Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Bаськівська К. В.УФПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116УФПМ-11спрофесор Bаськівська К. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни “Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні” є: надання необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових робіт, кваліфікаційної роботи.

Основні завдання: ознайомити з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень; сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес; освоїти навички формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалити вміння у галузі наукових досліджень, у здійсненні пошуку, у доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, завдань і висновків дослідження.

Вимоги до знань і умінь:

 знати:

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

 уміти:

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:

1. Антиплагіат: онлайн перевірка унікальності тексту. URL: https://www.etxt.ru/antiplagiat.
2. Антиплагіат. URL: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/servisy/antyplahiat
3. Антошкіна, Л. І., Стеченко Д. М. Методологія економічних досліджень. Підруч. К. : Знання, 2015. 311 с.
4. Бірта, Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. Г. О. Бірта,. К. : ЦУЛ, 2014. 142 с.
5. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
6. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. посібник. Х.: НТУ “ХПІ”, 2009. 142 с.
7. Оспіщев, В. І., Кривошей В. В. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посіб. К.: Знання, 2013. 255 с.
8. Палеха Ю. І., Леміш Н.О. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб.: Видавництво Ліра-К, 2013.336 с.
9. Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2015. 235 с.
10. Професійна етика вищої освіти.: навч. посіб. Харків: ХНМУ, 2015. 77 с.
11. Пушкар, М. С. Основи наукових досліджень.: конспект лекцій. Тернопіль: Карт-бланш, 2013. 116 с.
12. Рассоха, І. М. Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2011. 76 с.
13. Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях. : підруч. За заг. ред. М. П. Бутка. К.: ЦУЛ, 2014. 218 с.
14. Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду. Вісн. кн. палати. 2014. № 5. С. 1-6.

Ресурси мережі Інтернет
1. Науково-освітній портал. URL: http://eup.ru/
2. Сайт з економічної теорії. URL: http://www.economicus.ru
3. Сайт Державного Комітету Статистики України. URL: http :// www . ukrstat . gov .ua
4. Газета «БИЗНЕС». URL: http://www.business.ua/
5. Методологія та методи наукового дослідження. URL: http://www.refine.org.ua/pageid-4859-1.html

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Методи наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні” (магістр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Методи наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні” (магістр, денна ф.н.)

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Методи наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні” (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методологія наукових досліджень в публічному управлінні та адмініструванні (магістр)

Завантажити силабус