Системи прийняття рішень

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Шевчук І. Б.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41спрофесор Шевчук І. Б., професор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Стрімкий розвиток інформаційних систем, нарощування можливостей комп’ютерів, поява портативних пристроїв — планшетів і смартфонів, хмарні технології обробки даних, надали нові можливості менеджерам і керівникам підприємств в управлінні та підвищенні конкурентоздатності бізнесу. Одним з таких засобів є системи підтримки прийняття рішень.

Навчальна програма дисципліни “Системи прийняття рішень” є складовою методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» освітньою програмою «Інформаційні технології в бізнесі».

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Системи прийняття рішень” є інформаційні технології, методи й засоби обробки інформації в системах підтримки прийняття рішень.

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни “Системи прийняття рішень” – формування у майбутніх фахівців комплексу компетенцій, які дозволять їм у майбутній професійній діяльності застосовувати знання щодо створення і використання систем підтримки прийняття рішень для накопичення та математичної обробки даних у процесі прийняття управлінських рішень.

 Основні завдання

Основні завдання дисципліни “Системи прийняття рішень”:  вивчення теоретичних основ створення систем підтримки прийняття рішень; набуття практичних навичок оволодіння методами пошуку найкращого або прийнятного способу дій для досягнення однієї чи декількох цілей, методами підтримки прийняття рішень в умовах слабо структурованих або неструктурованих ситуацій; формулювання вимог до систем підтримки прийняття; формування навичок використання систем підтримки прийняття рішень для вирішення прикладних завдань; проведення порівняльного аналізу й оцінки ринку СППР; вивчення методів і засобів побудови експертних систем.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Системи прийняття рішень” взаємопов’язана з такими дисциплінами як „Інформатика”, «Економічна кібернетика», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Управління проектами інформатизації», «Захист інформації в інформаційних системах».

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • можливості і компоненти СППР;
 • типи ІТ у СППР, що застосовуються на різних етапах ухвалення рішення;
 • особливості розподілених та групових СППР;
 • класифікацію СППР;
 • критерії вибору інструментів СППР ;
 • орієнтовані на моделі СППР;
 • зміст окремих компонентів СППР;
 • способи подання й зберігання даних, що лежать в основі СППР;
 • ІС підтримки виконання рішення;
 • вимоги, що висуваються замовником до КІС як до системи підтримки й виконання рішень;
 • інструменти для бізнес-аналітики Power BI Desktop;
 • основні методи і моделі прийняття рішень в умовах невизначеності, в нечітких умовах;
 • методи аналізу і вибору відповідних моделей даних і засобів інтелектуального аналізу даних в залежності від специфіки галузі, розробки алгоритмів підготування вихідних даних;

б) уміти

 • виявляти фактори, що впливають на розвиток ІС;
 • формулювати вимоги до СППР;
 • аналізувати можливість появи ризиків при розробці й впровадженні СППР,
 • управляти ризиками при проектуванні й впровадженні СППР;
 • здійснювати вибір СППР, виходячи з потреб і можливостей підприємства;
 • оцінювати СППР для конкретного прикладного застосування;
 • аналізувати та візуалізувати дані в Power BI Desktop;
 • застосовувати математичні та програмні засоби підтримки прийняття рішень з їх реалізацією на ЕОМ.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. — Київ: ННК „ІПСА”, 2010. – 340 с.
 2. Бондаренко А.М., Зацеркляний М.М. Система підтримки прийняття рішень в управлінні персоналом: Навч.-метод. посібник / Харківський ін-т бізнесу і менеджменту. − Х. : ХІБМ, 2001. – 74 с.
 3. Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Видавничополіграфічний центр “Київський університет”. – 2010. – 336 с.
 4. Демиденко М.А. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / М.А. Демиденко; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. текст. дані. – Д. : 2016. – 104 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
 5. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько − К. : Видавнича група BHV, 2009. − 448 с.
 6. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці / Київ. екон. ін-т менеджменту (ЕКОМЕН). − К.: ЦУЛ, 2003. − 200 с.
 7. Косолапов В.Л. Інформаційно-аналітичні технології підтримки прийняття рішень на основі регіонального соціально-економічного моніторингу. − К. : Наукова думка, 2002. − 231с.
 8. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень: навч. посібн./ О.В. Нестеренко, О.І. Савенков, О.О. Фаловський. За ред. П.І. Бідюка. – Київ: Національна академія управління. – 2016. – 188 с.
 9. Петруня Ю.Є. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2015. – 209 с.
 10. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / М.А. Демиденко; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. текст. дані. – Д. : 2016. – 104 с.
 11. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посібник / О. І. Пушкар, В. М. Гіковатий, О. С. Євсєєв, Л. В. Потрашкова ; ред. О. І. Пушкар. – Харків : Інжек, 2006. – 304 с.
 12. Системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад.: С. М. Братушка, С. М. Новак, С. О. Хайлук] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 265 с.
 13. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб./ О.І.Пушкар, В.М.Гірковатий, О.С.Євсєєв, Л.В.Потрашкова; За ред. О.І.Пушкаря; МОН України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 304 с.
 14. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. − К.: КНЕУ, 2009. − 614 с.

Додаткова:

 1. Henning Diedrich. Mastering DAX. Packt Publishing, 2015. 342 р.
 2. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Проектування комп’ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. Київ: ННК „ІПСА” НТУУ „КПІ”, 2010. 340 с.
 3. Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. К. : Видавничополіграфічний центр “Київський університет”. 2010. 336 с.
 4. Гаркуша О.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. / Н.М. Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. К.: Видавництво «Знання». – 2012. – 591 с.
 5. Пушкар, М.С. Проектування систем автоматизації [Текст]: навч. посібник / М.С. Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.

Інтернет-джерела:

 1. Конспект лекцій “Системи прийняття рішень”. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22495/5/2017-SPR-Konspekt.pdf
 2. Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми – К.:«Корнійчук», 2008. – 446 с. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/imem/neyron.pdf
 3. Марченко А.В. Проектування інформаційних систем. : [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/PIS_Marchenko.pdf
 4. Навч.-метод. посіб. «Системи підтримки прийняття рішень»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://megalib.info/sistemi-pidtrimki-prijnyattya-rishen/
 5. Пошуковий сервер GOOGLE: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://www.google.com.ua
 6. Урок #1 по Microsoft Power BI. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v= OURwuBhXA6E&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BEBIQlikViewQlikSenseTableauMSPowerBI
 7. Демиденко М.А. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / М.А. Демиденко; Нац. гірн. ун-т. Д. : 2016. – 104 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua
 8. Візуалізація даних у поданні за допомогою служби Power BI. URL: https://learn.microsoft.com/uk-ua/power-apps/user/visualize-in-power-bi
 9. Додавання та редагування графічних відображень Power BI на вашій приладній дошці. URL: https://learn.microsoft.com/uk-ua/power-apps/user/add-powerbi-dashboards

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус