Моделювання економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Романич І. Б.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716УФЕ-41сРоманич І. Б.

Опис курсу

“Моделювання економіки” – один з основних професійноорієнтованих курсів, що завершує фундаментальну підготовку бакалаврів. Він формує фахівця як економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для роботи у сфері організаційного управління та економіки. Такі економісти-аналітики володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах, що вміють організовувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів.

Мета навчальної дисципліни

Мета даної дисципліни – дати можливість майбутнім спеціалістам, які обрали застосування математичних методів в економіці своєю професією, навчитися застосовувати методологію, методику та інструментарій економіко-математичного моделювання у теоретичних дослідженнях та використовувати здобуті знання у практичній діяльності. Важливим при цьому надати допомогу їм утвердитися у позиції провідної ролі математичного моделювання в економічній науці та господарській практиці, синтезу економічних та математичних знань.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є інструментарій економікоматематичного моделювання: математичні моделі економічних об’єктів, процесів, ситуацій; методи та алгоритми проведення модельних експериментів; методологія математичного моделювання економічних та фінансових систем.

Об’єкт навчальної дисципліни

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є економіка, її підрозділи та процеси, що у них відбуваються, конкретні моделі, методи та алгоритми розглядаються у зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в економічних та фінансових системах.
Основними завданнями дисципліни є:

 • засвоєння студентами теоретичних основ побудови економікоматематичних моделей та методів проведення модельних експериментів;
 • формування у студентів достатнього уявлення про становлення, функціонування та розвиток систем підтримки прийняття управлінських рішень;
 • набуття необхідних знань і вмінь у галузі побудови систем моделей та алгоритмів пошуку оптимальних управлінських рішень;
 • набуття практичних навичок використання й адаптації сучасного інструментарію оптимізації управлінських рішень у визначеній предметній сфері.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Моделювання економіки” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Математика для економістів”, “Теорія імовірностей та математична статистика”, “Дослідження операцій”. Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.
Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати:

 • як створювати та використовувати методи економікоматематичного моделювання;
 • як створювати та організовувати роботу з забезпечення методик оптимального управління економіко-виробничими та фінансовими системами;
 • які організаційні проблеми виникають у зв’язку з використанням методології економіко-математичного моделювання;
 • як інтерпретувати та використовувати отриману інформацію у результаті проведення модельних експериментів.

б) уміти

 • застосовувати методи математичного моделювання для розв’язування прикладних економічних задач:
 • давати інтерпретацію отриманих у результаті економічного моделювання результатів;
 • приймати науково обґрунтовані рішення з економічних проблем на основі кількісної інформації.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бандоріна Л.М. Моделювання економіки : навч. посібник / Бандоріна Л. М., Лозовська Л. І., Савчук Л. М. – Дніпро : УДУНТ, 2022. – 154 с.
 2. Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посібник. / Вітлінський В. В. – К. : КНЕУ, 2003.  – 408с.
 3. Вовк В. М. Оптимізаційні моделі економіки : навч. посібник / В. М.  Вовк, Л. М. Зомчак. – Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013.  – 318с.
 4. Вовк Л. В. Математичний інструментарій моделювання економічних процесів : навчальний посібник / Вовк Л. В. – Ліра-К, 2019. – 252 с.
 5. Вовк В. М. Математичні моделі дослідження операцій в економіко-виробничих системах / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ, 2007. – 584с.
 6. Говор М. І. Моделювання економіки : Лабораторний практикум / Говор  М. І., Романич І. Б.  – Львів : ВЦ ЛНУ, 2006. – 127с.
 7. Григорків В. С. Моделювання економіки : навчальний посібник / Григорків В. С. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 320с.
 8. Дацко М. В. Дослідження операцій в економіці: навч. посіб. / М.  В.  Дацко, М.  М. Карбовник. – Львів : ПАІС, 2009. – 288с.
 9. Капустян В. О. Моделювання економіки : Підручник / В. О. Капустян, Г. А. Мажара, І. Д. Фартушний. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 265 c.
 10. Клебанова Т. С. Економіко-математичне моделювання / Клебанова  Т. С., Раєвнєва О. В., Прокопович С. В. та ін. – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 352с.
 11. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки  / Клебанова Т. С., Кизим М. О., Черняк О. І., Раєвнєва  О. В. та ін.  – Харків : ІНЖЕК, 2010. – 456с.
 12. Лінійне програмування : практикум з дисципліни «Методи оптимізації» [Електронний ресурс]: / Т. С. Ладогубець, О. Д. Фіногенов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 61 с.
 13. Математичне програмування : метод. реком. з вивч. дисципліни та виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти / О. В. Шебаніна та ін. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 132 с.
 14. Моделювання економіки : підручник / В.С. Григорків. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019.  – 360 с.

Додаткова:

 1. Берегова Г. І. Економіко-математичне моделювання : навч. посібник  / Берегова Г. І., Сидоренко А. Ю. – Львів : Вид-во УБС НБУ, 2008. – 140с.
 2. Вовк В. М. Основи системного аналізу : навч. посібник./ Вовк  В.  М., Дрогомирецька  З.  Б.  – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.  – 250с.
 3. Економіко-математичне моделювання : навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль : ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
 4. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посіб./ Кігель В. Р. – К. : “Кондор”, 2003. – 158с.
 5. Малиш К. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : навч. посібник / Малиш К. А. –К. : МАУП, 2004. – 120с.
 6. Мамонов К. А. Економіко-математичне моделювання : навч.  посіб. / Мамонов  К. А., Скоков Б. Г., Чечетова Н. Ф. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 231с.

INTERNET CАЙТИ

 1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки [Електрон. ресурс].  / В. Вітлінський. – Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/202/39/
 2. Гармаш А. Н. Економіко-математичні методи і прикладні моделі [Електрон. ресурс]. / А. Гармаш. – Режим доступу: https://stud.com.ua/52000/ekonomika/ekonomikomatematichni_metodi_i_prikladni_modeli
 3. Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електрон. ресурс]. / А. Голіков. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9599
 4. Державний комітет статистики України – [Електрон. ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 5. Єпіфанов А. О. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці. [Електрон. ресурс]. / А. Єпіфанов. – Режим доступу: https://www.studmed.ru/yepfanov-ao-red-suchasnta-perspektivn-metodi-model-upravlnnya-v-ekonomc-chast2_39e727689f2.html
 6. Сайт кібернетиків львівського національного університету імені Івана Франка – [Електрон. ресурс]. Режим доступу: https://kibernetuka.at.ua

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус