Стадник Юліанна Андріївна

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: yulianna.stadnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: моделювання динаміки економічних процесів, комп’ютерна обробка графічної інформації.

Окрема увага приділяється програмі “3D Studio MAX”, яка широко використовується для моделювання, анімації та візуалізації тривимірних об’єктів.

 

Курси

Публікації

 1. Стадник Ю. А., Ситник В. Ю., Курус М. М. Особливості впровадження інформаційних систем на підприємствах України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наук.-техн. пр. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19 (2). – С. 279–285.
 2. Стадник Ю. А. Економіко-математичне моделювання формування матеріальних ресурсів підприємства // Вісник ЛДФА. Серія: економічні науки. – Львів, 2010. – № 18. – С. 265–271.
 3. Стадник Ю.А. Економіко-математичне моделювання інвестування в корпоративні облігації / Ю.А. Стадник. // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2011. –  № 20. – c. 267-273. (0,5д.а.)
 4. Стадник Ю. А. Багатокритеріальна задача формування портфеля інвестиційних проектів / Ю.А. Стадник. // Вісник Львівської державної фінансової академії / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2012. –  № 22. – c. 289-294. (0,5д.а.)
 5. Стадник Ю. А. Багатокритеріальна оптимізація портфелю інвестиційних проектів / Ю.А. Стадник, О.В. Жумік // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – с. 376-382. (0,5д.а.)
 6. Стадник Ю. А. Розрахунок ймовірності банкрутства українських страховиків / Ю.А. Стадник, О.В. Жумік // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – с. 346-352. (0,5 д.а.)
 7. Жумік О.В. Оцінка ймовірності банкрутства українських страхових компаній / О.В. Жумік, Ю.А. Стадник // Вісник Маріупольського державного університету. Збірник наукових праць. – Маріуполь. – 2014. – Вип. 8. – С. 200-206. (0,5 д.а.) («Index Copernicus International» (Польща))
 8. Стадник Ю.А. Застосування методу кластерного аналізу у плануванні кредитних операцій комерційного банку / Ю.А. Стадник // Науковий вісник Херсонського державного університету. – №13. – Херсон:ХДУ, 2015. – с.170-173.
 9. Васьків О. М. Планування банківських кредитних програм із застосуванням методу кластерного аналізу / О. М Васьків., Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – 2015. – № 101. – С. 129-138. («Index Copernicus International» (Польща)), (РИНЦ) (Росія).
 10. Шевчук І. Б. Прогнозування та аналіз структурних особливостей доходів населення України / І. Б. Шевчук, О. М. Васьків, Ю. А. Стадник // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. − Тернопіль, 2015. − Вип. 5’2015 [60]. − С. 112-117. (Наукометричні бази: РИНЦ,  Index Copernicus).
 11. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка”. – Хмельницький, 2016. – (Наукометричні бази: РИНЦ (Росія)).
 12. Стабілізація економіки України: новітні моделі та механізми досягнення: монографія / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Харк. гум. ун-т «Нар. укр. акад.»; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. – 206 с.
 13. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень [навчальний посібник]. / Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 224 с.
 14. Стадник Ю. А., Васьків О. М., Дордюк О. П. Оптимізація процесу здійснення кредитних операцій // Молодий вчений. – 2018. – №11. – С. 484-487.
 15. Стадник Ю. А., Л.В. Журба, М.Б. Стахів  Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства // Міжнародний науковий журнал  Інтернаука. – 2018. – №20. – с.86-91.
 16. Стадник  Ю. А., Каличак Ю. І.Особливості інвестування в ІТ компанії в Україні // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2019. – №16.​ – https://www.inter-nauka.com/issues/2019/16/5382
 17. СтадникЮ., Кравець А. Аналіз дoходів від вітчизняної та світової індустрії відеoігор // Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал – 2019. – №11. – https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/analiz-dohodiv-vid-vitchiznyanoyi-ta-svitovoyi-industriyi-videoigor/

Біографія

Народилась 20 грудня 1978 року у м. Львові. У 1995 році закінчила Львівську середню загальноосвітню школу № 63. У 1995–2000 рр. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка. У 2001–2003 рр. навчалась в аспірантурі Львівської державної фінансової академії.
З 2001 року викладає на кафедрі економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ”.

У 2016 р. проходила стажування у компанії “Ericpol”.

Наукові стажування

1. Сертифікат № 1-2019/78 про стажування шляхом участі I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна парадигма публічного управління» (17-18 жовтня 2019 р.).

У 2020 р. проходила стажування у компанії «Едунав Україна».

Методичні матеріали

 1. Cтадник Ю. А. Розділ  «Моделі оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній»  /  Ю.А. Стадник // Стабілізація економіки України: новітні моделі та механізми досягнення: [монографія] / за заг. ред. Г.О. Дорошенко, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна; Харк. гум. ун-т «Нар. укр. акад.»; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ.: НГУ, 2015. – С.153-162.
 2. Стадник Ю.А. Системи моделювання та візуалізації тривимірних зображень. [нав­чальний посібник]. / Ю.А. Стадник, І.Б. Шевчук. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 212 с.
 3. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: навчальний посібник для виконання лабораторних завдань / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2016. – 136 с.

Розклад