Інформаційні та комунікаційні технології (051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 281 “Публічне управління та адміністрування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: цифрової економіки та бізнес-аналітики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
112Васьків О. М.УФЕ-11с, УФО-11с, УФП-11с, УФП-12с
114Васьків О. М.УФП-11з

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148УФЕ-11сВаськів О. М., доцент Задорожна А. В.
УФО-11сдоцент Борщук І. В.
УФП-11сВаськів О. М., Васьків О. М.
УФП-12сдоцент Борщук І. В., Васьків О. М.
УФП-12сРуда І. І.
114УФП-11зВаськів О. М.

Опис курсу

Сучасний стан економіки, динамізм реформ та ритм суспільного життя вимагає від студентів формувати в портфелі своїх практичних навичок не стільки конкретні «книжкові» знання, а й вміння аналізувати, співставляючи ситуації з наявним багажем знань та формувати завдання для освоєння нових предметів, інструментів та базових знань з метою вирішення поточних проблем. Особливо це актуально для спеціалістів економічного профілю.

Найбільш динамічним явищем сучасного світу є формування інформаційного простору, включення знань кожної окремої людини до цього нового, інтегрованого способу здобуття, обробки та збереження знань людства про навколишній світ. Саме тому майбутнім спеціалістам потрібно приділяти значну увагу власній інформаційній освіті.

Фундамент інформаційної грамотності у студентів закладає предмет «Інформаційні та комунікаційні технології».

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології» є система засобів автоматизації оброблення та використання інформації.

Мета навчальної дисципліни

Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних і перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних програмних систем, уміння орієнтуватися в комп’ютерних мережах, базова підготовка фахівців для ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій в процесі розв’язку прикладних задач.

Основні завдання

Вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення економічної інформації, використання мережних технологій під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового спрямування.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за спеціальністю 051 «Економіка»

Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Вступ до фаху».

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Вступ до фаху».

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за спеціальністю

281 «Публічне управління та адміністрування»

Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології» взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Вступ до фаху».

Вимоги до знань і умінь

При вивченні дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ЗК2 − Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4 − Здатність застосовувати знання у практичних ситу­аціях.

ЗК7 − Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформа­ції з різних джерел.

СК2 − Здатність здійснювати професійну діяльність у відпо­відності з чинними нормативними та правовими актами.

СК7 − Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення еко­номічних завдань, аналізу інформації та підготовки ана­літичних звітів.

СК10 − Здатність використовувати сучасні джерела еконо­мічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

Програмні результати навчання:

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності

ПР12 − Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’я­зання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отри­мані результати.

ПР13 − Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники

ПР17 − Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків

ПР19 − Використовувати інформаційні та комунікаційні тех­нології для вирішення соціально-економічних завдань,  під­готовки та представлення аналітичних звітів.

ПР23 − Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі­фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:

а) знати

 • стан та перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних технологій;
 • основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт;
 • технології обробки текстового документа;
 • технологію підготовки електронних таблиць та проведення розрахунків;
 • технологію використання системи створення презентацій;
 • технології організації та автоматизації роботи з будь-якими даними складної структури у різних програмних середовищах;
 • технології проведення аналізу та візуалізації даних як програмними засобами так і засобами хмарних технологій.

б) уміти

 • збирати, формалізувати, систематизувати, структурувати, опрацьовувати дані для вирішення прикладних задач у професійній сфері;
 • добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення аналізу даних;
 • автоматизовувати робочий процес з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та мереж, офісних і гіпертекстових технологій;
 • працювати в команді для спільного вирішення прикладних задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
 • навички використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій для професійного спілкування;
 • вільно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, як у навчальному процесі, так і у професійній діяльності;
 • використовувати програми пакету MS Office та сервіси Office 365 для розв’язання фінансово-економічних задач та ефективної організації роботи;
 • застосовувати служби та послуги мережі Інтернет.

Рекомендована література

Основна

 1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 2003.
 2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
 3. Веденеева Е. Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.
 4. Волков В. Понятный самоучитель Excel 2010. – СПб.: Питер, 2010. – 252 с.
 5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с.
 6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008.
 7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006.
 8. Донцов Д.Word 2007. Легкий старт. – СПб.: Питер, 2007.
 9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). – К: Генеза, 2009. – 331 с.
 10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник. – К.:КНЕУ, 2002.
 11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с.
 12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с.
 13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. Роботи – К.: КНЕУ, 2006.
 14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 с.
 15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: BHV, 2009. – 288 с.
 16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.
 17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – Суми: Університ. книга, 2003.
 18. Мюррей Кэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004.
 19. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: Эксмо, 2008. – 592 с. 21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус