Економіка хмарних обчислень

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Шевчук І. Б.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124УФЕМ-61спрофесор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Економіка хмарних обчислень» є невід’ємною частиною циклу комп’ютерних дисциплін, необхідних фахівцям аналітикам які, використовуючи сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології, проводять збір, накопичення, обробку і аналіз даних.

Хмарні технології – це технології розподіленої обробки цифрових даних, за допомогою яких комп’ютерні ресурси надаються інтернет-користувачеві як онлайн-сервіс.

Перевага технології в тому, що користувач має доступ до власних даних, але не повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему та програмне забезпечення, з яким він працює. Слово «хмара» – це метафора, що уособлює складну інфраструктуру, що приховує за собою всі технічні деталі.

Для управління неоднорідними обчислювальними ресурсами у віддаленому режимі потрібні програмні рішення для впровадження систем віртуалізації, а також віддалених сервісних функцій, що загалом створює можливості для організації та застосування технологій хмарних обчислень.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є принципи та стандарти функціонування технологій та розробка рішень на базі хмарних обчислень.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями сучасного програмного забезпечення та хмарних технологій, набуття здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати теоретичні знання у повсякденному житті та у своїй практичній та професійній діяльності, формування теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок з питань використання технологій розподілених обчислень, віртуалізації серверних систем, формування у студентів знань у галузі технологій управління ресурсами віддалених розподілених систем; формування у студентів здатності самостійного вивчення тем дисципліни і вирішення типових завдань при використанні хмарних технологій.

Основні завдання: формування у студентів компетенції з використання стандартів та технологій залучення та застосування розподілених комп’ютерних ресурсів, що надаються за замовленням, для проведення наукових досліджень та використання обчислювального середовища організацій від рівня стартапу до корпорації. Студенти мають отримати компетентності щодо вибору архітектури та побудови приватних та гібридних систем хмарних обчислень, встановлення та конфігурування спеціального програмного забезпечення для роботи у середовищі хмарних систем.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Економіка хмарних обчислень» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до фаху», «Компютерні мережі», «Автоматизація бізнес-процесів», «Технології Internet» та ін.

Вимоги до знань та умінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

а) знати:

 • серверні технологій створення веб-застосувань;
 • принципи функціонування та технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних засобів розподілених обчислень, особливості програмно-апаратних рішень сучасних центрів обробки даних;
 • термінологію та класифікацію хмарних обчислень на рівні систем та технологій IaaS, PaaS та SaaS, особливості та характерні ознаки звичайного хостингу веб-ресурсів, оренди віртуальних приватних машин та систем хмарних обчислень;
 • сучасний стан розвитку технологій хмарних обчислень;
 • програмні рішення для серверних систем віртуалізації та комплексні рішення, що здатні сформувати приватне хмарне середовище підприємства чи корпорації;
 • основні сценарії застосування технологій хмарних обчислень, особливості розробки програмного забезпечення для роботи у складі розподілених обчислювальних систем та комплексів;

б) уміти:

 • аналізувати та обирати оптимальні рішення щодо технологій хмарних обчислень у напрямку їх застосування для проведення наукових досліджень, а також для створення єдиного обчислювального середовища рівня організації, підприємства чи фізичної особи – підприємця;
 • розгортати парк віртуальних приватних серверів та конфігурувати серверне програмне забезпечення хмарних систем;
 • розв’язувати проблеми масштабованості, проектування та експлуатації розподілених інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій;
 • застосовувати базові знання стандартів в області інформаційних технологій під час розробки та впровадження розподілених обчислювальних систем на базі хмарних технологій та сервісів;
 • проектувати компоненти програмного забезпечення для роботи в якості сервісів у складі розподілених обчислювальних систем та комплексів й хмарних обчислень.

Рекомендована література

 1. Биков В.Ю. Хмарна комп’ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови іт-підрозділів навчальних закладів / В.Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 1. – с. 81-98.
 2. Вакалюк Т.А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т.А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1-2 листопада 2013 року). – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – C. 97–99.
 3. Гриб’юк О.О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті / Режим доступу до статті: http://lib.iitta.gov.ua/1111/1/grybyukstattya1hmary%2B_Copy.pdf.
 4. Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі внз / Ю.Г. Лотюк // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчальновиховного процесу в школі та ВНЗ. – 2013. – Вип. 1. – С. 61-67.
 5. Литвинова С.Г. Методика використання технологій віртуального класу вчителем в організації індивідуального навчання учнів: автореф. … дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.10 / С. Г. Литвинова; Інтут інформаційних технологій і засобів навчання нац. академії пед. наук України. – К., 2011. – 22 с.
 6. Морзе Н. В. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень / Н. В. Морзе, О. Г. Кузьмінська // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – № 9. – С. 20– 29.
 7. Олексюк В.П. Досвід інтеграції хмарних сервісів google apps у інформаційноосвітній простір вищого навчального закладу / В.П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 35. – № 3. – С. 64-73.
 8. Шиненко М.А. Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід) / М.А. Шиненко, Н.В. Сороко // Інформаційні технології в освіті. – 2012. – С. 206-214.
 9. Chao L. Cloud Computing for Teaching and Learning: Strategies for Design and Implementation. – University of Houston-Victoria, 2012. – ISBN 978-1-4666-0957-0. – 357 p.
 10. Chelikani A, Kumar G. Analysis of Security Issues in Cloud Based ELearning. – University of Boras, 2011. – p.74.
 11. Shor R.M. Cloud computing for learning and performance professionals . –American Society for Training & Development, 2011. – 20 p.
 12. Warschauer M. Learning in the Cloud: How (and Why) to Transform Schools with Digital Media. – New York: Teachers College, 2011. – 68 p.
 13. Красний С.І. Хмарні технології: методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації /С.І. Красний. – Біла Церква:– БІНПО УМО, 2017. – 83 с.
 14. Войтович Н.В., Найдьонова А.В. Використання хмарних технологій Google та сервісів web 2.0 в освітньому процесі. Методичні рекомендації. – Дніпро: ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС», 2017 – 113 с.
 15. Жилін В.А, Панасенко Д.П., Класифікація сучасного програмного забезпечення службового та прикладного рівнів, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей. Системи обробки інформації, 2014, випуск 5 (121). ISSN 1681-7710. – с. 177-182.
 16. Аулов І.Ф., Дослідження моделі закроз ключових систем хмари та пропозиції захисту від них. Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5/2 ( 77 ) 2015, ISSN 1729-3774, DOI: 10.15587/1729-4061.2015.50912, – С.13.

 ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 1. Cloud computing services. Microsoft Azure – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://azure.microsoft.com/en-us/
 2. Amazon Web Services (AWS) – Cloud Computing Services – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aws.amazon.com/
 3. Cloud Computing Services | Google Cloud – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aws.amazon.com/
 4. Мнушка, О. В. Хмарні сервіси як інструмент викладача та науковця // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці. Зб. наук. праць за матер. міжн. наук.-практ. конф. – Харків, ХНАДУ, 16 березня 2017. – С. 50-52. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/3121.
 5. Загрози для безпеки у хмарі: відповіді на часті запитання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.de-novo.biz/blog/zagrozi-dlya-bezpeki-u-hmarividpovidi-na-chasti-zapitannya-17.
 6. Різновиди ПЗ. Презентація. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://svitppt.com.ua/informatika/riznovidiprogramnogo-zabezpechennya-ponyattya-operaciynoi-sistemi-ta-.html.
 7. Класифікація ПЗ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://stud.com.ua/53323/informatika/programne_zabezpechennya
 8. Дослідження: 80% всього ПЗ в Україні – неліцензійне. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/19/640732/
 9. Реєстр виробників та розповсюджувачів ПЗ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://data.gov.ua/dataset/ce13eef2-80f0-4ff2-9b31- 40722e429059/resource/b5539268-9bde-462f-881c-bfabc0e2297d.
 10. Використання комп’ютерних програм: «что такое хорошо, что такое плохо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2012/july/issue-56/article61158.html

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус