Шевчук Ірина Богданівна

Посада: завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: iryna.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 Сфера наукових інтересів: інформаційно-технологічний розвиток економіки; інформатизація та інформаційне суспільство; моделювання соціально-економічних процесів; регіональна політика розвитку ринків медичних послуг; роль ІТ-сфери в сучасній українській економіці.

  Автор і співавтор понад 190 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, співавтор навчального підручника «Фінанси: курс для фінансистів» (з грифом МОНУ), монографії «Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: напрямки формування та реалізації» (2009 р.), колективних монографій «Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию» (2013 р.), «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення» (2014 р.), монографії “Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впроваджен­ня та використання” (2018 р.).

  Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що проводились у Канаді, Литві, Болгарії, Швейцарії тощо.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Шевчук І. Б., Васьків О. М. Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию : монографія. Одесса, 2013. C. 111-125.
 2. Шевчук І. Б. Структуризація факторів інформатизації діяльності підприємств у регіонах України. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 250−260.
 3. Васьків О.М., Шевчук І. Б. Модель динаміки обсягів виробництва продукції суб’єктом господарювання, що функціонує в ринкових умовах. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 191-197.
 4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.
 5. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Старух А.І. Дослідження технологій управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p.  – рр. 802-817.

Статті та друковані праці наукових конференцій:

 1. Шевчук І.Б. Методичні основи комплексного оцінювання рівня інформатизації регіонів України / І.Б. Шевчук. // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. −  № 22.  – c. 249-258.
 2. Шевчук І.Б. Прогностична оцінка перспектив розвитку банківського кредитування в Україні / І.Б. Шевчук, О.М. Орлова. // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. – Хмельницький : ІЕТП, 2012. – Вип. 4’2012 [14]. – С.324-328.
 3. Шевчук І.Б. Ретроспективний аналіз діяльності страхових компаній в Україні / І.Б. Шевчук, В.С. Крупський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” : [зб. наук. пр.]. – Тернопіль : СМП ‘ТАЙП”, 2012. − Вип. 11’2012 [37]. − с. 12-17.
 4. Шевчук І.Б. Роль Інтернет-технологій у розвитку та функціонуванні об’єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону / І.Б. Шевчук, М.М. Вараницька // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України : [зб. наук. пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – с. 381-386.
 5. Шевчук І. Б. Домінанти впливу інформатизації на модернізацію економіки регіону / І.Б. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; ред. кол. : В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів : ІРД, 2012. – Вип. 4 (96). − с. 209-217.
 6. Шевчук І.Б. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку українського сегмента мережі Інтернет / І.Б. Шевчук // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. − № 23. – с. 265-272.
 7. Гарасим П.М. Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки / П.М. Гарасим, І.Б. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. − Хмельницький : ІЕТП, 2013. – Вип. 1’2013 [18]. – С.324-328.
 8. Шевчук І.Б. Моделі компонентного та факторного аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні/ І.Б. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. − Хмельницький : ІЕТП, 2013. – Вип. 3’2013 [20].  – С. 8-17.
 9. Васькив О. М. Информационная технология реализации математической модели выбора стратегии деятельности субъекта хозяйствования / О. М. Васькив, И. Б. Шевчук // Приволжский научный вестник. – Ижевск : ИЦНП, 2013. – № 2 (18). – С. 8-14.
 10. Шевчук И.Б. Прогнозирование влияния процессов информатизации на уровень регионального человеческого развития / И.Б. Шевчук // Моделирование в управлении организационно-экономическими системами: Материалы Семинаров с международным участием / Пермский филиал ФГБУН Института экономики УрО РАН / Отв. ред. А.Н. Пыткин. – Екатеринбург : Изд-во ФГБУН Института экономики УрО РАН, 2013. − Вып. XII.  − С.170-175.
 11. Шевчук І.Б. Розширення можливостей використання інформаційних технологій при удосконаленні системи пенсійного забезпечення на національному та регіональному рівнях. / І.Б. Шевчук. // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. − 2014. − № 3. − С. 82-90.
 12. Шевчук І.Б. Інформаційні технології прогнозування тенденцій взаємопов’язаних процесів в економіці й системі пенсійного забезпечення в національному та регіональному масштабах. / І.Б. Шевчук. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. − Херсон, 2014. − Випуск 8. – Частина 7. − С.186-190.
 13. Шевчук І.Б. Регіональні тенденції інформатизації в контексті забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку. / І.Б. Шевчук. // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Том 19. – Вип. 2/4. – с. 235-241.
 14. Шевчук І.Б. Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг. / І.Б. Шевчук. // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. – Харків : ХНАУ, 2014. – Вип. 7. – с. 179-187.
 15. Шевчук І.Б. Соціальна та економічна ефективність функціонування регіонального ринку медичних послуг. / І.Б. Шевчук. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 6. – Ч. 4. − с. 75-78.
 16. Шевчук І.Б. Регіональна політика формування ринків медичних послуг в Україні: принципи реалізації та показники ефективності. / І.Б. Шевчук. // Економіка і регіон. − Полтава: ПолтНТУ,  − №3 (46). – С. 47-52.
 17. Шевчук І.Б. Інформаційний розвиток регіонів крізь призму теорій регіональної економіки та регіонального зростання. / Шевчук І.Б. // Scientific and educational journal “THE GENESIS OF GENIUS”. − Genevе, Switzerland, 1 December 2014. − # 3. – рр.77-79.
 18. Шевчук І.Б. Особливості розвитку регіональної економіки на базі інформаційних технологій у світлі основних економічних теорій. / І.Б. Шевчук. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. − Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. − р. 66-70.
 19. Шевчук И.Б. Предпосылки применения и этапы внедрения информационных технологий для продуцирования сущностных изменений в функционировании региональной экономики. И.Б. Шевчук. // Проблемы трансформации регионов и городов в современной экономике: материалы cеминаров с международным участием (г. Пермь, 31 января 2014 г., 22 апреля 2014 г., 23 июля 2014 г., 03 ноября 2014 г.) / отв. редактор Миролюбова Т.В.; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. − Пермь, 2014. – C. 71-74.
 20. Шевчук И.Б. Информационные технологии как катализатор социально-экономического развития регионов . / И.Б. Шевчук. // Современное общество, образование и наука : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 июня 2014 г. : в 9 частях. – Ч. 1. − Тамбов : ООО “Консалтин- говая компания Юком”, 2014. − C. 162-163.
 21. Васьків О.М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу. / Шевчук І.Б., Васьків О.М., Стадник Ю.А. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International», РИНЦ).
 22. Шевчук І.Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України. /. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Стадник Ю.А. // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − с. 112-117. (РИНЦ,  Index Copernicus)
 23. Шевчук И.Б. Современная парадигма информацийцного общества как основа развития национальной и региональных экономик. / И.Б. Шевчук // Черноризец Храбър. Варненский Свабоден Университет. − №8. − 2015.
 24. Шевчук І.Б. Сучасний стан забезпеченості підприємств України інформаційно-комунікаційними технологіями: регіональний зріз. / І.Б. Шевчук. // Scientific and educational periodical journal “THE GENESIS OF GENIUS”. − Genevе, Switzerland, December 2015. − #5. – Volume 2. − рр. 78-82.
 25. Шевчук І.Б. Поточний рівень зрілості ІКТ-сфери як базис для соціально-економічного розвитку України та її регіонів. / І.Б. Шевчук. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – рp. 195-199.
 26. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Наука й економіка. − 2016. − Вип. 1. − С. 125-132.
 27. Шевчук І.Б. Фактори розвитку та конкурентні переваги від впровадження технологій бізнес-аналітики. / І.Б. Шевчук. //Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч 1. – 2016. – С. 299 – 302.
 28. Шевчук І.Б. Сприяння технологій бізнес-аналітики у появі нових точок зростання економіки регіону. / І.Б. Шевчук. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпро, 2016. – № 4 (04). – С. 277-283.
 29. Шевчук І.Б. Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок впровадження інформаційних технологій. / І.Б. Шевчук. // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія : Економіка. – Одеса, 2017. – Том 22. – Вип. 1 (54). – С. 106-110.
 30. Шевчук І.Б. Розробка програмного забезпечення для підбору оптимальної кредитної програми і банку надавача. / І.Б. Шевчук, М.І. Янів. // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. − 2017. − № 6. − Режим доступу до ресурсу:  http: //www.market-infr.od.ua/uk/6-2017
 31. Шевчук І.Б. Аналіз програм лояльності автозаправних комплексів України. / І.Б. Шевчук, С.М. Савчук. // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 лютого 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 88- 91.
 32. Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Потенційні можливості просторового розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати. Економіка та право. Київ: Ін-т ек.-прав. досл. НАН України, 2018. № 2 (50). С. 103−110.
 33. Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Технології Big Data в управлінні просторово-економічним розвитком міста і регіону. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Львів: ЛУБП, 2018. Вип. 19. С. 76−81.
 34. Шевчук І. Б., Штимпель І. Б. Роль соціальних мереж у формуванні нових тенденцій в маркетинговій діяльності комерційних банків. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронний науково-практ. журн. Дніпро, ПДАБА, 2018. № 3 (14). С. 405−412.
 35. Шевчук І. Б. Роль та місце Grid-технологій у забезпеченні конкурентних переваг регіону. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журн. Запоріжжя: КПУ, 2018. № 3(08). С. 111-116.
 36. Шевчук І. Б. Комунікативні можливості регіональних органів влади у соціальних мережах. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: ПНДІЕІ, 2018. Вип. 30. Ч. 1. С. 168−172.
 37. Шевчук І. Б., Яцев В. В. Розробка програмного забезпечення для аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій. ModernEconomics: електронне наукове фахове видання з економ. наук. Миколаїв: МНАУ, 2018. №8. С. 218−226.
 38. Шевчук І. Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, 2018. № 6. C. 344−348.
 39. Шевчук І. Б., Петришин О. П. Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку. Інтернаука: міжнар. наук. журн. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. № 9(49). Т. 2. С. 47-52.
 40. Шевчук І.Б., Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. Аналіз територіальної структури туристичного ринку України. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10 [77]. С. 98-106.
 41. Шевчук І.Б., Коломицева О.В. Концептуальні основи механізму забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 53. Черкаси : ЧДТУ, 2019. С. 5-13.
 42. Шевчук І.Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.05. Черкаси, 2019. 40 с.
 43. Шевчук І.Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / Черкаський держ. технол. ун-т. Черкаси, 2019. 568 с.
 44. Шевчук І.Б., Білоцерковець В.А. Аналіз структурних регіональних відмінностей у доходах та видатках суб’єктів туристичної діяльності. Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріали  Міжнародної науково-практ. конф. (м. Дніпро, 15 грудня 2018 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. Ч. 2. С. 116-119.
 45. Шевчук І.Б. Ризики реалізації стратегії розвитку ІТ-сфери регіону. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. с. 28-33.
 46. Шевчук І.Б., Шевчук А.В. Особливості організаційно-економічного забезпечення функціонування і розвитку малих підприємств у регіонах України. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки».  Харків : ХНАУ, 2019. №1. С. 413-420.
 47. Коломицева О.В., Шевчук І.Б. Концептуальні основи механізму забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 53. Черкаси : ЧДТУ, 2019. С. 5-13.
 48. Шевчук І.Б., Артамонова О.Д. Моніторинг та оцінка ринку медійної Інтернет-реклами в Україні. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Львів, 20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 72-74.
 49. Шевчук І.Б., Шахова А.В. Види та інструменти Інтернет-реклами.Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Львів, 20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 74-76.
 50. Шевчук Л.Т., Шевчук І.Б. Нові тенденції у формуванні кадрового потенціалу фінансової сфери         друк. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія «Економічна». Серія «Юридична». Львів : ЛУБП, 2019. Вип. 21. С. 113-118.
 51. Шевчук І.Б. Перспективи використання соціальних мереж в практиці е-урядування. Сучасна парадигма публічного управління : зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 жовт. 2019 р.). Львів: ЛНУ, 2019. С. 448-460.
 52. Шевчук І.Б., Тарасенко О.Є. Цифровізація економіки України. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 листоп. 2019 р.). Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 127-130.
 53. Шевчук І.Б., Шашкевич В.П. Інформаційні економіко-математичні аспекти аналізу діяльності комерційних банків. Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 грудн. 2019 р.). Запоріжжя: СІЕП, 2019. Ч. 2. С. 99-102.
 54. Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б. Вплив впровадження інновацій у банківську сферу та модифікації банківських послуг на формування кадрового потенціалу. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4’2019 [79]. С. 5-11.
 55. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Тарасенко О.Є. Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Вип. 47. Ч. 2. Одеса: Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій, 2019. С. 173-177. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/47_2_2019/34.pdf
 56. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Шашкевич В.П. Кластерний підхід до дослідження динаміки змін у банківській системі України. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журнал. Херсон: Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права, 2019. Вип. 6 (55)/2019. С. 228-232. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/55_2019/44.pdf  
 57. Орлова О. М., Шевчук І. Б. Трансформація тіньової економіки у сфері онлайн-діяльності. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 280–288.
 58. Shevchuk I. B., Starukh A. I., Vaskiv O. M. Business Risk Management Techniques And Expert Methods Of Their Evaluation. Бізнес Інформ. Харків, 2020. № 2 C. 295-306.

Біографія

Народилася 9 червня 1979 р. у с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області. У 1996 р. закінчила Ямпільську середню школу.
У 1996–2001 рр. навчалася на факультеті прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Упродовж 2000–2009 рр. працювала у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: до 2003 р. – на посаді старшого лаборанта кафедри анестезіології та реаніматології, у 2003–2009 рр. – старшого інспектора деканату факультету післядипломної освіти.
З вересня 2009 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Регіональна політика формування ринків медичних послуг” (2008 р.).
У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.
З 2015 р. обіймає посаду доцента кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.
У 2016 р. проходила стажування у Львівській філії Комп’ютерної академії ШАГ. Зарахована слухачем на курси в SoftServe IT Academy за напрямом «Практичне тестування по ISTQB».

У період 2016-2019 рр. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

1 березня 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів”.

У червні 2019 р. обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 1 січня 2020 р. завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики.

З грудня 2021 р. академік Національної академії наук вищої освіти України.

Наукові стажування

1. Сертифікат № 1-2019/79 про стажування шляхом участі I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.).

Професійна програма стажування 60 годин (2 кредити ECTS): 0,5 кредита ECTS: очна участь у i міжнародній науково-практичній конференції; 1,5 кредити ECTS: підготовка наукової доповіді та наукової публікації за тематикою конференції.

2. Сертифікат про стажування шляхом участі у воркшопі «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони».

1,5 кредити ECTS: очна участь у воркшопі «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони».

3. Сертифікат про стажування шляхом участі у тренінг-інтенсиві Tech Summer for Teachers від ІТ-компанії SoftServe (16 червня – 17 липня 2020 р.).

Професійна програма стажування 30 годин (1 кредит ECTS): інтенсивний навчальний курс та підготовка міні-проєкту.

4. Сертифікат про успішне завершення стажування на Teacher’s Internship program від IТ Ukraine Association та EPAM System (березень – червень 2020 р.)

Професійна програма стажування 108 годин (3,6 кредити ECTS): інтенсивний навчальний курс та серія тренінгів, що включали наступні модулі – Methods, models andtechnologies of flexible software development (35 hours), Basics of project management (25 hours), Tips to Improve Your Business English (28 hours), Soft Skills (20 hours).

Методичні матеріали

 1. Фінанси: курс для фінансистів [навчальний підручник] / [за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б.]. – К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України лист № 1/11-4160 від 18. 05. 2010 р.).
 2. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 3. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 4. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.
 5. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 6. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 7. Васьків О. М., Шевчук І. Б. «Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні»». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 130 с.
 8. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.

Розклад