Computer networks

Type: For the student's choice

Department: department of digital economics and business analytics

Curriculum

SemesterCreditsReporting
44Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
416Sytnyk V. Y.УФЕ-21с

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
432УФЕ-21сSytnyk V. Y., Sytnyk V. Y.

Course description

The subject of studying the discipline is the theoretical aspects and methodology of designing, building and using computer networks.

Purpose of the discipline

Formation of a basic knowledge system for the analysis and design of computer networks, the use of network equipment and network services.

Recommended Literature

 1. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І. Б., Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 548 с.
 2. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник / [Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В. та ін.] — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с
 3. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: Системи мультиплексування: Підручник для студентів вищ. техн. закладів; За ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.
 4. Є.С. Лошаков, С.В. Алексєєв Аналіз засобів моделювання комп’ютерних мереж/ Системи обробки інформації,- 2012, випуск 5 (103)- С. 94-97
 5. Комп’ютерні мережі : Навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с
 6. Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, 2005. – 128 с.
 7. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, web-дизайн. – Львів: Деол, 2002. – 166с.
 8. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі: Підручник за редакцією Ю.С. Ковтанюка – Київ.: Видавництво «Юніор», 2005. – 397с
 9. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник.–К.: Центр навчальної літератури, 2004.–128с
 10. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі Книга 1: Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с.
 11. Рамський Ю.С., Олексюк В.П., Балик А.В. Р21 Адміністрування комп’ютерних мереж і систем: Навч. пос. —Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. — 196 с.
 • Стрихалюк Б. М. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж: Конспект лекцій. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 121 с.Сучасні комп’ютерні технології / за ред.. Швиденко М.З., Л.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2007. – 705 с.
 1. Телекомунікаційні та інформаційні мережі. Підручник для вузів – Самміт-Книга, – 2010 – 640 с.
 2. Теоретичні основи завадостійкого кодування. Частина1: Підручник/ П.Ф.Олексенко, В.В.Коваль, Г.М.Розорінов, Г.О.Сукач.- К.: Наукова думка. – 2010. – 192 с.
 3. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Комп’ютерні мережні технології. / Навч.-метод. посібник. – Київ. – ТОВ “Авета”, – 2008.
 4. Швиденко М.З., Матус Ю.В.. Технології комп’ютерних мереж. / Навч.-метод. посібник., Київ – Видавництво ООО “Береста”, – 2007.

 

Інтернет ресурси:

 1. Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25156/1/Tarnavsky_Kuzmenko_Org_Komp_merej.pdf
 2. Навчальний посібник “Комп’ютерні системи та мережі” Режим доступу: https://naurok.com.ua/navchalniy-posibnik-komp-yuterni-sistemi-ta-merezhi-89287.html
 3. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі Книга 1 Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/16930/5/Mykytyshyn_A_G_Mytnyk_M_M_Kompjuterni_merezhi_Knyga_1.pdf
 4. Видеоуроки Cisco Packet Tracer. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=voGkaUXFw-I
 5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

Materials

 

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус