Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Шевчук І. Б.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032УФЕМ-51спрофесор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів” є індикатори, методи та прикладні програми дослідження соціально-економічних процесів і явищ на макро-, мезо- і мікрорівнях.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів” – формування системи теоретичних знань й практичних навичок по використанню економіко-математичних, економетричних і статистичних методів та моделей, прийомів дослідження динаміки розвитку явищ і процесів соціально-економічного життя суспільства, а також практич­них навичок їх застосування для іденти­фікації проблем і прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності.

Основні завдання дисципліни “Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів”: висвітлення теоретичних аспектів сучасних методів аналізу різноманітних соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя; освоєння методик розрахун­ку основ­них показників-індикаторів діагностики економічних та бізнес-процесів; оволо­діння основами застосування аналітичного інструментарію для ана­лізу, вимірювання та оцінювання складних соціально-економічних процесів у прак­тич­ній діяльності при розробці управлінських рішень з ура­хуванням ризиків і можливих соціально-економічних наслідків прий­нятих рішень; розвиток навичок розв’язування практичних проблем соціально-економічного розвитку на різних ієрархічних рівнях, групової роботи над ними, підготовки та презентації результатів наукових досліджень.

Вимоги до знань і умінь

При вивченні дисципліни «Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ІК1 – Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і від-повідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Програмні результати навчання:

ПР01. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПР04. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплекс-них дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПР07. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПР08. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналі­тичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПР09. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових під-ходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПР10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПР11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПР14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем

ПР15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • методології та основні категорії вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів;
 • джерела статистичної інформації і основні способи отримання даних у різних сферах бізнесу та сферах соціального життя;
 • методи статистичного дослідження і сфери можливого їх застосу­вання для ідентифікації проблем та обґрунтування рішень щодо розвитку бізнесу;
 • специфічні методи і прийоми, за допомогою яких аналізується соціальна та економічна статистична інформація на мікро- і макрорівнях;
 • підходи до прийняття рішень в умовах нестачі інформації і в умовах невизначеності;
 • систему показників, що дозволяє всесторонньо та глибоко вивчати стан і розвиток усіх галузей економіки, різних соціаль­них і економічних процесів, їх тенденцій та закономірностей;
 • завдання, методи та систему соціально-економічних і екологічних показників регіональної статистики;
 • методи та прийоми економічного аналізу соціальних процесів та явищ;
 • закономірності двосторонніх зв’язків між економічними та соціа­ль­ними аспектами відтворення господарських систем різних рівнів;
 • канали та механізми впливу/втручання соціальних процесів у логіку економічної поведінки, у співвідношення витрат та результатів;
 • принципи оцінювання та аналізу інформації соціально-економі­чного змісту, що стосується розвитку регіональних ринків;

б) уміти

 • використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких зав­дань сучасні інформаційні системи та інформаційні технології;
 • аналізувати і систематизувати статистичні інформаційні джерела даних, що характеризують функціонування економіки, бізнес-сектора та соціальної сфери;
 • представляти, перетворювати і аналізувати дані економічного характеру в табличному і графічному вигляді;
 • здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирі­шення поставлених економічних та соціальних завдань;
 • проводити дослідження соціально-економічних процесів на різних ієрархічних рівнях;
 • проводити аналіз, оцінку та інтерпретацію результатів статистич­ного дослідження, обґрунтовувати висновки;
 • реалізовувати алгоритми економіко-статистичного аналізу з ви­ко­ристанням спеціалізованих пакетів прикладних програм;
 • аналізувати зміни соціально-економічних явищ у часі і в просторі;
 • виявляти і вимірювати взаємозв’язок між соціально-економічни­ми явищами і процесами;
 • вибирати і застосувати методи статистичного аналізу для дослі­дження і обґрунтування рішень проблем, що виникли в бізнесі та управлінні;
 • обчислювати статистичні показники ефективності економічної ді­я­ль­ності, інноваційної та інвестиційної діяльності, кон’юнктури ри­н­­ку, цін, інфляції, фінансів, варіації якості продукції та послуг та ін.;
 • аналізувати економічні процеси (проблеми) з урахуванням їхньої обумовленості соціальним контекстом, а також з урахуванням зворотного впливу економіки на нього; виявляти двосторонні зв’язки між економічними та соціальними процесами на різних рівнях;
 • конструювати економічні та соціальні індикатори (показники) для оцінки зв’язку між економічними та соціальними аспектами у функціонуванні та розвитку досліджуваного об’єкта, виробляти кількісні/вартісні оцінки соціальних процесів та явищ;
 • проводити рейтингування регіонів за показниками його соціально-економічного розвитку;
 • виявляти і формулювати проблеми, які можна вирішити за допо­могою застосування методів статистичного аналізу;
 • інтерпретувати результати статистичного аналізу бізнес-об’єктів;
 • проводити міжрегіональні статистичні порівняння за допомогою рейтингування, індексного методу.

Рекомендована література

Основна:

 1. Franz Kronthaler , Silke Zöllner. Data Analysis with RStudio: An Easygoing Introduction. Springer, 2020.
 2. Garrett Grolemund. Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O’Reilly Media, 2014. 250 р.
 3. Hadley Wickham, Garrett Grolemund. R for Data Science. O’Reilly Media, 520 р.
 4. Jenine K. Harris, Statistics With R .Washington University in St.Louis, USA, 2020.
 5. Roger D. Peng. R Programming for Data Science. Leanpub, 2016.
 6. Thomas Rahlf. Data Visualisation with R. Springer International Publishing, New York, 2017.
 7. Yanchang Zhao. Data mining applications with R / Yanchang Zhao, Yonghua Cen. Elsevier, 2014. 471 p.
 8. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем : навч. посібник / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. 384 с.
 9. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.]. К.: Алерта. 2016. 280 с.
 10. Власюк О. С. Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України. К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2011. 520 с.
 11. Гнатюк В. Вступ до R на прикладах / Віктор Гнатюк. Харків : ХНЕУ, 2010. 101 с.
 12. Інформаційні технології в бізнесі : навч. посібник / І. Б. Шевчук, А. В Задорожна, О. М. Васьків та ін. ; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. Ч. 2. 366 с.
 13. Програмування із використанням R у статистичних та маркетингових дослідженнях: навч. посіб. / О. Є. Кофанов, С. О. Солнцев, О. В. Зозульов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 204 с.
 14. Самотоєнкова О. В., Ольвінська Ю. О. Економічна статистика: Навчальний посібник. Видання друге, перероб. та доп. Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2020. 276 с.
 15. Сидорова А. В., Біленко Д. В., Буркіна Н. В. Бізнес-аналітика: навчально-методичний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2019. 104 с.
 16. Статистика : навчальний посібник / О. В. Раєвнєва, І. В. Аксьонова, О. І. Бровко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Раєвнєвої. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 389 с.
 17. Статистика : підручник / С. І. Пирожков, В. В. Рязанцева, Р. М. Моторин та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 328 с.
 18. Статистика [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. В. Раєвнєва, І. В. Аксьонова, О. І. Бровко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Раєвнєвої. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 389 с.
 19. Самотоєнкова О. В., Ольвінська Ю. О. Економічна статистика: Навчальний посібник. Видання друге, перероб. та доп. – Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2020. – 276 с.

 Додаткова:

 1. Бізнес-аналітика багатовимірних процесів : навчальний посібник. / Т. С. Клебанова, Л. С. Гур’янова, Л. О. Чаговець та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 272 с.
 2. Гальків Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика. Навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доп. Львів: “Новий Світ – 2000”, 2012. 400 с.
 3. Козак Ю. Г., Мацкул В. М. Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2017. 254 с.
 4. Козьменко О.В. Економіко-математичні методи та моделі (еконо­метрика) : навч. посібник. Суми : Університетська книга, 2014. 406 с.
 5. Математичні обчислення засобами пакету R – програмування. Навчально-методичний посібник. / Укл.: В.В. Кальченко В.П. Мурашковська Ю.М. Ткач. Чернігів: ЧНТУ, 2017. 86с.
 6. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів / В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. 268 с.
 7. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. Івано-Франківськ, “ЛілеяНВ”, 2015. 384 с.
 8. Підгорний А. З. Статистика ринків: Навчальний посібник. / Підгорний А. З., Самотоєнкова О. В. Одеса: 2014.  408 с.
 9. Рощик І.А. Соціально-економічна статистика: Навчальний посібник. / Рівне: НУВГП, 2010. 338 с.
 10. Чекотовський Е.В. Статистика з Microsoft Excel 2016 : навч. посіб. – Київ : Знання України, 2019. 811 с.

Інтернет-джерела:

 1. Enrico Giovannini Understanding Economic Statistics – OECD, 2008 – 199 pp. URL: http://www.oecd.org/ dataoecd/33/39/41746710.pdf.
 2. Methodology of short-term business statistics – Associated documents URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-002-EN.pdf
 3. Methodology of short-term business statistics – Interpretation and guidelines URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-BG-06-001-EN.pdf
 4. R Studio URL: https://www.rstudio.com/
 5. Економічна статистика: навчальний посібник / В. М. Соболєв, Т. Г. Чала, О. С. Корепанов та ін. ; за ред. В. М. Соболєва. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 388 с. URL:  http://karazinbook.univer.kharkov.ua/sites/default/files/book_texts/ekon_stat_13_noyabrya_pravka_donchik_sobolev_pechat_.pdf
 6. Український центр економічних і політичних досліджень (Ukrainian Center for Economic and Political Studies). URL: https://razumkov.org.ua

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус