Моделі економічної динаміки

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818Стадник Ю. А.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФЕ-41сСтадник Ю. А., Стадник Ю. А.

Опис курсу

Вміння досліджувати динаміку фінансово-економічних процесів і показників, визначати основні характеристики цієї динаміки і робити науково обґрунтовані висновки про очікуваний у майбутньому їх розвиток є необхідним у практичній діяльності спеціаліста з економіки та фінансів.

Предметом дисципліни є поведінка складних динамічних економічних систем, характер і стабільність цієї поведінки.

Мета дисципліни – засвоєння студентами сучасних теоретичних знань та формування навиків практичного застосування економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки економічних показників та прогнозування майбутніх тенденцій їх розвитку.

Завдання дисципліни: навчити студентів виконувати аналіз та моделювання динаміки макроекономічних і мікроекономічних показників.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • основні характеристики та типи динаміки економічних показників;
 • принципи та методи побудови математичних моделей економічної динаміки;
 • основні принципи дослідження динаміки фінансово-економічних показників методами математики;
 • особливості застосування різних типів економіко-математичних моделей до моделювання динаміки економічних показників та процесів;

б) уміти

 • застосовувати економіко-математичні методи для моделювання динаміки фінансово-економічних показників;
 • визначати основні характеристики динаміки фінансово-економічних процесів та проводити їх аналіз;
 • прогнозувати очікувані у майбутньому значення економічних показників.

Рекомендована література

 1. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів: Навчальний посібник. /П.І. Островський, О.М. Гострик, Т.П. Добрунік, О.В. Радова – Одеса. ОНЕУ,2012. -132 с.
 2. Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія. К.: К–ЕУ, 2011. – 297 с.
 3. Корхін А.С., Турчанінова І.Ю. Моделювання економічних систем: навч. пос. / А.С. Корхін, І.Ю Турчанінова, – М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Нац. гірн. ун-т». – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2016. – 104 с.
 4. Сінчук О.М. Моделі економічної динаміки для фахівців з інформаційних технологій: Навчальнийпосібник/ О. М. Гладка, І. М. Карпович, А. М. Сінчук. – Рівне: РДГУ, 2019. – 158 с.
 5. Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Здрок В.В., Паславська І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
 6. Моделювання економічної динаміки : [Практикум] / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
 7. Бродський Ю.Б., Молодецька К.В. Моделювання економічної динаміки. Житомир. ЖНАЕУ. 2016. 132 с.
 8. Гур’янова Л.С., Клебанова Т.С., Прокопович С.В. Прикладна економетрика: навч. посіб. у двох частинах. Частина 1: [Електронне видання] Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 235 с .
 9. Ляшенко Е.І., Меркулова Т.В., Тимохін В.Н. Економічна динаміка. – Т.2 / Прикладна економіка. – Київ, 2015. – 220с.

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. https://pidruchniki.com/74604/ekonomika/modelyuvannya_ekonomichnoyi_dinamiki
 2. https://kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/mod_tcon_din/
 3. http://www.csc.knu.ua/uk/library/books/khusainov-17.pdf

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус