Iryna Shevchuk

Position: Chairperson, Department of Digital Economics and Business Analytics

Scientific degree: Doctor of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 235-64-50

Email: iryna.shevchuk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Facebook profile: www.facebook.com

Research interests

Sphere of scientific interests: information technologies in the regional economy; informatization and information society; modeling of social and economic processes; regional policy for the development of health services markets; The role of the IT sphere in the modern Ukrainian economy.

The author and co-author of more than 100 scientific and educational works. In particular, he co-authored the textbook “Finance: A Course for Financiers” (with the motto of the Ministry of Education and Science of Ukraine), monograph “Regional Policy for the Development of Health Care Markets: Directions of Formation and Implementation” (2009), collective monographs “Automation and Information Technologies – from Production to Input in operation “(2013),” XXI Century Economy: Problems and Solutions “(2014).

The results of scientific research have been tested at international and all-Ukrainian scientific and practical conferences held in Canada, Lithuania, Bulgaria, Switzerland, Russia, etc.

Courses

Publications

Монографії:

 1. Шевчук І. Б., Васьків О. М. Теоретичні аспекти розвитку і застосування інформаційних технологій в економіці та управлінні: мезо- та мікрорівень. Автоматизация и информационные технологии – от постановки до ввода в эксплуатацию : монографія. Одесса, 2013. C. 111-125.
 2. Шевчук І. Б. Структуризація факторів інформатизації діяльності підприємств у регіонах України. Економіка XXI сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення: монографія. / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ: НГУ, 2014. С. 250−260.
 3. Шевчук І. Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК «АТБ», 2018. 448 с.

Статті та друковані праці наукових конференцій:

 1. Шевчук І.Б. Методичні основи комплексного оцінювання рівня інформатизації регіонів України / І.Б. Шевчук. // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. −  № 22.  – c. 249-258.
 2. Шевчук І.Б. Прогностична оцінка перспектив розвитку банківського кредитування в Україні / І.Б. Шевчук, О.М. Орлова. // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. – Хмельницький : ІЕТП, 2012. – Вип. 4’2012 [14]. – С.324-328.
 3. Шевчук І.Б. Ретроспективний аналіз діяльності страхових компаній в Україні / І.Б. Шевчук, В.С. Крупський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” : [зб. наук. пр.]. – Тернопіль : СМП ‘ТАЙП”, 2012. − Вип. 11’2012 [37]. − с. 12-17.
 4. Шевчук І.Б. Роль Інтернет-технологій у розвитку та функціонуванні об’єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону / І.Б. Шевчук, М.М. Вараницька // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України : [зб. наук. пр.]. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.14. – с. 381-386.
 5. Шевчук І. Б. Домінанти впливу інформатизації на модернізацію економіки регіону / І.Б. Шевчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; ред. кол. : В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів : ІРД, 2012. – Вип. 4 (96). − с. 209-217.
 6. Шевчук І.Б. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку українського сегмента мережі Інтернет / І.Б. Шевчук // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2012. − № 23. – с. 265-272.
 7. Гарасим П.М. Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки / П.М. Гарасим, І.Б. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. − Хмельницький : ІЕТП, 2013. – Вип. 1’2013 [18]. – С.324-328.
 8. Шевчук І.Б. Моделі компонентного та факторного аналізу розвитку системи дитячого оздоровлення в Україні/ І.Б. Шевчук // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал : [зб. наук. пр.]. − Хмельницький : ІЕТП, 2013. – Вип. 3’2013 [20].  – С. 8-17.
 9. Васькив О. М. Информационная технология реализации математической модели выбора стратегии деятельности субъекта хозяйствования / О. М. Васькив, И. Б. Шевчук // Приволжский научный вестник. – Ижевск : ИЦНП, 2013. – № 2 (18). – С. 8-14.
 10. Шевчук И.Б. Прогнозирование влияния процессов информатизации на уровень регионального человеческого развития / И.Б. Шевчук // Моделирование в управлении организационно-экономическими системами: Материалы Семинаров с международным участием / Пермский филиал ФГБУН Института экономики УрО РАН / Отв. ред. А.Н. Пыткин. – Екатеринбург : Изд-во ФГБУН Института экономики УрО РАН, 2013. − Вып. XII.  − С.170-175.
 11. Шевчук І.Б. Розширення можливостей використання інформаційних технологій при удосконаленні системи пенсійного забезпечення на національному та регіональному рівнях. / І.Б. Шевчук. // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. − 2014. − № 3. − С. 82-90.
 12. Шевчук І.Б. Інформаційні технології прогнозування тенденцій взаємопов’язаних процесів в економіці й системі пенсійного забезпечення в національному та регіональному масштабах. / І.Б. Шевчук. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. − Херсон, 2014. − Випуск 8. – Частина 7. − С.186-190.
 13. Шевчук І.Б. Регіональні тенденції інформатизації в контексті забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку. / І.Б. Шевчук. // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – Том 19. – Вип. 2/4. – с. 235-241.
 14. Шевчук І.Б. Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг. / І.Б. Шевчук. // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. – Харків : ХНАУ, 2014. – Вип. 7. – с. 179-187.
 15. Шевчук І.Б. Соціальна та економічна ефективність функціонування регіонального ринку медичних послуг. / І.Б. Шевчук. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 6. – Ч. 4. − с. 75-78.
 16. Шевчук І.Б. Регіональна політика формування ринків медичних послуг в Україні: принципи реалізації та показники ефективності. / І.Б. Шевчук. // Економіка і регіон. − Полтава: ПолтНТУ,  − №3 (46). – С. 47-52.
 17. Шевчук І.Б. Інформаційний розвиток регіонів крізь призму теорій регіональної економіки та регіонального зростання. / Шевчук І.Б. // Scientific and educational journal “THE GENESIS OF GENIUS”. − Genevе, Switzerland, 1 December 2014. − # 3. – рр.77-79.
 18. Шевчук І.Б. Особливості розвитку регіональної економіки на базі інформаційних технологій у світлі основних економічних теорій. / І.Б. Шевчук. // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 2. − Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. − р. 66-70.
 19. Шевчук И.Б. Предпосылки применения и этапы внедрения информационных технологий для продуцирования сущностных изменений в функционировании региональной экономики. И.Б. Шевчук. // Проблемы трансформации регионов и городов в современной экономике: материалы cеминаров с международным участием (г. Пермь, 31 января 2014 г., 22 апреля 2014 г., 23 июля 2014 г., 03 ноября 2014 г.) / отв. редактор Миролюбова Т.В.; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. − Пермь, 2014. – C. 71-74.
 20. Шевчук И.Б. Информационные технологии как катализатор социально-экономического развития регионов . / И.Б. Шевчук. // Современное общество, образование и наука : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 июня 2014 г. : в 9 частях. – Ч. 1. − Тамбов : ООО “Консалтин- говая компания Юком”, 2014. − C. 162-163.
 21. Васьків О.М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу. / Шевчук І.Б., Васьків О.М., Стадник Ю.А. // Економічний простір : зб. наук. пр. / Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International», РИНЦ).
 22. Шевчук І.Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України. /. Шевчук І.Б., Васьків О.М., Стадник Ю.А. // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − с. 112-117. (РИНЦ,  Index Copernicus)
 23. Шевчук И.Б. Современная парадигма информацийцного общества как основа развития национальной и региональных экономик. / И.Б. Шевчук // Черноризец Храбър. Варненский Свабоден Университет. − №8. − 2015.
 24. Шевчук І.Б. Сучасний стан забезпеченості підприємств України інформаційно-комунікаційними технологіями: регіональний зріз. / І.Б. Шевчук. // Scientific and educational periodical journal “THE GENESIS OF GENIUS”. − Genevе, Switzerland, December 2015. − #5. – Volume 2. − рр. 78-82.
 25. Шевчук І.Б. Поточний рівень зрілості ІКТ-сфери як базис для соціально-економічного розвитку України та її регіонів. / І.Б. Шевчук. // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – рp. 195-199.
 26. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Наука й економіка. − 2016. − Вип. 1. − С. 125-132.
 27. Шевчук І.Б. Фактори розвитку та конкурентні переваги від впровадження технологій бізнес-аналітики. / І.Б. Шевчук. //Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч 1. – 2016. – С. 299 – 302.
 28. Шевчук І.Б. Сприяння технологій бізнес-аналітики у появі нових точок зростання економіки регіону. / І.Б. Шевчук. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Дніпро, 2016. – № 4 (04). – С. 277-283.
 29. Шевчук І.Б. Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок впровадження інформаційних технологій. / І.Б. Шевчук. // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія : Економіка. – Одеса, 2017. – Том 22. – Вип. 1 (54). – С. 106-110.
 30. Шевчук І.Б. Розробка програмного забезпечення для підбору оптимальної кредитної програми і банку надавача. / І.Б. Шевчук, М.І. Янів. // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. − 2017. − № 6. − Режим доступу до ресурсу:  http: //www.market-infr.od.ua/uk/6-2017
 31. Шевчук І.Б. Аналіз програм лояльності автозаправних комплексів України. / І.Б. Шевчук, С.М. Савчук. // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23-24 лютого 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 88- 91.
 32. Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Потенційні можливості просторового розвитку міст і регіонів від упровадження технологій безконтактної оплати. Економіка та право. Київ: Ін-т ек.-прав. досл. НАН України, 2018. № 2 (50). С. 103−110.
 33. Коломицева О. В, Шевчук І. Б. Технології Big Data в управлінні просторово-економічним розвитком міста і регіону. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. Львів: ЛУБП, 2018. Вип. 19. С. 76−81.
 34. Шевчук І. Б., Штимпель І. Б. Роль соціальних мереж у формуванні нових тенденцій в маркетинговій діяльності комерційних банків. Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електронний науково-практ. журн. Дніпро, ПДАБА, 2018. № 3 (14). С. 405−412.
 35. Шевчук І. Б. Роль та місце Grid-технологій у забезпеченні конкурентних переваг регіону. Приазовський економічний вісник: електронний науковий журн. Запоріжжя: КПУ, 2018. № 3(08). С. 111-116.
 36. Шевчук І. Б. Комунікативні можливості регіональних органів влади у соціальних мережах. Причорноморські економічні студії: наук. журн. Одеса: ПНДІЕІ, 2018. Вип. 30. Ч. 1. С. 168−172.
 37. Шевчук І. Б., Яцев В. В. Розробка програмного забезпечення для аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій. ModernEconomics: електронне наукове фахове видання з економ. наук. Миколаїв: МНАУ, 2018. №8. С. 218−226.
 38. Шевчук І. Б. Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери. Бізнес Інформ. Харків: ХНЕУ, 2018. № 6. C. 344−348.
 39. Шевчук І. Б., Петришин О. П. Аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи розвитку. Інтернаука: міжнар. наук. журн. Київ: Центр навчальної літератури, 2018. № 9(49). Т. 2. С. 47-52.
 40. Шевчук І.Б., Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. Аналіз територіальної структури туристичного ринку України. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10 [77]. С. 98-106.
 41. Шевчук І.Б., Коломицева О.В. Концептуальні основи механізму забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 53. Черкаси : ЧДТУ, 2019. С. 5-13.
 42. Шевчук І.Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.05. Черкаси, 2019. 40 с.
 43. Шевчук І.Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / Черкаський держ. технол. ун-т. Черкаси, 2019. 568 с.
 44. Шевчук І.Б., Білоцерковець В.А. Аналіз структурних регіональних відмінностей у доходах та видатках суб’єктів туристичної діяльності. Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріали  Міжнародної науково-практ. конф. (м. Дніпро, 15 грудня 2018 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. Ч. 2. С. 116-119.
 45. Шевчук І.Б. Ризики реалізації стратегії розвитку ІТ-сфери регіону. Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. с. 28-33.
 46. Шевчук І.Б., Шевчук А.В. Особливості організаційно-економічного забезпечення функціонування і розвитку малих підприємств у регіонах України. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки».  Харків : ХНАУ, 2019. №1. С. 413-420.
 47. Коломицева О.В., Шевчук І.Б. Концептуальні основи механізму забезпечення економічної безпеки регіону, пов’язаної з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 53. Черкаси : ЧДТУ, 2019. С. 5-13.
 48. Шевчук І.Б., Артамонова О.Д. Моніторинг та оцінка ринку медійної Інтернет-реклами в Україні. Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Львів, 20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 72-74.
 49. Шевчук І.Б., Шахова А.В. Види та інструменти Інтернет-реклами.Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практ. Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (м. Львів, 20 трав. 2019 р.). Львів: ЛТЕУ, 2019. С. 74-76.
 50. Шевчук Л.Т., Шевчук І.Б. Нові тенденції у формуванні кадрового потенціалу фінансової сфери         друк. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія «Економічна». Серія «Юридична». Львів : ЛУБП, 2019. Вип. 21. С. 113-118.
 51. Шевчук І.Б. Перспективи використання соціальних мереж в практиці е-урядування. Сучасна парадигма публічного управління : зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 жовт. 2019 р.). Львів: ЛНУ, 2019. С. 448-460.
 52. Шевчук І.Б., Тарасенко О.Є. Цифровізація економіки України. Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 23 листоп. 2019 р.). Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 127-130.
 53. Шевчук І.Б., Шашкевич В.П. Інформаційні економіко-математичні аспекти аналізу діяльності комерційних банків. Сучасні тенденції економічного зростання: стратегії, напрями та пріоритети: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14 грудн. 2019 р.). Запоріжжя: СІЕП, 2019. Ч. 2. С. 99-102.
 54. Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М., Шевчук І.Б. Вплив впровадження інновацій у банківську сферу та модифікації банківських послуг на формування кадрового потенціалу. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4’2019 [79]. С. 5-11.

Biography

Born June 9, 1979 in the village of Yampil, Pustomyty district, Lviv region. In 1996 she graduated from Yampil high school. 1996-2001 she was studying at the Faculty of Applied Mathematics and Informatics, Ivan Franko National University of Lviv. 2000-2009 she was working at Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv: till 2003 – as a senior laboratory assistant of the Department of Anesthesiology and Reanimation; 2003-2009 – senior inspector of the Dean’s Office of the Faculty of Postgraduate Education. Since September 2009 – associate professor of the Department of Economic Cybernetics, Lviv State Financial Academy. In 2008 she passed her Ph.D. thesis on theme: “Regional Policy for the Formation of Health Care Markets”. In 2014 she was ranked: associate professor of the Department of Economic Cybernetics. Since 2015 she has been holding the position of associate professor of the Department of Economic Cybernetics at the Faculty of Finance Management and Business, Ivan Franko National University of Lviv. In 2016 she underwent practice at the Lviv affiliate of the STA Computer Academy. Accepted as a participant for the courses at SoftServe IT Academy in specialty: “Practical Testing for ISTQB”.

In the period 2016-2019 – Acting Head of the Department of Economic Cybernetics, Faculty of Financial Management and Business, Ivan Franko National University of Lviv.

On March 1, 2019, she defended her dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences on the topic “Provision of information and technological development of the economy of the regions”.

In June 2019, she was selected by the competition for the position of Head of the Department of Economic Cybernetics, Faculty of Financial Management and Business, Ivan Franko National University of Lviv.

Teaching materials

 1. Фінанси: курс для фінансистів [навчальний підручник] / [за ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н., проф. Жихор О.Б.]. – К. : “Хай-Тек Прес”, 2010. – 528 с. (Затверджено МОН України лист № 1/11-4160 від 18. 05. 2010 р.).
 2. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2013. − 45 c.
 3. Шевчук І.Б. Microsoft Office PowerPoint 2007: Електронний лабораторний практикум. / І.Б. Шевчук. − Львів : ЛДФА, 2014. − 65 с.
 4. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації : навч. посіб. / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. − 216 с.
 5. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-довідник основних термінів і понять / І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 6. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 7. Васьків О. М., Шевчук І. Б. «Методичні матеріали до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в управлінні»». – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 130 с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!