Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики

 • Про кафедру
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Загальні відомості про кафедру цифрової економіки та бізнес-аналітики

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітньо-професійна програма «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ» 

освітні ступені бакалавр, магістр

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

План роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики функціонує у складі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Її створено наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (№ 0-160 від 17 грудня 2019 р.) відповідно до ухвали Вченої ради від 27 листопада 2019 року (протокол № 77/11) про перейменування з 01.01.2020 р. кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на кафедру цифрової економіки та бізнес-аналітики.

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який складають викладачі високого кваліфікаційного рівня, що ведуть активну наукову діяльність, мають практичний досвід роботи. На кафедрі працюють 1 доктор економічних наук, 7 кандидатів наук та доцентів, 2 старших викладачі.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які отримають теоретичні й практичні знання в області економіки, аналізу та дослідження економічних систем, теорії та практики прийняття рішень, моделювання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних систем в управлінні бізнес-процесами суб’єктів господарювання, об’єктно-орієнтованих методологій розробки програмних систем, переваг використання інформаційних технологій в усіх сферах діяльності. Тобто випускників ВНЗ, які відповідатимуть вимогам ринку праці не тільки сьогодні, а і в найближчому майбутньому, мають лідерські якості, володіють високою професійною мобільністю, здатні ефективно використовувати свої знання на національному та міжнародному рівнях для забезпечення сталого розвитку економіки України, підвищення рівня та якості життя людей, прогресивного розвитку суспільства.

Кафедра здійснює підготовку:

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри є: навчання за сучасними стандартами вищої освіти України; їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів; якісна підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями, затребуваними на ринку праці у суміжних економічній та ІТ галузях. Зокрема такими, що стосуються організації і ведення економічної діяльності в умовах цифрової економіки, моделювання соціально-економічних та бізнес-процесів, обґрунтування оптимальних управлінських рішень інструментарієм бізнес-аналітики, а також розробки програмного забезпечення та використання інформаційних технологій у різних сферах економіки, управління й бізнесу. Набуті компетенції дозволяють випускникам кафедри працювати в ІТ-компаніях, аутсорсингових компаніях, бізнес-аналітичних відділах бізнес-структур, інформаційних відділах бюджетних організацій та об’єднань громадян, науково-дослідних інститутах в галузі економіки та інформаційної аналітики, а також організовувати власний цифровий бізнес.

Кафедра гарантує високий рівень якості навчального процесу, що відповідає європейському та світовому рівню освіти, за рахунок впровадження в освітній процес новітніх засобів та технологій навчання, студентоцентрованого та практико-орієнтованого підходів, тісної співпраці із роботодавцями.

Все це дозволяє набути фахівцям з економіки за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології в бізнесі» наступних конкурентних переваг на ринку праці:

 • здатність до самовдосконалення впродовж власної професійної діяльності;
 • володіння професійними навичками економіста, аналітика та ІТ-фахівця − визначати та розв’язувати складні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у різних сферах економіки, застосовувати інформаційні технології для організації ІТ-бізнесу та покращення умов ведення бізнесу в інших сферах діяльності, програмувати та використовувати інформаційні системи для вирішення економічних задач й прийняття ефективних управлінських рішень;
 • отримання практичних навичок, що забезпечують кар’єрне зростання.

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямом: оптимізація управління соціально-економічними процесами із застосуванням інформаційних технологій.

Активну участь у наукових дослідженнях кафедри беруть студенти. Результати наукових досліджень студентів знаходять відображення в статтях і тезах, які публікуються у фахових наукових виданнях, матеріалах  науково-практичних конференцій.

Кафедра забезпечує викладання інформатичних та математичних дисциплін для інших спеціальностей (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 281 «Публічне управління та адміністрування»), а також авторських курсів («Бізнес у соціальних мережах», «3D графіка», «Інформатизація бізнес-процесів»), формуючи як високий рівень теоретичних знань, так і різноманітні практичні вміння у слухачів.

Крім того, викладачами кафедри започатковано Тренінг-курс “Інформаційні технології в бізнесі” для випускників загально-освітніх шкіл, заняття з якого проводяться щорічно та спрямовані на ознайомлення слухачів із:

 • сучасними тенденціями в ІТ-сфері, перспективністю професій, пов’язаних із сферою інформаційних технологій, рівнем оплати праці ІТ-фахівців, вимогами до знань, умінь і навичок ІТ-спеціалістів;
 • загальними принципи проектування програмного забезпечення та стилями програмування;
 • проблемами обробки та можливостями роботи з великими обсягами даних, процесом перетворення даних в інформацію, тобто у нові знання, які можуть бути використані для збільшення ефективності та конкурентоздатності організації;
 • програмними засобами комп’ютерної графіки, галузями її застосування та основами сучасного Web-дизайну;
 • можливостями використання комп’ютерних мереж для обміну інформаційними ресурсами між користувачами, колективного опрацювання даних, спільного використання програм та периферійних пристроїв.

 


 

Звіт про роботу кафедри у 2017-2018 н.р.

Підсумки наукової роботи у 2019 р. та плани на 2020 р.


Контактна інформація

79005, м. Львів, вул. Коперника, 3, кабінет 508

тел. (032) 235-86-54; (067)-77-39-777

e-mail: ec.dep.financial@lnu.edu.ua;    ibshevchuk@ukr.net

Офіційні сторінки кафедри у соціальних мережах:

FacebookКафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики ФУФБ ЛНУ ім. Івана Франка

Instagram: https://www.instagram.com/dep_digital_economics_and_ba/

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2020-2025 РОКИ

Місія кафедри:
Підготовка висококваліфікованих фахівців, які отримають теоретичні й практичні знання в області економіки, аналізу та дослідження економічних систем, теорії та практики прийняття рішень, моделювання соціально-економічних процесів, застосування інформаційних систем в управлінні  бізнес-процесами суб’єктів господарювання, об’єктно-орієнтованих методологій розробки програмних систем, переваг використання інформаційних технологій в усіх сферах діяльності. Тобто випускників ВНЗ, які відповідатимуть вимогам ринку праці не тільки сьогодні, а і в найближчому майбутньому, мають лідерські якості, володіють високою професійною мобільністю, здатні ефективно використовувати свої знання на національному та міжнародному  рівнях для забезпечення сталого розвитку економіки України, підвищення рівня та якості життя людей, прогресивного розвитку суспільства.

Візія кафедри:
Сучасна інституція у структурі факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, яка проводить наукові дослідження, здійснює ефективний супровід навчального процесу за затребуваними на ринку освітніх послуг освітньо-професійними програмами згідно сучасних наукових підходів до організації навчання і використання активних технологій викладання, сприяє дотриманню академічної доброчесності, постійно прагне досконалості.

Освітньо-професійні програми, за якими кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики здійснює підготовку здобувачів вищої освіти розроблено відповідно до:

Співробітники

завідувачШЕВЧУК Ірина Богданівназавідувач
доцентДЕПУТАТ Богдан Ярославовичдоцент
доцентЗАДОРОЖНА Анна Володимирівнадоцент
доцентМИЩИШИН Орест Яковичдоцент
доцентСТАДНИК Юліанна Андріївнадоцент
доцентСТАРУХ Анна Ігорівнадоцент
доцентЯРЕМА Олег Романовичдоцент
старший викладачВАСЬКІВ Оксана Миколаївнастарший викладач
старший викладач (сумісник)СИТНИК Володимир Юрійовичстарший викладач (сумісник)
старший лаборантЛУКОВСЬКА Оксана Григорівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІН

Анотації навчальних дисциплін циклу професійної та практичної  підготовки за вибором, які вивчатимуться студентами на 2, 3, 4, 5 курсах у 2020-2021 н.р., викладання яких забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри 

 

Силабуси навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень освіти

1-й семестр 2020/2021 н.р.

2-й семестр 2020/2021 н.р.

 • Web-дизайн та Web-програмування
 • Алгоритмізація та програмування
 • Архітектура ІТ-підприємства
 • Бізнес у соціальних мережах
 • Бізнес процеси та HR-аналітика
 • Дослідження операцій
 • Захист інформації в інформаційних системах
 • Інформаційні системи в управлінні
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерні мережі
 • Моделі економічної динаміки
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Прогнозування соціально-економічних процесів
 • Системний аналіз в економіці та управлінні

Другий (магістерський) рівень освіти

1-й семестр 2020/2021 н.р.

2-й семестр 2020/2021 н.р.

 • Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів
 • Конкурентний моніторинг бізнесу
 • Об’єктно-орієнтований дизайн
 • Прикладна економетрія
 • Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом
 • Технології створення програмних та інтелектуальних систем

 

Програми / Робочі програми навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Плани лабораторних / практичних / семінарських занять

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 • Плани і завдання для лабораторних занять з навчальної дисципліни “Методологія тестування програмного забезпечення”, доц. Старух А.І. (магістр; денна ф.н.)
 • Плани і завдання для лабораторних занять з навчальної дисципліни “Мікроекономічний аналіз”, доц. Задорожна А.В. (магістр; денна ф.н.)
 • Плани і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень”, доц. Старух А.І. (магістр; денна ф.н.)
 • Плани і завдання для лабораторних занять з навчальної дисципліни “Математичні методи і моделі ринкової економіки”, ст. викл. Васьків О.М.(бакалавр; денна ф.н.)
 • Плани і завдання для лабораторних занять з навчальної дисципліни “Системи обробки візуальної інформації”, доц. Стадник Ю.А. (магістр; денна ф.н.)

 

Завдання для самостійної роботи студента

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 • Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Методологія тестування програмного забезпечення”, доц. Старух А.І. (магістр; денна ф.н.)
 • Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Мікроекономічний аналіз”, доц. Задорожна А.В. (магістр; денна ф.н.)
 • Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень”, доц. Старух А.І. (магістр; денна ф.н.)
 • Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Математичні методи і моделі ринкової економіки”, ст. викл. Васьків О.М.(бакалавр; денна ф.н.)
 • Завдання для самостійної роботи студента з навчальної дисципліни “Системи обробки візуальної інформації”, доц. Стадник Ю.А. (магістр; денна ф.н.)

 

Завдання для індивідуальної науково-дослідної роботи студента

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Конспекти лекцій

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

 

Засоби діагностики (тестові завдання)

Перший (бакалаврський) рівень освіти

Другий (магістерський) рівень освіти

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» (2 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування БД і СД» (3 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи зі спеціалізації (4 курс)

Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи зі спеціалізації (5 курс)

Програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики зі спеціалізації (4 курс)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики зі спеціалізації (5 курс)

Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (переддипломної) практики (6 курс)

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Програми комплексного державного екзамену за фахом

Програма державного екзамені зі спеціалізації (бакалавр)_IV курс

Програма комплексного державного екзамену (магістр)_VI курс

Методичне забезпечення написання кваліфікаційних робіт

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Жмуркевич А. Є. Кількісні методи в економіці. Посібник. ∕ Романів О. М., Жмуркевич А. Є. − Львів: ЛДФА, 2009. − 152 с.
 2. Шевчук І.Б. EVIEWS: Комп’ютерний практикум ∕ О.М. Романів, І.Б. Шевчук, А.Є. Жмуркевич. −  Львів : ЛДФА, 2010. –  57 с.
 3. Задорожна А.В.  Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Методи підтримки прийняття рішень”. / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2011. – 39 с.
 4. Шевчук І.Б. Основи програмування в середовищі Delphi 7: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук, А.В. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2011. –  66 с.
 5. Шевчук І.Б. Основи програмування в інтегрованому середовищі Turbo Paskal 7.0: Лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. – 67 с.
 6. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Комп’ютерний аналіз фінансових ринків» / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2012. –  89 с.
 7. Шевчук І.Б. Лабораторний практикум з дисципліни «Системи прийняття рішень»/ І.Б. Шевчук, О.М. Васьків, Ю.А. Стадник. − Львів : ЛДФА, 2012. –  62 с.
 8. Шевчук І.Б. Конспект лекцій з дисципліни «Кількісні методи в економіці»/ І.Б. Шевчук . − Львів : ЛДФА, 2012. –  76 с.
 9. Шевчук І.Б. Об’єктно-орієнтоване програмування: Конспект лекцій для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. –  144 с.
 10. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування / І.Б. Шевчук / Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 11. Шевчук І.Б. Алгоритмізація та програмування: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів : ЛДФА, 2013. –  41 с.
 12. Шевчук І.Б. Системний аналіз: збірник тестових завдань / І.Б. Шевчук // Львів :  ЛДФА,  2013. –  44 с.
 13. Задорожна А.В.  Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Математичні моделі в менеджменті та маркетингу” / А.В. Задорожна. −  Львів : ЛДФА, 2014. – 17 с.
 14. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Системи обробки візуальної інформації” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  113 с.
 15. Cтадник Ю.А. Лабораторний практикум з дисципліни “Комп’ютерна графіка” / Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА, 2014. –  126 с.
 16. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: збірник тестових завдань. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. – 60 с.
 17. Шевчук І.Б. Методичні рекомендації та завдання до практично-семінарських занять з навчальної дисципліни «Системний аналіз». / І.Б. Шевчук. – Львів: ЛДФА, 2014. –  96 с.
 18. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 19. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: Лабораторний практикум (електронна книга) / О. М. Васьків, Ю.А. Стадник. – Львів : ЛДФА. – 2015. – 136 с.
 20. Васьків О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 76 с.
 21. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. –2015. – 40 с.
 22. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «Математичні методи і моделі ринкової економіки» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 15 с.
 23. Задорожна А. В. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Корпоративні інформаційні системи” / А.В. Задорожна. − Львів : ЛНУ, 2015. – 42 с.
 24. Орловська А.Б. Лабораторний практикум Excel 2007. / Орловська А.Б., Задорожна А.В. – Львів : ЛНУ, 2015. – 98 с.
 25. Стадник Ю. А. Тестові завдання з дисципліни «Моделі економічної динаміки» / Ю. А. Стадник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – 19 с.
 26. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Інформаційні системи в HR-менеджменті» / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 46 с.
 27. Васьків О. М. Тестові завдання з дисципліни «ІНФОРМАТИКА» (частина 1) / О. М. Васьків. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 20 с.
 28. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.
 29. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 30. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.

Дослідження

За час існування кафедри розроблено п’ять науково-дослідних тем:

–   “Дослідження, розробка та інформаційне забезпечення математичних моделей системної організації і управління складовими фінансової системи України в умовах нестабільної економіки” (2000–2002);

–  “Інформаційне та математичне забезпечення прийняття рішень в процесах управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів економічної системи України” (2003–2005);

– “Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання” (2006–2010);

– “Розробка та удосконалення методів математичного моделювання для аналізу фінансово-економічних процесів” (2011-2013);

– “Методологія формування управлінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних технологій” (2014-2018).

Досліджуючи згадані теми, було висвітлено стан та проблеми становлення податкової системи України; загальні закономірності зміни обсягів тіньового виробництва залежно від рівня податкового навантаження; можливості застосування теоретико-ігрових підходів до вивчення, формування та оптимізації податкової політики в умовах ринкового реформування економіки України; для рівня регіону адаптовано відомі макроекономічні методи оцінювання обсягів тіньового виробництва; створено економетричну модель формування коефіцієнта тінізації промисловості Львівщини; запропоновано конкретні заходи наближення податкової системи України до європейських стандартів; обчислено критичне значення податкового навантаження, а також розроблено модель визначення оптимального числа податків та градацій податкових ставок у межах кожного із податків; запропоновано модель оптимізації формування портфеля активів банківської установи за критеріями максимізації доходу та збереження належного рівня банківської ліквідності, а також економетричну модель оцінювання інтегрованого показника банківської надійності; окреслено моделі аналізу фінансового стану підприємства; описано метод поетапного формування портфеля інвестиційних проектів підприємства із застосуванням економіко-математичних моделей вибору ефективних інвестиційних альтернатив, максимізації економічного ефекту від впровадження портфеля реальних інвестиційних проектів і часової оптимізації для побудови оптимальної послідовності впровадження інвестиційних проектів з врахуванням фінансових ресурсів підприємства.

На сьогоднішній день кафедра здійснює розробку НДР на тему “Оптимізація управління соціально-економічними процесами із застосуванням інформаційних технологій” (номер державної реєстрації 0119U002337). Термін виконання: січень 2019 р. − грудень 2024 р.

Водночас викладачі кафедри здійснюють індивідуальні наукові дослідження, що безпосередньо пов’язані зі створенням та використанням сучасних інформаційних систем і технологій у різних сферах економічного життя; застосуванням економіко-математичних методів для дослідження та розв’язання оптимізаційних задач довільної складності; розробкою програмного забезпечення для розв’язання комплексу задач в економіці, математиці, природничих науках.

Результати наукових досліджень широко застосовують у навчальному процесі у вигляді нових навчальних та спеціальних курсів з питань створення та використання сучасних інформаційних систем і технологій у різноманітних сферах економіки, моделювання довільних економічних процесів та розв’язання оптимізаційних задач.

Підсумки наукової роботи у 2019 р. та плани на 2020 р.

Студентський науковий гурток «Кіберпростір»

Студентський науковий гурток «Кіберпростір» об’єднує велику кількість ентузіастів, що займаються проблемами використання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженнях соціально-економічних явищ.

Мета гуртка − поглиблення наукових знань, всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та сприяння у їхній реалізації.

Завдання:

 • розширення теоретичного світогляду та наукової ерудиції студентів, а також виховання у них потреб і вміння постійно вдосконалювати власні знання та навички;
 • розвиток у студентів творчого мислення та підходу до вирішення практичних питань;
 • проведення наукових досліджень в сфері моделювання соціально-економічних процесів;
 • участь в наукових конференціях та наукових зустрічах з іншими навчальними закладами;
 • організація наукових конференцій, круглих столів, олімпіад;
 • співпраця з науковими гуртками інших вищих навчальних закладів;
 • організація міжнародного студентського обміну;
 • набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах;
 • інтеграція студентського середовища, участь у громадських та благодійних заходах.

Напрями діяльності гуртка:

 • теоретичний: удосконалення навиків використання економіко-математичних методів для розв’язання задач економічного характеру
 • практичний: розробка програмних продуктів.

До складу студентського наукового гуртка входять:

СЕКЦІЯ 1 «Використання математичних моделей в економічних дослідженнях» – керівник керівник –  к.е.н, доцент Стадник Ю.А.

СЕКЦІЯ 2 „Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціально-економічних явищ” – д.е.н., доцент Шевчук І.Б.

Доповіді студентів на засіданнях гуртка:

ІТ-освіта в компаніях: огляд можливостей

Оцінювання праці ІТ-фахівців

Розвиток національного ІТ-ринку

Професія програміст

Вебінар “Працюй над кодом як команда” від фахівця-практика з RocketRoute для студентів освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі»

25.11.2020 | 15:42

24 листопада 2020 року студенти групи УФЕ-11с і лектор курсу «Вступ до фаху» д.е.н., доцент Ірина Шевчук долучилися на YouTube-каналі до вебінару “Працюй над кодом як команда”.
Спікер заходу Микита Клейменов (Scrum Master у RocketRoute) поділився з учасниками теоретичними та практичними знаннями щодо організації командної роботи в ІТ-компанії. Зокрема звернув увагу чим команда відрізняється від будь-якої іншої групи людей. Детально охарактеризував основні ролі в сучасних ІТ-командах. А також розкрив особливості планування та розподілу роботи в команді.
Тема вебінару, практичні питання, висвітлені фахівцем...

Читати »

Участь викладачів кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики в онлайн конференції «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека»

24.11.2020 | 12:34

20-21 листопада 2020 року доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Старух А.І.  взяла участь у всеукраїнській практичній онлайн конференції «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека» за сприяння Міністерства освіти і науки України.
На конференції розглядалися такі питання як безпечний інтернет трафік та його специфіка для освітнього суспільства. Також корисною була інформація щодо організації інтернет-безпеки в навчальному закладі, що є досить актуальною на сьогоднішній день.
Особливістю конференції було проведення практичних тренінгів та отримання учасниками сертифікату про підвищення кваліфікації.
...

Читати »

Участь у вебінарі «BAS Бухгалтерія – аналог 1С»

12.11.2020 | 07:08

З 09.11.20 р. по 11.11.20 р. викладач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Васьків О. М. відвідала онлайн вебінар «BAS Бухгалтерія», яку провів Євген Ганчев, консультант з ведення обліку в 1С та BAS. Онлайн вебінар присвячений проблематиці ефективної роботи в BAS Бухгалтерії, а саме налаштуванню: параметрів обліку BAS; облікової політики BAS; меню “під себе”; автоматичної індексації зарплати; виробництва у BAS Бухгалтерії для надання послуг/виконання робіт; як правильно вводити початкові залишки?; завантаженню номенклатури в BAS із Excel; заповненню прибуткової накладної BAS із Excel; наданню послуг...

Читати »

Вебінар фахівця-практика з Mate academy для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі»

11.11.2020 | 06:46

10 листопада 2020 року студенти групи УФЕ-21с і лектор курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування» д.е.н., доцент Ірина Шевчук прийняли участь у вебінарі “ТОП 5 питань про Java” (Zoom конференція).
Спікер – Java developer and Coach at Mate academy Bohdan Chupika
Програма вебінару включала такі теми:

Чому існує так багато мов програмування?
Які задачі можна вирішувати мовою Java?
Back-end чи Front-end?
Які в мене перспективи як в Java розробника?
З чого починати?

Тема вебінару, практичні питання, висвітлені фахівцем, безпосередньо розкривають ключові аспекти сучасного підходу (практична спрямованість навчання) до вивчення мови програмування...

Читати »

Стажування працівників кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики в Економічному Університеті у Кракові (Польща)

22.10.2020 | 20:37

З 14 вересня по 09 жовтня 2020 року д.е.н., доцент Шевчук Ірина Богданівна пройшла онлайн-стажування на базі Економічного Університету у Кракові (Польща).
Програма стажування «Нові та інноваційні методи викладання» включала три модулі:

Вступ. Мобільність в освіті.
Європейська та польська система вищої освіти.
Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.

Участь у міжнародному стажуванні – це хороша можливість для саморозвитку, оскільки дозволила не лише опанувати інноваційні підходи в організації навчального процесу у закладах вищої освіти Європи, а й інтегруватися в міжнародний освітній...

Читати »