Управління конкурентною політикою

Тип: На вибір студента

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Bаськівська К. В.УФП-41с
78професор Bаськівська К. В.УФП-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФП-41спрофесор Bаськівська К. В.
78професор Bаськівська К. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навиків щодо управління конкурентною політикою в сучасних умовах господарювання.

Основними завданнями дисципліни є:
– формування у студентів вмінь засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері конкуренції; проведення конкурентного аналізу;
– прийняття рішень стосовно способів ведення конкурентної боротьби;
– ознайомлення та практична апробація маркетингової інформації;
– оволодіння методикою аналізу конкурентоспроможності об’єкту.

Вимоги до знань і умінь:

знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проекти нормативно-правових актів для їх усунення.
ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
ПРН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.

уміти:

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
ПРН13. Уміти аналізувати політику та організаційні форми залучення громадськості до процесів ефективного урядування, уміння організовувати моніторинг діяльності публічної організації, формувати систему показників та критеріїв, здійснювати їх ідентифікацію.
ПРН14. Розробляти систему заходів інституційного характеру, спрямовану на підвищення ефективності залучення приватних партнерів до будівництва і експлуатації інфраструктурних проектів та залучення інвестицій, як одним із пріоритетних напрямків діяльності громад, розвиток державно-приватної співпраці.

Рекомендована література

Основна література
1. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: Підручник К.: Таксон, 2015. 704 с.
2. Дмитрієв І.А., Кирчата І. М., Шершенюк О.М. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник. ФОП Бровін О.В. 2020. 340 с.
3. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія. За загальною редакцією професора О.Г. Янкового. Одеса,

Атлант, 2017. 514 с.
4. Проект Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 рр. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48634

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, заочна ф.н.)

Плани практичних занять і методичні рекомендації щодо їх проведення (бакалавр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх виконання  (бакалавр, денна ф.н.)

Конспект лекцій (бакалавр)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Управління конкурентною політикою (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус

Силабус: Управління конкурентною політикою (бакалавр, заочна ф.н.)

Завантажити силабус