Комп`ютерний аналіз фінансових ринків

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Шевчук І. Б.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41спрофесор Шевчук І. Б., професор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” є основні індикатори економічної статистики, інструменти фінансової політики суб’єктів ринку і характер їхнього впливу на фінансові ринки.

Мета вивчення дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” – опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок для проведення аналізу фінансових ринків із застосуванням високотехноло­гічного програмного забезпечення.

 Основні завдання дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” – ознайомити студентів з методами аналізу фінансових ринків, засвоїти практичні навички застосування інструментарію торговельної платформи MetaTrader для проведення комп’ютерного аналізу фінансових ринків.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Економіко-математичне моделювання», «Дослідження операцій», «Моделювання економіки», «Моделі економічної динаміки», «Фінанси, гроші і кредит», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Кількісні методи в економіці та управлінні», «Міжнародна економіка», «Системи моніторингу в економіці».

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансо­вих ринків;
 • основні методи аналізу фінансових ринків;
 • комп’ютерні технології аналізу фінансового ринку;
 • роль фінансів у розвитку ринкових відносин;
 • особливості проведення фундаментального аналізу;
 • короткострокові та довгострокові фундаментальні фактори;
 • класичні фігури технічного аналізу;
 • види цінових графіків;
 • похідні фінансові інструменти;
 • принципи та методи управління капіталом;
 • визначення понять криптовалюта, криптопортфель, крипторинок;

б) уміти

 • об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються на фінансових ринках;
 • аналізувати тенденції розвитку фінансових ринків, визначати вплив і взаємозв’язок фінансової сфери та соціально-економічних процесів у економіці;
 • здійснювати аналіз і прогнозування стану фінансового ринку;
 • розробляти рекомендації з торгівлі фінансовими інструментами;
 • оптимізувати портфель фінансових інструментів;
 • відстежувати процеси взаємодії між собою світових фінансових ринків;
 • застосовувати інструментарій технічного аналізу для дослідження фінансових ринків;
 • застосовувати методу управління капіталом для отримання потенційно можливого для фінансового ринку прибутку;
 • проводити технічних та фундаментальний аналіз крипторинку.

Рекомендована література

Основна:

 1. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами: пособие по курсу / Под ред. А.В. Федорова. − СПб.: Питер, 2005. – 240 с.
 2. Аппель Дж. Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора. / Пер. с англ. − СПб.: Питер, 2007. − 304 с.
 3. Винс Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Ральф Винс; Пер. с англ. − 4-е изд. − М.: Альпина Паблишерз, 2011. − 400 с.
 4. Грегори Л. Моррис Японские свечи: метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем. − М.: Альпина Паблишер, 2012. – 312 с.
 5. Демарк Т. Технический анализ – новая наука. – М.: Издательский дом «Евро», 2012. – 286 с.
 6. Как увидеть деньги на экране монитора. / Сафин В. И. 2-е изд. − СПб.: Питер, 2008. − 256 с.
 7. Кияница А. С., Братухин Л. В. «Уровни Фибоначчи: Там, где лежат деньги». − 2004.
 8. Кому светят японские свечи? /Под ред. В. И. Сафина. − СПб.: Питер; Форекс Клуб, 2005.
 9. Куликов Л. Н. Форекс для начинающих. − СПб.: Питер, 2003. − 368 с.
 10. Майкл Н. Кан Технический анализ. Просто и ясно / Майкл Н. Кан ; [пер. с англ. Е. Колотвина]. – 2-е изд. − Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. – 313 с.
 11. Меладзе В. Э. Курс технического анализа. М.: Серебряные нити, 1994. − 272 с.
 12. Найман Э. Л. Малая знциклопедия трейдера. − Киев: Альфа Капитал: Логос, 1997. − 236 с.
 13. Найман Э. Л. Трейдер-Инвестор. − Киев: ВИРА-Р, 2000. − 640 с.
 14. Нили Г. Мастерство анализа волн Эллиотта. – М.: Аналитика, 2002. – 348 с.
 15. Орленко Н. С., Гужва В. М. Інформаційні системи фондового ринку. − К.: КНЕУ, 2004. – 388 с.
 16. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений / Под ред. В. В. Круглова. − И.: Инфра-М, 1998.
 17. Пиекулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. Прикладное пособие. – М.: ЗАО «Финансист»; ДИАГРАММА, 2002. − 325 с.
 18. Пректер Р., Фрост Дж. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка. / Пер. с англ. – 6-е изд. − М.: Альпина Паблишер, 2012. – 269 с.
 19. Сафин В. И. Внутридневная торговая система: 5 баллов за успех! − М.: Форекс Клуб, Школа валютных трєйдеров, 2004.
 20. Сафонов В. С. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 363 с.
 21. Силантьєв С. О. Менеджмент похідних фінансових інструментів: Навчальний посібник. − К. : КНЕУ, 2010. − 279 с.
 22. Сорос Дж. Алхимия финансов. − М.: Инфра-М, 1996. – 336 с.
 23. Таран В. А. Играть на бирже просто?! – 3-е изд. − СПб.: Питер, 2007. − 272 с.
 24. Терехов А.Ю., Понизовский Е.Л. Индикатор Ишимоку как основа торговой системы. − М.: Форекс Клуб; Школа валютньых трєйдеров, 2004.
 25. Торговая система трейдера: фактор успеха /Под ред. В. И. Сафина. − СПб.: Питер; Форекс Клуб, 2005. – 240 с.
 26. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок: Пер. с англ. − 6-е изд. М.: ИНФРА-М, 2000. − 648 с.
 27. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 28. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: Прикладное пособие. − 3-є изд. − М.: Финансист, 2000. − 183 с.

 

Додаткова:

 1. Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. − М.: Сокол, 1996. – 592 с.
 2. Лиховидов В. Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы прогнозирования и принятия решений. – Владивосток, 1999. − 234 с.
 3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. − 576 с.
 4. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. − К.: КНЕУ, 2000.
 5. Мэрфи Дж. Межрыночный технический анализ. – М.: Диаграмма, 1999. – 317 с.
 6. Павлов В. І., Пилипенко І. І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери в Україні: Навч. посібник. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2009 – 400 с.
 7. Пилипенко І. І, Жук О. П. Цінні папери в Україні. − К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001. – 305 с.

 

INTERNET CАЙТИ 

 1. CryptoCurrency Market Capitalizations. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coinmarketcap.com
 2. ForexClub: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.fxclub.org/
 3. TELETRADE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://teletrade.com.ua/
 4. Біржа BITMEX [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.bitmex.com/register
 5. Возный Д. В. Краткий курс по закону волн Эллиотта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.forex-ofsite.ru/data/documents/D.Voznyy.Kratkiy-kurs-po-zakonu-voln-Elliotta.pdf
 6. График курса Биткоина за всю историю // Myfin.by. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://myfin.by/crypto-rates/chart-bitcoi
 7. Джозеф Т. Упрощенный анализ волны Эллиотта. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://epdf.pub/-d1742b09d341f0981c328ad8272e97ee88251.html
 8. Книги по техническому анализу: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://dma.masterforex-v.org/#lit_4
 9. Книги по управлению капиталом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biblio-trade.com/capital.html
 10. Книги по управлению капиталом и риском [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tradexperts.ru/knigi-foreks/knigi-po-upravleniyu-kapitalom-i-riskom
 11. Криптовалюта – що це таке історія її створення // PingBlockchain.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pingblockchain.com/obmanshvidko-rozkrijut/
 12. Крупнейшая библиотека трейдера “100 форекс книг” [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.forex-ofsite.ru/100-foreks-knig/
 13. Платформа Investing.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.investing.com/
 14. Поляков А. Управление капиталом на Forex [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://avidreaders.ru/book/upravlenie-kapitalom-na-forex.html
 15. Технический анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://binguru.net/texnicheskij-analiz-2665
 16. Технический анализ для начинающих трейдеров — принципы, методы, инструменты [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finvopros.com/tehnicheskij-analiz-dlya-nachinayushhih-trejderov.html
 17. Учебник Форекс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enc.fxeuroclub.com/
 18. Фундаментальный анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://portal.gerchikco.com/category/forex-analytics/fundamentalnyy-analiz/
 19. Фундаментальный анализ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://freshforex.org/training/interactive/forecast/fundamental-analysis/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус