія.- Львів: Українські технології, 1998.- 176 с.
 4. Прокопишак К.В., Щербата І.В., Козак Т.Р. Удосконалення механізму функціонування особистих господарств населення. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Колективна монографія у двох томах. Т.1/ За ред. П.Т. Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. К.: ІАЕ, 2001. С.720-722.
 5. Прокопишак К.В. Стратегічні напрями розвитку соціальної сфери села. Ринкова трансформація економіки АПК: кол. моногр. у 4 част../ За ред. П.Т. Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є. Мазнєва. Ч.1. Соціально-економічні проблеми розвитку села. К.: ІАЕ, 2002. С.115-120.
 6. Прокопишак К.В. Регулювання розвитку соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин. Монографія. Львів, НВФ “Українські технології”, 2002. 264с.
 7. Куценко В.І, Прокопишак К.В., Остафійчук Я.В., Анісімов В.М. та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Закарпатської області на період до 2015 року. Монографія Наукове видання.  К.: РВПС України, 2005. С. 76-79; 82-83.
 8. Куценко В.І, Прокопишак К.В., Остафійчук Я.В., Анісімов В.М. та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Львівської області на період до 2015 року. Монографія. Наукове видання. К.: РВПС України, 2005. С. 102-103; 104; 111-114.
 9. Куценко В.І, Прокопишак К. В., Остафійчук Я.В., Федів М.Н.І.та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Хмельницької області на період до 2015 року. Монографія Наукове видання.  К.: РВПС України, 2005.   С. 78-79.
 10. Куценко В.І, Прокопишак К.В., Остафійчук Я.В.,Анісімов В.М.та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Волинської області на період до 2015 року. Монографія. Наукове видання. К.: РВПС України, 2005.  С. 105-106; 106-107. 175
 11. Куценко В.І, Прокопишак К.В., Остафійчук Я.В,Анісімо В.М.та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Рівненської області на період до 2015 року. Монографія. Наукове видання. К.: РВПС України, 2005. С. 96-97; 98; 103-105.
 12. Куценко В.І, Прокопишак К.В., Остафійчук Я.В.,Анісімов В.М.та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Вінницької області на період до 2015 року. Монографія. Наукове видання. К.: РВПС України, 2005. С. 71-72.
 13. Куценко В.І, Прокопишак К.В., Остафійчук Я.В., Анісімов В.М. та ін. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Тернопільської області на період до 2015 року. Монографія Наукове видання. К.: РВПС України, 2005. С. 76-82; 84-86.
 14. Прокопишак К.В., Сембай І.В. Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій: наукові основи, стан і перспективи. Монографія. Львів: ПАІС, 2009. 196 с.
 15. Прокопишак К.В., Колач С.М., Прокопишак В.Б. Трансформування та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: фінансово-економічний аспект. Монографія: Львів, 2010. 185 с.
 16. Прокопишак К.В., Кушнірук Г.В. Розвиток прикордонних територій: оцінка фінансового стану та стратегічні напрями функціонування підприємств. Монографія: Львів: Вид. ТзОВ «Ліга-Прес». 2011. 208 с.
 17. Буряк П.Ю., Васьківська К.В., Петрик І.В. Фінансово-економічний механізм розвитку малого підприємництва Монографія: Львів: Вид. ТзОВ «Ліга-Прес». 2013. 292 с.

ISBN 978-966-397-203-1

 1. Васьківська К., Данилюк О. Гром`як Т. Реформування системи пенсійного забезпечення населення. Монографія: Львів: Вид. ТзОВ «Ліга-Прес». 2013. 270 с. ISBN 978966-397-255-1
 2. Васьківська К., Содома Р. Кредитні відносини аграрних підприємств з банками. Кол. моногр. Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja naukowa Pawel Marzec, Kateryna Vaskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. s. 51-64. ISВN 978-83-7847-414-2
 3. Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування. Монографія / За заг. ред. К. В. Васьківської. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. 192 с. ISBN 978-617-7617-27-2
 4. Васьківська К.В., Васьківський Ю.П. Ведення інформаційної  війни як конструювання нової реальності.Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 91-98 р. (615 р.) Available at : DOI- 10.46299/ISG.2021. MONO.ECON.II. ISBN – 978-1-63848-667-1
 5. Vaskivskyy Y., Vaskivska K., Galimuk J., Tymchyshyn M. ADVERTISING ON THE INTERNET MEDIA (EXAMPLE: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA). Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph. Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 646-656 (872 р.). ISBN – 979-8-88526-744-1. DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2

 

Навчальні підручники, посібники

 1. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси» Навчальний посібник /За реком. МОН України / За ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб`єктів господарювання К. В. Васьківської. Львівська державна фінансова академія.  Львів: Вид. 2010. 179 с.
 2. Буряк П.Ю., Васьківська К.В., Ясіновська І.Ф., Пасінович І.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / За реком. МОН України / Львів: Вид. ТзОВ «Ліга-Прес», 2011. 308 с.
 3. Васьківська К.В., Сич О.А., Прокопишак В.Б. Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний посібник / За реком. МОН України /  Львів: Вид. ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. 211 с.
 4. Васьківська К.В., Сич О.А. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. Львів: Вид. Галич-Прес», 2017. 236 с. ISBN978-966-97704-5-54.
 5. Vaskivska K., Chopyk O. (2019). Economic development of the business entities of suburban area. Monograph. Edited by Professor K. Vaskivska. Lublin: KUL. 169 p.ISВN 978-83-8061-803-9.
 6. Васьківська К.В. Теорія та економіка галузевих ринків. Електронний навч. посібн. ЛНУ імені Івана Франка. Львів. 2021.  URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/enrol/index.php?id=362

 

Статті у фахових наукових виданнях

 1. Прокопишак К.В., Бондарчук В.В. Соціально-економічний розвиток малих сіл гірської і перед гірської зон Карпат в нових умовах господарювання. Економічний механізм господарювання в АПК: Зб. наук. пр.: Львів, ЛСГІ, 1991. С.66 – 68.
 2. Прокопишак К.В. Региональные особенности формирования и развития социальной инфраструктуры сел горной и предгорной зон Карпат. Проблемы экономики труда и социального развития села: Сб. науч. труд. УНИИЭАПП, 1991. С.375 – 377.
 3. Тринько Р.І., Прокопишак К.В. Проблеми зниження матеріаломісткості сільськогосподарської продукції. Економіка України. № 2. 1992.- С.91-92.
 4. Прокопишак К.В. Проблеми розвитку фермерства в Карпатах. Український час. №.1. 1992.- С.49 – 50.
 5. Прокопишак К.В., Юкіш В.В. Деякі питання розвитку фермерства на Львівщині. Вдосконалення організаційно-виробничої структури сільського господарства і економічних взаємовідносин на селі: Зб. наук. праць. Львів, 1993. С.74 – 76.
 6. Прокопишак К.В., Романів Я.В. Деякі аспекти відродження сіл гірської і передгірської зон Карпат. Економічний вісник. Львів, ЛДСГІ. 1995. № 1.- С.74.
 7. Прокопишак К.В., Прокопишак Б.В., Черевко Г.В. Удосконалення податкової системи в аграрному секторі. Податки в Україні: теорія і практика. Зб. наук. праць. Луцьк, 1995. С.54 – 55.
 8. Прокопишак К.В., Романів Я.В. До програми виходу з кризи аграрної економіки. Проблеми розвитку АПК Західноукраїнського регіону: Зб. наук. праць. Львів, 1995. С.117 – 120.
 9. Прокопишак К.В., Зінчук Т.О., Михайлова Л.І. Особливості розвитку побутового обслуговування сільського населення. Економічний вісник. Львів. ЛДСГІ, 1996. № 2. С.127 – 129.
 10. Прокопишак К.В., Зінчук Т.О. Побутове обслуговування населення Львівщини. Вісник Львівського державного аграрного університету: Наук. зб. 1997. № 3. С.154 – 156.
 11. Прокопишак К.В. Особливості розвитку фермерських господарств Карпатського регіону. Економіка АПК. 1997. № 4 – 5. С.21 – 25.
 12. Прокопишак К.В. Взаємозв”язок міграції населення та соціально- демографічних процесів на селі. Регіональна економіка: Ін-т регіональних досліджень НАН України. 1997. № 4. С.33 – 38.
 13. Прокопишак К.В., Сохнич А.Я., Горлачук В.В., Кисіль Л.Ф. Правове забезпечення раціонального землекористування. Землевпорядкування і земельний кадастр // Вісник Львів. держ. агроун-ту. 1998. № 2. С.33 – 39.
 14. Прокопишак К.В., Ярема Б.П. Перспективи розвитку соціальної інфраструктури. Економіка АПК. Вісник Львів. держ. агроун-ту. Львів: ЛДАУ, 1998. № 4. С.169 – 175.
 15. Прокопишак К.В. Фінансування розвитку соціальної інфраструктури. Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: Зб. наук. праць. Луцьк: Ред. вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 1998. С.325 – 328.
 16. Прокопишак К.В. Механізм регулювання демографічних процесів на селі. Регіональна економіка: Ін-т регіональних досліджень НАН України, № 4. 1998. С.82 – 87.
 17. Прокопишак К.В. Роль кооперації в розвитку соціальної сфери села. Економіка АПК. 1998. № 6. С.87 – 90.
 18. Прокопишак К.В. Розвиток кооперації в соціальній сфері села. Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні: Зб. наук. праць. Луцьк: Ред. вид. відд. Волин. Держ. ун-ту ім. Л. Українки, 1999. С.425 – 427.
 19. Прокопишак К.В. Розвиток соціальної інфраструктури та відродження сіл Карпатського регіону. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК, № 5. Львів: ЛДАУ, 1999. С.179 – 182.
 20. Прокопишак К.В. Методологія та методика дослідження розвитку соціальної інфраструктури села. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК, № 6. ЛДАУ, 1999. С.65 – 69.
 21. Прокопишак К.В. Соціальна політика: суть та напрями розвитку. Економіка АПК. 1999. № 12. С.66 – 70.
 1. Прокопишак К.В. Теоретичні основи соціальної інфраструктури села. Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип.5: Перехідна економіка: проблеми теорії і практики / За ред. проф.З.Г. Ватаманюка. Львів: Інтереко, 1999. С.66 – 72.
 2. Прокопишак К.В., Біттер О.А., Кушнір Л.А. Удосконалення розвитку особистих господарств населення. Регіональна економіка: Ін-т регіональних досліджень НАН України. 1999. № 4. С.254 – 258.
 3. Прокопишак К.В. Кооперація як напрям соціально-економічного розвитку села. Аграрна наука – селу. Вип.7. За ред. Самокиша М.І. Кам”янець-Подільський, 1999. С.235 – 236.
 4. Прокопишак К.В. Формування ринку робочої сили на селі. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК, № 7 (1). Львів: ЛДАУ, 2000.  С.129 – 133.
 5. Прокопишак К.В., Біттер О.А. Критерії встановлення мінімальної зарплати. Збірник наукових праць Волинського держуніверситету імені Лесі Українки, 2000. С.109 – 113.
 6. Прокопишак К.В., Біттер О.А., Кушнір Л.А., Козак Т.Р. Соціально-економічна суть особистих господарств населення. Менеджмент та підприємництво в Україні: Вісник Нац.ун-ту “Львівська політехніка”. Львів. № 417. 2001. С.493 – 499.
 7. Прокопишак К.В. Регулювання розвитку соціальної інфраструктури села. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. 2001. № 8. С.403-408.
 8. Прокопишак К.В. Модель прогнозування і регулювання комплексного соціально-економічного розвитку села. Регіональна економіка: Інститут регіональних досліджень НАН України. 2002. № 1. С.260-266.
 9. Прокопишак К.В. Регулювання рівня життя сільського населення. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. 2002. № 9. С.307-311.
 10. Прокопишак К.В., Козак Т.Р., Онищук О.Д. Система оподаткування агроформувань в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. пр. Луцьк, 2002. № 2. С.157-158.
 11. Прокопишак К.В., Онищук О.Я. Місце та роль іноземного капіталу у стабілізації сільського господарства. Науковий вісник: Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування / Зб. наук.- техн. пр. Львів: УкрДЛТУ. 2002, вип. 12.6. С.111-114.
 12. Прокопишак К.В., Щербата І.В. Інвестиційний клімат Львівщини і шляхи його покращення. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. 2003. № 10 (1). С.36-46.
 13. Прокопишак К.В. Стратегія розвитку гуманітарної сфери села. Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. Суми. СНАУ, 2003. Ч. 2. С. 45-49.
 14. Прокопишак К.В. Регіональне прогнозування розвитку соціальної сфери села. Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матер. Міжн. наук.-практ. конф. Луцьк: Волинський держун-ту ім. Л.Українки, 2003. С.114-118.
 15. Прокопишак К.В., Кисіль Н.М. Інтелектуальна власність: правове регулювання та особливості обліку. Вісник Львівської державної фінансової академії: зб. наук. статей. Економічні науки / Гол. Ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2004. С.153-157.
 16. Прокопишак К.В. Економіко-математичне моделювання системно-комплексного розвитку села. Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання: Зб. наук. праць. Луцьк: Волинський державний університет ім.. Л. Українки, 2004. С. 725-726.
 17. Прокопишак К., Оліщук П., Дрозд як І., Сікора О. Соціо-економічні трансформації в сільській місцевості. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. Львів: Львівський держ. агроуніверситет, 2005. № 12. С. 396-399.
 18. Прокопишак К.В. Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки та розвиток сільських територій. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи (Зб. Наук. праць). Вип.3 (ХLVІІ) / НАН України. Інститут Регіональних досліджень. Редкол.: відпов ред. академік НАН України М.І. Долішній. Ч.1. Львів, 2004. С.99 – 105.
 19. Прокопишак К.В. Еколого-економічні аспекти розвитку Карпатського регіону. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2005, серія «Економіка і менеджмент» № 3-4 (16-17). С.116-120.
 20. Васьківська К.В., Ціцька Н.Є. Деякі особливості розвитку Карпатського регіону. Коммунальное хозяйство городов: Харьковская национальная академия городского хозяйства/ науч.-техн. сб. Вып. 70. Серия: Экономические науки. К.: Техника, 2006. С. 28-34.
 21. Васьківська К.В., Сікора О.А. Концептуальні напрями стратегічного розвитку соціальної сфери села. Зб. Наук. Праць. Луганський НАУ. За ред.. В.Г. Ткаченко. Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. № 62 (85). С. 19-22.
 22. Васьківська К., Міга В., Колач С., Дроздяк І., Гайдучик О. Теоретичні основи розвитку сільських територій. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. № 13. Львів, 2006. С. 539-545.
 23. Васьківська К., Сікора О., Гайдучик О. Оцінка соціально-економічного розвитку сіл Львівщини в умовах економічних трансформацій. Зб. наук. пр. Умань, ДСГУ, 2006. № 12. С.17-23.
 1. Васьківська К., Черевко Г., Кушнірук Г. Спільні економічні зони із Європейським обличчям: сценарії та перспективи. Polska Europa świat: Korporacje transnarodowe / Red. nauk. Tadeusz Guz/ Lublin-Tomaszów Lubelski. С.319-327.
 2. Васьківська К.В., Рудинська І.В. Тенденції та перспективи розвитку сільських територій Львівщини в умовах євроінтеграції. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем (зб. наук. праць). Вип. 5 (67) / ІРД НАН України.: Відпов. Ред. докт. Екон. Наук, проф. Є.І.Бойко. Львів, 2007. С. 315-324.
 3. Васьківська К.В., Гром`як Т.Д., Гадупяк В.І. Функціонування спеціальних економічних зон Львівщини та особливості їх інвестиційної політики. Львів: Львівської державної фінансової академії / Гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2007. № 13. С.13-17.
 4. Kateryna Vaskivska, Georgij Czerewko. Prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie. Granice panstw Gzłowiek gospodarka / Tomaszów Lubelskiej / 9 lutego 2008 roku. S.291-304.
 5. Васьківська К.В., Грецко І.І. Напрями розвитку сільських територій. Економіка АПК: ЛНАУ. Т.1.- № 1-2. 2008. С. 66-70.
 6. Васьківська К.В., Грецко І.І. Інвестиційна привабливість соціальної сфери села на шляху до євроінтеграції. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. 2008. № 15. С. 508-513.
 7. Васьківська К.В. Оцінка соціально-економічних процесів розвитку сільських територій. Регіональні проблеми розвитку АПК. Зб. нак. праць. Львів: Львівська обласна спілка економістів України, ЛНАУ, 2009. С.63-72.
 8. Васьківська К.В., Сембай І.В. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій. Інститут регіональних досліджень НАН України / Регіональна економіка. № 2, 2009. С. 142-148.
 9. Васьківська К., Гнатишин Л. Значення людського капіталу в розвитку сільського господарства. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. 2009. № 16 (1). С. 34-40.
 10. Васьківська К.В., Бакуш К. Теоретичні основи диверсифікації виробництва сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК.- 2009.- № 16 (2). С. 8-10.
 11. Васьківська К.В. Вдосконалення механізму інвестиційної та кредитної політики підприємств науково-практична конф. «Фінансовий механізм активізації підприємництва в Україні», ЛДФА, Львів, 29-30 жовтня 2009 р. С. 196-199.
 12. Васьківська К.В., Сембай І.В., Сікора О.А. Проблеми розвитку сільських територій. Економіка АПК, 2009. № 11. С. 117-121.
 13. Васьківська К.В. Інвестиційна привабливість сільських територій. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2009. № 16 (2). С. 310- 314.
 14. Васьківська К., Грецко І. Напрямки розвитку сільських територій. Аграрна економіка: науковий журнал ЛНАУ, 2008, Т. 1, № 1-2. С. 66-70.
 15. Васьківська К.В., Сембай І.В., Сікора О.А. Проблеми розвитку сільських територій. Економіка АПК, 2009, № 11. С. 117-121.
 16. Васьківська К.В., Прокопишак В.Б., Франків О.Д. Економічна оцінка інвестиційного клімату регіону. Вісник ЛДФА / гол. ред. Буряк П.Ю.- Львів: ЛДФА, 2009. № 17. С. 109-114.
 17. Васьківська К.В., Колач С.М. Пріоритетні напрями діяльності підприємств регіону. Економіка АПК, 2010. № 5.- С. 86-91.
 18. Васьківська К.В., Гнатишин Л.Б., Франків О.Д. Особливості розвитку фермерських господарств макрорегіонів України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: питання методології і практики [Зб.наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень; від. Ред. Є.І. Бойко.- Львів, 2010.- Вип. 5 (85). С. 347-357.
 19. Васьківська К.В., Кушнірук Г.В. Транскордонне співробітництво України в умовах євроінтеграції. Вісник ЛДФА / гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2010. № 18. С. 33-41.
 20. Васьківська К.В. Трансформаційні процеси в сільському господарстві, їх фінансово-економічний аспект. Трансформація сільського господарства та села: ювілейний збірник наукових статей / За ред. Губені Ю.Е. Л.: ЛНАУ, 2010. С. 355-364.
 21. Vaskivska K., Prokopyshak W. Regionalne walory wspólpracy na polska-ukraińskim pograniczu. Zrównowazony rozwój terenów przygranicznych, redakcja Bogdan Koscik, Мagdalena Sławinska, Wydawnictwo KUL 2010, s. 153-171.
 22. Васьківська К.В., Шульц С.М. Теоретичні основи функціонування фондового ринку. Вісник ЛДФА/ гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2011. № 20. С. 96-104.
 23. Васьківська К.В., Данилюк О.І. Світовий досвід зміцнення фінансової стійкості солідарного рівня пенсійної системи. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. Вип. 8 (29). Ч. 2.Відпов. ред. проф. Герасимчук З.В. Луцьк, 2011. С. 126-130.
 24. Васьківська К.В., Прокопишак В.Б. Теоретичні аспекти формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Вісник ЛДФА/ гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2012. № 22. С. 51-55.
 25. Васьківська К.В., Воляник Г.М., Петрик І.В. Політика фінансування активів малого підприємництва. Вісник ЛДФА/ гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2012. № 23. С. 64-71.
 26. Васьківська К. В., Прокопишак В.Б., Ярмольський С.В. Управління фінансовим потенціалом у системі фінансової безпеки підприємств. Вісник ЛДФА/ гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2013. № 24. С. 14-21.
 27. Васьківська К. В., Петрик І., Ярмольський С. Фінансово-економічний механізм розвитку малого підприємництва. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2013. № 20 (1). С.131-137.
 28. Васьківська К. В., Прокопишак В.Б., Ярмольський С.І. Управління фінансовим потенціалом у системі фінансової безпеки підприємств. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2013. № 24. С.104-109.
 29. Васьківська К.В., Данилюк О.І. Напрями реформування державного пенсійного забезпечення. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2013. № 25. С. 27-35.
 30. Васьківський К.В., Данилюк О.І. Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні. Вісник ЛНАУ, 2014. № 1. С. 49-55.
 31. Васьківський К.В., Чопик О.В., Децик О.І. Механізм фінансового забезпечення розвитку приміських територій. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. Вип. 12 (45). Ч. 2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2015. С. 21-30.
 32. Васьківська К.В., Чопик О. В., Кохан І.В. Обґрунтування напрямів удосконалення бюджетної політики у системі регулювання структурних змін в економіці приміських територій. Вісник ЛДФА / гол. ред. Буряк П.Ю. Львів: ЛДФА, 2015. № 27. С. 13-21.
 33. Васьківська К.В., Децик О.І., Кохан І.В. Бюджетне фінансування регіональних Програм соціально-економічного розвитку. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nauka.com.ua.
 34. Васьківська К.В., Данилюк О. І. Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні. Бізнес Інформ. №11. C. 90–194. URL :https://www.businessform.net/pdf/2015/11_0/titul.pdf
 35. Васьківська К.В., СодомаР.І., Децик О.І. Зміцнення кредитних відносин аграрних підприємств із банками. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2015.  Вип. 5 (115).  С. 11-17.
 36. Васьківська К.В., Прокопишак В.Б., Чопик О.В. Фінансовий потенціал сільськогосподарських виробничих структур: теоретична суть та напрями нарощування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2015. Вип. 6 (116). С. 83-86.
 37. Васьківська К.В., Децик О.І. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.).Львів, 2016. Вип. 1 (117). С. 76-82.
 38. Kateryna Vaskivska, Oleksandr Chopyk. Financial support of development of local budgets of village territorial communities. L’AssocТatТon 1901 «SEPIKE, 2016, 11, s. 206-208.
 39. Васьківська К.В., Химич О.В. Удосконалення системи регулювання та стратегічного планування інвестиційної діяльності на мезорівні. Ефективна економіка. 2016. № 6. URL: http://www.economy.nauka.com.ua.
 1. Kateryna Vaskivska, Olha Detsyk. Econometric modeling of financial resources management at enterprises. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2016. Вип. 3 (119). С.38-44.
 2. Васьківська К., Содома Р. Кредитні відносини аграрних підприємств з банками /кол. моногр. Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja naukowa Pawel Marzec, Kateryna waskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. – s. 51-64.
 3. Васьківська К., Децик О.І. Економетричне моделювання ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ “Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2017. Вип. 3 (119). – С.38-44.111. Васьківська К.В., Децик О.І., Чопик О.В. Охорона навколишнього середовища та пріоритетні напрямки інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2017. С. 27-29.
 4. Vaskivska K. Inflence of environmental factors on financial provision of investment activity of business entities. Technology audit and production reserves, № 6/5 (38), 2017. S. 30-35.
 5. Васьківська К.В., Іськевич П.В., Прокопишак О.Б., Інвестиційно-інноваційна діяльність як основний чинник економічного розвитку регіонів. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами/ Матер. міжн.-наук.-практ. конф. Луцьк, 7 рудня 2017 р.
 6. Васьківська К.В., Чопик О.В., Сацюк Ю.І. Спрощена система оподаткування та її роль у розвитку територій. Молоді вчені 2018 – від теорії до практики / ІХ Міжнар. Наук.-практ. конф. – Дніпро, 16 лютого 2018 р.
 7. Васьківська К.В., Пазак М.Р. Внутрішній контроль в управлінні діяльністю підприємств: необхідність, значення та сутність Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2018. № 20. С. 61-69.
 8. Васьківська К.В. Фінансовий потенціал регіону: формування та оцінка. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 64-67.
 9. Васьківська К.В., Васьківський Ю.П., Децик О.І., Прокопишак В.Б. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва: регіональний аспект. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nauka.com.ua. /?op=1&z=6444
 10. Васьківська К.В., Рубаха С.А. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України. Молодий вчений. № 11(63). 2018. С. 157-165.
 11. Васьківська К.В., Іськевич П.В., Децик О.І. Вплив факторів на формування інвестиційного потенціалу регіону Стратегия качества в промышленности и образовании / Материалы ХІУ Междунар. конф., 4-7 июня 2018 г., Варна, Болгария. Т. 2. С. 343-347.
 12. Васьківська К.В., Прокопишак В. Б., Децик О.І. Управління діяльністю суб’єктів підприємництва: фінансовий аспект. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. – матеріали ХІІ Міжн. наук-практ. конф., 30 листопада 2018 р., Харків С. 106-108.
 13. Васьківська К.В., Васьківський Ю.П. Рекламний ринок в контексті дотримання професійних стандартів. Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: зб. тез доповідей між нар. наук.- практ. конф. (Полтава, 20 квітня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 5. С. 134-15.
 14. Васьківська К.В., Пелехатий А.О., Лозінська Л.Д. Формування систем місцевих бюджетів в умовах євроінтеграції. Стратегія якості в промисловості і освіті / Матеріали ХУ Междунар. конф., 3-6 червня 2019 г., Варна, Болгария. С. 476 -481.
 15. Васьківська К.В. Особливості розвитку регіональної інноваційної системи. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, “Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства”. 18–19 квітня 2019 року / Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 196-200.
 16. Васьківська К.В., Чопик О.В., Лозінська Л.Д., Галімук Ю.О. Удосконалення розвитку приміських територій. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 91–100. URL:

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-91-100

 1. Васьківська К.В., Пелехатий А.О., Лозінська Л.Д., Галімук Ю.О. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL:http://www.econom.nauka.com.ua/?op=1&z=7209  DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.1
 1. Васьківська К.В. Управління розвитком бізнес-структур приміських територій. Сучасна парадигма публічного управління / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня, Львів. – С. 467-472.
 2. Васьківська К.В., Науменко В.В. Публічна політика розвитку територіальних громад. Сучасна парадигма публічного управління / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня, Львів. С.472-474.
 3. Васьківська К.В., Шуєва Д.Д. Напрями регулювання розвитку територіальних громад. Сучасна парадигма публічного управління / Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня, Львів. – С. 475-477.
 4. Васьківська К.В., Довбенко А.Я. Формування механізмів державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в державі. Сучасна парадигма публічного управління. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 жовтня, Львів. С.192-195.
 5. Васьківська К.В., Науменко В.В., Довбенко А.Я., Шуєва Д.Д. Активізація підприємницької діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах різноукладності. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. № 26. С. 5-10. ORCID ID: 0000-0002-1615-3488. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/815358.pdf
 6. Васьківська К.В., Галімук Ю. О. Функціонування підприємств об’єднаних територіальних громад. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 12-13 (59 с.)
 7. URL:file:///C:/Users/Dell/Desktop/Полтава%20 Конф%20січ%2020/ЧАСТИНА_1_%20НА%20САЙТ.pdf
 8. Vaskivska K.V., Beztelesna L. I., Sopilnyk L. I., Danyliuk O.I., Chopyk O. V., Semchuk Zh.V. (2020). Economic development of business on suburban territories: a theoretical-methodic and practical aspect. ARCTIC, 73 (3). 109-127. (ISSN: 0004-0843). https://www.arcticjournal.org/show.php?v=73&i=3[Paper ID: htoBn; Password: QXZuRE] Scopus.
 9. Васьківська К.В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості.   Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7858DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.
 10. Васьківська К. В., Лозінська Л.Д. Особливості конкурентного економічного потенціалу підприємства. ЛНАУ, Аграрна економіка, 2020. Т 13. № 1-2. С. 55-62. https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.055
 11. Kateryna Vaskivska (2020). The development of the regional innovation system in Ukraine under decentralization. Journal of Management and Financial Sciences (JMFS). SGH Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance. Volume XIII. Issue 40 (March 2020). pp. 57–72. URL :  https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2424 (ISSN : 1899-8968, e-ISSN : 2657-5612), Scopus.
 12. Катерина Васьківська, Любов Лозінська, Юлія Галімук (2020). Управління економічним потенціалом підприємства сільських територіальних громад в умовах змін. European journal of economics and management. Volume 6. Issue 4. P. 89-92. DOI: 10.46340/eujem.2020.6.4.12. URL : https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLvHPvXDDgXcvjgFpwbjsjQLWzwBLJV?projector=1&messagePartId=0.2
 13. Васьківська К.В., Гринчишин Я.М. Санація як інструмент антикризового управління підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8664.  DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.9
 14. Васьківська К. В., Лозінська Л.Д.  Особливості конкурентного економічного потенціалу підприємства. ЛНАУ, Аграрна економіка, 2020. Т 13. № 1-2. С. 55-62.

  https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.01.055

 15. Васьківська К.В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Економічний потенціал підприємства в умовах змін: суть та характерні особливості.     Ефективна економіка. 2020. № 5. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.7
 16. Катерина Васьківська, Любов Лозінська, Юлія Галімук (2020). Управління економічним потенціалом підприємства сільських територіальних громад в умовах змін. European journal of economics and management. Volume 6. Issue 4. P. 89-92. DOI: 10.46340/eujem.2020.6.4.12. URL : https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/KtbxLvHPvXDDgXcvjg FpwbjsjQLWzwBLJV?projector=1&messagePartId=0.2
 17. Васьківська, К. (2020). Розвиток регіональної інноваційної системи в Україні в умовах децентралізації. Журнал управління та фінансових наук , (40), 57-72. URL :  https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2424
 18. Васьківська К.В., Пелехатий А.О., Лозінська Л.Д., Галімук Ю.О. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації.Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: htth://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7209 (дата звернення: 16.09.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.1
 19. Kateryna Vaskivska (2020). The development of the regional innovation system in Ukraine under decentralization. Journal of Management and Financial Sciences (JMFS). SGH Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance. Volume XIII. Issue 40 (March 2020). pp. 57–72. URL :  https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/2424 (ISSN : 1899-8968, e-ISSN : 2657-5612), Scopus.
 20. Bohdana Kosovych, Katerуna Vaskivska, Anatolii Kucher. (2022). Ecologization: Barriers and Opportunities to Overcome Them in the Conditions of Post-War Recovery. Journal of Environmental Management and Tourism, Vol 13 No 7 (2022): JEMT, Volume XIII, Issue 7(63), Winter 2022. 2017 – 2028. Online ISSN: 2068-7729. Scopus
 21. Katerуna Vaskivska, Andriy Lyndyuk, Olena Danyliuk, Anatolii Kucher, Yuriy Vaskivskyy, (2023). Management of Business Activity of Territorial Communities: Case of Ukraine. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 14, n. 3, p. 657-669, june 2023. ISSN 2068-7729. https://doi.org/10.14505/jemt.v14.3(67).05Scopus
 22. Янковська L., Васьківська K., Банера N., Скупейко V., & Шевчук L. (2022). Очищення банківської  системи України у світлі цілей сталого розвитку. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 4–12. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3557. ISSN (on-line) 2310-8770. Web of Science Group
 23. Васьківська К.В., Васьківський Ю.П., Галімук Ю.O. Розвиток електронного урядування в публічному управлінні. Електроннийжурнал «Державнеуправління: удосконалення та розвиток», № 8, 2023. Вид. ТОВ «ДКС-центр». URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/dy/article/view/1969/1990 DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2156.2023.8.6

   

 

Біографія

Васьківська Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, професор.

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Регіональні особливості розвитку соціальної інфраструктури села (на прикладі гірської та передгірської зон Карпат)».

У 1996 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2004 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин (на прикладі Карпатського регіону)».

У 2006 році присвоєно вчене звання професора.

Упродовж 2009-2015 років – завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання. З 2015 р. по даний час – професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом.

Професор Васьківська Катерина Володимирівна здійснює науково-дослідну роботу з проблем: оціально-економічний розвиток територій; адміністрування підприємницьуої діяльності в умовах децентралізації; публічна політика та управління; інвестиуійно-інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування; управління економічним потенціалом підприємства сільських територіальних громад в умовах змін;  санація як інструмент антикризового управління підприємств.

Є автором понад 240 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 22 монографії, з них 4 – одноосібні,  бере активну участь в міжнародних, вітчизняних та зарубіжних наукових конференцій. Професор Васьківська Катерина Володимирівна брала участь у розробці прогнозу розвитку і розміщення продуктивних сил України на період до 2015 року.

Бере участь у підготовці молодих науковців, підготувала 13 кандидатів економічних наук і 1 доктора економічних наук.

Розклад