Комп’ютерні мережі

Тип: На вибір студента

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Ситник В. Ю.УФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432УФЕ-21сСитник В. Ю., Ситник В. Ю.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні аспекти та методологія проектування, побудови та використання комп’ютерних мереж.

Мета навчальної дисципліни

Формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування комп’ютерних мереж, використання мережевого обладнання та мережевих сервісів.

Основні завдання

Вивчення архітектури комп’ютерних мереж, програмного забезпечення, методів проектування та набуття практичних навичок аналізу, побудови, та захисту від несанкціонованого доступу.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів

Дисципліна “Комп’ютерні мережі” вивчається після вивчення дисциплін “Інформаційні та комунікаційні технології” та взаємопов’язана з такими дисциплінами як “Технологія проектування та адміністрування БД і СД”, “Технології Internet”.

 Вимоги до знань і умінь

а)знати

 • основні концепції та термінологію комп’ютерних мереж;
 • основні стандарти та протоколи комп’ютерних мереж;
 • основні програмні засоби комп’ютерних мереж;
 • основні методи доступу та основні мережеві архітектури;
 • основні апаратні засоби комп’ютерних мереж;

б) уміти

 • використовувати технічне та програмне забезпечення в мережах;
 • підібрати тип та структуру комп’ютерної мережі;
 • планувати і реалізовувати комп’ютерні мережі,
 • керувати мережними ресурсами; –
 • підібрати комплекс необхідних апаратно-програмних засобів для комп’ютерної мережі;
 • розширювати і модернізувати мережі,
 • здійснювати моніторинг та аналіз продуктивності, діагностувати та розв`язувати проблеми.

 

Рекомендована література

1. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 548 с.
2. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с
3. Комп’ютерні мережі Частина 1 : Навчальний посібник / [Б.Ю. Жураковський, І.О. Зенів] – Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с.
4. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.
5. Є.С. Лошаков, С.В. Алексєєв Аналіз засобів моделювання комп’ютерних мереж/ Системи обробки інформації,- 2012, випуск 5 (103)- С. 94-97
6. Комп’ютерні мережі : Навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с
7. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, 2005. – 128 с.
8. Волосюк Ю. В. Комп’ютерні мережі : курс лекцій / Ю. В. Волосюк. – Миколаїв: МНАУ, 2019. -203 с.
9. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, web-дизайн. – Львів: Деол, 2002. – 166с.
10. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі: Підручник за редакцією Ю.С. Ковтанюка – Київ.: Видавництво «Юніор», 2005. – 397с
11. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник.–К.: Центр навчальної літератури, 2004.–128с
12. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі Книга 1: Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
13. Рамський Ю.С., Олексюк В.П., Балик А.В. Р21 Адміністрування комп’ютерних мереж і систем: Навч. пос. —Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. — 196 с. Стрихалюк Б. М. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж: Конспект лекцій. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 121 с.Сучасні комп’ютерні технології / за ред.. Швиденко М.З., Л.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2007. – 705 с.
14. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Підручник для вузів – Самміт-Книга, – 2010 – 640 с.
15. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина1: Підручник/ П.Ф.Олексенко, В.В.Коваль, Г.М.Розорінов, Г.О.Сукач.- К.: Наукова думка. – 2010. – 192 с.
16. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Комп’ютерні мережні технології. / Навч.-метод. посібник. – Київ. – ТОВ “Авета”, – 2008.
17. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, – 2007.

Додаткова:
1. Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25156/1/Tarnavsky_Kuzmenko_Org_Komp_merej.pdf
2. Навчальний посібник “Комп’ютерні системи та мережі” Режим доступу: https://naurok.com.ua/navchalniy-posibnik-komp-yuterni-sistemi-ta-merezhi-89287.html
3. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі Книга 1 Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16930/5/Mykytyshyn_A_G_Mytnyk_M_M_Kompjuterni_merezhi_Knyga_1.pdf
4. Видео уроки Cisco Packet Tracer. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=voGkaUXFw-I
5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

Матеріали

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус