Проєктний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Bаськівська К. В.УФП-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132УФП-41спрофесор Bаськівська К. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проєктів з метою досягнення ефективного розвитку територій.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні основними інструментами ефективного управління проєктами, доведення поширеності проєктної діяльності підприємств і організацій за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних методів та інструментів в управлінні проєктами; використання ефекивних моделей управління проєктами, як системи взаємозв’язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в ході виконання проєктів, формування сукупності теоретичних знань, основних функцій проєктного менеджменту.

Рекомендована література

1. Васьківська К.В., Сич О.А., Фінансовий менеджмент. Навч. посібн. Львів: Вид. Галич-Прес», 2017. 236 с.URL : https://financial.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%A4%D0%9C-30.pdf
2. Гонтарева І. В. Управління проектами : підручник.Х. : ХНЕУ, 2011. 443 с.
3. Горбаченко С. А. Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Одеса : НУ “ОЮА”, 2020. 263 с.
4. Чемерис А. О. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України : практичний посібник. Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. К.: ТОВ “Софія-А”, 2012. 80 с.
5. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf

Джерела офіційної інформації в мережі інтернет
10. Верховна Рада України. URL : http://www.rada.gov.ua/
11. Federal Trade Commission. URL : www.ftc.gov
12. International Journal of Industrial Organization. URL : https://www.journals. elsevier.com/international-journal-of-industrial-organization/
13. NBER Papers on Industrial Organization/ URL : http://www.nber.org/ papersbyprog/IO.html
14. Review of Industrial Organization. URL : https://link.springer.com/journal/ 11151
15. The United States Department of Justice. URL : https://www.justice.gov
16. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
17. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (бакалавр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Проєктний менеджмент (бакалавр, денна ф.н.)

Завантажити силабус