Об’єктно-орієнтований дизайн

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шевчук І. Б.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФЕМ-51сдоцент Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Об’єктно-орієнтований дизайн” є методи та прийоми розробки складних програмних систем з сучасним інтерфейсом.

Мета вивчення дисципліни “Об’єктно-орієнтований дизайн” – ознайомлення студентів із сучасними методами проектування програмного забезпечення, що дозволяють здійснювати розробку програмних систем середньої та високої складності.

 Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Об’єктно-орієнтований дизайн”: ознайомлення студентів із сучасними процесами розробки програмного забезпечення (ПЗ), орієнтованими на наскрізне проектування; вивчення  основ мови моделювання UML; вивчення принципів аналізу та проектування об’єктно-орієнтованих систем; вивчення найбільш поширених шаблонів проектування та архітектурних шаблонів.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфі­каційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • сучасні засоби моделювання і документування архітектури ПЗ;
 • методи побудови та аналізу формальних моделей предметних областей;
 • основні фази процесу розробки ПЗ;
 • основи мови UML;
 • принципи об’єктно-орієнтованого проектування;
 • принципи і методи створення складних програмних засобів на основі концепції та стандартів відкритих систем, CASE-систем, мови UML;
 • функціональні можливості однієї з програм-редакторів мови UML;
 • основні архітектурні шаблони, які використовуються при розробці програмних систем;
 • шаблони проектування, що використовуються при розробці систем;

б) уміти

 • розробляти моделі компонентів інформаційних систем, включаючи моделі баз даних;
 • обґрунтовувати прийняті проектні рішення, здійснювати постановку і виконувати експерименти з перевірки їх коректності та ефективності;
 • моделювати, аналізувати та документувати вимоги до коректності та ефективності ПЗ;
 • методи і засоби організації колективної роботи над проектом по розробці ПЗ;
 • застосовувати на практиці фундаментальні концепції об’єктно-орієнтованого підходу: абстракцію, інкапсуляцію, успадкування, поліморфізм;
 • проводити аналіз вимог і проектувати, на основі даних аналізу, системи і підсистеми з використанням мови моделювання UML;
 • розробляти логічну модель програмної системи;
 • розробляти компонентну модель програмної системи;
 • розробляти модель розміщення компонентів програмної системи;
 • застосовувати шаблони проектування та архітектурні шаблони.

Рекомендована література

Основна:

 1. Pender T.A. UML Weekend Crash Course. Wiley Publishing Inc., 2002. 358 p.
 2. Буч, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. 2-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: Бином, 2000. – 558 с.
 3. Дацун Н. Н. Моделирование информационных систем. Указания к выполнению лабораторных работ и проведению практических занятий. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Н. Дацун; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2019. – 105 с.
 4. Кватрани Т. Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. Пер. с англ. – М., ДМК Пресс, 2001. 176 с
 5. Крэг Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. Введение в объектноориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку. – М.: Вильям, 2013. – 736 сє
 6. Ларман К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования, 3-е издание / Пер. с англ. – М.: «И.Д. Вильямс», 2007. – 736с.
 7. Ларман, К. Применение UML и шаблонов проектирования. Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование. 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2013. – 736 с.
 8. Леоненков А.В. Самоучитель UML 2. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 576 с.
 9. Маклафлин Б., Поллайс Г., Уэст Д. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Изд: Питер, 2018. 608 с.
 10. Маклафлин, Б., Уэст, Д., Поллайс, Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2013. – 608 c.
 11. Моделирование бизнес-процессов : метод. указания к лаб. работам / Минобрнауки России, ОмГТУ ; [сост.: Г. Н. Бояркин, К. В. Кравченко]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2019.
 12. Мухортов В. В., Рылов В. Ю. Объектно-ориентированное программирование, анализ и дизайн: Методическое пособие. Новосибирск, 2002. 108 с.
 13. Нейштадт, А., Арлоу, Д. UML 2 и Унифицированный процесс: практический объектно-ориентированный анализ и проектирование. Второе издание. – Символ, 2016. – 624 с.
 14. Пышкин Е.В. Основные концепции и механизмы объектно-ориентированного программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. –640 с.
 15. Скотт, К., Фаулер, М. UML. Основы. 3-е изд.: Пер. с англ. – М. Символ, 2016. – 192 с.
 16. Арлоу Д., Нейштадт И. UML 2 и Унифицированный процесс. Практический объектно­ориентирован­ ный анализ и проектирование, 2­е издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ­ Плюс, 2007. – 624 с.

 Додаткова:

 1. Боггс М., Боггс У.UML и Rational Rose – М.: “ЛОРИ”, 2000. – 582 с
 2. Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 512 с.
 3. Гома, Х. UML Проектирование систем реального времени, параллельных и распределенных приложений. ДМК, 2016. – 700 с.
 4. Інструментальні програмні засоби розробки ІУС. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. / уклад.: К.І. Київська. – Київ: КНУБА, 2018. – 40 с.
 5. Коберн А. «Современные методы описания функциональных требований к системам». – М.: Лори, 2002 – 263 с.
 6. Ткачук Н.В и др. Архитектуры, модели и технологии программного обеспечения информационно-управляющих систем. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 546 с
 7. Федотова, Д. Э. Case-технологии : практикум / Д. Э. Федотова, Ю. Д. Семенов, К. Н. Чижик. – М. : Горячая линия – Телеком, 2005. – 237 с.

INTERNET CАЙТИ 

 1. OOAD — Модель анализа UML. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-obektno-orientirovannyi-analiz-i-dizain/ooad-model-analiza-uml
 2. Буч, Г. Язык UML Руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон ; пер. Н. Мухин. – 2-е изд. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 494 с. – ISBN 5-94074-334-Х ; [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86127
 3. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] // Документация BusinessStudio. – URL: https://www.businessstudio.ru/wiki/ docs/v4/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmodeling
 4. Модель анализа [Электронный ресурс] // Проектирование информационных систем. – URL: https://sites.google.com/site/ anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema13
 5. Написание и анализ требований [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://project.dovidnyk.info/index.php/home/razrabotkaiupravlenietrebovaniyami/58-napisanie_i_analiz_trebovanij
 6. Объектная модель. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.helloworld.ru/texts/comp/other/oop/ch02.htm
 7. Объектно-ориентированные методы [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://project.dovidnyk.info/index.php/home/razrabotkaiupravlenietrebovaniyami/57-ob_ektno_orientirovannye_metody
 8. Объектно-ориентированный анализ систем. Основы UML. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://studopedia.su/18_4323_ob-ektno-orientirovanniy-analiz-sistem-osnovi-UML.html
 9. Приемы объектно ориентированного проектирования. Паттерны проектирования [Электронный ресурс] : справочник / Э. Гамма [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2007. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1220
 10. Стандарт UML 2.2. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.omg.org/technology/documents/modeling_spec_catalog.htm #UML

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус