Методологія економічних наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Шевчук І. Б.УФЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916УФЕМ-51спрофесор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Інтенсивний розвиток економіки, збільшення об’єму дослідницьких, конструкторських і експериментальних робіт, та, у свою чергу, постійно зростаючий обсяг наукової інформації, а також її критичне осмислення вимагає ухвалення своєчасних і ефективних рішень. Для розробки таких рішень потрібне проведення постійних наукових досліджень, постановка експериментів. Для успішного вирішення поставлених завдань необхідно опанувати методологію організації економічних наукових досліджень.

Саме тому в сучасних умовах серйозного значення набуває підготовка висококваліфікованих науковців, що мають високу професійну й теоретичну підготовку, здатних до самостійної творчої роботи.

Предметом дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень” є система та процес економічного наукового дослідження.

Мета вивчення дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень” – це формування системи знань із методики та техніки проведення економічних наукових досліджень.

 Основні завдання дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень”:

 • висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності;
 • формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення економічних наукових досліджень студентами як у процесі навчання в університеті, так і на практиці;
 • отримання знань в області методології наукового пізнання необхідних для написання кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Вимоги до знань і умінь

При вивченні дисципліни «Методологія економічних наукових досліджень» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

Інтегральна компетентність (ІК):

ІК1. Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

 Загальні компетентності (ЗК):

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

 Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

 Програмні результати навчання:

ПР01. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПР07. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПР10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПР15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Вивчення навчальної дисципліни «Методологія економічних на­у­­ко­вих досліджень» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен:

а) знати

 • закономірності розвитку науки та методологію проведення економічних наукових досліджень;
 • методологічні основи сучасної науки;
 • категоріальний апарат методології науки;
 • види і форми науково-дослідної роботи;
 • технологію організації наукового дослідження;
 • рівні та методи наукового дослідження;
 • спеціальні методи економічних досліджень;
 • структуру та основні етапи науково-дослідної роботи;
 • методи інформаційної підтримки наукового дослідження;
 • особливості структурування наукової публікації відповідно до вимог наукових фахових видань України та міжнародних науко­метричних баз (наприклад, Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, та ін.);

б) уміти

 • формувати проблему дослідження;
 • розробляти, обґрунтовувати та доводити наукові гіпотези;
 • формулювати мету і завдання, об’єкт і предмет економічного дослідження;
 • логічно будувати наукове дослідження відповідно до його мети і завдань;
 • працювати з джерелами інформації;
 • ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень для проведення аналізу теоретико-експериментальних даних, формулювати висновки та пропозиції;
 • виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між соціально-економічними явищами та процесами;
 • оформляти результати економічних наукових досліджень;
 • використовувати різні форми апробації і впровадження у практику власних результатів наукових досліджень.

Рекомендована література

Основна: 

 1. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. / Є.К. Шишкіна, О.О. Носирєв. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2014. – 200 с.
 2. Антошкіна Л. І. Стеченко Д.М. Методологія економічних досліджень: підручник. К.: Знання, 2015.  311с.
 3. Бабайлов В. К. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. К. Бабайлов ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. Харків : Бровін О. В., 2019.  148 с.
 4. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
 5. Данильян О. Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень : підручник. Харків : Право, 2019. 368 с.
 6. Дегтярьов А. В., Кокодій М. Г., Маслов В. О. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 78 с.
 7. Єрмаков О.Ю., Погріщук Г.Б., Чорнодон В.І. Основи методології наукових економічних досліджень: Навчальний посібник. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010.  290с.
 8. Кислий В. М. Організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2011.  224 с.
 9. Конверський А. Основи методології та організації наукових досліджень. К. : Центр навчальної літератури, 2017. 350 с.
 10. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. 2-ге вид.. К. : Алерта, 2019. 492 с.
 11. Методологія і технологія наукових досліджень. Економічні науки (у схемах, визначеннях, прикладах) : навч. посіб. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 56 с.
 12. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 58 с.
 13. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 14. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. 151 с.
 15. Щербак Т І., Важинський С. Е. Методика та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

 

Додаткова: 

 1. Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 260 с.
 2. Власенко Л., Ладанюк А., Кишенько В. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ. Вид. Ліра-К. 2018. 352 с.
 3. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Київ: ДП “УкрНДНЦ”, 2016. – 20 с.
 4. Мельниченко О.А. Методологія організації наукових досліджень: конспект лекцій. Харків: ФО-П Леонов Д.С., 2016.  27 с.
 5. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / [В.М. Михайлова та ін.]. Харків: Вид-во ХДУХТ, 2014. 220 с.
 6. Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Вінниця: Вид-во ВНТУ, 2014. 180 с.
 7. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 228 с.
 8. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень. Х. : ХНАМГ, 2011.  76 с.
 9. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.
 10. Філософія науки : підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко, В. Л. Чуйко та ін. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018.  255 с.

Інтернет-ресурси: 

 1. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. Посібник для студентів [Електронний ресурс] / За ред. А.Є. Конверського. URL: http: //www. ebooktime.net/book_254.html
 2. Марцин В.С. Основи наукових дослі­джень: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. – URL: http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html%85
 3. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/about

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус