Шевчук Ірина Богданівна

Посада: завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: iryna.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 Сфера наукових інтересів: інформаційно-технологічний розвиток економіки; інформатизація та інформаційне суспільство; моделювання соціально-економічних процесів; регіональна політика розвитку ринків медичних послуг; роль ІТ-сфери в сучасній українській економіці.

  Автор і співавтор понад 190 наукових та навчально-методичних праць. Зокрема, співавтор навчального підручника «Фінанси: курс для фінансистів» (з грифом МОНУ), монографії «Регіональна політика розвитку ринків медичних послуг: напрямки формування та реалізації» (2009 р.), колективної монографії «Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення» (2014 р.), монографії “Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впроваджен­ня та використання” (2018 р.).

  Результати наукових досліджень апробовані на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, що проводились у Канаді, Литві, Болгарії, Швейцарії тощо.

Курси

Публікації

Публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science

 1. Halyna Korzh, Solomia Fedushko, Iryna Klymchuk, Iryna Shevchuk The Impact of mHealth Apps on Student Success in Professional Activity and Economic Effect Assessment. Proceedings of the International Conference on Rural and Elderly Health Informatics (IREHI 2019). Senegal, Dakar, 4-6 December, 2020.55-67. http://ceur-ws.org/Vol-2647/?fbclid=IwAR14PQhxrZLG_LdAhAEffAtirouKfsoEQB34lbcurnCRDCKn9aUtdoAhpUk (Scopus)
 2. Kniaz Sviatoslav, Starukh Аnna, Iryna Shevchuk, Skupeiko Vasyl, Halaz Lina, Kramar Ruslana, Moskvyak Yaroslava, Ogirko Igor, Smirnova Kateryna, Rusyn-Hrynyk Roman, Kozakevych Olha. Social Potential in The Conditions of Digitalization of Economy and Society: Evaluation and Opportunities for Development. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 4-5 November 2020 Granada, Spain. Рр. 11332- 11339. URL: https://ibima.org/accepted-paper/social-potential-in-the-conditions-of-digitalization-of-economy-and-society-evaluation-and-opportunities-for-development/ (Web of Science)
 3. Nataliya Boykoа, Oksana Yurynetsа, Yurii Kryvenchukа, Iryna Shevchuk, Tetiana Helzhynska. Optimization of Algorithms for Selecting Urgent Factors That Affect the Cost of Legal Real Estate Lease. Proceedings of the Symposium on Information Technologies & Applied Sciences (IT&AS 2021). Bratislava, Slovak Republic, March 5, 2021. 140-151. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2824/?fbclid=IwAR3CYrhFnhzqPkIi80WQ5X5vuYsnqyl0B8oeGd4vkFE6PVZ3oA2u3iLX65k (Scopus)

 

Монографії:

 1. Шевчук І. Б., Васьків О. М. Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию : монографія. Одесса, 2013. C. 111-125.
 2. Шевчук І. Б. Структуризація факторів інформатизації діяльності підприємств у регіонах України. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 250−260.
 3. Васьків О.М., Шевчук І. Б. Модель динаміки обсягів виробництва продукції суб’єктом господарювання, що функціонує в ринкових умовах. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 191-197.
 4. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.
 5. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Старух А.І. Дослідження технологій управління бізнес-ризиками та експертні методи їх оцінки. // Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. – Multi-authored monograph. – Vol. 2. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019. – 408 p.  – рр. 802-817.

Статті та друковані праці наукових конференцій:

 1. Шевчук І.Б. Методичні основи комплексного оцінювання рівня інформатизації регіонів України / І.Б. Шевчук. // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. −  № 22.  – c. 249-258.
 2. Шевчук І.Б. Прогностична оцінка перспектив розвитку банківського кредитування в Україні / І.Б. Шевчук, О.М. Орлова. // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. – Хмельницький : ІЕТП, 2012. – Вип. 4’2012 [14]. – С.324-328.
 3. Шевчук І.Б. Ретроспективний аналіз діяльності страхових компаній в Україні / І.Б. Шевчук, В.С. Крупський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” : [зб. наук. пр.]. – Тернопіль : СМП ‘ТАЙП”, 2012. − Вип. 11’2012 [37]. − с. 12-17.
 4. Шевчук І.Б. Роль Інтернет-технологій у розвитку та функціонуванні об’єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону / І.Б. Шевчук, М.М. Вараницька // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України : [зб. наук. пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – с. 381-386.
 5. Шевчук І. Б. Домінанти впливу інформатизації на модернізацію економіки регіону / І.Б. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; ред. кол. : В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів : ІРД, 2012. – Вип. 4 (96). − с. 209-217.
 6. Шевчук І.Б. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку українського сегмента мережі Інтернет / І.Б. Шевчук // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. − № 23. – с. 265-272.
 7. Гарасим П.М. Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки / П.М. Гарасим, І.Б. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. − Хмельницький : ІЕТП, 2013. – Вип. 1’2013 [18]. – С.324-328.
 8. Шевчук І.Б. Моделі компонентного та факторного аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні/ І.Б. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. − Хмельницький : ІЕТП, 2013. – Вип. 3’2013 [20].  – С. 8-17.
 9. Шевчук І.Б. Розширення можливостей використання інформаційних технологій при удосконаленні системи пенсійного забезпечення на національному та регіональному рівнях. / І.Б. Шевчук. // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. − 2014. − № 3. − С. 82-90.
 10. Шевчук І.Б. Інформаційні технології прогнозування тенденцій взаємопов’язаних процесів в економіці й системі пенсійного забезпечення в національному та регіональному масштабах. / І.Б. Шевчук. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. − Херсон, 2014. − Випуск 8. – Частина 7. − С.186-190.
 11. Шевчук І.Б. Регіональні тенденції інформатизації в контексті забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку. / І.Б. Шевчук. // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Том 19. – Вип. 2/4. – с. 235-241.
 12. Шевчук І.Б. Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг. / І.Б. Шевчук. // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. – Харків : ХНАУ, 2014. – Вип. 7. – с. 179-187.
 13. Шевчук І.Б. Соціальна та економічна ефективність функціонування регіонального ринку медичних послуг. / І.Б. Шевчук. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 6. – Ч. 4. − с. 75-78.
 14. Шевчук І.Б. Регіональна політика формування ринків медичних послуг в Україні: принципи реалізації та показники ефективності. / І.Б. Шевчук. // Економіка і регіон. − Полтава: ПолтНТУ,  − №3 (46). – С. 47-52.
 15. Шевчук І.Б. Інформаційний розвиток регіонів крізь призму теорій регіональної економіки та регіонального зростання. / Шевчук І.Б. // Scientific and educational journal “THE GENESIS OF GENIUS”. − Genevе, Switzerland, 1 December 2014. − # 3. – рр.77-79.
 16. Шевчук І.Б. Особливості розвитку регіональної економіки на базі інформаційних технологій у світлі основних економічних теорій. / І.Б. Шевчук. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. − Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. − р. 66-70.
 17. Васьків О.М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу. / Шевчук І.Б., Васьків О.М., Стадник Ю.А. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International», РИНЦ).
 18. Шевчук І.Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України. /. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Стадник Ю.А. // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − с. 112-117. (РИНЦ,  Index Copernicus)
 19. Шевчук І.Б. Сучасний стан забезпеченості підприємств України інформаційно-комунікаційними технологіями: регіональний зріз. / І.Б. Шевчук. // Scientific and educational periodical journal “THE GENESIS OF GENIUS”. − Genevе, Switzerland, December 2015. − #5. – Volume 2. − рр. 78-82.
 20. Шевчук І.Б. Поточний рівень зрілості ІКТ-сфери як базис для соціально-економічного розвитку України та її регіонів. / І.Б. Шевчук. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – рp. 195-199.
 21. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Наука й економіка. − 2016. − Вип. 1. − С. 125-132.
 22. Шевчук І.Б. Фактори розвитку та конкурентні переваги від впровадження технологій бізнес-аналітики. / І.Б. Шевчук. //Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч 1. – 2016. – С. 299 – 302.
 23. Шевчук І.Б. Сприяння технологій бізнес-аналітики у появі нових точок зростання економіки регіону. / І.Б. Шевчук. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпро, 2016. – № 4 (04). – С. 277-283.
 24. Шевчук І.Б. Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок впровадження інформаційних технологій. / І.Б. Шевчук. // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія : Економіка. – Одеса, 2017. – Том 22. – Вип. 1 (54). – С. 106-110.
 25. Шевчук І.Б. Розробка програмного забезпечення для підбору оптимальної кредитної програми і банку надавача. / І.Б. Шевчук, М.І. Янів. // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. − 2017. − № 6. − Режим доступу до ресурсу:  http: //www.market-infr.od.ua/uk/6-2017
 26. Шевчук І.Б. Аналіз програм лояльності автозаправних комплексів України. / І.Б. Шевчук, С.М. Савчук. // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 лютого 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 88- 91.
 27. Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Потенційні можливості просторового розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати. Економіка та право. Київ: Ін-т ек.-прав. досл. НАН України, 2018. № 2 (50). С. 103−110.
 28. Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Технології Big Data в управлінні просторово-економічним розвитком міста і регіону. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Львів: ЛУБП, 2018. Вип. 19. С. 76−81.
 29. Шевчук І. Б., Штимпель І. Б. Роль соціальних мереж у формуванні нових тенденцій в маркетинговій діяльності комерційних банків. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронний науково-практ. журн. Дніпро, ПДАБА, 2018. № 3 (14). С. 405−412.
 30. Шевчук І. Б. Роль та місце Grid-технологій у забезпеченні конкурентних переваг регіону. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журн. Запоріжжя: КПУ, 2018. № 3(08). С. 111-116.
 31. Шевчук І. Б. Комунікативні можливості регіональних органів влади у соціальних мережах. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: ПНДІЕІ, 2018. Вип. 30. Ч. 1. С. 168−172.
 32. Шевчук І. Б., Яцев В. В. Розробка програмного забезпечення для аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій. ModernEconomics: електронне наукове фахове видання з економ. наук. Миколаїв: МНАУ, 2018. №8. С. 218−226.
 33. Шевчук І. Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, 2018. № 6. C. 344−348.
 34. Шевчук І. Б., Петришин О. П. Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку. Інтернаука: міжнар. наук. журн. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. № 9(49). Т. 2. С. 47-52.
 35. Шевчук І.Б., Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. Аналіз територіальної структури туристичного ринку України. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10 [77]. С. 98-106.
 36. Шевчук І.Б., Коломицева О.В. Концептуальні основи механізму забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 53. Черкаси : ЧДТУ, 2019. С. 5-13.
 37. Шевчук І.Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.05. Черкаси, 2019. 40 с.
 38. Шевчук І.Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / Черкаський держ. технол. ун-т. Черкаси, 2019. 568 с.
 39. Шевчук І.Б., Білоцерковець В.А. Аналіз структурних регіональних відмінностей у доходах та видатках суб’єктів туристичної діяльності. Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріали  Міжнародної науково-практ. конф. (м. Дніпро, 15 грудня 2018 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. Ч. 2. С. 116-119.
 40. Шевчук І.Б. Ризики реалізації стратегії розвитку ІТ-сфери регіону. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. с. 28-33.
 41. Шевчук І.Б., Шевчук А.В. Особливості організаційно-економічного забезпечення функціонування і розвитку малих підприємств у регіонах України. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки».  Харків : ХНАУ, 2019. №1. С. 413-420.
 42. Коломицева О.В., Шевчук І.Б. Концептуальні основи механізму забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 53. Черкаси : ЧДТУ, 2019. С. 5-13.
 43. Шевчук І.Б., Артамонова О.Д. Моніторинг та оцінка ринку медійної Інтернет-реклами в Україні. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Львів, 20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 72-74.
 44. Шевчук І.Б., Шахова А.В. Види та інструменти Інтернет-реклами.Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Львів, 20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 74-76.
 45. Шевчук Л.Т., Шевчук І.Б. Нові тенденції у формуванні кадрового потенціалу фінансової сфери         друк. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія «Економічна». Серія «Юридична». Львів : ЛУБП, 2019. Вип. 21. С. 113-118.
 46. Шевчук І.Б. Перспективи використання соціальних мереж в практиці е-урядування. Сучасна парадигма публічного управління : зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 жовт. 2019 р.). Львів: ЛНУ, 2019. С. 448-460.
 47. Шевчук І.Б., Тарасенко О.Є. Цифровізація економіки України. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 листоп. 2019 р.). Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 127-130.
 48. Шевчук І.Б., Шашкевич В.П. Інформаційні економіко-математичні аспекти аналізу діяльності комерційних банків. Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 грудн. 2019 р.). Запоріжжя: СІЕП, 2019. Ч. 2. С. 99-102.
 49. Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б. Вплив впровадження інновацій у банківську сферу та модифікації банківських послуг на формування кадрового потенціалу. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4’2019 [79]. С. 5-11.
 50. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Тарасенко О.Є. Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Вип. 47. Ч. 2. Одеса: Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій, 2019. С. 173-177. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/47_2_2019/34.pdf
 51. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я., Шашкевич В.П. Кластерний підхід до дослідження динаміки змін у банківській системі України. Бізнес-навігатор: наук.-вироб. журнал. Херсон: Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права, 2019. Вип. 6 (55)/2019. С. 228-232. URL: http://business-navigator.ks.ua/journals/2019/55_2019/44.pdf  
 52. Орлова О. М., Шевчук І. Б. Трансформація тіньової економіки у сфері онлайн-діяльності. Бізнес Інформ. 2020. №2. C. 280–288.
 53. Shevchuk I. B., Starukh A. I., Vaskiv O. M. Business Risk Management Techniques And Expert Methods Of Their Evaluation. Бізнес Інформ. Харків, 2020. № 2 C. 295-306.
 54. Шевчук І.Б., Депутат Б.Я. Економічний аспект використання хмарних технологій у діяльності органів публічної влади та бізнес-структур. Економіка та суспільство: електронний науково-практичний журнал. Вип. 31/2021. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2021. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/689/662
 55. Шевчук І.Б., Шевчук А.В. Освітня аналітика крізь призму війни: виклики та можливості для вищої школи України. Економіка та суспільство: електронний науково-практичний журнал. Вип. 39/2022. Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1420/1367
 56. Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б. Збереження психічного здоров’я населення  в умовах воєн і військових конфліктів: соціально-економічні аспекти. Академічні візії. 2022. Випуск 8-9. С. 58-69. URL: http://academy-vision.org/index.php/av/article/view/58. /
 57. Лабінська Г.М., Шевчук І.Б. Специфіка інформаційно-технологічного забезпечення сталого розвитку України. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск 2(88) / 2022. С. 13-21. URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_88_2022_ukr/4.pdf
 58. Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б. Трансформація функціонування туристичної сфери України в умовах військового стану та очікувані напрями її розвитку в повоєнний період. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2022. № 6. Том 2. С. 85-92. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=73

Біографія

Народилася 9 червня 1979 р. у с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області. У 1996 р. закінчила Ямпільську середню школу.
У 1996–2001 рр. навчалася на факультеті прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Упродовж 2000–2009 рр. працювала у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: до 2003 р. – на посаді старшого лаборанта кафедри анестезіології та реаніматології, у 2003–2009 рр. – старшого інспектора деканату факультету післядипломної освіти.
З вересня 2009 р. – доцент кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Регіональна політика формування ринків медичних послуг” (2008 р.).
У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.
З 2015 р. обіймає посаду доцента кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.
У 2016 р. проходила стажування у Львівській філії Комп’ютерної академії ШАГ. Зарахована слухачем на курси в SoftServe IT Academy за напрямом «Практичне тестування по ISTQB».

У період 2016-2019 рр. – виконуюча обов’язки завідувача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

1 березня 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів”.

У червні 2019 р. обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 1 січня 2020 р. завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики.

З грудня 2021 р. академік Національної академії наук вищої освіти України.

З червня 2022 р. академік Міжнародної академії освіти і науки.

Наукові стажування

1. Сертифікат № 1-2019/79 про стажування шляхом участі I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.).

Професійна програма стажування 60 годин (2 кредити ECTS): 0,5 кредита ECTS: очна участь у i міжнародній науково-практичній конференції; 1,5 кредити ECTS: підготовка наукової доповіді та наукової публікації за тематикою конференції.

2. Сертифікат про стажування шляхом участі у воркшопі «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони».

1,5 кредити ECTS: очна участь у воркшопі «Інновації в університетській освіті та менеджменті: трансфер технологій крізь кордони».

3. Сертифікат про стажування шляхом участі у тренінг-інтенсиві Tech Summer for Teachers від ІТ-компанії SoftServe (16 червня – 17 липня 2020 р.).

Професійна програма стажування 30 годин (1 кредит ECTS): інтенсивний навчальний курс та підготовка міні-проєкту.

4. Сертифікат про успішне завершення стажування на Teacher’s Internship program від IТ Ukraine Association та EPAM System (березень – червень 2020 р.)

Професійна програма стажування 108 годин (3,6 кредити ECTS): інтенсивний навчальний курс та серія тренінгів, що включали наступні модулі – Methods, models andtechnologies of flexible software development (35 hours), Basics of project management (25 hours), Tips to Improve Your Business English (28 hours), Soft Skills (20 hours).

5. Сертифікат № 398 учасника проекту з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача (21-22 листопада 2022 р.) – 7 академічних годин.

6. Сертифікат № 20230131/955 учасника круглого столу «Цифрова трансформація наукової діяльності у закладах вищої освіти в умовах євроінтеграції» (31 січня 2023 р.; 3 год.);

7. Сертифікат № ПВ 0636 від 1 травня 2023 р. підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» на серії тренінгів від ГО «Прогресильні» (15 березня – 19 квітня 2023 р.) – обсягом 30 годин / 1 кредит ЄКТС.

8. Сертифікат № 020/23 від 16 березня 2023 р., який засвідчує проходження навчання у науково-методичному вебінарі-тренінгу «Підготовка грантових заявок та ведення грантових проєктів»;

9. Сертифікат № 020/23 від 18 травня 2023 р., який засвідчує участь у круглому столі «Переваги та особливості застосування інноваційних педагогічних технологій у вивченні безпекових дисциплін в закладах вищої освіти» (5 год.);

10. Сертифікат від 24 травня 2023 р., який засвідчує участь у Міжнародному офлайн Форумі BIT-23 (5 год.);

11. Сертифікат від 03 червня 2023 р. про участь в конференції від ІТ-компанії Genesis «Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу» для освітян, які впроваджують цифрові технології в освіту (6 год.).

12. Сертифікат, що засвідчує участь у роботі Першої науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни» (6-7 червня 2023 р.) – обсягом 30 балів БПР.

13. Сертифікат, що засвідчує участь у роботі воркшопу «Як ChatGPT може асистувати під час створення навчальної програми або освітньої траєкторії» від Олександри Тиркалової, Partnership with Universities Lead у Genesis (20 червня 2023 р.).

14. Сертифікат, що засвідчує успішне завершення курсу стажування «Створення та розвиток ІТ-продуктів» від IT-компанії Genesis (15 липня 2023 р.).

15. Сертифікат, що засвідчує успішне завершення курсу стажування «Маркетинг ІТ-продуктів» від IT-компанії Genesis (01 серпня 2023 р.).

16. Сертифікат №109/081-2023 підтверджує, що з 10 до 21 липня 2023 року пройшла програму підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти та акредитована інтегрувати курс «Створення та розвиток ІТ-продуктів» у своєму закладі вищої освіти – обсягом 60 годин / 2 кредити ЄКТС.

17. Сертифікат №147/082-2023 підтверджує, що з 24 липня до 04 серпня 2023 року пройшла програму підвищення кваліфікації працівників закладів вищої освіти та акредитована інтегрувати курс «Маркетинг ІТ-продуктів» у своєму закладі вищої освіти – обсягом 60 годин / 2 кредити ЄКТС.

18. Сертифікат, що підтверджує успішне завершення курсу “ІТ-інструменти для викладачів” від ІТ-компанії GlobalLogic – обсягом 18 годин / 0,6 кредитів ЄКТС.

Методичні матеріали

 1. Фінанси: курс для фінансистів [навчальний підручник] / [за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б.]. – К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України лист № 1/11-4160 від 18. 05. 2010 р.).
 2. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 3. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 4. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.
 5. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 6. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 7. Васьків О. М., Шевчук І. Б. «Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні»». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 130 с.
 8. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.
 9. Шевчук І.Б. Бізнес у соціальних мережах: Навч. посіб. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2021. 219 с.

Розклад