Моделі економічної динаміки

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818Стадник Ю. А.УФЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836УФЕ-41сСтадник Ю. А., Стадник Ю. А.

Опис курсу

Вміння досліджувати динаміку фінансово-економічних процесів і показників, визначати основні характеристики цієї динаміки і робити науково обґрунтовані висновки про очікуваний у майбутньому їх розвиток є необхідним у практичній діяльності спеціаліста з економіки та фінансів.

Предметом дисципліни є поведінка складних динамічних економічних систем, характер і стабільність цієї поведінки.

Мета дисципліни – засвоєння студентами сучасних теоретичних знань та формування навиків практичного застосування економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки економічних показників та прогнозування майбутніх тенденцій їх розвитку.

Завдання дисципліни: навчити студентів виконувати аналіз та моделювання динаміки макроекономічних і мікроекономічних показників.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • основні характеристики та типи динаміки економічних показників;
 • принципи та методи побудови математичних моделей економічної динаміки;
 • основні принципи дослідження динаміки фінансово-економічних показників методами математики;
 • особливості застосування різних типів економіко-математичних моделей до моделювання динаміки економічних показників та процесів;

б) уміти

 • застосовувати економіко-математичні методи для моделювання динаміки фінансово-економічних показників;
 • визначати основні характеристики динаміки фінансово-економічних процесів та проводити їх аналіз;
 • прогнозувати очікувані у майбутньому значення економічних показників.

Рекомендована література

Основна:

 1. Кочура Є.В., Косарєв В.М. Моделювання макроекономічної динаміки: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. –236 с.
 2. Коляда Ю.В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки: монографія. ‑ К.: К–ЕУ, 2011. – 297 с.
 3. Клебанова М.С. Моделирование экономической динамики. Харьков, 2002.
 4. Харрод Рой. Теория экономической динамики / Харрод Рой: пер. с англ. ‑ М.: ЦЭМИ РАН, 2008. – 209 с.
 5. Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Здрок В.В., Паславська І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 244 с.
 6. Моделювання економічної динаміки : [Практикум] / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
 7. Моделирование экономической динамики: Учебное пособие/ Клебанова Т.С., Дубровина Н.А., Полякова О.Ю., Раевнева Е.В., Милов А.В., Сергиенко Е.А., – 2-е изд., стереотип. – Х.: Изд. дом «ИНЖЭК», 2005. -244 с.
 8. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки : Нвч. посіб. – Львів : Вид. Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с.
 9. Ляшенко Е.И., Меркулова Т.В., Тимохин В.Н. Экономическая динамика. – Т.2 / Прикладная экономика. – Київ, 2005.
 10. https://pidruchniki.com/74604/ekonomika/modelyuvannya_ekonomichnoyi_dinamiki
 11. https://kneu.edu.ua/ua/depts9/k_ekon_matematychn_modeljuvannja/mod_tcon_din/
 12. http://www.csc.knu.ua/uk/library/books/khusainov-17.pdf

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус