Конкурентний моніторинг бізнесу

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Романич І. Б.УФЕМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016УФЕМ-51сРоманич І. Б.

Опис курсу

В сучасних умовах глобалізації світової економіки та посилення тенденцій розвитку економічної конкуренції показник пошуку оптимальних та ефективних методів ведення бізнесу постійно збільшується. Через це пошук та подальше виявлення найкращих управлінських рішень у різних сферах бізнесу, а також їхнє використання в особистій практиці – конкурентного моніторингу – стає все актуальнішим для успішного функціонування та розвитку підприємств на різних сегментах ринку, а також масово використовується у процесі розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та його виходу на нові ринки як вітчизняного, так і міжнародного масштабів. Все це є стійкою основою для поглибленого вивчення дисципліни “Конкурентний моніторинг бізнесу”, оскільки є необхідністю сьогодення, особливо для контингенту фахівців з інформаційних технологій для бізнесу.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є вивчення та опанування студентами основних понять, принципів та видів моніторингу, а також практичних засад використання конкурентного моніторингу для покращення бізнесу шляхом аналізу діяльності конкурентів та адаптації найкращих прикладів його організації.

 

Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» – допомогти студентам здійснювати порівняльний аналіз фірм-конкурентів, аналізувати їх «сильні» та «слабкі» сторони. На основі систематично викладених основних положень теорії бенчмаркінгу та конкурентного моніторингу в бізнесі, використовувати різноманітні онлайн-сервіси для виявлення конкурентів, проводити моніторинг та аналізувати їх діяльність на основі зібраної й систематизованої про них інформації зі соціальних медіа (блоги, соціальні мережі, форуми). Формування знань і навичок, необхідних для розв’язування задач із застосуванням персонального комп’ютера й сучасного програмною забезпечення. Сформувати теоретичні і практичні знання щодо методології проведення бенчмаркінгу, особливостей його застосування для вдосконалення та ефективного просування бізнесу в мережі Інтернет.

 

Об’єкт навчальної дисципліни

Об’єктом вивчення дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є процес бенчмаркінгу на підприємстві, методи та алгоритми бенчмаркінгу, механізм бенчмаркінгу.

 

Основні завдання

Основними завданнями навчальної дисципліни «Конкурентний моніторинг бізнесу» є: вивчення основних положень, понять і категорій, що стосуються функціонування конкурентного моніторингу; формування комплексу взаємопов’язаних компетенцій в сфері пошуку і впровадження передового досвіду в діяльність компанії; вивчення процесу безперервного вдосконалення діяльності організації; вивчення засад дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища організації, виявлення можливостей вдосконалення, а також виявлення інновацій для впровадження їх для забезпечення конкурентоспроможності компанії.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бублик М.І., Хім’як М.М., Лібер М.В. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.5. С. 136–139.
 2. Дикань В.Л., Токмакова І.В., Овчиннікова В.О. Економічна діагностика: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2022. 284 с.
 3. Дмитрієв І.А., Кирчата І.М., Шершенюк О.М. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник. Харків, 2020. 340 с. ISBN 978-617-7912-52-0.
 4. Іванов Ю.Б., Кизим М.О., Тищенко О.М., Іванова О.Ю., Ревенко О.В., Чечетова-Терашвілі Т.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: підручник. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 320 с.
 5. Клименко С.М., Дуброва О.С., Барабань Д.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства: підручник. Київ: КНЕУ, 2006. 527 с.
 6. Леськів Г.З., Франчук В.І., Левків Г.Я., Гобела В.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 220 с.
 7. Старух А.І. Бенчмаркінг та конкурентний моніторинг бізнесу: конспект лекцій загально університетської вибіркової навчальної дисципліни. Львів. ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 33 с.
 8. Gryshova I.Yu., Mityay O.V., Gnatyeva T.M. Competitiveness of agriculture enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere. Український журнал прикладної економіки. 2016. №2. С. 25–35.
 9. Gryshova I.Yu., Shestakovska T.L., Glushko O.V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 4. С. 75–80.

Додаткова:

 1. Варгатюк М.О. Науково-концептуальні засади використання бенчмаркінгу в управлінні підприємствами. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 67–73.
 2. Коваленко О.В. Сутність та особливості бенчмаркінгу в антикризовому управлінні підприємством. Механізм регулювання економіки. 2009. № 3. С. 140–145.
 3. Кравченко О.В. Можливості застосування бенчмаркінгу як інструмента активізації управління підприємством. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду Україні. 2008. Вип. 6(74). – С. 102–110.
 4. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2012. 480 с.
 5. Негоденко В., Варгатюк М., Щербата М. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «бенчмаркінг». Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Т. 29. №1. С. 208-214.
 6. Палеха Ю.І. Інформаційний бізнес: підручник. Київ: Ліра-К, 2015. 492 с.
 7. Bauer P. Який сервіс має сенс? Бенчмаркінг у логістиці. Зарубіжні маркетингові дослідження. № 1. 2004. – С.12–14.
 8. Bresin S. Практика бенчмаркінгу. Зарубіжні маркетингові дослідження. № 1. 2004. С. 7–9.
 9. Bruckhardt W. Цикл ключових питань про бенчмаркінг: новаторське і компетентне створення цінності. Зарубіжні маркетингові дослідження. № 3. 2005. С. 9–11.
 10. Furey T.R. Бенчмаркінг – ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку. Зарубіжні маркетингові дослідження. №1. 2002. С.  7–10.
 11. Krokowski W. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг в управлінні постачанням. Зарубіжні маркетингові дослідження. № 7. 2003. С. 14–16.

INTERNET CАЙТИ

 1. Артеменко О.Т., Демченко П.О. Проблеми застосування бенчмаркінгу в Україні. Сучасні підходи до управління підприємством. 2016. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/95221
 2. Бенчмаркінг // Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3
 3. Фармацевтична енциклопедія. Бенчмаркінг. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1889/benchmarking
 4. Benchmarking for Nonprofits: How to Measure, Manage, and Improve Performance. URL: https://web.archive.org/web/20090718044658/http://www.fieldstonealliance.org/client/tools_you_can_use/04-26-05_Benchmarking.cfm
 5. Del Giorgio Solfa. Benchmarking en el sector público: aportes y propuestas de implementación para la provincia de Buenos Aires. Villa Elisa: Industry Consulting Argentina. URL: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25886/Documento_completo__.pdf?sequence=1
 6. European commission directorate general for education and culture Leonardo da Vinci programme. Project: «Improving training through benchmarking». URL: http://www.anter-net1.com/LdV_Web_site/LdV_Bench_and_Eval_of_Training_Page3.htm
 7. Explanation of benchmarking. URL: http://www.12manage.com/methods_benchmarking.html
 8. The Global Benchmarking Network (GBN). URL: https://www.globalbenchmarking.org

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус