Технології створення програмних та інтелектуальних систем

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Стадник Ю. А.УФЕМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032УФЕМ-51сСтадник Ю. А.

Опис курсу

Сучасні інформаційні системи створюються для обробки великих обсягів інформації при жорстких обмеженнях на час видачі результатів. Вони мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для більшості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, велику кількість зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації. Процес створення ІС багато в чому ще не формалізовано, однак загальні підходи до створення програмних та інтелектуальних систем вже окреслені і широко застосовуються.
Предметом навчальної дисципліни “Технології створення програмних та інтелектуальних систем” є основні підходи та етапи процесу створення інформаційних та інтелектуальних систем.
Мета навчальної дисципліни  — розкрити студентам основні теоретичні положення щодо створення інформаційних та інтелектуальних систем та ознайомити із сучасними підходами до вирішення даної проблеми.
Основними завданнями дисципліни є розглянути основні принципи створення програмних та інтелектуальних систем, методологію та основні технології створення програмних та інтелектуальних систем, засоби та інструменти створення Web-орієнтованих програмних додатків.

Вимоги до знань і умінь
а) знати

 • принципи та технології проектування та створення програмних та інтелектуальних систем;
 • основні напрямки досліджень і розробок в галузі штучного інтелекту та технології створення інтелектуальних систем;
 • сучасні моделі, методи та засоби штучного інтелекту в системах прийняття рішень в економіці та бізнесі;
 • засоби розробки та виконання програмних додатків;
 • структуру, класи, переваги та слабкі місця експертних систем;
 • інструменти проектування нейромереж та алгоритми навчання нейромереж;

б) уміти

 • системно обробляти економічну інформацію;
 • планувати процес створення програмних додатків;
 • проектувати експертні системи та програмувати окремі задачі штучного інтелекту;.

Рекомендована література

 1. Вахнюк, С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем [Текст] : навч. посібник / С. В. Вахнюк. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 254 с.
 2. Недашківський О.Л. Планування та проектування інформаційних систем: навчальний посібник / О.Л. Недашківський. – Київ, 2014. – 215с.
 3. Орлов С.А. Технології розробки программного обеспечения /С.А. Орлов, Б.Я. Цилькер – СПб.: Питер, 2012. – 608с.
 4. Джераратано Д. Экспертные системы [Текст] : пер. с англ / Джераратано Д., Райли Г. – М. : Вильямс, 2007. – 1152 c.
 5. Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова,
 6. І. О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с.
 7. Бахтизин В.В. Технология разработки програмного обеспечения /В.В.Бахтизин, Л.А.Глухова – Минск: БГУИР, 2010. – 267с.
 8. Ситник В. Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) [Текст] : навчальний посібник / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк ; Мін-во освіти і науки
 9. України, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с.
 10. Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход [Текст] : пер. с англ. / С. Рассел, П. Норвиг. – М. : Вильямс, 2006. – 1408 с.

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 1. Telecommunications billing http://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_billing www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/…/tehnologiya_stvorennya.pdf
 2. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем http://eprints.kname.edu.ua/46989/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2024%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B514.04.17__.pdf
 3. Проектування інформаційних систем. Підручник. https://pidru4niki.com/18580318/informatika/proektuvannya_informatsiynih_sistem_case_tehnologiyi

 

Матеріали

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус