Економіко-математичне моделювання (051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
38Стадник Ю. А.УФЕ-21с, УФО-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332УФЕ-21сСтадник Ю. А., Стадник Ю. А.
УФО-21сСтадник Ю. А., Стадник Ю. А.

Опис курсу

Дисципліна „Економіко-математичне моделювання” відноситься до нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямами підготовки 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 074 «Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка». Дисципліна „Економіко-математичне моделювання” не тільки є базою для вивчення спеціальних дисциплін, здобуті знання знадобляться в подальшій практичній діяльності майбутнім фахівцям галузі економіки і фінансів.

Предметом навчальної дисципліни є економіко-математичні методи й моделі, що застосовуються у процесі розв’язування оптимізаційних задач та задач прогнозування динаміки соціально-економічних процесів, які виникають у процесі функціонування динамічних детермінованих і стохастичних систем у макро- та мікроекономіці.

Мета вивчення дисципліни „Економіко-математичне моделювання”: формування системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей.

Основними завданнями дисципліни „Економіко-математичне моделювання” є вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Економіко-математичне моделювання” студент має:

а) знати

 • принципи побудови математичних моделей економічних процесів;
 • суть та основні принципи побудови оптимізаційних задач;
 • постановку та методи розв’язування лінійної задачі математичного програмування;
 • вигляд транспортної задачі та методи її розв’язування;
 • сутність економетричного моделювання та його етапи;
 • методи оцінювання параметрів економетричної моделі;
 • методи оцінювання адекватності економетричних моделей та їх параметрів.

б) уміти

 • будувати математичні моделі економічних задач;
 • розв’язувати задачі лінійного програмування;
 • виконувати побудову та розв’язування транспортних задач;
 • ідентифікувати змінні та специфікувати економетричні моделі;
 • оцінювати параметри економетричної моделі;
 • перевіряти адекватністьеконометричних моделей та їх параметрів;
 • виконувати точковий та інтервальний прогноз.

Рекомендована література

 1. Васильків І. М., Карпінський Б. А., Максимук О. В., Шкулка С. К. Вступ до економетрики: Навч. посіб. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. – 280 с.
 2. Чемерис А., Юринець Р., Мищишин О. Методи оптимізації в економіці. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 152с.
 3. Вітлінський В.В., Наконений СІ., Терещенко Т.О. Математичне програмування: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,2001. – 248 с.
 4. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці / Харківський національний аграрний університетім. В. В. Донугаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580с.
 5. Наконечний С. І.. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ. 2001. – 192 с.
 6. Колодницький М. М. Основи теорії математичного моделювання систем. –Житомир, 2001. – 718с.
 7. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
 8. Мороз В. С., Мороз В. В. Економетрія: Навч. посібник. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 166с.
 9. Корольов О.А. Економетрія: Лекції, питання, тести, залачі, ситуації, проблеми: Навч. посіб. – К.: КДТЕУ. 2000.
 10. Клебанова Т. С. Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібн. / Т. С. Клебанова, М. О. Кизим, О. І. Черняктаін. –Х. : ВД ІНЖЕК;, 2009.–456 с.
 11. Клебанова Т. С.,Забродський В. А., Полякова О. Ю., Петренко В. Л. Моделювання економіки. Навч. посібн. – Харків: Вид. ХГЄУ, 2001. – 140 с.
 12. Марюта А. Н., Бойцун Н. Е. Статистичні методи і моделі в економіці. Монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 384с.
 13. Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії. У 2-х т.– К.: Нічлава, 1998. – Т. 1; Т.2 – І999 р.
 14. Щёкин Г.В. Управління бізнесом. – К: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2004 р. – 231 с.

 

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. Прикладні економіко-математичні моделі: Навчальний посібник. –http:// stud.com.ua/ 9254/ekonomika/ ekonomiko-matematichni_metodi
 2. Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці. Монографія. – http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_F/Yepifanov_16.pdf
 3. Моделювання світо господарських процесів: Підручник. – ekhnuir.univer. kharkov.ua/handle/123456789/9599
 4. Теоретичні основи кількісних методів моделювання та прогнозування економічних процесів // http://bookss.co.ua/book_medoti-ekonomyko-statestichnih-doslidzhen_806/3_1.-teoretichn-osnovi-klksnih-metodv-modelyuvannya-ta-prognozuvannya-ekonomchnih-procesv.
 5. Державна служба статистики України – www. ukrstat. gov.ua

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус