Соціальна і гуманітарна політика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Комарницька Г. О.УФПМ-21с
28доцент Комарницька Г. О.УФПМ-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216УФПМ-21сдоцент Комарницька Г. О.
28УФП-61здоцент Комарницька Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни: вивчення сутності управління соціальним і гуманітарним розвитком суспільства, особливості його здійснення в сучасних умовах; ознайомлення слухачів з основними напрямами управління соціальним і духовним розвитком українського суспільства, здійснення соціальної і гуманітарної політики; а також розкрити сутність соціального захисту і безпеки людини і суспільства; розглянути основні напрями, реалізації соціальної політики в контексті соціального захисту.

Основні завдання навчальної дисципліни:
– набуття теоретичних знань з проблем державного управління соціальним і гуманітарним розвитком, розуміння сутності основних категорій і понять;
– розуміння сутності сучасних моделей соціального і гуманітарного розвитку, ідеологічних, правових та економічних засад управління соціальним і гуманітарним розвитком в країнах розвинутої демократії;
– набуття знань методики діагностики соціального і гуманітарного розвитку та розуміння їх значення для практики публічного управління;
– набуття навичок вільного користування первинними і додатковими джерелами інформації щодо аналізу та розробки державних програм у сфері соціальної і гуманітарної політики;
– навчання аналізувати і систематизувати власний практичний досвід публічного службовця і надавати рекомендації щодо удосконалення управління процесами соціального і гуманітарного розвитку, що відбуваються в суспільстві.

Вимоги до знань і умінь:
знати:
– концептуальні засади державної політики в сфері соціального розвитку;
– особливості сучасних типів соціальних держав та класифікації моделей соціальної політики;
– міжнародні та національні соціальні стандарти та нормативи;
– сучасні методики діагностування і управління процесами соціальної та гуманітарної політики;
– основні індикатори рівня та якості життя;
– сутність та зміст елементів системи соціального захисту населення: соціального страхування та соціальної допомоги;
– особливості і передумови реформування пенсійної системи України.
вміти:
– оцінювати загальні тенденції соціально-гуманітарної політики європейських країн та їх корисність для України;
– аналізувати основні проблеми соціального розвитку суспільства та особливості здійснення цих процесів в Україні;
– застосовувати методи соціального управління, принципи соціальної політики до процесів соціального і гуманітарного розвитку українського суспільства;
– визначати як пріоритетні соціальні критерії при оцінці результатів власної діяльності публічного службовця незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості;
– розробляти пропозиції до цільових перспективних програм та комплекси заходів, спрямованих на поглиблення соціально-економічних реформ;
– прогнозувати наслідки реалізації соціальних програм, застосовуючи результати соціального моніторингу, соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

– демонструвати розуміння головних цілей соціального і гуманітарного розвитку суспільства та принципів формування управлінських рішень для їх досягнення;
– аналізувати і систематизувати набутий досвід з метою підготовки аналітичних довідок, звітів щодо стану соціального розвитку території, регіону, міста, населеного пункту та їх презентації;
– прогнозувати можливі соціальні наслідки управлінських рішень в соціально-гуманітарній сфері;
– розробляти практичні рекомендації органам державного управління та місцевого самоврядування з проблем соціального і гуманітарного розвитку та їх презентації;
– впроваджувати в практику розроблені соціальні і гуманітарні проекти і програми.

Рекомендована література

1. Вольська О. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком / О. Вольська // Публічне управління. – 2013. – № 1. – С. 30-34. – режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/1/05.pdf
2. Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. Національний огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / Уклад. Михайло Корюкалов
[Електронний ресурс]. – К., 2014. – 122 с. – Режим доступу : http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11138.pdf
3. Гонюкова Л.В. Законодавче забезпечення гендерної політики в Україні / Л.В. Гонюкова, В. В. Сичова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. пр. Херсон. нац. техн. ун-та. – 2014. – Вип. 10. – С. 20–23
4. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року [Електронний ресурс] : Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2017р. № 273. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF 10. Європейська соціальна хартія (переглянута) // ВВР. – 2007. – № 51
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062
5. Забезпечення якості життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу old.niss. gov.ua/book/Bila_kniga
6. Конституція України [Електронний ресурс] : Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68 , № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142, № 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143, № 1401-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, ст.532. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
7. Механізми забезпечення соціальної безпеки на рівні регіону: практика реалізації: монографія / В. Г. Бульба, С. О. Горбунова-Рубан, А. В. Меляков [та інш.] ; за ред. В.Г. Бульби, А. В. Мелякова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – 444 с.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій [Текст] : Закон України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII //Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 40-41. – Ст. 383.
9. Про державну допомогу сім’ям з дітьми [Текст] : Закон України // ВВР. – 1993. – N 5. – Ст. 21.  Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям [Текст]: Закон України // ВВР України. – 2000. – N 35. – Ст. 290.
10. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Текст] : Закон України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 1. – Ст.1 25.
11. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування [Текст] : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – С. 142. 26.

12. Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/341-2013-%D0%BF.
12. Про освіту [Текст] : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2017. – № 38-39. – Ст. 380.
13. Про свободу совісті та релігійні організації [Текст] : Закон України від 23.04.1991 р. № 987-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
14. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю [Текст] : Закон України // ВВР. – 2001. – N 42. – Ст. 213
15. Про соціальні послуги [Текст] : Закон України від 19.06.2003 р. № 966 – IV // ВВР. – 2003. – N 45. – Ст. 358. 31. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні [Текст] : Закон України від 5 лютого 1993 року N 2998-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 16. – Ст. 167.
16. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [Текст] : Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 16. – Ст. 200. 17. Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України : моногр. / [Л. О. Бєлова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д.В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набока. – Х. : Видво ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016.

17. Розпутенко І. Гуманітарний розвиток України в умовах цивілізаційного вибору [Електронний ресурс] / І.Розпутенко, С.Москаленко // Вісник Національної академії державного управління. Соціальна і гуманітарна політика. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2013-2-29.pdf
18. Публічне управління: навч. посібник / А. В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г. О. Комарницька та ін. [за заг. ред. А. В. Стасишина]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 460 с.
19. Суспільний розвиток та соціально-гуманітарна політика держави : навч. посіб. / О.М. Руденко, Л.М. Усаченко, Д.В. Вітер, М.В. Канавець. – К. : “НВП “Інтерсервіс”, 2013. – 168с.
20. Управління соціальним та гуманітарним розвитком [Електронний ресурс] : курс лекцій. / Уклад: С.М. Домбровська, В.П. Садковий. – Х. : НУЦЗУ, 2018. – 189 с. – Режим доступу : https://zenodo.org/record/1246632/files/konspekt.pdf
21. Шевчук П.І. Управління соціальним і гуманітарним розвитком: навч. посіб. / П.І. Шевчук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 268 с.
22. Державна політика в соціогуманітарній сфері: навч.посіб./В.П.Трощинський, П.К. Ситнік, В.А.Скуратівський та ін..: за аг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, А.О.Чемериса, В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка, О.Л.Приходько, Л.О.Воронько.-К.:Вид-во НАДУ, 2007.-96 с.

23. Дзоз В.О. Гуманітарна політика України: проблеми формування та реалізації (соціально-філософський аналіз)/В.О.Дзоз: АПН України: Ін-т вищ.освіти.-К.:Знання України,2006.-316 с.
24. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва, С.В.Овчаренко, І.Л.Розколотько та ін. – К. : НАДУ, 2010. – 37 с
25. Єлагін В.П. Соціальна політика. Теоретико-методологічні та концептуальні підходи : підручник / В.П.Єлагін. – Х. : Магістр, 2010. – 399 с
26. Куліш І. М. Державне управління реґіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції : монографія / І. М. Куліш. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 252 с.
27. Лесечко М.Д. Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М.Д.Лесечко, О.Г.Сидорчук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 218 с
28. Лукашевич М.П., Туленков М.В.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії:Навч.посібник.2-е вид., доп. і випр. -К.: МАУП, 2004.- 219 с.
29. Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги в Україні. Дослідження Світового банку. – К. : Світовий банк, 2010. – 107 с
30. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації д-рів наук з держ. упр. Вип. 1. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. – 175 с.
31. Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, І. Т. Субачов. – К. : ЦУЛ, 2008. – 144 с.
32. Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики : навч.-метод. посіб. / авт. кол. : В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік та ін. – К. : НАДУ, 2009. – 36 с
33. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи/С.І.Бандур, Т.А.Заяць, В.І. Куценко та ін..: НАН України; Рада по вивченню продукт сил України; Б.М. Данилишин (ред.).-2-ге вид., допов. І перероб.-Черкаси: Брама Україна, 2006.-619 с.
34. Соціальні аспекти європейської інтеграції : конспект лекцій з НКМД / уклад. О.М.Овчар. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – 118 с.
35. Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / А.М.Михненко (кер. авт. кол.), О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань, О.В.Соснін. – К. : НАДУ, 2009. – 395 с.
36. Таран В.О. Соціальна філософія : навч. посібник / В.О.Таран, В.М.Зотов, Н.О.Рєзанова. – К.: ЦУЛ, 2009. – 270 с
37. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 / авт. кол. : В.А.Скуратівський, В.П.Трощинський, Е.М.Лібанова та ін. ; за заг. ред. : В.А.Скуратівського, В.П.Трощинського. – К. : НАДУ, 2009. – 456 с
38. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 2 / авт. кол. : В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, Е.М.Лібанова та ін. ; за заг. ред. В.П.Трощинського, В.А.Скуратівського. – К. : НАДУ, 2010. – 243 с.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, денна ф.н.)

Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, заочна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, денна ф.н.)

Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, заочна ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, денна ф.н.)

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента з навчальної дисципліни “Соціальна і гуманітарна політика” (магістр, заочна ф.н.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус