Об’єктно-орієнтоване програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Немає
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Шевчук І. Б.УФЕ-21с
432доцент Шевчук І. Б.УФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332УФЕ-21сдоцент Шевчук І. Б., доцент Шевчук І. Б.
448УФЕ-21сдоцент Шевчук І. Б., доцент Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” є син­так­сис, основні елементи, способи та прийоми програмування мовою Java.

Мета вивчення дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” – ознайомлення студентів з основними принципами технології об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) та оволодіння ними з використанням мови програмування Java, методами проектування та створення програм згідно сучасних технологій.

Основні завдання дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” – вивчити основи проектування програмного забезпечення; вивчити технології об’єктно-орієнтованого програмування;  вивчити прийоми роботи з візуальними середовищами програмування; набуття навичок розробки й тестування програмних продуктів функціонуючих під керуванням сучасних операційних систем; формування у студентів абстрактного мислення, яке повинне допомогти рішенню прикладних задач, пов’язаних з різноманітними галузями знань.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Об’єктно-орієнтоване програмування” взаємопов’язана з та­кими дисциплінами як „Алгоритмізація та програмування”, „Вступ до фаху”, „Інформатика”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програ­му­вання”, „Технології проектування та адміністрування БД і СД”.

 Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • основні програмні середовища і засоби розробки програм на мові Java;
 • відмінності між об’єктно-орієнтованим і функціональним програмуванням;
 • принципи побудови класів об’єктів та їх методів, основні типи класів та способи їх надбудови та взаємодії;
 • правила побудови і основні елементи програми мовою Java,
 • основні принципи ООП;
 • принципи організації структур збереження даних і методи доступу до даних;
 • порядок створення класів та їх будову;
 • організацію безпечного доступу до інформації завдяки застосуванню засобів інкапсуляції;
 • основні прийоми роботи з одно-, двовимірними статичними і динамічними масивами;
 • методи повторного використання коду та інформаційних компонентів через механізми спадкування класів та поліморфізму;
 • методи створення і використання технології виключень для підвищення надійності програмного забезпечення;
 • засоби стандартної бібліотеки Java для реалізації інтерфейсів взаємодії з людиною;

б) уміти

 • використовувати Internet для пошуку документації, специфікацій, типових способів вирішення завдань при розробці програм;
 • будувати та зображати різними способами функціональні та структурні схеми програмного забезпечення,
 • оперувати моделями об’єктів (даними й методами) та створювати програмні засоби керування ними;
 • користуватися середовищем розробки IntelliJ IDEA і мовою Java, володіти технологією об’єктно-орієнтованого програмування і використовувати мову Java для побудови програмних систем за цією технологією;
 • обґрунтовувати та проектувати ієрархію класів та об’єктів проекту;
 • застосовувати при розробці класів інкапсуляцію, поліморфізм та наслідування (в т.ч. множинне);
 • створювати і обробляти файли та інформацію, яка зберігається в них;
 • здійснювати управління програмними потоками;
 • використовувати різні технології програмування на мові Java;
 • створювати віконне та консольне ПЗ;
 • вміти самостійно опановувати нові методи та технології розробки програм;
 • виконувати тестування та налагодження програми.

Рекомендована література

Основна:

 1. Алгоритми i структура даних: Навчальний посiбник / В.М.Ткачук. – Iвано-Франкiвськ : Видавництво Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника, 2016. − 286 с.
 2. Алгоритми та структури даних. Навчальний посібник / Т. О. Коротєєва. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 280 с.
 3. Блинов И.Н., Романчик В. С. Java. Методы программирования : уч.-мет. пособие / И. Н. Блинов, В. С. Романчик. − Минск : издательство «Четыре четверти», 2013. − 896 с.
 4. Блинов, И.Н. Java 2: практ. рук. / И.Н. Блинов, В.С. Романчик. – Мн.: УниверсалПресс, 2005. – 400 с.
 5. Блинов, И.Н. Java. Промышленное программирование : практ. пособие / И.Н. Блинов, В.С. Романчик. – Минск : УниверсалПресс, 2007. – 704 с.
 6. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. − СПб.: Питер, 2011. − 400 с.
 7. Гамма, Э., Хелм, Р., Джонсон, Р., Влиссидес, Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. − СПб. : Питер, 2007. − 366 с.
 8. Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. С. Глоба, Т. М. Кот. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 318 с.
 9. Грязнова В. О., Єфіменко С. В. Основи методології програмування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010.
 10. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
 11. Інженерія якості програмного забезпечення: навч. посібник / Г.В Табун­щик, Р.К. Кудерметов, Т.І. Брагіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 180 с.
 12. Кингсли-Хьюджес Э., Кингсли-Хьюджес К. Справочник программиста. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2007.
 13. Ларман, К. Применение UML 2.0 и шаблонов пректирования. Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование. − 3-е изд. − СПб. : Вильямс, 2012. − 736 с.
 14. Перри, Б. У. Java сервлеты и JSP. Сборник рецептов. − М. : Кудиц-пресс, 2009. − 768 с.
 15. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов : учебник для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. − 7-е изд., стер. − М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
 16. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с.
 17. Хорстманн, К. С., Корнелл, Г. Библиотека профессионала. Java 2 : Том 1. Основы. − 8-е изд. − М. : Вильямс, 2013. − 816 с.
 18. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.
 19. Шилдт Г. Полный справочник по Java SE 6. М.: Вильямс, 2010. − 1040 с.
 20. Эккель Б. Философия Java. − 4-е изд. − СПб. : Питер, 2011. − 640 с.

 

Додаткова:

 1. Васильев А.Н. Самоучитель Java с примерами и программами. СПб.: Наука и Техника, 2011. − 352 с.
 2. Ковалюк Т.В. Основи програмування. / Ковалюк Т.В. − Київ: BHV Киев, 2005. − 400 с.
 3. Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем : навч. посібник / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 392 с.
 4. Хорстманн К.С., Корнелл Г. Java 2. Библиотека профессионала. Т. 2, Тонкости программирования. М.: Вильямс, 2010. − 992 с.
 5. Шилдт Г.6. Java: руководство для начинающих. М.: Вильямс, 2008. − 720 с.

 

INTERNET CАЙТИ 

 1. Java − Учебник для начинающих программистов : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://proglang.su/java
 2. Популярные технологии программирования в 2017 году : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://vc.ru/dev/21483-what-language-2017
 3. Программирование на Java: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/16/16/info
 4. Рагулин П.Г. Информационные технологии: электронный учебник : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/007/41007/18312?p_page=4
 5. Теоретические основы технологии программирования: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://bourabai.kz/alg/technology.htm
 6. Технология программирования : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://studref.com/441961/informatika/tehnologiya_programmirovaniya
 7. Топ-5 полезных видеокурсов по Java : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://javarush.ru/groups/posts/528-top-5-poleznihkh-videokursov-po-java-chastjh-1–
 8. Уроки по основам языка программирования JAVA для начинающих : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.fandroid.info/tutorial-po-osnovam-yazyka-programmirovaniya-java-dlya-nachinayushhih/
 9. Энциклопедия языков программирования : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://progopedia.ru/
 10. Язык программирования Java и среда NetBeans : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.intuit.ru/studies/courses/569/425/info

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус