Управління проєктами та програми в публічній сфері

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Bаськівська К. В.УФПМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
28УФПМ-11спрофесор Bаськівська К. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами та програми в публічній сфері» є формування у студентів комплексу знань про сутність з теорії й практики управління проектами у сфері державного управління та місцевого самоврядування, опанування методології, необхідної державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування для успішного управління проектами, формування в них умінь і навичок, ефективного впровадження проектних рішень у практичній діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проектами» є:
– ознайомити з історією розвитку управління проектами, вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування проектного менеджменту у державному управлінні та адмініструванні;
– сприяти засвоєнню наукових, теоретичних та методичних основ системи управління проектами;
– сформувати уявлення про методичні підходи до класифікації, структурування та оцінки проектів, ролі та функції основних учасників проекту на різних етапах його життєвого циклу;
– сприяти оволодінню інструментарієм проектного управління, набуттю навичок планування проекту, проведення експертизи та відбору проектів, а також ідентифікації та оцінки проектних ризиків;
– розвинути уміння кваліфіковано приймати рішення на різних етапах проектного циклу, здатності створювати проектну команду та будувати проектну структуру а також здійснювати експертизу проектних рішень;
– визначити шляхи вдосконалення державного управління та перспективи розвитку державної служби в Україні.

Вимоги до знань і умінь
знати:
– теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту,
– основні засади проектного менеджменту, беручи до уваги юридичні, фінансові, економічні і техніко-технологічні вимоги та можливості,
– основи управління ресурсами проекту,
– основні підходи до класифікації та характеристики проектів,
– організаційну структуру проекту; принципи і функції управління проектом.
– особливості впровадження проектного менеджменту в рамках державної служби;
вміти:
– класифікувати проекти різних типів з метою вибору ефективних методів та інструментів управління, побудови ефективних програм,
– планувати зміст проекту,
– контролювати хід виконання проекту,
– формувати команду проекту,
– оцінювати ризики, що виникають при управлінні проектами, використовувати системи контролю за виконанням завдань проекту.

Рекомендована література

Основна література
1.Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами» / Бабаєв В.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.
2.Балашов А. И., Е. М. Рогова Е. М., Тихонова М. В. И др. Управление проектами: учебник для бакалавров. под ред. Е. М. Роговой. М. : Издательство Юрай, 2013. 383 с. URL : http://bolohovomt.ru/doc/Upravlenie%20proektami.pdf
3.Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І. П. Управління проектами. навчальний посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с. URL : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf
4. Крайнік О.М. Планування проектних дій: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 8.18010013“Управління проектами» денної форми навчання. Запоріжжя, ЗДІА, 2015. 80 с. 5. Марченко В. М., Мезенцева О. О. Оптимізація застосування гнучких методик менеджменту в іт-проектах. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7568 (дата звернення: 04.02.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.8
6. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник. За заг. ред. Л. В. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с. URL : http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/
UpravlinnyaProektamiNozdrina2010.pdf
7. Приймак В. М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с. URL : file:///C:/Users/Dell/Downloads/PM_web.pdf
8.Руководство к своду знаний по управлению проектами, 5-е издание. Project Management Institute (PMI). Project Management Institute, Inc., 2012. 614 с. URL : http://ouek.onu.edu.ua/uploads/courses/project-management/PMBOK4.pdf

Джерела офіційної інформації в мережі інтернет
17.Антимонопольний комітет України. URL : http://www.amc.gov.ua/
18. Верховна Рада України. URL : http://www.rada.gov.ua/
19. Federal Trade Commission. URL : www.ftc.gov
20. International Journal of Industrial Organization. URL : https://www.journals. elsevier.com/international-journal-of-industrial-organization/
21 NBER Papers on Industrial Organization/ URL : http://www.nber.org/ papersbyprog/IO.html
22. Review of Industrial Organization. URL : https://link.springer.com/journal/ 11151
23. The United States Department of Justice. URL : https://www.justice.gov
24. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2211-ІІІ (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
25. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua
26. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змін. та допов.). Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр, денна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Управління проектами та програми в публічній сфері (магістр, денна ф.н.)

Завантажити силабус