Моделювання економіки

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Ярема О. Р.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732УФЕ-41сЯрема О. Р., Ярема О. Р.

Опис курсу

“Моделювання економіки” – один з основних професійноорієнтованих курсів, що завершує фундаментальну підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням – “Економічна кібернетика”. Він формує фахівця як економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для роботи у сфері організаційного управління та економіки. Такі економісти-аналітики володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах, що вміють організовувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів.

Мета навчальної дисципліни

Мета даної дисципліни – дати можливість майбутнім спеціалістам, які обрали застосування математичних методів в економіці своєю професією, навчитися застосовувати методологію, методику та інструментарій економіко-математичного моделювання у теоретичних дослідженнях та використовувати здобуті знання у практичній діяльності. Важливим при цьому надати допомогу їм утвердитися у позиції провідної ролі математичного моделювання в економічній науці та господарській практиці, синтезу економічних та математичних знань.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є інструментарій економікоматематичного моделювання: математичні моделі економічних об’єктів, процесів, ситуацій; методи та алгоритми проведення модельних експериментів; методологія математичного моделювання економічних та фінансових систем.

Об’єкт навчальної дисципліни

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є економіка, її підрозділи та процеси, що у них відбуваються, конкретні моделі, методи та алгоритми розглядаються у зв’язку з відповідними проблемами аналізу та управління в економічних та фінансових системах.
Основними завданнями дисципліни є:

 • засвоєння студентами теоретичних основ побудови економікоматематичних моделей та методів проведення модельних експериментів;
 • формування у студентів достатнього уявлення про становлення, функціонування та розвиток систем підтримки прийняття управлінських рішень;
 • набуття необхідних знань і вмінь у галузі побудови систем моделей та алгоритмів пошуку оптимальних управлінських рішень;
 • набуття практичних навичок використання й адаптації сучасного інструментарію оптимізації управлінських рішень у визначеній предметній сфері.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна “Моделювання економіки” взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Математика для економістів”, “Теорія імовірностей та математична статистика”, “Дослідження операцій”. Отримані знання можуть бути використані у практичній діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими системами.
Вимоги до знань і умінь

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати:

 • як створювати та використовувати методи економікоматематичного моделювання;
 • як створювати та організовувати роботу з забезпечення методик оптимального управління економіко-виробничими та фінансовими системами;
 • які організаційні проблеми виникають у зв’язку з використанням методології економіко-математичного моделювання;
 • як інтерпретувати та використовувати отриману інформацію у результаті проведення модельних експериментів.

б) уміти

 • застосовувати методи математичного моделювання для розв’язування прикладних економічних задач:
 • давати інтерпретацію отриманих у результаті економічного моделювання результатів;
 • приймати науково обґрунтовані рішення з економічних проблем на основі кількісної інформації.

Рекомендована література

 1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. Посібник. / Вітлінський В.В. –К.: КНЕУ, 2003. – 408с.
 2. Вовк В.М. Основи системного аналізу: Навч. посібник./ Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. –Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. -250с.
 3. Вовк В.М. Математичні моделі дослідження операцій в економіковиробничих системах / В.М. Вовк. – Львів ВЦ ЛНУ, 2007. – 584 с.
 4. Берегова Г.І. Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник./ Берегова Г.І., Сидоренко А.Ю. – Львів: Вид-во УБС НБУ, 2008. – 140с.
 5. Григорків В.С. -Моделювання економіки : навчальний посібник / Григорків В.С. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 320 с.
 6. Дорохина Е.Ю. Моделирование микроэкономики. Под. общ. ред. Н.П. Тихомирова./ Дорохина Е.Ю., Халиков М.А. – М.: Издательство “Экзамен”, 2003. – 224с.
 7. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. – 704 с.
 8. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч. посіб./ Кігель В.Р. – К.: “Кондор”, 2003. – 158с.
 9. Клебанова Т.С.,Економіко-математичне моделювання / Клебанова Т.С., Раєвнєва О.В., Прокопович С.В. та ін.. – Харків: ІНЖЕК, 2010. – 352 с.
 10.  Клебанова Т.С.Математичні методи і моделі ринкової економіки/ Клебанова Т.С., Кизим М.О., Черняк О.І., Раєвнєва О.В. та ін Харків: ІНЖЕК, 2010. – 456 с.
 11. Малиш К.А. Моделювання економічних процесівринкової економіки: Навчальний посібник / Малиш К.А. –К.: МАУП, 2004. -120с.
 12. Мажукин В.И. Математическое моделирование в экономике. / Мажукин В.И. ., Королева О.Н – М.: “Флинта”, Московский гуманитарный университет, 2004. – 232с.
 13. Мамонов К.А. Економіко-математичне моделювання :Навчальний посібник / Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Чечетова Н.Ф. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 231 с.

INTERNET CАЙТИ

 1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки [Електрон. ресурс]. / В. Вітлінський. – Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/202/39/
 2. Гармаш А.Н. Економіко-математичні методи і прикладні моделі [Електрон. ресурс]. / А. Гармаш. – Режим доступу: https://stud.com.ua/52000/ekonomika/ekonomikomatematichni_metodi_i_prikladni_modeli
 3. Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електрон. ресурс]. / А. Голіков. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9599
 4. Державний комітет статистики України – [Електрон. ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 5. Єпіфанов А.О. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці. [Електрон. ресурс]. / А. Єпіфанов. – Режим доступу: https://www.studmed.ru/yepfanov-ao-red-suchasn-ta-perspektivn-metodimodel-upravlnnya-v-ekonomc-chast-2_39e727689f2.html
 6. Моделирование бизнес-структур – [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://modeling.at.ua/

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус