SEO та Web-аналітика

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Стадник Ю. А.УФЕМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116УФЕМ-61сСтадник Ю. А.

Опис курсу

З появою INERNET з¢явилася інтерактивна форма бізнесу, побудована на спільних діях бізнес-процесу в особі бізнесмена та комп’ютера або іншого засобу зв’язку обміну інформацією. Ведення бізнесу в інформаційному середовищі дуже популярне у високорозвинутих країнах і швидкими обертами поширюється в Україні.

Предметом навчальної дисципліни є технології бізнесу в глобальній комп’ютерній мережі INTERNET.

 Метою навчальної дисципліни «SEO та Web-аналітика» надання теоретичних і практичних знань щодо технологій організації та ведення бізнесу в глобальній комп’ютерній мережі INTERNET.

Основними завданнями дисципліни «SEO та Web-аналітика» є освоєння теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів електронних платежів, набуття вмінь оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для її організації.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як “Ефективність інформаційних систем”, „Інформаційна економіка”, „Управління ІТ-підприємствами”, “Прогресивні інформаційні технології для бізнес-послуг”, „Інформаційний менеджмент”.

 Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни “SEO та Web-аналітика” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він повинен:

а)      знати:

 • основні принципи та методи організації бізнес-процесів за допомогою Internet;
 • основні концепції організації та характеристики систем інтерактивного бізнесу;
 • принципи проведення фінансових та торгових транзакцій із використанням комп’ютерних мереж;
 • технології здійснення електронних бізнес операцій.

б)      вміти:

 • виконувати електронний обмін інформацією,
 • здійснювати електронні маркетингові та торгівельні операції,
 • застосовувати технології організації електронного руху капіталу, електронних грошей.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Шалева О.І. Електронна комерція: Навч. посібник / О.І. Шалева. — К.:Центр учбової літератури, 2011. — 209 с.
 2. Електронна комерція: Навч.посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко та ін. – К.: КНЕУ, 2002, ‑ 326с.
 3. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 272 с.
 4. Електронная коммерция. Практическое руководство. – Пер. с англ. / Илайес Эвод – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 608 с.
 5. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.
 6. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВЦ „Академія”, 2002. – 272 с.
 7. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навч. посібник / Т.М. Тардаскіна, Є.М. Стрельчук, Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.
 8. Чоботар С.І. Основи бізнесу: Навч. посіб. / С.І. Чоботар, В.М. Фомішіна., С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна. – К.: Академія, 2009. – 384 с.

 

Додаткова література:

 1. Успенский И. Энциклопедия интернет-бизнеса”, СПб, Питер, 2001. – 208 с.
 2. Холмогоров В. Интернет-маркетинг: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2001. – 208 с.
 3. Плескач В.Л. Електронна комерція: підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька.– К.: Знання, 2007. – 535 с.
 4. Пономаренко Л.А. Електронна комерція: підручник / Л.А. Пономаренко, В.О. Філатов ; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – К.: Київський нац. торг.- економ. ун-т, 2002. – 443 с.
 5. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 667 с.
 6. Шрейдер Ю.А. Информационные процессы и информационная среда / Ю.А. Шрейдер. — СПб : Символ-Плюс, 2000. —169 с.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус