Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Загальні відомості про кафедру цифрової економіки та бізнес-аналітики

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітньо-професійна програма «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ» 

освітні ступені бакалавр, магістр

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

План роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Її створено наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру цифрової економіки та бізнес-аналітики.

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. На кафедрі працюють 1 доктор економічних наук, 7 кандидатів наук та доцентів, 2 старших викладачі.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які отримають теоретичні й практичні знання в області економіки, аналізу та дослідження економічних систем, теорії та практики прийняття рішень, моделювання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних систем в управлінні бізнес-процесами суб’єктів господарювання, об’єктно-орієнтованих методологій розробки програмних систем, переваг використання інформаційних технологій в усіх сферах діяльності. Тобто випускників ВНЗ, які відповідатимуть вимогам ринку праці не тільки сьогодні, а і в найближчому майбутньому, мають лідерські якості, володіють високою професійною мобільністю, здатні ефективно використовувати свої знання на національному та міжнародному рівнях для забезпечення сталого розвитку економіки України, підвищення рівня та якості життя людей, прогресивного розвитку суспільства.

Кафедра здійснює підготовку:

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри є: навчання за сучасними стандартами вищої освіти України; їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів; якісна підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями, затребуваними на ринку праці у суміжних економічній та ІТ галузях. Зокрема такими, що стосуються організації і ведення економічної діяльності в умовах цифрової економіки, моделювання соціально-економічних та бізнес-процесів, обґрунтування оптимальних управлінських рішень інструментарієм бізнес-аналітики, а також розробки програмного забезпечення та використання інформаційних технологій у різних сферах економіки, управління й бізнесу. Набуті компетенції дозволяють випускникам кафедри працювати в ІТ-компаніях, аутсорсингових компаніях, бізнес-аналітичних відділах бізнес-структур, інформаційних відділах бюджетних організацій та об’єднань громадян, науково-дослідних інститутах в галузі економіки та інформаційної аналітики, а також організовувати власний цифровий бізнес.

Кафедра гарантує високий рівень якості навчального процесу, що відповідає європейському та світовому рівню освіти, за рахунок впровадження в освітній процес новітніх засобів та технологій навчання, студентоцентрованого та практико-орієнтованого підходів, тісної співпраці із роботодавцями.

Все це дозволяє набути фахівцям з економіки за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології в бізнесі» наступних конкурентних переваг на ринку праці:

 • здатність до самовдосконалення впродовж власної професійної діяльності;
 • володіння професійними навичками економіста, аналітика та ІТ-фахівця − визначати та розв’язувати складні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у різних сферах економіки, застосовувати інформаційні технології для організації ІТ-бізнесу та покращення умов ведення бізнесу в інших сферах діяльності, програмувати та використовувати інформаційні системи для вирішення економічних задач й прийняття ефективних управлінських рішень;
 • отримання практичних навичок, що забезпечують кар’єрне зростання.

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямом: оптимізація управління соціально-економічними процесами із застосуванням інформаційних технологій.

Активну участь у наукових дослідженнях кафедри беруть студенти. Результати наукових досліджень студентів знаходять відображення в статтях і тезах, які публікуються у фахових наукових виданнях, матеріалах  науково-практичних конференцій.

Кафедра забезпечує викладання інформатичних та математичних дисциплін для інших спеціальностей (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне управління та адміністрування»), а також авторських курсів («Бізнес у соціальних мережах», «3D графіка», «Інформатизація бізнес-процесів»), формуючи як високий рівень теоретичних знань, так і різноманітні практичні вміння у слухачів.

Крім того, викладачами кафедри започатковано Тренінг-курс “Інформаційні технології в бізнесі” для випускників загально-освітніх шкіл, заняття з якого проводяться щорічно та спрямовані на ознайомлення слухачів із:

 • сучасними тенденціями в ІТ-сфері, перспективністю професій, пов’язаних із сферою інформаційних технологій, рівнем оплати праці ІТ-фахівців, вимогами до знань, умінь і навичок ІТ-спеціалістів;
 • загальними принципи проектування програмного забезпечення та стилями програмування;
 • проблемами обробки та можливостями роботи з великими обсягами даних, процесом перетворення даних в інформацію, тобто у нові знання, які можуть бути використані для збільшення ефективності та конкурентоздатності організації;
 • програмними засобами комп’ютерної графіки, галузями її застосування та основами сучасного Web-дизайну;
 • можливостями використання комп’ютерних мереж для обміну інформаційними ресурсами між користувачами, колективного опрацювання даних, спільного використання програм та периферійних пристроїв.

 


 

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу кафедри у 2020-2021 н.р.

Підсумки наукової роботи у 2019 р. та плани на 2020 р.

Підсумки наукової роботи у 2020 р. та плани на 2021 р.


Контактна інформація

79005, м. Львів, вул. Коперника, 3, кабінет 508

тел. (032) 235-86-54; (067)-77-39-777

e-mail: deba.dep.finacial@lnu.edu.ua;    ibshevchuk@ukr.net

Офіційні сторінки кафедри у соціальних мережах:

FacebookКафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Instagram: https://www.instagram.com/dep_digital_economics_and_ba/

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2020-2025 РОКИ

Місія кафедри:
Підготовка висококваліфікованих фахівців, які отримають теоретичні й практичні знання в області економіки, аналізу та дослідження економічних систем, теорії та практики прийняття рішень, моделювання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних систем в управлінні  бізнес-процесами суб’єктів господарювання, об’єктно-орієнтованих методологій розробки програмних систем, переваг використання інформаційних технологій в усіх сферах діяльності. Тобто випускників ВНЗ, які відповідатимуть вимогам ринку праці не тільки сьогодні, а і в найближчому майбутньому, мають лідерські якості, володіють високою професійною мобільністю, здатні ефективно використовувати свої знання на національному та міжнародному  рівнях для забезпечення сталого розвитку економіки України, підвищення рівня та якості життя людей, прогресивного розвитку суспільства.

Візія кафедри:
Сучасна інституція у структурі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, яка проводить наукові дослідження, здійснює ефективний супровід навчального процесу за затребуваними на ринку освітніх послуг освітньо-професійними програмами згідно сучасних наукових підходів до організації навчання і використання активних технологій викладання, сприяє дотриманню академічної доброчесності, постійно прагне досконалості.

Освітньо-професійні програми, за якими кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики здійснює підготовку здобувачів вищої освіти розроблено відповідно до:

Співробітники

завідувачШЕВЧУК Ірина Богданівназавідувач
доцентДЕПУТАТ Богдан Ярославовичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентРУДА Ірина Ігорівнадоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентСТАРУХ Анна Ігорівнадоцент
доцентЯРЕМА Олег Романовичдоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
старший лаборантЛУКОВСЬКА Оксана Григорівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 4, 5 курсах у 2021-2022 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри 

 

Силабуси навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень освіти

1-й семестр 2020/2021 н.р.

2-й семестр 2020/2021 н.р.

Другий (магістерський) рівень освіти

1-й семестр 2020/2021 н.р.

2-й семестр 2020/2021 н.р.

 

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Плани лабораторних / практичних / семінарських занять

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Завдання для самостійної роботи студента

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Конспекти лекцій

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (2 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування БД і СД» (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи зі спеціалізації (4 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи зі спеціалізації (5 курс)

Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики зі спеціалізації (4 курс)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики зі спеціалізації (5 курс)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (6 курс)

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Програми комплексного державного екзамену за фахом

Програма державного екзамені зі спеціалізації (бакалавр)_IV курс

Програма комплексного державного екзамену (магістр)_VI курс

Методичне забезпечення написання кваліфікаційних робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Жмуркевич А. Є. Кількісні методи в економіці. Посібник. ∕ Романів О. М., Жмуркевич А. Є. − Львів: ЛДФА, 2009. − 152 с.
 2. Шевчук І.Б. EVIEWS: Комп’ютерний практикум ∕ О.М. Романів, І.Б. Шевчук, А.Є. Жмуркевич. −  Львів : ЛДФА, 2010. –  57 с.
 3. Задорожна А.В.  Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Методи підтримки прийняття рішень”. / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2011. – 39 с.
 4. Шевчук І.Б. Основи програмування в середовищі Delphi 7: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук, А.В. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2011. –  66 с.
 5. Шевчук І.Б. Основи програмування в інтегрованому середовищі Turbo Paskal 7.0: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. – 67 с.
 6. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерний аналіз фінансових ринків» / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. –  89 с.
 7. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Системи прийняття рішень»/ І.Б. Шевчук, О.М. Васьків, Ю.А. Стадник. − Львів : ЛДФА, 2012. –  62 с.
 8. Шевчук І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Кількісні методи в економіці»/ І.Б. Шевчук . − Львів : ЛДФА, 2012. –  76 с.
 9. Шевчук І.Б. Об’єктно-орієнтоване програмування: Конспект лекцій для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. –  144 с.
 10. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування / І.Б. Шевчук / Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 11. Шевчук І.Б. Алгоритмізація та програмування: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів : ЛДФА, 2013. –  41 с.
 12. Шевчук І.Б. Системний аналіз: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів :  ЛДФА,  2013. –  44 с.
 13. Задорожна А.В.  Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Математичні моделі в менеджменті та маркетингу” / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2014. – 17 с.
 14. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Системи обробки візуальної інформації” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  113 с.
 15. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Комп’ютерна графіка” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  126 с.
 16. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: збірник тестових завдань. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. – 60 с.
 17. Шевчук І.Б. Методичні рекомендації та завдання до практично-семінарських занять з навчальної дисципліни «Системний аналіз». / І.Б. Шевчук. – Львів: ЛДФА, 2014. –  96 с.
 18. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 19. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: Лабораторний практикум (електронна книга) / О. М. Васьків, Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА. – 2015. – 136 с.
 20. Васьків О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 76 с.
 21. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. –2015. – 40 с.
 22. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 15 с.
 23. Задорожна А. В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” / А.В. Задорожна. − Львів : ЛНУ, 2015. – 42 с.
 24. Орловська А.Б. Лабораторний практикум Excel 2007. / Орловська А.Б., Задорожна А.В. – Львів : ЛНУ, 2015. – 98 с.
 25. Стадник Ю. А. Тестові завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки» / Ю. А. Стадник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 19 с.
 26. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи в HR-менеджменті» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 46 с.
 27. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «ІНФОРМАТИКА» (частина 1) / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 20 с.
 28. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.
 29. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 30. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.

Дослідження

За час існування кафедри розроблено п’ять науково-дослідних тем:

–   “Дослідження, розробка та інформаційне забезпечення математичних моделей системної організації і управління складовими фінансової системи України в умовах нестабільної економіки” (2000–2002);

–  “Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів економічної системи України” (2003–2005);

– “Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання” (2006–2010);

– “Розробка та удосконалення методів математичного моделювання для аналізу фінансово-економічних процесів” (2011-2013);

– “Методологія формування управлінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій” (2014-2018).

Досліджуючи згадані теми, було висвітлено стан та проблеми становлення податкової системи України; загальні закономірності зміни обсягів тіньового виробництва залежно від рівня податкового навантаження; можливості застосування теоретико-ігрових підходів до вивчення, формування та оптимізації податкової політики в умовах ринкового реформування економіки України; для рівня регіону адаптовано відомі макроекономічні методи оцінювання обсягів тіньового виробництва; створено економетричну модель формування коефіцієнта тінізації промисловості Львівщини; запропоновано конкретні заходи наближення податкової системи України до європейських стандартів; обчислено критичне значення податкового навантаження, а також розроблено модель визначення оптимального числа податків та градацій податкових ставок у межах кожного із податків; запропоновано модель оптимізації формування портфеля активів банківської установи за критеріями максимізації доходу та збереження належного рівня банківської ліквідності, а також економетричну модель оцінювання інтегрованого показника банківської надійності; окреслено моделі аналізу фінансового стану підприємства; описано метод поетапного формування портфеля інвестиційних проектів підприємства із застосуванням економіко-математичних моделей вибору ефективних інвестиційних альтернатив, максимізації економічного ефекту від впровадження портфеля реальних інвестиційних проектів і часової оптимізації для побудови оптимальної послідовності впровадження інвестиційних проектів з врахуванням фінансових ресурсів підприємства.

На сьогоднішній день кафедра здійснює розробку НДР на тему “Оптимізація управління соціально-економічними процесами із застосуванням інформаційних технологій” (номер державної реєстрації 0119U002337). Термін виконання: січень 2019 р. − грудень 2024 р.

Водночас викладачі кафедри здійснюють індивідуальні наукові дослідження, що безпосередньо пов’язані зі створенням та використанням сучасних інформаційних систем і технологій у різних сферах економічного життя; застосуванням економіко-математичних методів для дослідження та розв’язання оптимізаційних задач довільної складності; розробкою програмного забезпечення для розв’язання комплексу задач в економіці, математиці, природничих науках.

Результати наукових досліджень широко застосовують у навчальному процесі у вигляді нових навчальних та спеціальних курсів з питань створення та використання сучасних інформаційних систем і технологій у різноманітних сферах економіки, моделювання довільних економічних процесів та розв’язання оптимізаційних задач.

Підсумки наукової роботи у 2019 р. та плани на 2020 р.

Студентський науковий гурток «Кіберпростір»

Студентський науковий гурток «Кіберпростір» об’єднує велику кількість ентузіастів, що займаються проблемами використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженнях соціально-економічних явищ.

Мета гуртка − поглиблення наукових знань, всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та сприяння у їхній реалізації.

Завдання:

 • розширення теоретичного світогляду та наукової ерудиції студентів, а також виховання у них потреб і вміння постійно вдосконалювати власні знання та навички;
 • розвиток у студентів творчого мислення та підходу до вирішення практичних питань;
 • проведення наукових досліджень в сфері моделювання соціально-економічних процесів;
 • участь в наукових конференціях та наукових зустрічах з іншими навчальними закладами;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, олімпіад;
 • співпраця з науковими гуртками інших вищих навчальних закладів;
 • організація міжнародного студентського обміну;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах;
 • інтеграція студентського середовища, участь у громадських та благодійних заходах.

Напрями діяльності гуртка:

 • теоретичний: удосконалення навиків використання економіко-математичних методів для розв’язання задач економічного характеру
 • практичний: розробка програмних продуктів.

До складу студентського наукового гуртка входять:

СЕКЦІЯ 1 «Використання математичних моделей в економічних дослідженнях» – керівник керівник –  к.е.н, доцент Стадник Ю.А.

СЕКЦІЯ 2 „Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціально-економічних явищ” – д.е.н., доцент Шевчук І.Б.

Доповіді студентів на засіданнях гуртка:

ІТ-освіта в компаніях: огляд можливостей

Оцінювання праці ІТ-фахівців

Розвиток національного ІТ-ринку

Професія програміст

Участь викладачів кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики в онлайн воркшопі від TechMagic «To Agile or Not to Agile»

22.10.2021 | 08:15

21 вересня 2021 р. професор кафедри Ірина Шевчук прийняла участь в онлайн воркшопі від TechMagic «To Agile or Not to Agile».
Воркшоп складався з двох частин:

теоретичної – із висвітленням основних питань щодо того як і для чого виник Agile, чому він такий популярний і так довго залишається трендом;
практичної – на якій учасники мали змогу працювати в командах (4-6 осіб) над виконанням міні-завдань та застосувати нові знання в реальних ситуаціях.

Такий формат заходу дозволив зрозуміти різницю між «Працювати по аджайлу» і «Бути Agile»...

Читати »

Круглий стіл на тему «Урбаністика та комп’ютерна картографія»

06.10.2021 | 06:37

05 жовтня 2021 року у рамках днів Львівського національного університету імені Івана Франка був організований та проведений круглий стіл на тему «Урбаністика та комп’ютерна картографія» за участі викладачів кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики, студентів факультету управління фінансами та бізнесу. Розглянуто актуальні проблеми організації електронного управління містами на основі електронних карт. Організатор та доповідач Мищишин О. Студенти почули корисну інформацію від практика та змогли отримати відповіді на ті запитання, які їх цікавили.

Читати »

Присвоєння вчених звань викладачам кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

06.10.2021 | 06:12

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2021 року № 735» науковцям Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно вчені звання доцента і професора, серед яких є викладачі кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики. Так вчене звання професора присвоєно д.е.н. Шевчук І.Б., а вчене звання доцента – к.е.н. Старух...

Читати »

Welcome week – 2021. Лекція-зустріч «Інформаційні технології в бізнесі – місток між школою та професією своєї мрії»

16.09.2021 | 16:59

13 вересня 2021 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка стартував Welcome week – щорічний захід, в рамках якого першокурсники знайомляться зі структурою та діяльністю Університету, дізнаються про цікаві студентські ініціативи і, звичайно, спілкуються з представниками факультетів та підрозділів Львівського університету.
Серію таких міроприємств відвідали першокурсники освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі». 13 вересня вони мали можливість презентувати власні проєкти щодо бачення свого професійного становлення в результаті навчання за освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі». 15 вересня – прослухали лекцію...

Читати »

Невідомі факти про відомі особистості: Іван Богун

16.09.2021 | 14:25

15 вересня 2021 року доцентом кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Задорожною А. В. для студентів освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі» була проведена виховна година на тему: «Невідомі факти про відомі особистості: Іван Богун». На занятті було розглянуто такі недостатньо акцентовані питання життя відомого військового та політичного діяча України, як його родовід та призначення на посаду полковника Війська Запорізького. Розглянуто історію боїв під керівництвом Івана Богуна. Один із таких боїв під Вінницею знайшов своє відображення в українській народній пісні «Дума...

Читати »