Проектний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Шевчук І. Б.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932УФЕМ-51спрофесор Шевчук І. Б.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Проектний менеджмент” є принципи та закономірності, притаманні проектам у різних сферах людської діяльності, а також методи та засоби успішного впровадження проектів

Мета вивчення дисципліни “Проектний менеджмент” – надати повний обсяг систематизованих базових знань в області управління проектами та дати можливість на практичних прикладах і завданнях, закріпити ключові навички, необхідні для успішного управління проектами в організаціях із різних сфер діяльності.

 Основні завдання дисципліни “Проектний менеджмент” – вивчення основних понять в сфері  проектного менеджменту; опанування методології управління проектами; оволодіння інструментарієм управління проектами на різних стадіях його життєвого циклу на основі сучасного професійного програмного забезпечення.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Проектний менеджмент» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології створення програмних та інтелектуальних систем», «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом», «ІТ-стратегії бізнесу» та «Смарт-економіка».

Вимоги до знань і умінь

При вивченні дисципліни «Проектний менеджмент» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

Інтегральна компетентність (ІК):

ІК1. Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов та вимог.

 Загальні компетентності (ЗК):

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.

 Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СК14. Здатність розробляти інформаційні та комп’ютерні системи різного призначення, оцінювати та забезпечувати їхню якість, управляти ІТ-проєктами.

 Програмні результати навчання:

ПР01. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПР02. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПР04. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПР06. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.

ПР10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.

ПР12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПР13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

ПР15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

ПР17. Керувати технологічними процесами IT виробництва, володіти сучасними інструментальними засобами проектування та розробки інформаційних систем, здійснювати контроль якості програмної продукції.

ПР19. Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • методологію та інструментарій управління проектами;
 • основних учасників, їх цілі, функції, рівні відповідальності і повноваження в проекті;
 • професійні обов’язки менеджера проекту;
 • теорію управління термінами проекту на підставі методології входів і виходів і процесного відображення діяльності;
 • процеси і інструменти управління різними функціональними областями проекту;
 • здійснювати системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу;
 • типи команд, методи і принципи їх формування;
 • основні теорії та концепції взаємодії людей в команді проекту, включаючи питання мотивації, групової динаміки, лідерства та управління конфліктами;
 • основні інструменти контролінгу проекту;
 • сучасні програмні засоби та інформаційні технології, використовувані в управлінні проектами

 б) уміти

 • визначати вартість ресурсів для виконання робіт і операцій по проекту, розробляти бюджет витрат по окремих комплексах операцій і проекту в цілому;
 • орієнтуватися у функціоналі і застосовувати програмні продукти в процесі управління проектами;
 • визначати оточення і експертні області проекту;
 • визначати і аналізувати віхи і контрольні події кожної фази життєвого циклу проекту;
 • застосовувати інструменти і методи управління термінами робіт і розкладом проекту;
 • організовувати реалізацію проекту, підбирати для цього ефективну «команду» управління проектом;
 • розробляти заходи щодо мотивування і стимулювання членів команди проекту;
 • визначати і документально оформляти ролі, відповідальність і підзвітність членів команди проекту;
 • проводити ідентифікацію ризиків проекту і складати список потенційних дій з реагування;
 • здійснювати вибір програмних засобів для вирішення основних завдань управління проектом;
 • забезпечувати ефективний контроль, а також управління змінами в процесі реалізації проекту, успішне його завершення;
 • вирішувати конфліктні ситуації.

Рекомендована література

Основна:

 1. Burke R. Project management: planning and control techniques. New Jersey, USA, 2013.
 2. Ernest D Lehman. Coaching the Leaders of Tomorrow: A Comprehensive Guide for Project Professionals. 2023. 157 p.
 3. Greg Horine. Project Management Absolute Beginner’s Guide. Edition 4th. Publisher: Que Publishing. 2017. 448 p.
 4. Harold Kerzner. Project Management Case Studies. Edition Fourth. Publisher Wiley, 2013. 704 p.
 5. Jack Ferraro. Project Management for Non-Project Managers. Publisher AMACOM, 2012. 256 p.
 6. Jason Scott. The Irreverent Guide to Project Management: An Agile Approach to Enterprise Project Management. 2019. 515 p.
 7. Larson E. W., Gray C. F. Project management: The managerial process. 7th ed., McGraw-Hill Education, New York, 2018. 659 p.
 8. Ray Frohnhoefer. Accidental Project Manager: Zero to Hero in 7 Days. 2018. 129 p.
 9. Джигайло О. А. Алгоритм вибору гнучких методів управління проектами в ІТ-компанії. Сучасні комп’ютерні інформаційні технології. Тернопіль, 2017. С. 142–143.
 10. ДСТУ ISO 10006:2018 Управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2017, IDT).
 11. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами. 2-ге вид. Львів, 2019. 552 с.
 12. Кожушко Л. Ф., Кропивко С. М. Управління проектами. К., 2016. 388 с.
 13. Микитюк П. П. Лариса., Брич В. Я., Микитюк Ю. І., Труш І. М. Управління проектами: підручник. Тернопіль, 2021.  416 с.
 14. Мостенська Т. Л., Мостенська Т. Г., Ралко О. С. Управління проектами. К., 2018. 591 с.
 15. Ноздріна Л., Ящук В., Полотай О. Управління проектами. К. : Центр навчальної літератури, 2020. 432 с.
 16. Петренко Н. О. Управління проектами: навчальний посібник. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. К. : «Центр учбової літератури», 2017. 224 с.
 17. Сазерленд Дж. Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший час. К. : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2022. 280 с.
 18. Тарасюк Г. М. Управління проектами. 3-тє вид. К., 2017. 320 с.
 19. Управління проектами : концепції та фази. Тернопіль, 2019. 85 с.
 20. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.
 21. Управління проектами: навч. посіб. / Ю. І. Буріменко, Л. В. Галан, І. Ю. Лебедєва, А. Ю. Щуровська; за ред. Ю. І. Буріменко. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. 208 с.
 22. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

 Додаткова:

 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge // Sixth Edition, 2017. 979 р.
 2. Andreas Scherer. Be Fast or Be Gone: Racing the Clock with Critical Chain Project Management. Publisher: Prochain Solutions Inc. 2011. 234 p.
 3. Ken Schwaber. Agile Project Management with Scrum. Edition 1st. Publisher Microsoft Press, 2004. 192 p.
 4. Peter Taylor. The Lazy Project Manager: How To Be Twice As Productive And Still Leave The Office Early. Publisher Infinite Ideas, 2010. 152 p.
 5. Єгорченков О. В. Азбука управління проектами. Планування: навч. посіб. [Текст] / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаєва. Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2017. 117 с.
 6. Катренко A. B. Управління IT-проектами. Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами : підручник. Львів : «Новий Світ-2000», 2013. 550 с.
 7. Кожушко Л. Ф. Управління проектами: Навчальний посібник / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропівко. К. : Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
 8. Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. К., 2016. 180 с.
 9. Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. К., 2018. 180 с.

INTERNET CАЙТИ 

 1. 10 Best Project Management Tools in 2023 (Features, Pros, Cons, Pricing). URL: https://clickup.com/blog/best-project-management-tools/
 2. 10 Reasons Why Project Management Is So Important For Orgs. URL: https://thedigitalprojectmanager.com/personal/new-pm/why-is-project-management-important/
 3. International Journal of Project Management. URL: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-project-management
 4. IT Project Management. URL: https://www.smartsheet.com/content-center/bestpractices/project-management/projectmanagement-guide/project-management-IT
 5. Plan-Do-Check-Act (PDCA). Continually Improving, in a Methodical Way. URL: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm
 6. PMBOK® Guide and Standards. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards
 7. Project Management Full Course 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=pc9nvBsXsuM&ab_channel=Simplilearn
 8. Project Management Guide. URL: https://www.smartsheet.com/project-management-guide
 9. Project Management: What Is Project Management? URL: https://www.projectmanager.com/guides/project-management

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус