Алгоритмізація та програмування

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Шевчук І. Б.УФЕ-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232УФЕ-11спрофесор Шевчук І. Б., професор Шевчук І. Б.

Опис курсу

У наш час неможливо собі уявити діяльність будь-якої успішної організації чи підприємства без ефективного використання інформаційних технологій та інформаційних систем, проектування та  розроблення яких завершується процесом програмування останніх. Основою програмування є процес алгоритмізації та поняття алгоритму, а також володіння алгоритмічними мовами.

У той же час формування у майбутнього фахівця алгоритмічного мислення, вміння чітко формулювати задачу, здійснювати її декомпозицію та знаходити розв’язок, не лише дозволяє розв’язувати задачі, що виникають у будь-якій сфері діяльності людини, а й бути конкурентоспроможним на ринку праці.

Все це є основою того, що поглиблене вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

Предметом дисципліни “Алгоритмізація та програмування” є основи алгоритмізації та побудови алгоритмів програм; базовий синтаксис та основні елементи мови програмування С++.

Мета вивчення дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – це допомогти розвинути у студентів алгоритмічне мислення, оскільки воно навчає зводити складну задачу, зокрема, нетехнічного чи нематематичного походження, до простіших задач, отримувати, оформляти та аналізувати результати їх розв’язування, робити висновки про досягнення мети та правильність запланованих дій, моделювати об’єкти реального світу, і досліджувати моделі, робити висновок про адекватність моделі об’єкту, використовувати принципи проблемно-орієнтованого та об’єктно-орієнтованого підходів не лише до розв’язування задач з інформатики чи інших предметів, а й у повсякденній діяльності. Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення.

Основні завдання дисципліни “Алгоритмізація та програмування” – ознайомитися з основними поняттями теорії алгоритмів, з найбільш поширеними алгоритмічними системами; засвоїти принципи організації алгоритмічних процесів та форми їхньої реалізації; ознайомитися з основними мовами опису алгоритмів, особливостями програмування на мові програмування С++, принципами організації та реалізації програм.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програмування,
 • поняття алгоритму та способи завдання алгоритмів,
 • етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера,
 • типові способи моделювання,
 • концепцію типів даних і операції над даними різних типів,
 • концепцію структурного програмування,
 • основні алгоритмічні конструкції (послідовність, розгалуження, цикл) та відповідні їм команди мовою програмування С++.

б) уміти

 • формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах програмування;
 • розробляти алгоритми розв’язування типових математичних та прикладних задач;
 • вибрати адекватний завданню метод реалізації типових алгоритмів обробки даних;
 • описувати алгоритми розв’язування типових задач засобами графічних схем та мовою програмування С++.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бандоріна Л.М., Климкович Т.О., Удачина К.О. Основи алгоритмізації та програмування : навч. посібник. Дніпро: УДУНТ, 2022. 158 с.
 2. Вінник В.Ю. Алгоритмічні мови та основи програмування: мова С. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 328 с.
 3. Джордж Хайнеман, Гері Полліс, Стенлі Селков. Алгоритми. Довідник з прикладами на C, C++, Java і Python. – Діалектика, 2017. 432 с.
 4. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 535 с.
 5. Кириленко Н. М. Основи алгоритмізації та програмування : Лабораторний практикум : навч.посіб. / Н. М. Кириленко. Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2014. 200 с.
 6. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. 221. Львів: Магнолія-2006, 400 с.
 7. Козак Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стачевич. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2017. – 328 с.
 8. Кублій, Л. І. Алгоритмізація та програмування. Практикум: навчальний посібник / Л. І. Кублій. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 209 с.
 9. Пекарський Б.Г. Основи програмування: Навчальний посібник. Кондор, 2018. – 364 с.
 10. С++. Основи програмування. Теорія та практика : підручник / [О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, І.Г. Швайко, Л.М. Буката та ін.] ; за ред.О.Г.Трофименко. – Одеса: Фенікс, 2010. – 544 с.
 11. Трофименко О.Г. С++. Алгоритмізація та програмування : підручник / О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І. Логінова, О.В. Задерейко. 2-ге вид. перероб. і доповн. – Одеса : Фенікс, 2019. – 477 с.
 12. Шпак З.Я. Програмування мовою С: Навч. посібник. / З.Я. Шпак. − 2-е видання, доповнене. − Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. − 436 с.

 Додаткова:

 1. Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни “Алгоритми та структури даних”. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 110 с.
 2. Ковалюк Т.В. Основи програмування. / Ковалюк Т.В. − Київ: BHV Киев, 2005. − 400 с.
 3. Програмування та алгоритмічні мови 1. алгоритмізація та основи програмування: Конспект лекцій: навч. посіб./ уклад.: І.В. Назарчук. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 140 с.
 4. Шевчук І.  Б. Інформаційні   технології   в   регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання : монографія. Львів : Видавництво ННВК “АТБ”, 2018. 448 с.

Інтернет-джерела:

 1. International Standard ISO/IEC 14882:2014(E) – Programming Language C++ URL: https://isocpp.org/std/the-standard
 2. C/C++ language and standard libraries reference URL: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh875057.aspx
 3. The C++ Programming Language (Bjarne Stroustrup’s homepage) URL: http://www2.research.att.com/~bs/C++.html
 4. ISO/IEC 14882:2003 Programming languages – C++ (International Stamdard) URL: http://cs.nyu.edu/courses/summer12/CSCI-GA.2110-001/downloads/C++%20Standard%202003.pdf

 

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус