Антикризове управління

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Bаськівська К. В.УФПМ-11с
210професор Bаськівська К. В.УФПМ-21з, УФПМ-22з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216УФПМ-11спрофесор Bаськівська К. В.
26УФПМ-21зпрофесор Bаськівська К. В.
УФПМ-22зпрофесор Bаськівська К. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів компетентності щодо базових принципів, основних категорій, сучасних концепцій, теоретичних положень і практичних методів антикризового управління, визначення сутності, місця, ролі, основних видів та стадій розвитку кризових явищ, розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» за умов кризового стану; аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду запобігання та подолання криз.

Основні завдання навчальної дисципліни: розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та час впливу); прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємств, установ, організацій; визначення можливостей запобігання кризі і/або її пом’якшення; забезпечення функціонування підприємства в умовах криз (особливо локальних, а також системної, стратегічної); стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства для подолання (пом’якшення) проявів системної кризи підприємства в цілому для створення можливостей його подальшого розвитку або (якщо антикризові заходи не спрацювали) – ліквідації (різними шляхами; ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за процедурою банкрутства) тощо; визначення ваги держави в процесі антикризового управління.

Вимоги до знань і умінь
знати:
ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.
ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.

уміти:
– ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
ПРН13. Уміти аналізувати політику та організаційні форми залучення громадськості до процесів ефективного урядування, уміння організовувати моніторинг діяльності публічної
організації, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію.
ПРН14. Розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і експлуатації інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як одним із пріоритетних напрямків діяльності громад, розвиток державно-приватної співпраці.

Рекомендована література

Основна література
1. Борзенко В. І. Антикризове управління: навчальний посібник. Видавництво Іванченка.І С., 2016. 232 с. URL : Borzenko_Antykryzove_upravlinnia_2016.PDF
3. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / В. О. Василенко. Київ : ЦУЛ, 2003. – 504 с.
4. Васьківська К.В., Сич О.А., Прокопишак К.В. Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний посібник. Львів: Вид. ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. 211 с.
5. Васьківська К.В., Сич О.А., Фінансовий менеджмент. Навч. посібн. Львів: Вид. Галич-Прес», 2017. 236 с.URL : https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/10/

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A4%D0%9C-30.pdf
7. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. URL : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75462&cat_id=38738
8. Матвійчук А. Діагностика банкрутства підприємств. URL : http://me.kmu.gov.ua/file/link/99747/file/ matvijchuk_4_07_U.pdf&search_param=%E1%E0%ED%EA%F0%F3% F2%F1%F2%E2%E0&searchPublishing=1.

9. Судакова О. І. Економічна діагностика банкрутства підприємства. URL : http://www.rusnauka.com/3.KAND2007/Economics/17386.doc.htm
10. Устенко С. В., Павловська Н. О. Застосування інформаційних технологій для діагностики банкрутства на підприємствах. URL : http://nc.ufei.ukrsat.com/ Kyrsi%202003/tezi/images_tezi/121.htm
10. Судакова О. І. Економічна діагностика банкрутства підприємства. URL:http://www.rusnauka.com/3.KAND2007/Economics/17386.doc.htm
11. Устенко С. В., Павловська Н. О. Застосування інформаційних технологій для діагностики банкрутства на підприємствах. URL: http://nc.ufei.ukrsat.com/Kyrsi%202003/ tezi/images_tezi/121.htm 165

Джерела офіційної інформації в мережі інтернет
18.Антимонопольний комітет України. URL : http://www.amc.gov.ua/
19. Верховна Рада України. URL : http://www.rada.gov.ua/
20. Federal Trade Commission. URL : www.ftc.gov
21. International Journal of Industrial Organization. URL : https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-industrial-organization/
22 NBER Papers on Industrial Organization/ URL : http://www.nber.org/papersbyprog/IO.html
23. Review of Industrial Organization. URL : https://link.springer.com/journal/11151
24. The United States Department of Justice. URL : https://www.justice.gov
25. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2211-ІІІ (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
26. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
27. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання (бакалавр)

Плани практичних завдань і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр)

Конспект лекцій (бакалавр)

Засоби діагностики (бакалавр)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Антикризове управління (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус