Руда Ірина Ігорівна

Посада: доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: ruda.iryna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Розвиток бізнесу.
 • Державне регулювання сфери послуг.
 • Проблеми проектного розвитку в Україні.
 • Економічна безпека.
 • Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю.

Курси

Публікації

 1. Руда І. І. Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні : дис. канд. ек. наук : 08.00.03 / Руда Ірина Ігорівна – Львів, 2017. – 210 с.
 2. Руда І. І. Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.03 «економіка та управління національним господарством» / Руда Ірина Ігорівна ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – 20 с.

Монографії та розділи у колективних монографіях:

 1. Живко З. Б., Родченко С. С., Руда І.І., Боруцька Ю. З., Бойко О. Т. Типологія шахрайства у банківській сфері: сутність, умови виникнення та розробка заходів боротьби. Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. С.453-467. (615 р.) Available at : DOI10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.II (розділ у закордонній монографії Бостон США)

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Руда І.І. Перспективи розвитку сфери ритуально-похоронних послуг в Україні / І.І. Руда // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2015. – Випуск 34. – С. 126-129.
 2. Руда І.І. Концепція розвитку системи державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні / І. І. Руда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Економіка і менеджмент. – 2015. – Випуск 11. – С. 79-83.
 3. Руда І. Система функціонування похоронної справи в Україні / І. Руда // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2014. – Випуск 32. – С. 131-135.
 4. Руда І.І. Інституційний аналіз зовнішнього середовища функціонування сфери ритуальних послуг в Україні / І.І. Руда // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія Економіка. – 2014. – Том 19, Випуск 3/1. – С. 214-218.
 5. Руда І.І. Оцінка фінансового стану сфери ритуальних послуг України / І.І. Руда // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2014. – Випуск 6, Частина 2. – С. 42-46.
 6. Руда І.І. Чинники ціноутворення на ринку ритуальних послуг [Електронний ресурс] / О.П. Осідач, І.І. Руда // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2788&p=1.
 7. Ruda І.І. The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for the dynamic enterprise / V.B. Аntoniv, I.I. Ruda // Actual problems of economics. – 2014. – № 3 (153). – P. 463-471.
 8. Руда І.І. Відмінності сфери ритуальних послуг від інших сфер послуг / І.І. Руда // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Випуск 50. – С. 288-292.
 9. Руда І.І. Аналіз організаційної культури ритуального підприємства / І.І. Руда // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2013. – Випуск 49. – С. 127-133.
 10. Руда О.І. Захист інформаційних систем підприємств АПК на базі аудиту безпеки / О.І. Руда, І.І. Руда, І.Б. Борецька // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія економічні науки. – 2013. – Том 15, № 3 (57), Частина 4. – С. 291-294.
 11. Ruda І.І. Innovation strategy as a key factor development organization / І.І. Ruda // Zeszyty naukowe Podkarpatska szkoła wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jasłe – Jasło, 2013. –Zeszyt 10. – S. 101-106.
 12. Ruda O. I, Ruda I. I., Rij M. M. Strategische Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Telekommunikationsunternehmen/ II International scientific conference: Corporate governance: strategies, technology, processes,  October 26, 2018.  Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 264 pages. (P. 84-87).
 13. Muhammad Uhaib As’ad, Zinaida Zhyvko, Olesya Boyko, Iryna Ruda. Economization of political Processes in Indonesia. Economics, Finance and Management Review. Issue 2 (6), 2021. Pp. 33-42. URL: https://public.scnchub.com/efmr/index.php/ efmr/article/view/133/79 (видано статтю у зарубіжному виданні в Естонії).
 14. Zinaida Zhyvko, Olga Voronka, Viacheslav Blikhar, Iryna Ruda. Liliia Kukharska. Formation of the hierarchy Model of Threats Impact on Personnel Security of Banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice.Vol.4 №39(2021), 2021. ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770 http://fkd.org.ua/article/view/190821/192859 (web of science)

Друковані праці наукових конференцій:

 1. Руда І.І. Програмно-цільовий метод розвитку системи державного регулювання сфери ритуальних послуг / І.І. Руда // Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва : оцінки та стратегії : Міжнарод. наук.-практ. конф., 17-18 липня 2015 р. : тези доп. – Одеса, 2015. – С. 41-42.
 2. Руда І.І. Проблематика розвитку похоронної галузі в Україні / І.І. Руда // Актуальні питання економічних наук : VII міжнарод. наук.-практ. конф., 12-13 червня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 59-61.
 3. Руда І.І. Економетричне дослідження стану сфери ритуальних послуг в Україні / І.І. Руда // Сучасні тенденції розвитку менеджменту і бізнес-адміністрування в Україні : міжнарод. наук.-практ. конф., 23-24 травня 2014 р. : тези доп. – Херсон, 2014. – С. 34-38.
 4. Руда І.І. Модель оцінки ефективності системи державної політики в сфері ритуальних послуг / І.І. Руда // Актуальні проблеми економіки та управління сучасної України : міжнарод. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2014 р. : тези доп. – Ужгород, 2014. – С. 79-81.
 5. Руда І.І. Національні особливості організації ритуальних служб зарубіжних країн / І.І. Руда // Світова економіка ХХІ століття: фактори впливу на стан і розвиток економічних процесів : міжнарод. наук.-практ. конф., 28 лютого 2014 р. : тези доп. – Львів : ЛЕФ, 2014. – Ч. 2. – С. 41-43.
 6. Руда І.І. Мотиваційний механізм управління персоналом ритуальної організації / І.І. Руда // Фінансово‐економічний розвиток україни в умовах глобалізаційно‐інтеграційних процесів : ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 лютого 2014 р. : тези доп. – Львів, 2014. – С. 121-123.
 7. Руда І.І. Аналіз рентабельності операційної діяльності підприємств сфери ритуальних послуг / І.І. Руда // Сучасні тенденції економічного та соціального розвитку : держава, регіон, підприємство : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, 19 лютого 2014 р. : тези доп. – Луганськ, 2014. – С. 121-123.
 8. Руда І.І. Фінансовий результат діяльності сфери ритуальних послуг в Україні / І.І. Руда // Економіка і управління: виклики та перспективи : міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 13-14 лютого 2014 р. : тези доп. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 51-54.
 9. Руда І.І. Основи сфери ритуальних послуг як соціальної сфери / І.І. Руда // Шляхи розвитку економіки у контексті євроінтеграційних процесів : міжнарод. наук.-практ. конф., 7-8 лютого 2014 р. : тези доп.– Сімферополь, 2014. – С. 26-27.
 10. Руда І.І. Сфера ритуальних послуг у розрізі муніципального господарства / І.І. Руда // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку : міжнарод. наук.-практ. конф., 7-8 лютого 2014 р. : тези доп. в двох частинах. Ч.1.– Київ, 2014. – С. 68-69.
 11. Руда І.І. Особливості фінансування сфери ритуальних послуг / І.І. Руда // Моделювання економіки : проблеми, тенденції, досвід : IV міжнарод. наук.-метод. конф. форум молодих економістів-кібернетиків, 24-26 жовтня 2013 р., : тези доп. – Тернопіль, 2013. – С. 195-196.
 12. Руда І. Проблематика державного управління ЖКГ / І. Руда // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : ХХ міжнарод. наук. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 17-18 травня 2013 р. : тези доп. – Львів, 2013. – С. 171-172.
 13. Руда О.І. Захист спеціалізованих інформаційних систем МВС на базі аудиту безпеки / О.І. Руда, І.І. Руда, А.В. Портнова // Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення : міжнарод. наук.-практ. конф., 12 квітня 2013 р. : тези доп. та повідомлень – Львів, 2013. – С. 581-585.
 14. Руда І. Розроблення інноваційної стратегії для ефективного розвитку організації / І. Руда // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : І міжнарод. наук. інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених, 27 лютого 2013 р. : тези доп. – Львів, 2013. – С. 193-195.
 15. Руда І. Економічна ефективність як база оцінки інноваційної діяльності / В. Антонів, І. Руда // Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства : міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф. 6-7 грудня 2012 р. : тези доп. в двох частинах. Ч.1. – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 129-130.
 16. Руда І.І. Інформаційні війни як загроза національній безпеці / І.І. Руда, З.О. Антонюк // Соціально-економічний розвиток і безпека України : VІ наук.-практ. студ. конф., 17 березня 2011 р. : тези доп. – Львів, 2011. – С. 19-22.
 17. Руда О.І. Аутсорсинг у сфері інформаційних технологій / О.І. Руда, І.І. Руда // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : наук.-практ. конф., 24 грудня 2010 р. : тези доп. – Львів, 2010. – С. 196-200.
 18. Myroslava Riy, Iryna Ruda, Muzyka Sofiia. The importance of learning a foreign language in higher education. Global Trends of Data Analytics in Business Management, Social Sciences, Medical Sciences and Decision making. [24-th FAI-ICDBSMD 2021. 25, 26 & 27 June 2021]. Editors Prof. M. Lellis Thivagar, Prof. K.K.S. Mer, Prof. Tetiana Zhyber, Prof. Nina Poyda-Nosyk, Mr. Vishwanath Bijalwan, Dr. Ramakant Bhardwaj, Dr. A. Amutha, Dr. Pichyada Pheunpha,Prof. Arceloni Neusa Volpato, Prof. Pankaj Srivastava. Abstract Proceedings of 24th FAI-ICDBSMD 2021 Vol. 6(i), 2021. Р.110-111. Available online at https://www.faipublications.com ISBN: 978-81-951323-4-8
 19. Dr. Muhammad Uhaib As’ad, Iryna Ruda, Drozdovska Lyubov. Natural resources management: economic and democratic aspect. Global Trends of Data Analytics in Business Management, Social Sciences, Medical Sciences and Decision making. [24-th FAI-ICDBSMD 2021. 25, 26 & 27 June 2021]. Editors Prof. M. Lellis Thivagar, Prof. K.K.S. Mer, Prof. Tetiana Zhyber, Prof. Nina Poyda-Nosyk, Mr. Vishwanath Bijalwan, Dr. Ramakant Bhardwaj, Dr. A. Amutha, Dr. Pichyada Pheunpha,Prof. Arceloni Neusa Volpato, Prof. Pankaj Srivastava. Abstract Proceedings of 24th FAI-ICDBSMD 2021 Vol. 6(i), 2021. Р. 96-97. Available online at https://www.faipublications.com ISBN: 978-81-951323-4-8

Біографія

Народилася 13 липня 1988 року у місті Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області.

У 2005 році закінчила спеціалізований Новояворівький ліцей хіміко-біологічного профілю.

З 2005 по 2010 навчалась на економічному факультеті за спеціальністю економіка підприємства у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З 2010 року розпочала працювати викладачем, а пізніше доцентом на кафедрі економічної безпеки Львівського університету внутрішніх справ.

У 2017 році захистила дисертацію за спеціальністю економіка та управління національним господарством.

У 2019 році проходила навчання у дослідницькому центрі імені Джорджа Маршала у Німеччині та США, за напрямом «Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю».

У 2021 році розпочала роботу на посаді старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, а також на посаді доцента на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад