Об’єктно-орієнтоване програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Шевчук І. Б.УФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
448УФЕ-21спрофесор Шевчук І. Б., професор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” є син­так­сис, основні елементи, способи та прийоми програмування мовою Java.

Мета вивчення дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” – ознайомлення студентів з основними принципами технології об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) та оволодіння ними з використанням мови програмування Java, методами проектування та створення програм згідно сучасних технологій.

Основні завдання дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” – вивчити основи проектування програмного забезпечення; вивчити технології об’єктно-орієнтованого програмування;  вивчити прийоми роботи з візуальними середовищами програмування; набуття навичок розробки й тестування програмних продуктів функціонуючих під керуванням сучасних операційних систем; формування у студентів абстрактного мислення, яке повинне допомогти рішенню прикладних задач, пов’язаних з різноманітними галузями знань.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Об’єктно-орієнтоване програмування” взаємопов’язана з та­кими дисциплінами як „Алгоритмізація та програмування”, „Вступ до фаху”, „Інформаційні та комунікаційні технології”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програ­му­вання”, „Технології проектування та адміністрування БД і СД”.

 Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • основні програмні середовища і засоби розробки програм на мові Java;
 • відмінності між об’єктно-орієнтованим і функціональним програмуванням;
 • принципи побудови класів об’єктів та їх методів, основні типи класів та способи їх надбудови та взаємодії;
 • правила побудови і основні елементи програми мовою Java,
 • основні принципи ООП;
 • принципи організації структур збереження даних і методи доступу до даних;
 • порядок створення класів та їх будову;
 • організацію безпечного доступу до інформації завдяки застосуванню засобів інкапсуляції;
 • основні прийоми роботи з одно-, двовимірними статичними і динамічними масивами;
 • методи повторного використання коду та інформаційних компонентів через механізми спадкування класів та поліморфізму;
 • методи створення і використання технології виключень для підвищення надійності програмного забезпечення;
 • засоби стандартної бібліотеки Java для реалізації інтерфейсів взаємодії з людиною;

б) уміти

 • використовувати Internet для пошуку документації, специфікацій, типових способів вирішення завдань при розробці програм;
 • будувати та зображати різними способами функціональні та структурні схеми програмного забезпечення,
 • оперувати моделями об’єктів (даними й методами) та створювати програмні засоби керування ними;
 • користуватися середовищем розробки IntelliJ IDEA і мовою Java, володіти технологією об’єктно-орієнтованого програмування і використовувати мову Java для побудови програмних систем за цією технологією;
 • обґрунтовувати та проектувати ієрархію класів та об’єктів проекту;
 • застосовувати при розробці класів інкапсуляцію, поліморфізм та наслідування (в т.ч. множинне);
 • створювати і обробляти файли та інформацію, яка зберігається в них;
 • здійснювати управління програмними потоками;
 • використовувати різні технології програмування на мові Java;
 • створювати віконне та консольне ПЗ;
 • вміти самостійно опановувати нові методи та технології розробки програм;
 • виконувати тестування та налагодження програми.

Рекомендована література

Основна:

 1. Bloch J. Effective Java: 3rd Edition, Addison Wesley, 2017, 412 p.
 2. Java-програмування: комп’ютерний практикум : навч. посіб. / уклад.: Ю. А. Тарнавський. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 95 с.
 3. Авраменко В.С., Авраменко А.С. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / В.С. Авраменко, А.С. Авраменко. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. 434 с.
 4. Галкін О.В., Катеринич Л.О., Шкільняк О.С. Програмування на Java 8: Навчальний посібник. К.: ЛОГОС, 2017. 186 с
 5. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем: конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 318 с.
 6. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табунщик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 180 с.
 7. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.
 8. Козак Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стачевич. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2017. – 328 с.
 9. Омельчук Л.Л. Об’єктно-орієнтоване програмування. Лабораторний практикум: навчальний посібник / Л.Л. Омельчук, А.С. Белова. Київ: 2022. 271 с.
 10. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с.
 11. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

Додаткова:

 1. Бандоріна Л.М., Климкович Т.О., Удачина К.О. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посібник. Дніпро: УДУНТ, 2022. 158 с.
 2. Коротєєва Т.О. Алгоритми та структури даних: Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 280 с.
 3. Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем : навч. посібник / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 392 с.
 4. Поморова О. В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача : навч. посіб. Хмельницький : ХНУ, 2011. 206 с.
 5. Ришковець Ю.В., Висоцька В.А. Алгоритмізація та програмування. Частина 1: навчальний посібник – Львів: Видавництво ” Новий Світ-2000″, 2021. – 336 с.
 6. Ткачук В.М. Алгоритми i структура даних: Навч. посiбник. Iвано-Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. 286 с.

Інтернет-джерела:

 1. Java Downloads. URL: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk17-windows
 2. Java Full Course for free. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xk41vDrzzo&abchannel=BroCode
 3. Online Java Compiler IDE. URL: https://www.jdoodle.com/online-java-compiler/
 4. Курс Java з нуля. Урок 1 ? Знайомство з мовою програмування Java. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PeD9Iz_LcH0&ab_channel=CodeUA
 5. Курс Java з нуля. Урок 2 ? Типи даних у Java. Машинна математика. URL: https://www.youtube.com/watch?v=h_ffLs9VA4c&ab_channel=CodeUA
 6. Мова програмування Java. Базові типи даних і основні оператори. URL: https://www.youtube.com/watch?v=EPvT2hTma6M&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 7. Мова програмування Java. Знайомство з класами та об’єктами. URL: https://www.youtube.com/watch?v=o1_q7B_GYNY&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 8. Мова програмування Java. Керуючі інструкції. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_ubH-G_3_r8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 9. Мова програмування Java. Масиви. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tgTMqcrlM9I&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 10. Мова програмування Java. Робота з класами та об’єктами. URL: https://www.youtube.com/watch?v=J59gTfEftfA&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 11. Мова програмування Java. Спадкування. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UnyRTbF2Umo&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 12. Мова програмування Java. Статичні методи. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JwP-cMrjaY0&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2
 13. Створення програм графічного інтерфейсу користувача : URL: http://iwanoff.inf.ua/oop_ua/LabTraining03.html

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус