Електронне врядування

Тип: Нормативний

Кафедра: публічного адміністрування та управління бізнесом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424доцент Дзяна Г. О.УФП-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432УФП-21сдоцент Дзяна Г. О.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електронне врядування» є формування у студентів комплексу професійної компетентності, щодо системи електронного урядування з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, задля покращення рівня і якості державних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби; ознайомлення з електронним урядуванням, основними поняттями цього курсу, нормативно-правовою базою з питань електронного урядування, сутністю, принципами, функціями, етапами впровадження та основними проблемами, пов’язаними з цим процесом.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронне врядування» є:

 • отримання студентами знань категорійно-понятійного апарату проблематики інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • розуміння загальних принципів, методів та моделей електронного урядування; класифікації, ієрархії та системи адміністративних послуг;
 • знання нормативно-правових засад забезпечення розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування;
 • розуміння сутності, значення та основних етапів формування електронного уряду в Україні;
 • знання основних принципів, напрямів і механізмів трансформації системи публічного управління в Україні у відповідності з вимогами інформаційного суспільства;
 • розуміння організаційної системи управління впровадженням електронного урядування в Україні.

Рекомендована література

 1. Абраменко Ю. Ю., Чикаренко І. А. Зарубіжний досвід е-врядування та проблеми його імплементації в Україні / Ю. Ю Абраменко, І. А. Чикаренко – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ayypiu.pdf
 2. Августин Р.Р. Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі: навчально-методичний комплекс. Тернопіль: ТНЕУ. 2014. 140с.
 3. Бабаєв В.М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» / В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 127 с.
 4. Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства навч.посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д.держ.упр., професора Н. В. Грицяк. –
  К. : Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/42b15310-a571-47cc-aeaa-cfd07b9fa6f0.pdf
 5. Дубова С. В. Електронне урядування: Навчально-методичний посібник./с.40 С. В.Дубова –К.: «Центр учбової літератури». 2017. – 144с. Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/dubova.pdf
 6. Електронне урядування : підручник / авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко, О. В. Карпенко та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. В. Ковбасюка ; наук. ред. проф. Н. В. Грицяк, проф. А. І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2014. – 352 с.
 7. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг.ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 9: Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади / [С.П. Кандзюба, Р.М. Матвійчук, Я.М. Сидорович, П.М. Мусієнко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 64 с. – Режим доступу: http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3691?show=full
 8. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред.А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. [В.Я. Малиновський, Н.В. Грицяк, А.І. Семенченко]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 70 с. – Режим доступу https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_001_Feb_2018.pdf
 9. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б.,Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. А.І. Семенченка. – Київ, 2012. (ОБСЄ2012). – Режим доступу: http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/25b2e244-abac-4811-a0e5-4e420559b51d.pdf
 10. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб./ О.Б. Кукарін За заг. ред. д. держ. унр., професора Н.В. Грицяк-К.: НАДУ, 2015.-84 с.
 11. Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві: [монографія] / П. С. Клімушин, А. О. Серенок. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010.–312с.
 12. Коновал В.О. Методологічні засади електронного урядування на місцевому рівні: поняття, принципи, моделі та передумови. Теорія та практика державного управління. 2016. № 2(53). С. 148-156.
 13. Концепція розвитку електронного урядування в Україні. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#n13
 14. Концепція розвитку електронної демократії в Україні. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text
 15. Концепція розвитку системи електронних послуг в Україні. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80#n8
 16. Лопушинський І. П. Електронна демократія та електронне урядування: досвід США для України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua.
 17. Машкаров Ю.Г. Електронне врядування. Інформатизація державного управління, Навчальний посібник./ Ю.Г. Машкаров, О.В.Орлов, П.С. Клімушин, І.В.Кобзев, М.В Мордвинцев – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 292 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/73ee0a3d-5403-4736-a57a-084e0ade26ae.pdf
 18. Міхровська М.С., Чорноус А.Г. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн. Право і суспільство. 2016. № 2(2). С. 122-127.
 19. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
 20. Про електронні довірчі послуги: Закон України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n534
 21. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
 22. Про інформацію: Закон України від 13.01.2011 р. № 2938-17. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 23. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. № 1280-IV, зі змінами. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
 24. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. –606с.
 25. Романчук О.З.., Бисага Ю.М., Берч В.В., Нечипорук Г.Ю., Чечерський В.І. Електронне урядування: конституційно-правове дослідження: Монографія. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2021. 196 с.
 26. С. А. Чукут, О.В. Загвойська, Я. Ю. Цимбаленко. Основи електронного урядування. Навчальний посібник. Київ. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 286 с.

Ресурси мережі Інтернет:

 1. Верховна Рада. Офіційний веб-портал: https://rada.gov.ua/
 2. Кабінет Міністрів  України: https://www.kmu.gov.ua/
 3. Законодавство України: https://www.rada.gov.ua/news/zak
 4. Он-лайн сервіс державних послуг ДІЯ: https://plan2.diia.gov.ua/
 5. Офіційний веб-сайт Львівської міської ради: https://city-adm.lviv.ua/
 6. Офіційний веб-сайт Львівської обласної ради: https://lvivoblrada.gov.ua/
 7. Офіційний сайт міністерства та комітету цифрової трансформації: https://thedigital.gov.ua/
 8. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/

9. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/en/main2/

10. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка: http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/

 1. Методичні матеріали кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені І. Франка: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/SYLABUS_Komunikatsii.pdf

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни (магістр)

Силабус: Електронне врядування (магістр, денна ф.н.)

Завантажити силабус