Інформаційні та комунікаційні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Задорожна А. В.УФЕ-11с, УФО-11с, УФП-11с, УФП-12с
148Ситник В. Ю.УФФ-11с, УФФ-12с, УФФ-13с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148УФФ-11сСитник В. Ю., доцент Задорожна А. В.
УФЕ-11сдоцент Задорожна А. В., Васьків О. М.
УФО-11сВаськів О. М.
УФФ-12сСитник В. Ю., доцент Задорожна А. В.
УФФ-13сдоцент Задорожна А. В.
УФП-11сСтарух  А. І., Васьків О. М.
УФФ-14сЯрема О. Р., Ярема О. Р.
УФП-12сСтарух  А. І., Васьків О. М.
Васьків О. М., доцент Задорожна А. В.

Опис курсу

Сучасний стан економіки, динамізм реформ та ритм суспільного життя вимагає від студентів формувати в портфелі своїх практичних навичок не стільки конкретні «книжкові» знання, а й вміння аналізувати, співставляючи ситуації з наявним багажем знань та формувати завдання для освоєння нових предметів, інструментів та базових знань з метою вирішення поточних проблем. Особливо це актуально для спеціалістів економічного профілю.

Найбільш динамічним явищем сучасного світу є формування інформаційного простору, включення знань кожної окремої людини до цього нового, інтегрованого способу здобуття, обробки та збереження знань людства про навколишній світ. Саме тому майбутнім спеціалістам потрібно приділяти значну увагу власній інформаційній освіті.

Фундамент інформаційної грамотності у студентів закладає предмет «Інформаційні та комунікаційні технології».

Предметом дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології» є система засобів автоматизації оброблення та використання інформації.

 Мета навчальної дисципліни

Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних і перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних програмних систем, уміння орієнтуватися в комп’ютерних мережах, базова підготовка фахівців для ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій в процесі розв’язку прикладних задач.

Основні завдання

Вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення економічної інформації, використання мережних технологій під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового спрямування.

Вимоги до знань і умінь

а) знати

 • стан та перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних технологій;
 • основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт;
 • можливості використання ПК для автоматизації операцій, які часто виконуються під час роботи спеціалістів різних напрямків.

 б) уміти

 • використовувати програми пакету MS Office та сервіси Office 365 для розв’язання фінансово-економічних задач та ефективної організації роботи;
 • застосовувати служби та послуги мережі Інтернет.

Рекомендована література

Основна

 1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 2003.
 2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
 3. Веденеева Е. Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.
 4. Волков В. Понятный самоучитель Excel 2010. – СПб.: Питер, 2010. – 252 с.
 5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с.
 6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.
 7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.
 8. Донцов Д.Word 2007. Легкий старт. – СПб.: Питер, 2007.
 9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). – К: Генеза, 2009. – 331 с.
 10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник. – К.:КНЕУ, 2002.
 11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с.
 12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с.
 13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. Роботи – К.: КНЕУ, 2006.
 14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 с.
 15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: BHV, 2009. – 288 с.
 16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.
 17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – Суми: Університ. книга, 2003.
 18. Мюррей Кэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004.
 19. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: Эксмо, 2008. – 592 с. 21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус