Методологія економічних наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932Старух  А. І.УФЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51сСтарух  А. І.

Опис курсу

Інтенсивний розвиток економіки, збільшення об’єму дослідницьких, конструкторських і експериментальних робіт, та, у свою чергу, постійно зростаючий обсяг наукової інформації, а також її критичне осмислення вимагає ухвалення своєчасних і ефективних рішень. Для розробки таких рішень потрібне проведення постійних наукових досліджень, постановка експериментів. Для успішного вирішення поставлених завдань необхідно опанувати методологію організації економічних наукових досліджень.

Саме тому в сучасних умовах серйозного значення набуває підготовка висококваліфікованих науковців, що мають високу професійну й теоретичну підготовку, здатних до самостійної творчої роботи.

Предметом дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень” є система та процес економічного наукового дослідження.

Мета вивчення дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень” – це формування системи знань із методики та техніки проведення економічних наукових досліджень.

 Основні завдання дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень”:

 • висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності;
 • формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення економічних наукових досліджень студентами як у процесі навчання в університеті, так і на практиці.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • закономірності розвитку науки та методологію проведення економічних наукових досліджень;
 • методологічні основи сучасної науки;
 • категоріальний апарат методології науки;
 • види і форми науково-дослідної роботи;
 • технологію організації наукового дослідження;
 • рівні та методи наукового дослідження;
 • спеціальні методи економічних досліджень;
 • структуру та основні етапи науково-дослідної роботи;

 б) уміти

 • формувати проблему дослідження;
 • розробляти, обґрунтовувати та доводити наукові гіпотези;
 • формулювати мету і завдання, об’єкт і предмет економічного дослідження;
 • логічно будувати наукове дослідження відповідно до його мети і завдань;
 • працювати з джерелами інформації, проводити аналіз теоретико-експериментальних даних, формулювати висновки та пропозиції, оформляти результати економічних наукових досліджень.

Рекомендована література

Основна: 

 1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : [Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів] / М. Т. Білуха. – К. : Вищ. шк., 1997. – 271 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : [навч. посіб.] / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.
 3. Лудченко А. А. Основы научных исследований : [учеб. пособ.] / А. А. Лудченко и др. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
 4. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.
 5. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / В. І. Романчиков – К. : ЦУЛ, 2007. – 254 с.
 6. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
 7. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / Г. С. Цехмістрова. – К. : Вид. дім «Слово», 2003. – 240 c.
 8. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : [Підручник] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-прес, 2002. – 295 с.
 9. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / Є.К. Шишкіна, О.О. Носирєв. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2014. – 200 с.

 Додаткова: 

 1. Пілюшенко В. Л. Шкрабак І.В. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.
 2. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.
 3. Антошкіна Л. І. Стеченко Д.М. Методологія економічних досліджень: підручник. – К.: Знання, 2015. – 311 с.
 4. Шейко В.М., Кушнаренко П.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. Київ: «Знання – Прес», – 2002. – 293 с.
 5. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Л.: Світ, 2001. – 415 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус