Конкурентний моніторинг бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Романич І. Б.УФЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФЕМ-51сРоманич І. Б.

Опис курсу

В сучасних умовах глобалізації світової економіки та посилення тенденцій розвитку економічної конкуренції показник пошуку максимально оптимальних та ефективних методів ведення бізнесу постійно збільшується. Через це пошук та подальше виявлення найкращих управлінських рішень у різних сферах бізнесу, а також їхнє використання в особистій практиці – конкурентного моніторингу – стає все актуальнішим для успішного функціонування та розвитку підприємств на різних сегментах ринку, а також масово використовується у процесі розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та його виходу на нові ринки як вітчизняного, так і міжнародного масштабів.
Все це є стійкою основою для поглибленого вивчення дисципліни “Конкурентний моніторинг бізнесу”, оскільки це є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.
Предметом дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є вивчення та опанування студентами основних понять, принципів та видів моніторингу, а також практичних засад використання конкурентного моніторингу для покращення бізнесу шляхом аналізу діяльності
конкурентів та адаптації найкращих прикладів його організації.
Мета вивчення дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» – це допомогти студентам здійснювати порівняльний аналіз фірмконкурентів, аналізувати їх «сильні» та «слабкі» сторони. На основі систематично викладених основних положень теорії бенчмаркінгу та конкурентного моніторингу в бізнесі, використовувати різноманітні онлайн-сервіси для виявлення конкурентів, проводити моніторинг та аналізувати їх діяльність на основі зібраної й систематизованої про них інформації зі соціальних медіа (блоги, соціальні мережі, форуми).
Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач з застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення. Сформувати теоретичні і практичні знання щодо методології проведення бенчмаркінгу, особливостей його застосування для вдосконалення та ефективного просування бізнесу в мережі Інтернет

Завданнями навчальної дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є: вивчення основних положень, понять і категорій, що відносяться до функціонування конкурентного моніторингу; формування комплексу взаємопов’язаних компетенцій в сфері пошуку і впровадження передового досвіду в діяльність компанії; вивчення процесу безперервного вдосконалення діяльності організації; вивчення засад дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища організації, виявлення можливостей вдосконалення, а також виявлення інновацій для впровадження їх для забезпечення конкурентоспроможності компанії.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна «Конкурентний моніторинг бізнесу» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Технології антикризового та інтелектуального управління бізнесом» та «Інструменти вимірювання і оцінювання соціально-економічних процесів».
Вимоги до знань і умінь
а) знати

 •  загальне поняття про конкурентного моніторингу;
 • цілі і задачі конкурентного моніторингу;
 • типи, види та процеси моніторингу;
 • етапи проведення моніторингу;
 • способи отримання інформації;
 • особливості застосування бачмаркінга в різних країнах;
 • вдосконалення та підвищення ефективності діяльності підприємств з використанням конкурентного моніторингу.

б) уміти

 • чітко формулювати цілі та задачі, на основі наявної інформації;
 • аналізувати бізнес-процеси;
 • проводити аналіз конкурентного середовища;
 • здійснювати планування та організацію основних етапів бенчмаркінга,
 • розробляти маркетингову стратегію організації, планувати та здійснювати дії, направлені на її реалізацію;
 • використовувати в практичній діяльності інформацію організації, отриману в результатах маркетингових досліджень та порівняльних аналізів кращих практик у менеджменті.

Рекомендована література

Основна:

 1. Федорчук Є.Н. Програмування систем штучного інтелекту. Експертнісистеми / Є.Н.Федорчук, Вид-во Львівськоїполітехніки, 2012. – 168 с.
 2. Сердюк В.А. Организация и технология защиты информации : обнаружение и предотвращение информационных атак в автоматизированных системах предприятий : учебное пособие / В. А. Сердюк ; Государственный университет – Высшая школа экономики .— Москва : ГУ ВШЭ, 2011 .— 573 с.
 3. Введение в искусственный интеллект : учебное пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий .— 3-е изд., стер .— Москва : Академия, 2010 .— 175 с.
 4. Искусственный интеллект : методическое пособие / Л. Н. Ясницкий, Ф. М. Черепанов .— Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2012 .— 216 с
 5. Представление знаний в информационной системе. Методы искусственного интеллекта и представления знаний : учебное пособие для вузов / С. С. Сосинская .— Старый Оскол : ТНТ, 2011 .— 215 с.
 6. Баклан І.В. Експертнісистеми. Курс лекцій /Навчальнийпосібник. – К.: НАУ, 2012. – 132с.

 

Додаткова:

 1. Хандецький В.С. та інщ. Нечітка логіка. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями інформаційних напрямів. Дніпропетровськ, 2005, 230 с.
 2. Нечеткие множества и нейронные сети : учебное пособие / Г. Э. Яхъяева ; Интернет-университет информационных технологий .— 2-е изд., испр .— Москва : ИНТУИТ : БИНОМ. Лаб. знаний, 2008 .— 315с
 3. Экспертные системы: Инструментальные средства разработки : учебное пособие для вузов / Л. А. Керов [и др.].— Санкт-Петербург : Политехника, 1996 .— 219 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус