Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шевчук І. Б.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032УФЕМ-51сдоцент Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів” є індикатори, методи та прикладні програми дослідження соціально-економічних процесів і явищ на макро-, мезо- і мікрорівнях.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів” – формування системи теоретичних знань й практичних навичок по використанню економіко-математичних, економетричних та статистичних методів та прийомів дослідження динаміки розвитку явищ і процесів соціально-економічного життя суспільства, а також практич­них навичок їх застосування для іденти­фікації проблем і прийняття управлінських рішень.

Основні завдання дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів”: висвітлення теоретичних аспектів сучасних методів аналізу різноманітних соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя; освоєння методик розрахун­ку основ­них показників-індикаторів діагностики економічних та бізнес-процесів; оволо­діння основами застосування інструментарію ста­тис­­тич­ного ана­лізу в прак­тич­ній діяльності при розробці управлінських рішень з ура­хуванням ризиків і можливих соціально-економічних наслідків прий­нятих рішень.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • методології та основні категорії вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів;
 • джерела статистичної інформації і основні способи отримання даних у різних сферах бізнесу та сферах соціального життя;
 • методи статистичного дослідження і сфери можливого їх застосу­вання для ідентифікації проблем та обґрунтування рішень щодо розвитку бізнесу;
 • специфічні методи і прийоми, за допомогою яких аналізується соціальна та економічна статистична інформація на мікро- і макрорівнях;
 • підходи до прийняття рішень в умовах нестачі інформації і в умовах невизначеності;
 • систему показників, що дозволяє всесторонньо та глибоко вивчати стан і розвиток усіх галузей економіки, різних соціаль­них і економічних процесів, їх тенденцій та закономірностей;
 • можливості середовища R для статистичного і графічного аналізу даних;

б) уміти

 • використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких зав­дань сучасні інформаційні системи та інформаційні технології;
 • аналізувати і систематизувати статистичні інформаційні джерела даних, що характеризують функціонування економіки, бізнес-сектора та соціальної сфери;
 • представляти, перетворювати і аналізувати дані економічного характеру в табличному і графічному вигляді;
 • здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирі­шення поставлених економічних та соціальних завдань;
 • проводити статистичні дослідження;
 • проводити аналіз, оцінку та інтерпретацію результатів статистич­ного дослідження, обґрунтовувати висновки;
 • реалізовувати алгоритми економіко-статистичного аналізу з ви­ко­ристанням спеціалізованих пакетів прикладних програм;
 • аналізувати зміни соціально-економічних явищ у часі і в просторі;
 • виявляти і вимірювати взаємозв’язок між соціально-економічни­ми явищами і процесами;
 • вибирати і застосувати методи статистичного аналізу для дослі­дження і обґрунтування рішень проблем, що виникли в бізнесі та управлінні;
 • обчислювати статистичні показники ефективності економічної ді­я­ль­ності, інноваційної та інвестиційної діяльності, кон’юнктури ри­н­­ку, цін, інфляції, фінансів, варіації якості продукції та послуг та ін.;
 • виявляти і формулювати проблеми, які можна вирішити за допо­могою застосування методів статистичного аналізу;
 • інтерпретувати результати статистичного аналізу бізнес-об’єктів;
 • аналізувати і візуалізувати дані мовою R у програмному середо­вищі RStudio.

Рекомендована література

Основна:

 1. Yanchang Zhao. Data mining applications with R / Yanchang Zhao, Yonghua Cen. – Elsevier, 2014. – 471 p.
 2. Абакумов, В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы: Учебник // В.Л. Аббакумов, Т.А. Лёзина. − М.: ЗАО “Издательство “Эко­номика”, 2009. − 374 с.
 3. Бизнес-статистика : учебник и практикум / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. − М. : Издательство Юрайт, 2018. − 411 с.
 4. Бизнес-статистика и прогнозирование в MS Excel: самоучитель / Н.И. Захарченко. − М.: Вильямс, 2004. − 208с.
 5. Бідюк П.І. Прикладна статистика / П. І. Бідюк, О.М. Терентьєв, Т.І. Просянкіна-Жарова. − Вінниця: «Едельвейс і К», 2013. − 288 с.
 6. Василевская, Л.И. Статистика промышленности и бизнеса. Практикум: учеб.пособие / Л.И. Василевская, И.И. Колесникова; М-во образования Респ. Беларусь. – Минск: БГЭУ, 2015. – 363 с.
 7. Гнатюк В. Вступ до R на прикладах / Віктор Гнатюк. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 101 с.
 8. Годун В.М. Інформаційні системи і технології в статистиці: навч. посіб. / В.М. Годун, Н.С. Орленко, М. А. Сендзюк; за ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2003. – 267 с.
 9. Зарядов И. С. Введение в статистический пакет R: типы переменных, структуры данных, чтение и запись информации, графика. М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2010. – 207 с.
 10. Захаренков, С.Н. Статистика. Практикум. / С.Н. Захаренков, В.А. Тарловская. – Минск: Современная школа, 2010. – 272 с.
 11. Інформаційні системи в сучасному бізнесі : навчальний посібник / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 484 с.
 12. Клімушин П. С. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посіб. / П. С.Клімушин, О.В. Орлов, А.О. Серенок. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – 448 с.
 13. Косоруков, О.А. Методы количественного анализа в бизнесе: учебник / О.А. Косоруков. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 368 с.
 14. Методологічні положення зі статистики/ Держгомстат Украини. – К.: ЗАТ „Август”, 2006. – Вип. 1/Редкол.: О.Г. Асауленко тьа ін. – 552 с.
 15. Милашко О.Г. Статистика туризму: Навчальний посібник. / Милашко О.Г. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010. – 168 с.
 16. Минашкин В.Г. Бизнес-статистика и прогнозирование. / Минашкин В.Г. Садовникова Н.А. Шмойлова Р.А. − М. , 2008. – 154 с.
 17. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
 18. Образцова О.И. Статистика предприятий и бизнес-статистика. / Образ­цо­ва О.И. − М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. − 704 с.
 19. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. – Львів: Видавництво Львівсь­кої політехніки, 2013. 500 с.
 20. Підгорний А. З. Статистика ринків: Навчальний посібник. / Підгорний А. З., Самотоєнкова О. В. – Одеса: 2014. – 408 с.
 21. Роберт И. Кабаков. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с.
 22. Рощик І.А. Соціально-економічна статистика: Навчальний посібник. / Рощик І.А. – Рівне: НУВГП, 2010. – 338 с.
 23. Сигел Эндрю Практическая бизнес-статистика. / Сигел Эндрю. – Williams, 2008. – 1056 с.
 24. Статистический анализ данных в системе R. Учебное пособие / А.Г. Буховец, П.В. Москалев, В.П. Богатова, Т.Я. Бирючинская; Под ред. проф. Буховца А.Г. − Воронеж: ВГАУ, 2010. − 124 с.

 

Додаткова:

 1. Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2012. – 400 с.
 2. Глинский, В.В. Статистический анализ: учеб. пособие. − 3-е изд., перераб. и доп. / В.В. Глинский, В.Г.Ионин. М.: ИНФРА, 2002. – 241 с.
 3. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: учебник. − 2-е изд., испр. И доп. / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. М.: ИНФРА-М, 2009. − 412 с.
 4. Информационные технологии в бизнесе: энциклопедия ; пер. С англ. под ред. М. Желены. – СПб. : Питер, 2002. – 1120 с.
 5. Карпенко, Л.И. Общая теория статистики. Практикум: учеб. пособие. / Л.И. Карпенко, Н.Э. Пекарская, И.Н. Терлиженко; под ред. Л.И.Карпенко. – Минск: БГЭУ, 2007. − 271 с.
 6. Колесникова, И.И. Статистика. Практикум / И.И. Колесникова, Г.В. Круглякова. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. – 285 с.
 7. Макаревич Т. А. Інформаційні системи і технології в економіці та упра­в­лінні: Навч. посібник. — Алчевськ : ДонДТУ, 2007. − 368с.
 8. Теория статистики: учеб. пособие / Л.И.Карпенко [и др.]; под ред. Л.И.Карпенко. – Минск: БГЭУ, 2013. – 591 с.
 9. Тумасян, А.А. Статистика промышленности: учеб. пособие / А.А.Ту­масян, Л.И. Василевская. Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2012.

INTERNET CАЙТИ 

 1. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/ dataoecd/33/39/41746710.pdf.
 2. Methodology of short-term business statistics – Associated documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/ ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf
 3. Methodology of short-term business statistics – Interpretation and guidelines [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/ ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
 4. R Studio [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.rstudio.com/
 5. Анализ данных в среде R [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=833
 6. Економічна статистика: навчальний посібник / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, О. С. Корепанов та ін. ; за ред. В. М. Соболєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 388 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/book_texts/ekon_stat_13_noyabrya_pravka_donchik_sobolev_pechat_.pdf
 7. Підгорний А.З. Міжнародна статистика: Навч. посібник. / Підгорний А.З., Милашко О.Г., Русєва О.П. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2012. – 162 с. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/ jspui/ bitstream/123456789/1046/3/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0% B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
 8. Работа с RStudio [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://r-analytics.blogspot.com/p/rstudio.html
 9. Шипунов А.Б., Балдин Е. М Анализ данных с R. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/course/ materials/r1.pdf

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус