Проектний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Депутат Б. Я.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932УФЕМ-51сдоцент Депутат Б. Я.

Опис курсу

Предметом дисципліни “Проектний менеджмент” є принципи та закономірності, притаманні проектам у всіх областях діяльності, а також методи та засоби успішного впровадження проектів.

Мета вивчення дисципліни “Проектний менеджмент” – надати повний обсяг систематизованих базових знань в області управління проектами та дати можливість на практичних прикладах і завданнях, закріпити ключові навички, необхідні для успішного управління проектами в організаціях із різних сфер діяльності.

Основні завдання дисципліни “Проектний менеджмент” – вивчення основних понять в сфері  проектного менеджменту; оволодіння методологією управління проектами; оволодіння інструментарієм управління проектами на різних стадіях його життєвого циклу на основі сучасного професійного програмного забезпечення.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • методологію та інструментарій управління проектами;
 • основних учасників, їх цілі, функції, рівні відповідальності і повноваження в проекті;
 • професійні обов’язки менеджера проекту;
 • теорію управління термінами проекту на підставі методології входів і виходів і процесного відображення діяльності;
 • процеси і інструменти управління різними функціональними областями проекту;
 • типи команд, методи і принципи їх формування;
 • основні теорії та концепції взаємодії людей в команді проекту, включаючи питання мотивації, групової динаміки, лідерства та управління конфліктами;
 • основні інструменти контролінгу проекту;
 • сучасні програмні засоби та інформаційні технології, використовувані в управлінні проектами;

б) уміти

 • визначати вартість ресурсів для виконання робіт і операцій по проекту, розробляти бюджет витрат по окремих комплексах операцій і проекту в цілому;
 • орієнтуватися і застосовувати програмні продукти в процесі управління проектами;
 • визначати оточення і експертні області проекту;
 • визначати і аналізувати віхи і контрольні події кожної фази життєвого циклу проекту;
 • застосовувати інструменти і методи управління термінами робіт і розкладом проекту;
 • розробляти заходи щодо мотивування і стимулювання членів команди проекту;
 • визначати і документально оформляти ролі, відповідальність і підзвітність членів команди проекту;
 • проводити ідентифікацію ризиків проекту і складати список потенційних дій з реагування;
 • здійснювати вибір програмних засобів для вирішення основних завдань управління проектом.

Рекомендована література

Основна:

 1. Джигайло О. А. Алгоритм вибору гнучких методів управління проектами в ІТ-компанії. Сучасні комп’ютерні інформаційні технології. Тернопіль, 2017. С. 142–143.
 2. Ершов С.В. Проектный менеджмент. Конспект лекций. – Архангельск: САФУ. 2014 – 253 с.
 3. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами. 2-ге вид. Львів, 2019. 552 с.
 4. Кожушко Л. Ф., Кропивко С. М. Управління проектами. К., 2016. 388 с.
 5. Микитюк П. П. Управління проектами. Тернопіль, 2014. 270 с.
 6. Микитюк П. П., Брич В. Я., Желюк Т. Л., Буяк А. Є., Демків І. О. Управління проектами. Тернопіль, 2017. 320 с.
 7. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич; Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. — М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. — 729 с.
 8. Мостенська Т. Л., Мостенська Т. Г., Ралко О. С. Управління проектами. К., 2018. 591 с
 9. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 432 с.
 10. Перерва А., Еранов С., Иванова В., Сергеев С. П27 Путь IT-менеджера. Управление проектной средой и IT-проектами. — СПб.: Питер, 2016. — 320 с.
 11. Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Управління проектами. К., 2017. 243 с.
 12. Тарасюк Г. М. Управління проектами. 3-тє вид. К., 2017. 320 с.
 13. Управління проектами : концепції та фази. Тернопіль, 2019. 85 с.
 14. Управління проектами: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів», «Менеджмент інновацій», «Логістика»/ Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с.

 Додаткова:

 1. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : [учеб. пособие] / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 112 с.
 2. Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. К., 2016. 180 с.
 3. Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Управління проектами. К., 2015. 224 с.
 4. Проектный менеджмент: базовый курс : учебник / коллектив авторов ; под ред. С.А. Полевого. — Москва : КНОРУС, 2018. – 192 с.
 5. Цветков А. В., Шапиро В. Д., Колосова Е. В., Садовников С. В., Константинова Н. В. Управление проектами. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 2010. 1280 с.

INTERNET CАЙТИ 

 1. Бесплатные книги по управлению проектами для новичков и профи: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://proglib.io/p/free-manager-books/
 2. Макаров А.М. Проектный менеджмент. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10232/2012832.pdf?sequence=1
 3. Салливан Эд. Время – деньги. Создание команды разработчиков программного обеспечения. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://bookscafe.net/book/sallivan_ed-vremya_dengi_sozdanie_komandy_razrabotchikov_programmnogo_obespecheniya-73757.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус