Алгоритмізація та програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Шевчук І. Б.УФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232УФЕ-11сдоцент Шевчук І. Б., доцент Шевчук І. Б.

Опис курсу

У наш час неможливо собі уявити діяльність будь-якої успішної організації чи підприємства без ефективного використання інформаційних технологій та інформаційних систем, проектування та  розроблення яких завершується процесом програмування останніх. Основою програмування є процес алгоритмізації та поняття алгоритму, а також володіння алгоритмічними мовами.

У той же час формування у майбутнього фахівця алгоритмічного мислення, вміння чітко формулювати задачу, здійснювати її декомпозицію та знаходити розв’язок, не лише дозволяє розв’язувати задачі, що виникають у будь-якій сфері діяльності людини, а й бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Все це є основою того, що поглиблене вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

Предметом дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є основи алгоритмізації та побудови алгоритмів програм; базовий синтаксис та основні елементи мови програмування С.

Мета вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – це допомогти розвинути у студентів алгоритмічне мислення, оскільки воно навчає зводити складну задачу, зокрема, нетехнічного чи нематематичного походження, до простіших задач, отримувати, оформляти та аналізувати результати їх розв’язування, робити висновки про досягнення мети та правильність запланованих дій, моделювати об’єкти реального світу, і досліджувати моделі, робити висновок про адекватність моделі об’єкту, використовувати принципи проблемно-орієнтованого та об’єктно-орієнтованого підходів не лише до розв’язування задач з інформатики чи інших предметів, а й у повсякденній діяльності. Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення.

Основні завдання дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – ознайомитися з основними поняттями теорії алгоритмів, з найбільш поширеними алгоритмічними системами; засвоїти принципи організації алгоритмічних процесів та форми їхньої реалізації; ознайомитися з основними мовами опису алгоритмів, особливостями програмування на мові програмування С, принципами організації та реалізації програм.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програмування,
 • поняття алгоритму та способи завдання алгоритмів,
 • етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера,
 • типові способи моделювання,
 • концепцію типів даних і операції над даними різних типів,
 • концепцію структурного програмування,
 • основні алгоритмічні конструкції (послідовність, розгалуження, цикл) та відповідні їм команди мовою програмування С.

б) уміти

 • формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах програмування;
 • розробляти алгоритми розв’язування типових математичних та прикладних задач;
 • вибрати адекватний завданню метод реалізації типових алгоритмів обробки даних;
 • описувати алгоритми розв’язування типових задач засобами графічних схем та мовою програмування С.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Васильчиков В.В. Основы программирования на языке С: Учебное пособие. / В.В. Васильчиков Н.С. Лагутина Ю.А., Ларина. − Ярославлъ: ЯрГУ, 2006. − 80 с.
 2. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 328 с.
 3. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. пособие. / В.Г. Давыдов. − М.: Высш. шк., 2003. − 447 с.
 4. Дейтел Х. Как программировать на С. / Дейтел Х., Дейтел П. − Бином-Пресс, 2008. – 1454 с.
 5. Керниган Б. Язык программирования C. / Брайан Керниган, Деннис Ритчи. − Москва: Вильямс, 2006. − 304 с.
 6. Павловская Т.А. С/С++. Структурное программирование: Практикум. / Павловская Т. А., Щупак Ю. А. − Спб.: Питер, 2003. – 240 с.
 7. Подбельский В.В. Программирование на языке Си: Учеб. пособие. / Подбельский В.В., Фомин С.С.  − 2-е доп. изд. – Финансы и статистика, 2004. – 600 с.
 8. Шилдт Г. С для профессиональных программистов. / Шилдт Г. − М.: «Вильямс», 2011. − 704 с.
 9. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. / З.Я. Шпак. − 2-е видання, доповнене. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. − 436 с.
 10. Эпштейн М. С. Практикум по программированию на языке С. / Эпштейн М. С. – М. Издательский центр «Академия», 2007. – 128 с.

 Додаткова:

 1. Керниган Б. Язык программирования Си. / Брайан Керниган, Деннис Ритчи. − Санкт-Петербург: Невский диалект, 2001. – 352 с.
 2. Керниган Б. Язык программирования Си. Задачи по языку Си. / Брайан Керниган, Деннис Ритчи, Алан Фьюэр. − Москва: Финансы и статистика, 1985. − 279 с.
 3. Ковалюк Т.В. Основи програмування. / Ковалюк Т.В. − Київ: BHV Киев, 2005. − 400 с.

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус